Xospata

Astellas


Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

L01E X13 (Gilteritinib)



TABLETTER, filmdrasjerte 40 mg: Hver tablett inneh.: Gilteritinib (som fumarat) 40 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Monoterapi for behandling av voksne med residiverende eller refraktær akutt myelogen leukemi (AML) med FLT3-mutasjon.

Dosering

Behandling skal startes og overvåkes av lege med erfaring i bruk av kreftlegemidler. Før behandling må pasienter med residiverende eller refraktær AML ha fått bekreftet FMS-lignende tyrosinkinase 3-mutasjon (FLT3) (intern tandemduplikasjon (ITD) eller tyrosinkinasedomene (TKD)) vha. en validert test. Behandling kan startes på nytt hos pasienter etter hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT).
Voksne: Anbefalt dose er 120 mg (3 tabletter à 40 mg) 1 gang daglig. Laboratorietester, inkl. CK, bør vurderes før behandlingsstart, på dag 15 og månedlig under behandlingen. Pga. mulig forlenget QT-intervall bør EKG utføres før behandlingsstart, på dag 8 og 15 i syklus 1, og før oppstart av de neste 3 etterfølgende behandlingsmånedene (se også Forsiktighetsregler).
Behandlingsvarighet: Dersom respons uteblir etter 4 ukers behandling, kan dosen økes til 200 mg (5 tabletter à 40 mg) 1 gang daglig, dersom dette tolereres eller er klinisk begrunnet.
Dosejustering:

Kriterier

 

Dosejustering eller seponering av gilteritinib

Symptomer på differensieringssyndrom

 

Hvis differensieringssyndrom mistenkes, gi kortikosteroider og start hemodynamisk overvåkning. Avbryt gilteritinib ved alvorlige symptomer >48 timer etter start av kortikosteroider. Gjenoppta gilteritinib med samme dose når symptomer forbedres til ≤grad 21.

Symptomer på posterior reversibelt encefalopatisyndrom (PRES)

 

Seponer gilteritinib.

QTc-intervall >500 millisekunder (msek)

 

Avbryt gilteritinib. Gjenoppta gilteritinib med redusert dose (80 mg eller 120 mg)2 når QTc-intervallet igjen er innenfor 30 msek fra baseline eller ≤480 msek.

QTc-intervall økt med >30 msek på EKG på dag 8 i syklus 1

 

Bekreft med EKG på dag 9. Dersom bekreftet, vurderes dosereduksjon (til 80 mg eller 120 mg)2.

Symptomer på pankreatitt

 

Avbryt gilteritinib til symptomer på pankreatitt er borte. Gjenoppta gilteritinib med redusert dose (80 mg eller 120 mg)2.

Annen toksisitet av ≥grad 31 som anses som relatert til behandlingen

 

Avbryt gilteritinib til tegn på toksisitet forsvinner eller forbedres til grad 11. Gjenoppta gilteritinibbehandling med redusert dose (80 mg eller 120 mg)2.

Planlagt HSCT

 

Avbryt gilteritinibbehandling 1 uke før administrering av kondisjoneringsregimet for HSCT. Behandling kan gjenopptas 30 dager etter HSCT hvis engraftment var vellykket, pasienten ikke hadde akutt transplantat-mot-vert-sykdom >grad 2 og var i CRc3.

1Grad 1 er lett, grad 2 er moderat, grad 3 er alvorlig, grad 4 er livstruende. 2Døgndosen kan reduseres fra 120 mg til 80 mg eller fra 200 mg til 120 mg. 3Samlet komplett remisjon (Composite complete remission, CRc) defineres som remisjonsfrekvensen for alle CR (se definisjon av CR i SPC), CRp (oppnådd CR bortsett fra ufullstendig normalisering av trombocytter (<100 × 109/liter)) og CRi (oppnådd alle kriterier for CR bortsett fra ufullstendig hematologisk normalisering med gjenværende nøytropeni <1 × 109/liter med eller uten fullstendig normalisering av trombocytter).
Glemt dose/Oppkast: Hvis en dose glemmes eller ikke tas til vanlig tid, skal dosen tas så snart som mulig samme dag, og vanlig plan skal følges neste dag. Ved oppkast etter at dosen er tatt, skal pasienten ikke ta en ny dose, men vanlig plan neste dag skal følges.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett eller moderat nedsatt lever- og/eller nyrefunksjon. Bruk er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Ingen klinisk erfaring ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data. Pga. binding til 5-HT2B (se Interaksjoner) kan utviklingen av hjertet potensielt påvirkes hos pasienter <6 måneder. Eldre ≥65 år: Dosejustering ikke nødvendig.
Administrering: Dosen bør tas til samme tid hver dag. Tas med eller uten mat. Skal svelges hele med vann. Skal ikke deles eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Differensieringssyndrom: Bruk er forbundet med dette (symptomer og kliniske funn omfatter feber, dyspné, hydrothoraks, perikardeffusjon, lungeødem, hypotensjon, rask vektøkning, perifert ødem, utslett og renal dysfunksjon). Posterior reversibelt encefalopatisyndrom (PRES): Seponer gilteritinib om dette oppstår. Forlenget QT-intervall: Bruk er forbundet med dette. Forsiktighet bør utvises hos pasienter med relevant hjertehistorikk. Hypokalemi eller hypomagnesemi bør korrigeres før og under behandling. Skal avbrytes hos pasienter som har et QTcF >500 millisekunder. Beslutningen om å gjenoppta behandling etter et tilfelle av QT-forlengelse skal baseres på en grundig nytte-/risikovurdering. Hvis behandling gjenopptas med redusert dose, skal EKG utføres etter 15 dagers behandling, og før start av de neste 3 påfølgende behandlingsmånedene. Pankreatitt: Er rapportert, se Dosering. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har liten påvirkning. Svimmelhet er rapportert og bør tas i betraktning under vurderingen av evnen til å kjøre bil/bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

