Antiemetikum, selektiv 5-HT3-reseptorantagonist.

A04A A01 (Ondansetron)INJEKSJONSVÆSKE 2 mg/ml: 1 ml inneh.: Ondansetronhydrokloriddihydrat tilsv. ondansetron 2 mg, sitronsyremonohydrat, natriumsitrat (E 331), natriumklorid, sterilt vann.


MIKSTUR, oppløsning 0,8 mg/ml: 1 ml inneh.: Ondansetronhydrokloriddihydrat tilsv. ondansetron 0,8 mg, sitronsyre (E 330), natriumsitrat (E 331), natriumbenzoat (E 211), sorbitol, etanol, benzylalkohol, propylenglykol, renset vann. Jordbærsmak.


SMELTETABLETTER 4 mg og 8 mg: Hver smeltetablett inneh.: Ondansetronhydrokloriddihydrat tilsv. ondansetron 4 mg, resp. 8 mg, gelatin, mannitol, aspartam, natriummetylparahydroksybenzoat (E 219) og natriumpropylparahydroksybenzoat (E 217), etanol, benzylalkohol. Jordbærsmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 4 mg og 8 mg: Hver tablett inneh.: Ondansetronhydrokloriddihydrat tilsv. ondansetron 4 mg, resp. 8 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne: Profylakse og behandling av kvalme og brekninger forårsaket av cytostatikabehandling og stråleterapi. Profylakse og behandling av postoperativ kvalme og brekninger. Barn: Behandling av kjemoterapiindusert kvalme og brekninger (CINV) hos barn ≥6 måneder. Oralt administrert ondansetron er ikke undersøkt ved forebygging eller behandling av postoperativ kvalme og brekninger (PONV). Langsom i.v. injeksjon anbefales for dette.

Dosering

Det emetogene potensialet av kreftbehandling varierer med dosering og benyttede kombinasjoner av kjemo- og stråleterapi. Administreringsmåte og dose bør være fleksibel innenfor 8-32 mg pr. dag (i.v. eller peroralt) og velges som vist nedenfor.
Emetogen kjemo-/stråleterapi hos voksne
Tabletter, smeltetabletter, mikstur: Initial behandling: 8 mg gis peroralt 1-2 timer før, etterfulgt av 8 mg hver 12. time i maks. 5 dager. Injeksjonsvæske: 8 mg (4 ml) som langsom i.v. injeksjon over minst 30 sekunder eller i.m. injeksjon umiddelbart før kjemo-/stråleterapi. Videre behandling: For å beskytte mot forsinket eller forlenget emese etter de første 24 timer, kan peroral behandling fortsette i inntil 5 dager etter avsluttet kjemoterapi.
Høyemetogen kjemo-/stråleterapi hos voksne
Tabletter, smeltetabletter, mikstur: Enkeltdose på opptil 24 mg gis sammen med deksametasonnatriumfosfat (12 mg peroralt) 1-2 timer før kjemoterapi. Injeksjonsvæske: Initial behandling: Initial maks. dose er 16 mg (8 ml) gitt som i.v. infusjon over minst 15 minutter. En enkeltdose >16 mg i.v. må unngås pga. risiko for doseavhengig økning av QT‑forlengelse. Initialdosen kan etterfølges av ytterligere 2 doser à 8 mg (4 ml) gitt som i.v. dose (over minst 30 sekunder) eller i.m. injeksjon med 4 timers mellomrom, eller ved en konstant infusjon på 1 mg/time i inntil 24 timer. Effekten kan økes ved å gi en enkeltdose deksametasonnatriumfosfat (20 mg i.v.) før kjemoterapi. Videre behandling: For å beskytte mot forsinket eller forlenget emesis etter de første 24 timer, kan peroral behandling fortsette i inntil 5 dager etter avsluttet kjemoterapi.
PONV hos voksne
Profylakse: 4 mg (2 ml) injiseres i.m. eller langsomt i.v. ved induksjon av anestesi. Alternativt gis 16 mg peroralt 1 time før anestesi. Behandling: 4 mg (2 ml) injiseres i.m. eller langsomt i.v.
PONV hos barn ≥1 måned og ungdom
Tabletter, smeltetabletter, mikstur: Oralt administrert ondansetron er ikke undersøkt. Langsom i.v. injeksjon anbefales. Injeksjonsvæske: Profylakse: Hos pediatriske pasienter som får kirurgi under generell anestesi, kan 1 enkeltdose gis som langsom i.v. injeksjon (>30 sekunder) ved en dose på 0,1 mg/kg maks. 4 mg, enten før eller etter induksjon av anestesi. Behandling: 1 enkeltdose kan gis som langsom i.v. injeksjon (>30 sekunder) ved en dose på 0,1 mg/kg maks. 4 mg. Det finnes ingen data på bruk til behandling av PONV hos barn <2 år.
CINV hos barn ≥6 måneder og ungdom
Dosen beregnes enten ut fra kroppsoverflate eller vekt. Vektbasert dosering resulterer i høyere total daglig dose. Data på forsinket eller forlenget CINV eller radioterapiindusert kvalme og brekninger hos barn mangler. Dosering etter kroppsoverflate: 5 mg/m2 gis i.v. umiddelbart før kjemoterapi, men enkeltdosen må ikke overskride 8 mg. Oral administrering kan starte 12 timer senere og kan gis i inntil 5 dager (se tabell). Den totale daglige dosen må ikke overskride 32 mg.
Tabell 1: Dosering etter kroppsoverflate

