Zoledronsyre Fresenius Kabi

Fresenius Kabi


Benresorpsjonshemmer, bisfosfonat.

M05B A08 (Zoledronsyre)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 4 mg/5 ml: Hvert hetteglass inneh.: Zoledronsyremonohydrat tilsv. zoledronsyre 4 mg, mannitol, natriumsitrat, vann til injeksjonsvæsker. 1 ml konsentrat inneholder zoledronsyre 0,8 mg.


Indikasjoner

Forebygging av skjelettrelaterte hendelser (patologiske frakturer, ryggmargskompresjon, ved bestråling eller kirurgisk behandling av skjelettet, eller tumorindusert hyperkalsemi) hos voksne pasienter med fremskredne maligniteter som involverer skjelettet. Behandling av voksne pasienter med tumorindusert hyperkalsemi (TIH).
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Onkologi og kolonistimulerende legemidler


Dosering

Skal kun forskrives og administreres av helsepersonell med erfaring i administrering av i.v. bisfosfonater. Pakningsvedlegg og pasientkort skal gis til pasienten. Pasienten må være godt hydrert før og etter administrering.
Forebygging av skjelettrelaterte hendelser ved utbredt kreftsykdom som involverer skjelettet
Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 4 mg hver 3.-4. uke. Daglig oralt tilskudd av 500 mg kalsium og 400 IE D-vitamin bør gis. Behandlingseffekt inntrer etter 2-3 måneder.
Behandling av TIH
Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose ved hyperkalsemi (albuminkorrigert serumkalsium ≥12 mg/dl eller 3 mmol/liter) er 1 enkeltdose på 4 mg.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Se Forsiktighetsregler.
  • Nedsatt nyrefunksjon ved forebygging av skjelettrelaterte hendelser ved utbredt kreftsykdom som involverer skjelettet: Serumkreatinin og ClCR bør bestemmes når behandling initieres ved multippelt myelom eller metastatiske benlesjoner fra solide tumorer. ClCR beregnes ut fra serumkreatinin med Cockcroft-Gault-formelen. Etter behandlingsstart bør serumkreatinin måles før hver dose, og behandlingen holdes tilbake hvis nyrefunksjonen forverres. Behandlingen bør kun gjenopptas når serumkreatinin igjen er innenfor en økning på 10% av verdien ved behandlingsstart, og da med samme dose som før avbrudd. Zoledronsyre anbefales ikke ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Ved benmetastaser og samtidig lett til moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-60 ml/minutt) anbefales reduserte doser, se Tilberedning/Håndtering. Nedsatt nyrefunksjon ved TIH: Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon og bør kun brukes etter nytte-/risikovurdering. Ingen dosejustering ved serumkreatinin <400 µmol/liter eller <4,5 mg/dl.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen doseringsanbefalinger kan gis.
Tilberedning/Håndtering Aseptisk teknikk skal benyttes. Kun til engangsbruk. Nødvendig konsentratvolum (5 ml ved normal nyrefunksjon) trekkes opp fra hetteglasset og fortynnes med 100 ml kalsiumfri infusjonsvæske (natriumkloridoppløsning 9 mg/ml eller glukoseoppløsning 50 mg/ml). Skal ikke blandes med kalsium eller andre infusjonsvæsker som inneholder toverdige kationer. Kun klar oppløsning uten partikler eller misfarging skal benyttes. Tilberedning av redusert dose ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon hos pasienter med benmetastaser:

ClCR ved behandlingsstart
(ml/minutt)

Volum konsentrat
(ml)

Anbefalt dose
(mg)1

50-60

4,4

3,5

40-49

4,1

3,3

30-39

3,8

3

1Beregnet ut fra ønsket AUC på 0,66 (mg × timer/liter) (ClCR = 75 ml/minutt). De lavere dosene ved nedsatt nyrefunksjon forventes å gi samme AUC som ved ClCR på 75 ml/minutt.
Administrering Romtempereres før bruk. Fortynnet oppløsning gis som 1 enkelt i.v. infusjon over ≥20 minutter. Gis i separat infusjonsslange.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre bisfosfonater. Amming.