CYP3A-/P‑gp-induktorer: Samtidig administrering av CYP3A-/P-gp-induktorer kan gi redusert gilteritinibeksponering og dermed risiko for manglende effekt. Samtidig bruk med sterke CYP3A4-/P-gp-induktorer bør derfor unngås. P-gp- og/eller CYP3A-hemmere: Forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av sterke P-gp og/eller CYP3A-hemmere, da gilteritinibeksponeringen kan øke. I situasjoner der det ikke finnes tilfredsstillende terapeutiske alternativer, skal pasienten overvåkes nøye for toksisiteter under gilteritinibadministrering. 5-HT2B-reseptorer eller uspesifikke sigmareseptorer: Gilteritinib kan redusere virkningen av legemidler som virker på 5-HT2B-reseptorer eller uspesifikke sigmareseptorer (f.eks., escitalopram, fluoksetin, sertralin). Samtidig bruk bør unngås med mindre bruk anses som avgjørende for behandlingen.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data. Dyrestudier har vist redusert fostervekst, embryoføtale dødsfall og teratogenisitet. Kan gi fosterskade ved bruk hos gravide. Ikke anbefalt under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon. Gravide skal informeres om potensiell fosterrisiko. Kvinner som kan bli gravide skal rådes til å ta en graviditetstest innen 7 dager før behandlingsoppstart, og til å bruke effektiv prevensjon under og i minst 6 måneder etter avsluttet behandling. Kvinner som bruker hormonelle prevensjonsmidler bør i tillegg bruke en barrieremetode som prevensjon. Menn med kvinnelige partnere som kan bli gravide, skal rådes til å bruke effektiv prevensjon under og i minst 4 måneder etter siste dose.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Risiko for diende barn kan ikke utelukkes. Amming skal opphøre ved behandling og i minst 2 måneder etter siste dose.
Fertilitet: Ingen data.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré, forstoppelse, kvalme
Generelle
Svært vanlige Asteni, fatigue, perifert ødem
Vanlige Malaise
Hjerte
Vanlige Forlenget QT-tid, hjertesvikt, perikardeffusjon, perikarditt
Immunsystemet
Vanlige Anafylaktisk reaksjon
Kar
Svært vanlige Hypotensjon
Lever/galle
Svært vanlige Økt ALAT, økt ASAT
Luftveier
Svært vanlige Dyspné, hoste
Vanlige Differensieringssyndrom1
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Artralgi, myalgi, smerter i ekstremitet, økt CK i blod, økt alkalisk fosfatase i blod
Vanlige Muskel-skjelettsmerter
Nevrologiske
Svært vanlige Svimmelhet
Mindre vanlige Posterior reversibelt encefalopatisyndrom2
Nyre/urinveier
Vanlige Akutt nyreskade
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Diaré, forstoppelse, kvalme
Generelle Asteni, fatigue, perifert ødem
Kar Hypotensjon
Lever/galle Økt ALAT, økt ASAT
Luftveier Dyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, myalgi, smerter i ekstremitet, økt CK i blod, økt alkalisk fosfatase i blod
Nevrologiske Svimmelhet
Vanlige
Generelle Malaise
Hjerte Forlenget QT-tid, hjertesvikt, perikardeffusjon, perikarditt
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Luftveier Differensieringssyndrom1
Muskel-skjelettsystemet Muskel-skjelettsmerter
Nyre/urinveier Akutt nyreskade
Mindre vanlige
Nevrologiske Posterior reversibelt encefalopatisyndrom2

1Assosiert med hurtig proliferasjon og differensiering av myeloide celler og kan være livstruende eller dødelig uten behandling. I noen tilfeller oppstod samtidig akutt febril nøytrofil dermatose. Oppsto så tidlig som etter 2 dager og opptil 75 dager etter behandlingsstart, og er sett med eller uten samtidig leukocytose.

2Sjelden, reversibel, nevrologisk lidelse med symptomer som utvikler seg raskt, inkl. anfall, hodepine, forvirring, syns- og nevrologiske forstyrrelser, med eller uten assosiert hypertensjon.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Overvåk nøye for symptomer på bivirkninger. Initier passende symptomatisk og støttende behandling som tar hensyn til den lange t1/2 (ca. 113 timer).

Egenskaper

Virkningsmekanisme: FLT3- og AXL-hemmer. Hemmer FLT3-reseptorsignaler og -proliferasjon i celler som uttrykker FLT3 eksogent, inkl. FLT3 ITD, FLT3 D835Y og FLT3 ITD D835Y, og induserer apoptose i leukemiske celler som uttrykker FLT3 ITD.
Absorpsjon: Tmax (median) ca. 4-6 timer. Cmax (median) ved steady state 282 ng/ml, og AUC0-24 6180 ng × timer/ml etter 120 mg 1 gang daglig. Steady state nås i løpet av 15 dager med behandling 1 gang daglig med ca. 10 gangers akkumulering.
Proteinbinding: Ca. 90% (hovedsakelig til albumin).
Fordeling: Sentrale og perifere Vd er hhv. ca. 1092 liter og 1100 liter.
Halveringstid: 113 timer.
Metabolisme: Hovedsakelig via CYP3A4.
Utskillelse: 4,5% av total dose gjenfinnes i feces. Ca. 16,4% av total dose utskilles via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Xospata, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
40 mg 84 stk. (blister)
082309
H-resept
-
224644,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 06.12.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.10.2019