Kroppsoverflate

Dag 1

Dag 2-6

<0,6 m2

5 mg/m2 i.v.
2 mg mikstur eller tablett etter 12 timer

2 mg mikstur eller tablett hver 12. time

>0,6 m2

5 mg/m2 i.v.
4 mg mikstur eller tablett etter 12 timer

4 mg mikstur eller tablett hver 12. time

Dosering etter kroppsvekt: 0,15 mg/kg gis i.v. umiddelbart før kjemoterapi, men enkeltdosen må ikke overskride 8 mg. Ytterligere 2 doser kan gis i.v. med 4 timers intervall. Oral administrering kan starte 12 timer senere og kan gis i inntil 5 dager (se tabell). Den totale daglige dosen må ikke overskride 32 mg.
Tabell 2: Vektbasert dosering

Vekt

Dag 1

 

Dag 2-6

≤10 kg

Inntil 3 doser av 0,15 mg/kg i.v. hver 4. time

 

2 mg mikstur eller tablett hver 12. time

>10 kg

Inntil 3 doser av 0,15 mg/kg i.v. hver 4. time

 

4 mg mikstur eller tablett hver 12. time

Glemt dose Mikstur, smeltetabletter og tabletter: Dosen tas så snart som mulig, og neste dose tas til vanlig tid. Dobbel dose skal ikke tas som erstatning for en glemt dose.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Clearance er signifikant redusert, og t1/2 i serum signifikant forlenget ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon. Daglig dose bør ikke overskride 8 mg.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Justering av peroral dose eller doseringsfrekvens er ikke nødvendig.
  • Eldre: Emetogen kjemo-/stråleterapi hos voksne: Hos pasienter ≥65 år bør alle i.v. doser fortynnes og gis som i.v. infusjon over minst 15 minutter. Ved gjentatt dosering må det gå minst 4 timer mellom hver administrering. Hos pasienter >65-<74 år kan den initiale i.v. dosen på 8 mg eller 16 mg gis som i.v. infusjon over minst 15 minutter, etterfulgt av 2 doser à 8 mg gitt som i.v. infusjon over 15 minutter, og det må gå minst 4 timer mellom hver administrering. Hos pasienter ≥75 år skal den initiale i.v. dosen ikke overstige 8 mg gitt som i.v. infusjon over minst 15 minutter. Den initiale dosen på 8 mg kan deretter etterfølges av 2 doser à 8 mg gitt som i.v. infusjon over minst 15 minutter, og det må gå minst 4 timer mellom hver administrering. PONV: Begrenset erfaring.
Tilberedning/Håndtering Injeksjonsvæske: I.v. doser >8 mg-≤16 mg må fortynnes i 50‑100 ml 0,9% natriumklorid-injeksjonsvæske eller 5% glukose-injeksjonsvæske før bruk, og gis som i.v. infusjon over minst 15 minutter. Skal ikke blandes i samme sprøyte/infusjon som andre legemidler. Vanlige infusjonsoppløsninger, f.eks. natriumklorid 9 mg/liter, glukose 5% og mannitol 10% kan benyttes ved infusjon. Injeksjonsvæsken skal ikke autoklaveres.
Administrering Kan tas med eller uten mat. Injeksjonsvæske: Ampullene er ikke graduerte. Alt innholdet skal derfor gis. Forhåndsfylte ampuller skal ikke brukes ved andre doser enn 4 mg. Smeltetabletter: Smeltetabletten bør tas ut av pakken med tørre hender, plasseres på tungen, hvor den raskt oppløses og så svelges med eller uten vann. Tabletter: Svelges hele.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig hypotensjon og bevisstløshet er sett ved samtidig bruk av apomorfinhydroklorid, og kombinasjon er derfor kontraindisert.

