TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg/100 mg: Hver tablett inneh.: Elbasvir 50 mg, grazoprevir 100 mg, laktose, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult, rødt og sort jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling av kronisk hepatitt C (CHC) hos voksne og ungdom >12 år og ≥30 kg. For hepatitt C-virus (HCV)-genotypespesifikk aktivitet, se Forsiktighetsregler og SPC.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Hepatitt C


Dosering

Behandlingen bør initieres og overvåkes av lege med erfaring i behandling av CHC.
Voksne (inkl. eldre) og ungdom >12 år (med kroppsvekt ≥30 kg)
Anbefalt dose er 1 tablett daglig.

HCV-genotype

Behandling og varighet

1a

12 uker.

 

16 uker + ribavirin bør vurderes ved HCV‑RNA-nivå >800 000 IE/ml ved baseline og/eller tilstedeværelse av spesifikke NS5A-polymorfismer1 som medfører minst 5 × reduksjon i elbasviraktivitet, for å minimere risikoen for behandlingssvikt (se SPC).

1b

12 uker.

4

12 uker.

 

16 uker + ribavirin bør vurderes ved HCV‑RNA-nivå >800 000 IE/ml ved baseline for å minimere risikoen for behandlingssvikt (se SPC).

1Inkluderer M28T/A, Q30E/H/R/G/K/D, L31M/V/F, H58D og Y93C/H/N.For spesifikk doseanbefaling for ribavirin, inkl. doseendring, se SPC for ribavirin.
Glemt dose/Oppkast Dersom det er gått <16 timer, skal glemt dose tas så snart som mulig. Neste dose tas til vanlig tid. Glemt dose skal ikke tas dersom det er gått >16 timer. Neste dose tas til vanlig tid. Dobbel dose skal ikke tas. Ved oppkast <4 timer etter dosering kan 1 ekstra tablett tas opptil 8 timer før neste dose. Ved oppkast >4 timer etter dosering er det ikke nødvendig med en ekstra dose.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Se Kontraindikasjoner. Ingen dosejustering nødvendig ved lett nedsatt leverfunksjon (Child‑Pugh A). Sikkerhet og effekt ikke fastslått hos levertransplanterte.
  • Nedsatt nyrefunksjon og terminal nyresykdom (ESRD): Ingen dosejustering nødvendig ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (inkl. pasienter på hemodialyse eller peritonealdialyse).
  • Barn <12 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, behandling ikke indisert.
Administrering Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele. Skal ikke tygges, knuses eller deles (ingen delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child‑Pugh B eller C). Samtidig bruk av OATP1B-hemmere, som rifampicin, atazanavir, darunavir, lopinavir, sakinavir, tipranavir, kobicistat eller ciklosporin, da dette kan øke plasmakonsentrasjonen av grazoprevir betydelig. Samtidig bruk av CYP3A- eller P‑gp-induktorer, som efavirenz, fenytoin, karbamazepin, bosentan, etravirin, modafinil eller johannesurt (prikkperikum), da dette kan redusere plasmakonsentrasjonen av elbasvir og grazoprevir betydelig og kan føre til redusert terapeutisk effekt.

Forsiktighetsregler

ALAT-økning: Hyppigheten av sene ALAT-økninger under behandling er direkte relatert til plasmaeksponeringen for grazoprevir. Leverfunksjonstester bør utføres før behandling, ved behandlingsuke 8 og som klinisk indisert. Ytterligere leverfunksjonstester bør utføres ved behandlingsuke 12 hos pasienter som får 16 ukers behandling. Pasienter skal instrueres i å kontakte helsepersonell umiddelbart ved begynnende fatigue, svakhet, manglende appetitt, kvalme og oppkast, ikterus eller misfarget feces. Seponering skal vurderes hvis ALAT bekreftes >10 ganger øvre normalverdi (ULN). Bør seponeres hvis økning i ALAT følges av tegn/symptomer på leverinflammasjon eller økende konjugert bilirubin, alkalisk fosfatase eller INR. Genotypespesifikk aktivitet: Anbefales ikke ved HCV-genotype 2, 3, 5 og 6 da effekt ikke er fastslått. Gjentatt behandling: Effekt hos pasienter tidligere behandlet med Zepatier eller legemidler i samme klasse (NS5A-hemmere eller NS3/4A-hemmere bortsett fra telaprevir, simeprevir og boceprevir) er ikke fastslått. Samtidig infeksjon med HCV/HBV (hepatitt B-virus): HBV-screening bør utføres hos alle pasienter før oppstart. Pasienter med samtidig HBV/HCV-infeksjon har risiko for HBV-reaktivering og bør derfor overvåkes og håndteres etter gjeldende kliniske retningslinjer. Diabetes: Forbedret glukosekontroll og symptomatisk hypoglykemi kan oppstå etter behandlingsstart. Glukosenivået bør overvåkes nøye, spesielt de første 3 månedene, og diabetesbehandlingen endres ved behov. Lege ansvarlig for diabetesbehandlingen bør informeres ved oppstart. Hjelpestoffer: Inneholder 87 mg laktosemonohydrat og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder 70 mg natrium pr. tablett, tilsv. 3,5% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Bilkjøring og bruk av maskiner: Liten sannsynlighet for påvirkning, men pasienten bør informeres om at fatigue kan forekomme.

