Xylocain 100 mg/ml spray

Aspen


Lokalanestetikum.

N01B B02 (Lidokain)SPRAY, oppløsning 100 mg/ml: Hver dose inneh.: Lidokain 10 mg, etanol, makrogol, sakkarin, renset vann. Banan- og mentolsmak.


Indikasjoner

Voksne og barn ≥2 år: Overflateanestesi på slimhinner. Odontologi: Overflateanestesi f.eks. før injeksjoner med injeksjonsanestesi. Otorinolaryngologi: Overflateanestesi ved kjevehulepunksjon og ved inngrep i nese, svelg og epipharynx. Obstetrikk: Ved fødsel, i sluttfasen og ved sutur av fødselsskader. Annet: Innføring av instrumenter, slanger og katetre i luftveiene og gastrointestinalkanalen.

Dosering

1 spray = 10 mg lidokain. Da absorpsjonen varierer og er spesielt høy i trachea og bronkier, vil anbefalt maks. dose avhenge av applikasjonssted.
Voksne

Område

Anbefalt dosering, voksne (mg)

Maks. dose for operasjoner av kort varighet,
<1 minutt (mg)

Maks. dose for operasjoner av lengre varighet, >5 minutter (mg)

Nasale operasjoner, f.eks. kjevehulepunksjon

20-60

500

600

 

Orale og dentale operasjoner, f.eks. før injeksjoner

20-200

500

600

Prosedyrer i oropharynx, f.eks. gastrointestinal endoskopi

20-200

500

600

Prosedyrer i respirasjonssystemet, f.eks. innføring av instrumenter og slanger

50-400

400

600

Prosedyrer i larynks, trachea og bronkier

50-200

2001

400

Obstetriske/gynekologiske prosedyrer, f.eks. fødsel, suturer i mucosa og cervical biopsi

50-200

400

600

1Doseringen bør reduseres under kontrollert ventilasjon.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn: Barn >12 år med vekt <25 kg skal gis doser som er i samsvar med vekt og fysiologisk tilstand. For barn 2-12 år bør ikke dosen overstige 3 mg/kg ved laryngotrakeal bruk og ikke >4-5 mg pr. kg ved nasal og oral bruk. Nyfødte og spedbarn bør få lidokain i lavere konsentrasjoner.
  • Eldre: Eldre og pasienter med dårlig allmenntilstand skal gis doser som er i samsvar med vekt og fysiologisk tilstand.
Tilberedning/Håndtering Med hver pakning følger et kort sprayrør. Rørene skal ikke gjenbrukes og må kastes umiddelbart etter bruk. Sprayrøret skal ikke kuttes eller bøyes ytterligere, da sprayfunksjonen dermed ødelegges. Sprayen bør ikke brukes på endotrakealtubens cuff laget av plast, se Forsiktighetsregler.
Administrering Til bruk på slimhinner.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for lokalanestetika av amidtypen eller noen av hjelpestoffene.

Forsiktighetsregler

For store doser av lidokain eller for korte intervaller mellom dosene kan gi høye plasmakonsentrasjoner og alvorlige bivirkninger. Absorpsjonen fra slimhinner varierer, men er spesielt høy fra bronkialtreet. Symptomer på overdose er kramper. Bør brukes med forsiktighet ved sår eller skader på slimhinnen i applikasjonsområdet. Skadede slimhinner vil kunne gi økt systemisk absorpsjon. Hos paralyserte pasienter under generell anestesi, kan høyere blodkonsentrasjoner oppstå. For uparalyserte pasienter er det mer sannsynlig at de svelger en stor del av dosen, som deretter gjennomgår en betydelig førstepassasje-levermetabolisme. Ved bruk i oropharynx, kan pasientens svelgeevne påvirkes, og dermed øke faren for aspirasjon. Hvis det er sannsynlig at en når høye plasmanivåer, bør en utvise særlig forsiktighet ved behandling av pasienter med kardiovaskulær sykdom og hjertefeil, delvis eller fullstendig hjerteblokade, eldre og pasienter med generelt dårlig helse, pasienter med alvorlig nyredysfunksjon eller alvorlig leversykdom. Pasienter som behandles med amiodaron bør observeres og EKG-monitorering vurderes, da effektene på hjertet kan være additive. Bør ikke brukes på endotrakealtubens cuff laget av plast. Lidokain base i kontakt med cuff (både laget av PVC og annet) kan skade denne. Skadene observeres som små hull i plasten, som kan føre til lekkasje og nedsatt trykk i cuffen. Preparatet er antagelig porfyrinogent og skal kun forskrives på sterke eller alvorlige indikasjoner til pasienter med akutt porfyri. Det må tas passende forholdsregler for alle porfyripasienter. Bilkjøring og bruk av maskiner: Antas normalt ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Avhengig av dosen kan lokalanestetika ha en meget svak virkning på mentalfunksjon og føre til forbigående svekkelse av bevegelses- og koordinasjonsevnen.

