Zoladex 10,8 mg

AstraZeneca


GnRH-agonist, dekapeptid-analog til GnRH.

L02A E03 (Goserelin)IMPLANTAT 10,8 mg: Hver engangssprøyte inneh.: Goserelinacetat tilsv. goserelin 10,8 mg, laktid/glykolidkopolymer.


Indikasjoner

Behandling av metastatisk prostatakreft. Behandling av lokalavansert prostatakreft som alternativ til kirurgisk kastrering. Som adjuvant behandling til strålebehandling hos pasienter med høyrisiko lokalisert eller lokalavansert prostatakreft. Som neoadjuvant behandling før strålebehandling hos pasienter med høyrisiko lokalisert eller lokalavansert prostatakreft. Som adjuvant behandling til radikal prostatektomi hos pasienter med lokalavansert prostatakreft med høy risiko for sykdomsprogresjon. Symptomatisk behandling av endometriose.

Dosering

Menn: Ett 10,8 mg implantat s.c. i fremre abdominalvegg hver 3. måned.
Kvinner: Ett 10,8 mg implantat s.c. i fremre abdominalvegg hver 12. uke.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyre- og leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Barn: Ikke indisert.
Administrering: Før injeksjon bør en kontrollere at selve implantatet kan sees i sprøytens «vindu». Forsiktighet bør utvises ved innsetting i fremre abdominalvegg pga. nærheten til den underliggende nedre epigastriske arterie og dens forgreninger. For korrekt bruk, se instruksjonskortene som følger pakningen.

Kontraindikasjoner

Kjent alvorlig overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Graviditet og amming.

Forsiktighetsregler

Ikke indisert for bruk til barn da sikkerhet og effekt er ukjent. Skade på injeksjonsstedet er rapportert, inkl. tilfeller av smerte, hematom, blødning og vaskulær skade. Berørte pasienter skal overvåkes for tegn og symptomer på abdominal blødning. Administreringsfeil har i svært sjeldne tilfeller ført til vaskulær skade og hemoragisk sjokk som krevde blodtransfusjon og kirurgisk intervensjon. Ekstra forsiktighet bør utvises ved administrering til pasienter med lav BMI, og/eller som får fullstendig antikoalgulasjonsbehandling. Pasienter med kjent depresjon og hypertensjon skal overvåkes nøye. Behandling med GnRH-agonist, slik som goserelin, gir økt risiko for depresjon (kan være alvorlig). Pasienten bør derfor informeres og behandles i samsvar med dette dersom symptomer oppstår. Nytte/risiko inkl. risikoen for torsades de pointes, bør vurderes før behandlingsoppstart ved risiko for QT-forlengelse eller QT-forlengelse i anamnesen, og ved samtidig bruke av legemidler som kan gi QT-forlengelse. Behandling med goserelin kan føre til positive utslag på dopingtester. Menn: Bruk hos pasienter spesielt utsatt for å utvikle ureterobstruksjon eller paraplegi bør vurderes nøye, og pasientene følges nøye opp første behandlingsmåned. Ved oppstart med GnRH-analog bør bruk av antiandrogen (f.eks. cyproteronacetat 300 mg daglig i 3 dager før og 3 uker etter behandlingsstart) vurderes, da dette forebygger mulige skader av initial økning i serumtestosteron. Oppstår paraplegi eller nedsatt nyrefunksjonen som følge av ureterobstruksjon, bør spesifikk behandling av komplikasjonene igangsettes. Bruk av GnRH-agonister kan gi benmassereduksjon. Samtidig bruk av bisfosfonater kan minske reduksjonen av benmasse. Spesiell forsiktighet utvises ved ytterligere risikofaktorer for osteoporose (f.eks. kronisk alkoholmisbruk, røyking, langtidsbehandling med antikonvulsiva eller kortikosteroider, familiær osteoporose). Hjertesvikt og hjerteinfarkt er sett ved behandling med GnRH-agonister ved prostatakreft. Risikoen øker ved samtidig bruk av antiandrogen. Redusert glukosetoleranse er sett ved bruk av GnRH-agonister. Dette kan vise seg som diabetes eller som redusert glykemisk kontroll hos diabetikere, og blodsukkerovervåkning bør vurderes. Kvinner: Kun indisert ved endometriose. For bruk hos kvinner ved andre tilstander, se Felleskatalogtekst for Zoladex 3,6 mg. Tap av benmasse: Bruk av GnRH-agonister kan gi ca. 1% benmassereduksjon pr. måned i en 6 måneders behandlingsperiode. For hver 10% reduksjon av benmasse øker bruddrisikoen med ca. 2-3 ganger. Noe remineralisering kan forventes etter endt terapi hos en stor del av pasientene. Ingen erfaring med hormonell tilleggsmedikasjon. Ingen dokumentasjon for bruk ved etablert osteoporose eller ved risikofaktorer for osteoporose (f.eks. kronisk alkoholmisbruk, røyking, langtidsbehandling med antikonvulsiva og kortikosteroider, familiær osteoporose, dårlig ernæring, f.eks. anoreksi). Benmassereduksjon er antakelig mer skadelig for disse pasientene, og behandling med goserelin bør vurderes individuelt og bare igangsettes dersom fordelene oppveier risikoen. Ytterligere tiltak bør vurderes for å forhindre tap av benmasse. Bortfallsblødning: I starten av goserelinbehandlingen kan enkelte kvinner få vaginalblødninger av varierende varighet og intensitet. Vaginalblødning oppstår vanligvis 1. måned etter oppstart. Slike blødninger skyldes sannsynligvis østrogenbortfall og forventes å stanse spontant. Dersom blødningen fortsetter, må årsaken undersøkes. Tiden fra avsluttet terapi til menstruasjonen returnerer kan forlenges hos enkelte (gjennomsnittlig varighet av sekundær amenoré etter avsluttet behandling med goserelin 10,8 mg er 7-8 måneder). Ved behov for rask menstruasjonsstart anbefales i stedet bruk av goserelin 3,8 mg. Bruk av goserelin kan gi forhøyet tonus i livmorhalsen og forsiktighet bør utvises ved dilatasjon av denne. Kliniske effektdata mangler for behandling av endometriose i >6 måneder. Fertile kvinner skal bruke ikke-hormonelle prevensjonsmetoder i hele behandlingsperioden, og helt til menstruasjonen er tilbake etter avsluttet behandling.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Androgen suppresjonsbehandling kan gi QT-forlengelse, og samtidig bruk av legemidler som gir QT-forlengelse eller legemidler som kan indusere torsades de pointes bør vurderes nøye.