Interaksjoner

Se også Kontraindikasjoner. Effekt av andre legemidler på Zepatier: Samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere øker plasmakonsentrasjonen av elbasvir og grazoprevir og anbefales ikke. Effekt av Zepatier på andre legemidler: Elbasvir og grazoprevir hemmer BCRP i tarmen, og kan øke plasmakonsentrasjonen av samtidig administrerte BCRP-substrater. Konsentrasjonen av sunitinib og visse statiner kan øke ved samtidig bruk. Dosen av atorvastatin, fluvastatin, lovastatin og simvastatin bør ikke overskride 20 mg daglig, mens rosuvastatin ikke bør overskride 10 mg daglig. Ingen dosejustering nødvendig for pitavastatin og pravastatin. Da leverfunksjonen kan forandre seg under behandling, er nøye overvåkning av INR anbefalt hos pasienter som blir behandlet med vitamin K-antagonister. Ved samtidig bruk av takrolimus anbefales hyppig overvåkning av takrolimuskonsentrasjon i fullblod, endringer i nyrefunksjon, og mulige takrolimusassosierte bivirkninger ved oppstart, pga. CYP3A-hemming. Elbasvir gir minimal P‑gp-hemming i tarmen, men det forventes at konsentrasjonen av dabigatran kan øke ved samtidig bruk, med mulig økt blødningsrisiko. Klinisk overvåkning og laboratorieprøver anbefales.

Graviditet, amming og fertilitet

Ved samtidig bruk med ribavirin må kvinner i fertil alder eller deres mannlige partnere bruke sikker prevensjon under og i en periode etter behandling. Se SPC for legemidler brukt i kombinasjon.
GraviditetMangelfulle data, men dyrestudier indikerer ingen skadelige effekter mhp. reproduksjon. Bør kun brukes hvis fordel oppveier potensiell risiko for fosteret.
AmmingUkjent om elbasvir eller grazoprevir og deres metabolitter utskilles i morsmelk hos mennesker. Dyrestudier har vist utskillelse i melk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
FertilitetIngen humane data, men dyrestudier indikerer ingen skadelige effekter.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerBegrenset erfaring.
BehandlingInnledning av passende symptomatisk behandling anbefales. Hemodialyse fjerner ikke virkestoffene. Peritonealdialyse forventes ikke å fjerne virkestoffene.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringKombinasjon av to direktevirkende antivirale legemidler med forskjellig virkningsmekanisme og ikke-overlappende resistensprofil for å angripe HCV på flere trinn i virusets livssyklus.
VirkningsmekanismeElbasvir hemmer HCV‑NS5A, som er essensielt for viral RNA-replikasjon og viriondannelse. Grazoprevir hemmer HCV‑NS3/4A-protease som er nødvendig for proteolytisk spaltning av HCV-kodet polyprotein (til modne former av NS3-, NS4A-, NS4B-, NS5A- og NS5B-proteiner), og er essensiell for viral replikasjon.
AbsorpsjonMedian Tmax for elbasvir er 3 timer (spredning: 3-6 timer); median Tmax for grazoprevir er 2 timer (spredning: 0,5-3 timer). Absolutt biotilgjengelighet er ca. 32% for elbasvir og ca. 15-40% for grazoprevir.
Proteinbinding>99,9% og 98,8% for hhv. elbasvir og grazoprevir. Endres ikke betydelig ved nedsatt nyre- eller leverfunksjon.
HalveringstidGjennomsnittlig terminal t1/2 er ca. 24 timer for elbasvir og ca. 31 timer for grazoprevir. Steady state nås innen ca. 6 dager.
MetabolismeDelvis eliminasjon ved oksidativ metabolisme, primært av CYP3A. Ingen kjente metabolitter i plasma.
UtskillelsePrimært via feces (>90%), beskjedent via urin (<1%).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Zepatier, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
50 mg/100 mg 28 stk. (kalenderpakn.)
050068
H-resept 171 583,60 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Zepatier TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg/100 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.06.2022


Sist endret: 07.01.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)