Interaksjoner

Pga. fare for additiv toksisk effekt bør lidokain brukes med forsiktighet hos pasienter som får annen behandling med lokalanestetika, eller legemidler som er strukturelt like lokalanestetika av amidtypen, f.eks. klasse 1B antiarytmika. Spesifikke interaksjonsstudier med amiodaron er ikke utført, men forsiktighet anbefales (se Forsiktighetsregler). Legemidler som reduserer clearance av lidokain (f.eks. cimetidin eller betablokkere) kan forårsake potensielt toksiske plasmakonsentrasjoner når lidokain gis i gjentatte høye doser over lang tid.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetLang klinisk erfaring indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet.
AmmingGår i liten grad over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Kan gi akutte toksiske reaksjoner ved høye systemiske nivåer som følge av rask absorpsjon, f.eks. påføring på områder under stemmebåndene eller overdosering.
SymptomerCNS: Cirkumoral parestesi, nummenhet i tungen, svimmelhet, hyperakusis og tinnitus. Synsforstyrrelser og muskeltremor er mer alvorlige og inntreffer før allmenne kramper. Det kan forekomme bevisstløshet og generaliserte tonisk-kloniske (GTK-) kramper med varighet fra noen sekunder til flere minutter. Som følge av økt muskelaktivitet forekommer det hypoksi, hyperkarbi og respirasjonsbesvær like etter krampene. I alvorlige tilfeller kan apné oppstå. Kardiovaskulære: Alvorlig hypotensjon, bradykardi, arytmier og kardiovaskulært kollaps. Kardiovaskulære effekter sees vanligvis først etter at en har sett tegn på CNS-toksisitet. Acidose øker den toksiske effekten.
BehandlingVed symptomer på systemisk toksisitet forventes det at tegnene er de samme som etterfølger administrering av lokal anestesi via andre veier. Lokal anestesitoksisitet tilkjennegis av symptomer på eksitasjon av CNS og, i alvorlige tilfeller, sentralnervøs og kardiovaskulær depresjon. Alvorlige nevrologiske symptomer (kramper, CNS-depresjon) må behandles symptomatisk ved respirasjonsstøtte og administrering av antikonvulsiva. Ved ev. hjertestans må kardiopulmonal gjenopplivning startes umiddelbart. Det er svært viktig med optimal oksygentilførsel, ventilasjon og sirkulasjonsstøtte, samt behandling av acidose.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringLokalanestetikum av amidtypen, beregnet til bruk på mucosa som overflateanestesi.
VirkningsmekanismeHurtig og reversibel hindring av nerveimpulsenes transmisjon.
AbsorpsjonPenetrerer slimhinner. Gir overflateanestesi i løpet av 1-3 minutter, som varer i 10-15 minutter.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Ved oppbevaring <8°C kan man få utfelling. Denne oppløses igjen ved oppvarming.

 

Pakninger, priser og refusjon

Xylocain 100 mg/ml spray, SPRAY, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
100 mg/ml 50 ml (pumpeflaske)
391730
Blå resept 192,90 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Xylocain 100 mg/ml spray SPRAY, oppløsning 100 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.11.2021


Sist endret: 09.12.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)