Forsiktighetsregler

Overfølsomhetsreaksjon: Er sett hos pasienter som tidligere har vist overfølsomhet for andre selektive 5-HT3-reseptorantagonister. Luftveishendelser må behandles symptomatisk og klinikere må være spesielt oppmerksomme på at dette kan være tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner. QT-intervall: Ondansetron gir en doseavhengig QT-forlengelse. Tilfeller av torsades de pointes er også sett. Ved medfødt lang QT-syndrom skal bruk unngås. Gis med forsiktighet hos pasienter som har eller kan utvikle QT-forlengelse eller hjertearytmi (inkl. ved elektrolyttforstyrrelser, kongestiv hjertesvikt, bradyarytmier eller ved bruk av legemidler som kan gi QT-forlengelse eller elektrolyttforstyrrelser). Hjerteiskemi: Er sett. I noen tilfeller, primært ved i.v. administrering, oppstod symptomene umiddelbart etter administrering. Pasienter bør informeres om tegn og symptomer på hjerteiskemi. Elektrolytter: Hypokalemi og -magnesemi bør korrigeres før behandlingsstart med ondansetron. Serotonergt syndrom: Serotonergt syndrom (inkl. endret mental status, autonom ustabilitet og nevromuskulære abnormaliteter) er sett ved samtidig bruk av andre serotonerge legemidler. Hvis samtidig behandling er indisert, anbefales hensiktsmessig overvåkning av pasienten. Tarmobstruksjon: Ved subakutt tarmobstruksjon bør forsiktighet utvises, da ondansetron kan påvirke tarmmotiliteten. Blødning: Ved adenotonsillær kirurgi, kan bruk av ondansetron maskere okkult blødning. Pasienten skal derfor overvåkes nøye. Barn og ungdom: Barn og ungdom som får ondansetron sammen med hepatotoksiske kjemoterapeutika bør overvåkes nøye for redusert leverfunksjon. CINV: Ved beregning av dosen basert på vekt og administrering av 3 doser med 4 timers intervall, blir daglig dose høyere enn ved administrering av 1 enkeltdose på 5 mg/m2 etterfulgt av en oral dose 12 timer senere. Effektdata på tvers av kliniske studier indikerer tilsvarende effekt for begge regimene. Hjelpestoffer: Injeksjonsvæske: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, og er så godt som natriumfritt. Natriummengden blir høyere ved fortynning med natriumkloridoppløsning (0,9%). Mikstur: Inneholder sorbitol som er en fruktosekilde. Bør ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse. Sorbitol kan gi ubehag i mage-tarmkanalen og virke lett avførende. Inneholder natriumbenzoat som interagerer med albumin og fører til at bilirubin ikke bindes til albumin. Dette gir økte blodverdier av bilirubin som kan medføre økt hyppighet av gulsott hos nyfødte som igjen kan utvikles til kjerneikterus. Inneholder <0,75 mg/ml etanol. Mengden alkohol er lav og vil ikke gi merkbare effekter. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, og er så godt som natriumfritt. Inneholder benzylalkohol som kan gi allergiske reaksjoner. Benzylalkohol er forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger, inkl. pusteproblemer (gasping syndrome) hos yngre barn. Skal ikke gis til nyfødte (opptil 4 ukers alder), og skal ikke brukes >1 uke hos barn <3 år. Forsiktighet ved høye doser og kun hvis strengt nødvendig, spesielt hos gravide og ammende og ved nedsatt lever-/nyrefunksjon pga. risiko for opphopning og toksisitet (metabolsk acidose). Smeltetabletter: Inneholder aspartam som hydrolyseres i mage-tarmkanalen til bl.a. fenylalanin, og forsiktighet må utvises ved fenylketonuri. Inneholder hhv. <0,03 mg og <0,06 mg etanol pr. 4 mg og 8 mg. Mengden alkohol er lav og vil ikke gi merkbare effekter. Inneholder parahydroksybenzoater som kan gi allergiske reaksjoner (mulig først etter en stund). Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. smeltetablett, og er så godt som natriumfritt. Inneholder benzylalkohol som kan gi allergiske reaksjoner. Forsiktighet ved høye doser og kun hvis strengt nødvendig, spesielt ved nedsatt lever-/nyrefunksjon pga. risiko for opphopning og toksisitet (metabolsk acidose). Tabletter: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Ingen interaksjoner ved samtidig bruk av alkohol, temazepam, furosemid, alfentanil, tramadol, morfin, lidokain, tiopental eller propofol. Ondansetron metaboliseres via flere CYP450-enzymer (CYP3A4, CYP2D6, og CYP1A2). Hemming eller redusert aktivitet av et enzym (f.eks. pga. en genetisk defekt i CYP2D6) vil normalt kompenseres av andre enzymer og resultere i liten eller ingen signifikant endring i hverken clearance eller dosering. Samtidig bruk av apomorfinhydroklorid er kontraindisert. Pasienter behandlet med sterke CYP3A4-induktorer (fenytoin, karbamazepin og rifampicin) har en økt clearance av ondansetron og blodkonsentrasjonene av ondansetron er dermed redusert. Serotonergt syndrom er sett etter samtidig bruk av andre serotonerge legemidler, inkl. SSRI og SNRI. Ondansetron kan redusere analgetisk effekt av tramadol. Ondansetron sammen med QT-forlengende legemidler kan resultere i ytterligere QT-forlengelse. Samtidig bruk med kardiotoksiske legemidler (f.eks. antrasykliner) kan øke risiko for arytmier.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSkal ikke brukes under 1. trimester. Økt risiko for orofaciale misdannelser hos fosteret, f.eks. leppespalte, ved bruk under 1. trimester. Dyrestudier viser ingen direkte eller indirekte reproduksjonstoksiske effekter. Fertile kvinner bør vurdere bruk av prevensjonsmidler.
AmmingUtskilles i melk hos dyr. Overgang i human morsmelk er ukjent. Bruk under amming anbefales ikke.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerDet er rapportert synsforstyrrelser, alvorlig konstipasjon, hypotensjon og en vasovagal episode med forbigående andregrads AV-blokk. EKG-overvåking anbefales ved overdosering. Hos barn 1-2 år er tilfeller forenlig med serotonergt syndrom sett etter overdose av oralt ondansetron (>4 mg/kg).