Forsiktighetsregler

Ved risiko for hjertesvikt bør overhydrering unngås. Hyperkalsemirelaterte metabolske parametre, som serumnivå av kalsium, fosfat og magnesium, bør monitoreres nøye etter behandlingsstart. Hvis hypokalsemi, hypofosfatemi eller hypomagnesemi oppstår, kan tilleggsbehandling være nødvendig i en kort periode. Pasienter med ubehandlet hyperkalsemi har som regel en viss grad av nedsatt nyrefunksjon, og nøye monitorering av nyrefunksjonen bør vurderes. Behandlingseffekt inntrer etter 2-3 måneder og dette bør tas i betraktning før ev. behandlingsstart for pasienter med benmetastaser. Nedsatt nyrefunksjon: Zoledronsyre er forbundet med nedsatt nyrefunksjon. Faktorer som kan øke risikoen for forverring av nyrefunksjonen inkluderer dehydrering, allerede nedsatt nyrefunksjon, gjentatte behandlinger med zoledronsyre og andre bisfosfonater, samt bruk av andre nefrotoksiske legemidler. Selv om risikoen reduseres ved administrering >15 minutter, kan forverring av nyrefunksjonen fortsatt forekomme. Forverring av nyrefunksjon, utvikling til nyresvikt og dialyse er rapportert etter oppstart eller etter en enkeltdose. Økning i serumkreatinin kan også forekomme ved kronisk administrering med anbefalte doser til forebygging av skjelettrelaterte hendelser, men mindre hyppig. Se Dosering. Nedsatt leverfunksjon: Begrensede data. Spesifikke anbefalinger kan ikke gis. Osteonekrose i kjeven (ONJ): Sjeldne tilfeller av ONJ er sett. Ved åpne bløtvevslesjoner i munnen bør behandlingsstart eller nytt behandlingsforløp utsettes, med unntak av medisinske nødstilfeller. Før behandlingsstart anbefales tannundersøkelse med forebyggende tannbehandling og individuell nytte-/risikovurdering hos pasienter med samtidige risikofaktorer. Følgende risikofaktorer bør tas i betraktning ved vurdering av individuell risiko for utvikling av ONJ: Potens av bisfosfonat (høyere risiko for høypotente preparater), administreringsmåte (høyere risiko ved parenteral administrering) og kumulativ dose av bisfosfonater, kreft, komorbide tilstander (f.eks. anemi, koagulopati, infeksjon), røyking, kjemoterapi, strålebehandling mot hode og nakke, kortikosteroider, tidligere tannsykdom, dårlig munnhygiene, periodontal sykdom, invasive tannbehandlinger (f.eks. tanntrekking) og dårlig tilpasset protese. Pasienten bør oppfordres til å opprettholde god munnhygiene, gjennomgå rutinemessig tannlegesjekk, og umiddelbart rapportere ev. orale symptomer som dental mobilitet, smerte, hevelse, eller sår som ikke gror eller væsker. Invasiv tannbehandling under behandling bør kun utføres etter nøye vurdering, og unngås ved nær tilknytning til zoledronsyrebehandling. Tannkirurgi kan forverre tilstanden ved utvikling av ONJ under bisfosfonatbehandling. Det er ikke vist at seponering av bisfosfonatet reduserer risikoen for ONJ når tannbehandling er nødvendig. Behandlende lege og tannlege/kjevekirurg med kompetanse i ONJ bør i samarbeid sette opp behandlingsplan for pasienter som utvikler ONJ. Midlertidig seponering bør vurderes inntil tilstanden bedres, og medvirkende risikofaktorer reduseres hvis mulig. Osteonekrose på andre anatomiske steder: Osteonekrose i ytre øregang er sett ved bruk av bisfosfonater, hovedsakelig ved langtidsbruk. Mulige risikofaktorer inkluderer bruk av steroider og kjemoterapi og/eller lokale risikofaktorer som infeksjon eller traume. Osteonekrose i ytre øregang bør vurderes ved øresymptomer, inkl. kronisk øreinfeksjon. Osteonekrose er også sett andre steder, inkl. hofte og lårben, hovedsakelig hos voksne kreftpasienter. Muskel- og skjelettsmerter: I sjeldne tilfeller er det sett alvorlige, og i enkelte tilfeller funksjonsnedsettende smerter i ben, ledd og/eller i muskulatur. Symptomer kan oppstå fra 1. dag til flere måneder etter behandlingsstart. De fleste opplever symptomlindring etter avsluttet behandling. Enkelte får tilbakefall når behandling gjenopptas. Atypiske lårbensfrakturer: Atypiske subtrokantære frakturer og frakturer i diafysen i lårbenet er sett, primært ved langtidsbehandling for osteoporose. Disse tverrgående eller korte, skrå frakturene kan oppstå hvor som helst langs lårbenet, gjerne etter lite/intet forutgående traume. Noen har smerter i lår eller lyske, ofte knyttet til antatte symptomer på tretthetsbrudd, i uker/måneder før diagnostisert komplett lårbensbrudd. Frakturene er ofte bilaterale, derfor bør lårben på motsatt side undersøkes ved brudd i lårbensskaftet. Disse frakturene heles dårlig. Seponering ved mistanke om atypiske frakturer i lårbenet er tilrådelig i påvente av individuell nytte-/risikovurdering. Pasienten bør oppfordres til å si ifra ved smerter i lår, hofte eller lyske. Ved slike symptomer bør dette undersøkes med tanke på ufullstendig lårbensbrudd. Hypokalsemi: Er sett, også alvorlige tilfeller som krevde sykehusinnleggelse. Kan være livstruende. Hjertearytmi og nevrologiske bivirkninger (inkl. kramper, hypoestesi og tetani) er sett sekundært til alvorlig hypokalsemi. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Bivirkninger som svimmelhet og somnolens kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, og forsiktighet bør utvises.