Graviditet, amming og fertilitet

Kontraindisert.
Graviditet: Skal ikke brukes ved graviditet da GnRH-agonister er forbundet med en teoretisk risiko for abort og fosterskader. Fertile kvinner bør undersøkes nøye før behandling for å utelukke graviditet. Ikke-hormonell antikonsepsjon bør brukes inntil menstruasjonen kommer tilbake.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Ikke klarlagt om barn som ammes kan skades. Skal ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Sett hos menn

OrganklasseBivirkning
Endokrine
Svært sjeldneHypofyseblødning
Generelle
VanligeReaksjoner på injeksjonsstedet (f.eks. erytem, smerte, hevelse, blåmerke)
Hjerte
VanligeHjerteinfarkt, hjertesvikt
Ukjent frekvensForlenget QT-tid
Hud
Svært vanligeHyperhidrose1
VanligeUtslett
Ukjent frekvensAlopesi
Immunsystemet
Mindre vanligeLegemiddeloverfølsomhet
SjeldneAnafylaktisk reaksjon
Kar
Svært vanligeHetetokter1
VanligeUnormalt blodtrykk
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanligeErektil dysfunksjon
VanligeGynekomasti
Mindre vanligeØmhet i brystene
Muskel-skjelettsystemet
VanligeSkjelettsmerter2
Mindre vanligeArtralgi
Nevrologiske
VanligeParestesi, ryggmargskompresjon
Nyre/urinveier
Mindre vanligeUreterobstruksjon
Psykiske
Svært vanligeRedusert libido1
VanligeHumørsvingninger (inkl. depresjon)
Svært sjeldnePsykose
Stoffskifte/ernæring
VanligeRedusert glukosetoleranse
Svulster/cyster
Svært sjeldneHypofysetumor
Undersøkelser
VanligeRedusert bentetthet, økt vekt

1Krever sjelden seponering. Hyperhidrose og hetetokter kan fortsette etter seponering.

