Vizimpro

Pfizer


Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

L01E B07 (Dakomitinib)TABLETTER, filmdrasjerte 15 mg, 30 mg og 45 mg: Hver tablett inneh.: Dakomitinibmonohydrat tilsv. dakomitinib 15 mg, resp. 30 mg og 45 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin aluminiumslakk (E 132), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne: Som monoterapi for førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med epidermal vekstfaktor (EGFR)-aktiverende mutasjoner.

Dosering

Behandling skal startes opp og overvåkes av lege med erfaring i kreftbehandling. EGFR-mutasjonsstatus skal fastslås før behandlingsstart.
Voksne: 45 mg 1 gang daglig, til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet oppstår.
Dosejustering ved bivirkninger: Kan være påkrevd basert på individuell sikkerhet og toleranse. Anbefalt startdose: 45 mg 1 gang daglig. 1. dosereduksjon: 30 mg 1 gang daglig. 2. dosereduksjon: 15 mg 1 gang daglig.
Dosejustering og håndtering av spesifikke bivirkninger:

Bivirkninger

 

Dosejustering

Interstitiell
lungesykdom
(ILD/pneumonitt)

 

Opphold i behandling under diagnostisk evaluering av ILD/pneumonitt. Dakomitinib skal seponeres permanent hvis ILD/pneumonitt bekreftes.

Diaré

 

Ved grad 1 diaré er dosejustering ikke nødvendig. Start behandling med antidiarroika (f.eks. loperamid) ved første diaréutbrudd. Oppmuntre til tilstrekkelig oralt væskeinntak.
Ved grad 2 diaré som ikke forbedres til grad ≤1 innen 24 timer vha. antidiarroika og tilstrekkelig oralt væskeinntak, skal dakomitinib seponeres. Ved bedring til grad ≤1, gjenoppta dakomitinib til samme dosenivå. Reduksjon med ett dosenivå kan også vurderes.
Ved grad ≥3 diaré skal dakomitinib seponeres. Behandle med antidiarroika og tilstrekkelig oralt væskeinntak, i.v. væsker eller elektrolytter etter behov. Ved bedring til grad ≤1, gjenoppta dakomitinib med en reduksjon på ett dosenivå.

Hudrelaterte
bivirkninger

 

Ved grad 1 utslett eller erytematøse hudlidelser er dosejustering ikke nødvendig. Start behandling med f.eks. antibiotika, topikale steroider og bløtgjørende midler.
Ved grad 1 eksfolierende hudlidelser er dosejustering ikke nødvendig. Start behandling med f.eks. orale antibiotika og topikale steroider.
Ved grad 2 utslett, erytematøse eller eksfolierende hudlidelser er dosejustering ikke nødvendig. Start eller trapp opp behandling med f.eks. orale antibiotika og topikale steroider. Hvis grad 2 utslett, erytematøse eller eksfolierende hudlidelser vedvarer i 72 timer til tross for behandling, skal dakomitinib seponeres. Ved bedring til grad ≤1, gjenoppta dakomitinib til samme dosenivå. Reduksjon med ett dosenivå kan også vurderes.
Ved grad ≥3 utslett, erytematøse eller eksfolierende hudlidelser skal dakomitinib seponeres. Start eller fortsett behandling, og/eller gi ytterligere behandling med f.eks. bredspektrede i.v. eller orale antibiotika og topikale steroider. Ved bedring til grad ≤1, gjenoppta dakomitinib med en reduksjon på ett dosenivå.

Andre

 

Ved grad 1 eller 2 toksisitet er dosejustering ikke nødvendig.
Ved grad ≥3 toksisitet, seponer dakomitinib til symptomene bedres til grad ≤2. Ved bedring, gjenoppta dakomitinib med en reduksjon på ett dosenivå.