Interaksjoner

Andre zoledronsyrepreparater eller andre bisfosfonater bør ikke brukes samtidig, da effekten av kombinasjon er ukjent. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av legemidler kjent for å gi hypokalsemi (aminoglykosider, kalsitonin eller loop‑diuretika). Synergistisk effekt kan gi alvorlig hypokalsemi. Serumkalsium bør måles og hypokalsemi må korrigeres før behandlingsstart med zoledronsyre. Se Dosering. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av andre potensielt nefrotoksiske legemidler. Vær oppmerksom på mulig utvikling av hypomagnesemi under behandlingen. Ved multippelt myelom kan risiko for svekket nyrefunksjon øke ved samtidig bruk av talidomid. ONJ er sett ved samtidig behandling med antiangiogene legemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetReproduksjonsstudier hos dyr har vist reproduksjonstoksiske effekter. Data fra bruk hos gravide foreligger ikke. Mulig human risiko er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet. Fertile kvinner bør frarådes å bli gravide.
AmmingKontraindisert. Ukjent om zoledronsyre utskilles i human melk.
FertilitetGir uønskede farmakologiske effekter hos rotte. Effekt på human fertilitet er ukjent.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Begrenset klinisk erfaring med akutt overdosering. Feilbruk av doser >48 mg er rapportert. Pasienter som har fått høyere doser enn anbefalt, bør overvåkes nøye da nedsatt nyrefunksjon (inkl. nyresvikt) og unormale serumelektrolyttverdier (inkl. kalsium, fosfat og magnesium) er sett. Ved hypokalsemi bør kalsiumglukonatinfusjon gis, når klinisk indisert.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeHemmer osteoklastisk benresorpsjon. Høy affinitet til mineralisert ben, men nøyaktig mekanisme er uklar. Har også antitumoregenskaper.
AbsorpsjonCmax oppnås mot slutten av infusjonsperioden, etterfulgt av et raskt fall til <10% av Cmax etter 4 timer og til <1% etter 24 timer, med en påfølgende lang periode med ≤0,1% av Cmax før 2. infusjon på dag 28. Økt infusjonstid fra 5 til 15 minutter gir 30% nedgang i konsentrasjonen på slutten av infusjonen, men har ingen effekt på AUC.
ProteinbindingLav (ca. 56%).
HalveringstidTrefasisk prosess: Rask bifasisk eliminasjon med t1/2α på 0,24 timer og t1/2β på 1,87 timer, etterfulgt av en eliminasjonsfase med en terminal t1/2γ på 146 timer. Ingen akkumulering i plasma etter gjentatte doser gitt hver 28. dag.
UtskillelseUendret via nyrene. I løpet av de første 24 timene gjenfinnes 39 ± 16% av dosen i urin, resten er hovedsakelig bundet til benvev. Frigis svært langsomt fra benvev og utskilles via nyrene. Total clearance 5,04 ± 2,5 liter/time, uavhengig av dose, kjønn, alder, rase og kroppsvekt. Stor individuell variasjon mht. farmakokinetiske parametre.

Oppbevaring og holdbarhet

Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart etter fortynning. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Zoledronsyre Fresenius Kabi, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
4 mg/5 ml 4 × 5 ml (hettegl.)
380230
- 7 397,20 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

Individuell refusjon

Zoledronsyre
Legemidler: Zoledo, Zoledronic acid, Zoledronsyre Fresenius Kabi, Zometa
Indikasjon: Kreftsykdom som involverer skjelettet. Kreft med skjelettmetastaser. Brystkreft hos postmenopausale kvinner.


SPC (preparatomtale)

Zoledronsyre Fresenius Kabi KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 4 mg/5 ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.08.2018


Sist endret: 12.12.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)