2I begynnelsen av behandlingen kan pasienter med prostatacancer oppleve økte forbigående skjelettsmerter som håndteres ut ifra symptombildet.

Sett hos menn

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
HudHyperhidrose1
KarHetetokter1
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon
PsykiskeRedusert libido1
Vanlige
GenerelleReaksjoner på injeksjonsstedet (f.eks. erytem, smerte, hevelse, blåmerke)
HjerteHjerteinfarkt, hjertesvikt
HudUtslett
KarUnormalt blodtrykk
Kjønnsorganer/brystGynekomasti
Muskel-skjelettsystemetSkjelettsmerter2
NevrologiskeParestesi, ryggmargskompresjon
PsykiskeHumørsvingninger (inkl. depresjon)
Stoffskifte/ernæringRedusert glukosetoleranse
UndersøkelserRedusert bentetthet, økt vekt
Mindre vanlige
ImmunsystemetLegemiddeloverfølsomhet
Kjønnsorganer/brystØmhet i brystene
Muskel-skjelettsystemetArtralgi
Nyre/urinveierUreterobstruksjon
Sjeldne
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
Svært sjeldne
EndokrineHypofyseblødning
PsykiskePsykose
Svulster/cysterHypofysetumor
Ukjent frekvens
HjerteForlenget QT-tid
HudAlopesi

1Krever sjelden seponering. Hyperhidrose og hetetokter kan fortsette etter seponering.

2I begynnelsen av behandlingen kan pasienter med prostatacancer oppleve økte forbigående skjelettsmerter som håndteres ut ifra symptombildet.

Sett hos kvinner

OrganklasseBivirkning
Endokrine
Svært sjeldneHypofyseblødning
Generelle
Svært vanligeReaksjoner på injeksjonsstedet (f.eks. erytem, smerte, hevelse, blåmerke)
Hud
Svært vanligeAkne (primært innen 1 måned etter behandlingsoppstart), hyperhidrose1
VanligeAlopesi, utslett
Immunsystemet
Mindre vanligeLegemiddeloverfølsomhet
SjeldneAnafylaktisk reaksjon
Kar
Svært vanligeHetetokter1
VanligeUnormalt blodtrykk
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanligeForstørrede bryster, vulvovaginal tørrhet
SjeldneOvariecyste
Ukjent frekvensBortfallsblødning
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtralgi
Nevrologiske
VanligeHodepine, parestesi
Psykiske
Svært vanligeRedusert libido1
VanligeHumørsvingninger (inkl. depresjon)
Svært sjeldnePsykose
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensHyperkalsemi
Svulster/cyster
Svært sjeldneHypofysetumor
Ukjent frekvensDegenerasjon av uterine leiomyomer hos kvinner som har dette
Undersøkelser
VanligeRedusert bentetthet, økt vekt

1Krever sjelden seponering. Hyperhidrose og hetetokter kan fortsette etter seponering.

Sett hos kvinner

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GenerelleReaksjoner på injeksjonsstedet (f.eks. erytem, smerte, hevelse, blåmerke)
HudAkne (primært innen 1 måned etter behandlingsoppstart), hyperhidrose1
KarHetetokter1
Kjønnsorganer/brystForstørrede bryster, vulvovaginal tørrhet
PsykiskeRedusert libido1
Vanlige
HudAlopesi, utslett
KarUnormalt blodtrykk
Muskel-skjelettsystemetArtralgi
NevrologiskeHodepine, parestesi
PsykiskeHumørsvingninger (inkl. depresjon)
UndersøkelserRedusert bentetthet, økt vekt
Mindre vanlige
ImmunsystemetLegemiddeloverfølsomhet
Sjeldne
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
Kjønnsorganer/brystOvariecyste
Svært sjeldne
EndokrineHypofyseblødning
PsykiskePsykose
Svulster/cysterHypofysetumor
Ukjent frekvens
Kjønnsorganer/brystBortfallsblødning
Stoffskifte/ernæringHyperkalsemi
Svulster/cysterDegenerasjon av uterine leiomyomer hos kvinner som har dette

1Krever sjelden seponering. Hyperhidrose og hetetokter kan fortsette etter seponering.