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeBlokkerer 5-HT3-reseptorer på nevroner både i det perifere og sentrale nervesystem.
AbsorpsjonCmax etter peroral og i.m. tilførsel nås etter hhv. ca. 1,5 time og 10 minutter. Oral biologisk tilgjengelighet ca. 60%. Ubetydelig økt biotilgjengelighet ved samtidig matinntak. Ekvivalent systemisk absorpsjon nås etter i.m. og i.v. administrering.
Proteinbinding70-76%.
FordelingVd ca. 140 liter.
HalveringstidCa. 3 timer, men kan hos eldre være ca. 5 timer. Endres ikke hos pasienter med langsom spartein- og debrisokrinmetabolisme. Barn 3-12 år har lavere clearance og Vd, sammenlignet med voksne. Begge parametrene øker lineært med kroppsvekt, og er sammenlignbare med voksne ved 12 års alder.
MetabolismeUtstrakt metabolisering. <5% utskilles uforandret i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Injeksjonsvæsken må beskyttes mot lys. Ferdigblandet infusjonsvæske kan oppbevares i 12 timer. Miksturflasken bør alltid oppbevares stående, og skal ikke oppbevares i kjøleskap.

 

Pakninger, priser og refusjon

Zofran, INJEKSJONSVÆSKE:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
2 mg/ml 10 × 2 ml (amp.)
571314
Blå resept 836,30 C
8 × 4 ml (amp.)
043963
Blå resept 914,10 C

Zofran, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,8 mg/ml 50 ml
559289
Blå resept 722,30 C

Zofran, SMELTETABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
4 mg 10 stk. (blister)
588369
Blå resept 244,40 C
8 mg 10 stk. (blister)
569140
Blå resept 335,50 C

Zofran, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
4 mg 10 stk. (blister)
444565
Blå resept 244,40 (trinnpris 229,30) C
50 stk. (endose)
378098
Blå resept 1 071,70 (trinnpris 996,70) C
100 stk. (boks)
598422
Blå resept 2 107,10 (trinnpris 1 967,80) C
8 mg 10 stk. (blister)
136367
Blå resept 335,50 (trinnpris 335,50) C
50 stk. (endose)
120764
Blå resept 1 532,60 (trinnpris 1 532,60) C
100 stk. (boks)
590316
Blå resept 3 028,90 (trinnpris 3 028,90) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Zofran INJEKSJONSVÆSKE 2 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Zofran MIKSTUR, oppløsning 0,8 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Zofran SMELTETABLETTER 4 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Zofran SMELTETABLETTER 8 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Zofran TABLETTER, filmdrasjerte 4 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Zofran TABLETTER, filmdrasjerte 8 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Injeksjonsvæske: 23.03.2022

Mikstur: 15.02.2023

Smeltetabletter: 13.12.2022

Tabletter: 21.12.2021


Sist endret: 10.03.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)