Sett etter markedsføring:
Det er rapportert om endring i antall blodceller, forstyrret leverfunksjon, lungeembolisme og interstitiell pneumoni.
Det er sett tilfeller av hyperkalsemi hos kvinner som er behandlet for endometriose. Dersom symptomer på hyperkalsemi oppstår (f.eks. tørste) må pasienten undersøkes for eventuelt å utelukke hyperkalsemi.
I sjeldne tilfeller kan behandling med GnRH-agonister føre til menopause. Hos noen kvinner vil menstruasjonen ikke komme tilbake etter avsluttet behandling.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Begrenset erfaring med overdosering hos mennesker. I de tilfeller hvor preparatet utilsiktet er gitt for tidlig i forhold til neste dose eller i for høy dose, har ingen klinisk relevante bivirkninger vært observert. Dyreforsøk tyder på at høyere doser ikke har noen annen effekt enn tilsiktet terapeutiske effekt på konsentrasjonene av kjønnshormoner og på kjønnsorganer. Ev. utslag av overdosering behandles symptomatisk.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemming av LH-sekresjon etterfulgt av fall i serumtestosteron hos menn og serumøstradiol hos kvinner. Ved behandlingsstart fører stimulering av LH-sekresjon til midlertidig økning av serumtestosteron hos menn og serumøstradiol hos kvinner. Ca. 21 dager etter første depotinjeksjon reduseres testosteronkonsentrasjonene til et nivå av samme størrelsesorden som ved kirurgisk kastrasjon og forblir lave når behandlingen gjentas hver 3. måned. Om det i spesielle tilfeller ikke blir gitt gjentatt dosering etter 3 måneder, opprettholdes kastrasjonsnivåene av testosteron likevel i opptil 16 uker hos de fleste pasientene. Hos kvinner vil serumøstradiol være undertrykt rundt 4 uker etter den første depotinjeksjonen og vil forbli supprimert til slutten av behandlingsperioden. Hos kvinner som allerede er supprimert ved bruk av en GnRH-analog, vil suppresjonen opprettholdes ved terapiendring til Zoladex 10,8 mg. Suppresjonen ledsages av symptomlindring av endometriose. Amenoré sees hos de fleste kvinner. Ved metastatisk prostatakreft gir goserelin tilsvarende resultat på overlevelse som etter kirurgisk kastrering. Forbedrer sykdomsfri- og total overlevelse ved bruk som adjuvant terapi til strålebehandling ved høyrisiko lokalisert (T1-T2 og PSA ≥10 ng/ml eller «Gleason score» ≥7), eller lokalavansert (T3-T4) prostatakreft. Neoadjuvant goserelin før strålebehandling forbedrer sykdomsfri overlevelse ved høyrisiko lokalisert eller lokalavansert prostatakreft. Ved tumorspredning utenfor prostata etter prostatektomi, kan adjuvant goserelin forbedre sykdomsfri overlevelse, men overlevelse er ikke signifikant økt med mindre det er påvist lymfeknuteaffeksjon på kirurgitidspunktet. Pasienter med patologisk stadium lokalavansert sykdom bør ha ytterligere risikofaktorer som PSA ≥10 ng/ml eller «Gleason score» ≥7, før adjuvant goserelin bør vurderes. Bruk av neoadjuvant goserelin før radikal prostatektomi gir ikke forbedret klinisk effekt.
Absorpsjon: Fullstendig. Ingen holdepunkter for akkumulering ved tilførsel hver 3. måned, men fremdeles biologisk aktive konsentrasjoner etter ca. 3 måneder.
Proteinbinding: I liten grad.
Halveringstid: Ved normal nyrefunksjon 2-4 timer; øker ved sterkt nedsatt nyrefunksjon, men plasmaclearance fortsatt tilstrekkelig til at dosejustering ikke er nødvendig.
Utskillelse: Hovedsakelig i urin. Opprettholdelse av høy plasmaclearance ved nedsatt nyrefunksjon tyder på et ikke-renalt bidrag, sannsynligvis fra lever. Ingen endring i farmakokinetikk ved nedsatt leverfunksjon.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Zoladex 10,8 mg, IMPLANTAT:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10,8 mg1 stk. (ferdigfylt sprøyte)
015657
Blå resept
-
3899,40C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.05.2015