Glemt dose/oppkast: Ved glemt dose/oppkast skal ekstra dose ikke tas. Neste dose tas til vanlig tid neste dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen endring av startdosen ved lett/moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A/B). Startdosen bør justeres til 30 mg 1 gang daglig ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C). Dosen kan økes til 45 mg 1 gang daglig basert på individuell sikkerhet og toleranse etter behandling i minst 4 uker. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett/moderat nedsatt nyrefunksjon. Begrensede og ingen data ved hhv. alvorlig nedsatt nyrefunksjon og hemodialyse, og ingen doseanbefaling kan gis. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering kreves.
Administrering: Dosen bør tas til samme tid hver dag. Tas med eller uten mat. Svelges hele med vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved vurdering av EGFR-mutasjonsstatus: Det er viktig med en godt validert og robust metode for å unngå falskt negative/positive funn. Interstitiell lungesykdom (ILD)/pneumonitt: ILD/pneumonitt, inkl. fatal, er sett. Pasienter med tidligere ILD er ikke undersøkt. Ved akutt utbrudd eller uforklarlig forverring av lungesymptomer bør grundig vurdering utføres for å utelukke ILD/pneumonitt. Behandling skal seponeres inntil symptomene er utredet, se tabell i Dosering ovenfor. Diaré: Diaré, inkl. alvorlig diaré, er sett svært ofte. Diaré kan gi dehydrering med/uten nedsatt nyrefunksjon, og være dødelig uten tilstrekkelig behandling. Proaktiv behandling av diaré bør startes ved 1. tegn, spesielt innen de første 2 ukene etter oppstart med dakomitinib. Doseavbrudd og/eller -reduksjon av dakomitinib kan være nødvendig, se tabell i Dosering ovenfor. Tilstrekkelig oralt væskeinntak bør opprettholdes, og dehydrerte pasienter kan ha behov for væske- og elektrolyttbehandling i.v. Hudrelaterte bivirkninger: Utslett, erytematøse og eksfolierende hudlidelser er sett. Tørr hud kan forebygges med fuktighetskremer. Ved utslett, bør behandling med topikal antibiotika, bløtgjørende midler og topikale steroider igangsettes, se tabell i Dosering ovenfor. Doseavbrudd og/eller -reduksjon av dakomitinib kan være nødvendig. Utslett, erytematøse og eksfolierende hudlidelser kan oppstå eller forverres på soleksponerte hudområder. Dekkende klær og solkrem før soleksponering bør brukes. Levertoksisitet og økning av transaminaser: Økte transaminaser (ALAT, ASAT, transaminaser) er sett. Levertoksisitet, inkl. fatal, er sett og regelmessige leverfunksjonstester anbefales. Behandling bør seponeres ved store økninger av transaminaser. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Liten påvirkning. Ved fatigue eller synsrelaterte bivirkninger bør forsiktighet utvises.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Legemidler som øker gastrisk pH: Samtidig bruk av protonpumpehemmere bør unngås. Lokale antacida og H2-reseptorantagonister kan brukes om nødvendig. Dakomitinib bør gis 2 timer før eller minst 10 timer etter inntak av H2-reseptorantagonister. CYP2D6-substrater: Dakomitinib kan øke eksponeringen (eller redusere eksponeringen av aktive metabolitter) av CYP2D6-substrater, og samtidig bruk bør unngås. Dersom samtidig bruk er nødvendig, bør legemidlenes respektive doseanbefalinger for samtidig bruk med sterke CYP2D6‑hemmere følges.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data mangler. Dyrestudier har vist begrenset reproduksjonstoksisk effekt. Skal ikke brukes under graviditet. Gravide eller kvinner som blir gravide under behandling, må informeres om potensiell risiko for fosteret. Fertile kvinner skal rådes til å unngå å bli gravide under behandling, og bør bruke sikker prevensjon under behandling og i minst 17 dager etter avsluttet behandling.
Amming: Ukjent om dakomitinib/metabolitter utskilles i morsmelk. Pga. potensialet for alvorlige bivirkninger hos diende spedbarn, skal mødre frarådes å amme under behandling.
Fertilitet: Data mangler. Det er sett reversibel atrofi i epitelvevet i livmorhals og vagina hos rotter.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré1, kvalme, oppkast, stomatitt2
Generelle
Svært vanlige Asteni, fatigue
Hud
Svært vanlige Alopesi, hudfissurer, kløe5, neglesykdom4, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, tørr hud3, utslett6
Vanlige Hudeksfoliasjon10, hypertrikose
Luftveier
Vanlige Interstitiell lungesykdom1,11
Nevrologiske
Vanlige Dysgeusi
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Hypokalemi7, redusert appetitt
Vanlige Dehydrering
Undersøkelser
Svært vanlige Redusert vekt, økte transaminaser8
Øye
Svært vanlige Konjunktivitt9
Vanlige Keratitt

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Diaré1, kvalme, oppkast, stomatitt2
Generelle Asteni, fatigue
Hud Alopesi, hudfissurer, kløe5, neglesykdom4, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, tørr hud3, utslett6
Stoffskifte/ernæring Hypokalemi7, redusert appetitt
Undersøkelser Redusert vekt, økte transaminaser8
Øye Konjunktivitt9
Vanlige
Hud Hudeksfoliasjon10, hypertrikose
Luftveier Interstitiell lungesykdom1,11
Nevrologiske Dysgeusi
Stoffskifte/ernæring Dehydrering
Øye Keratitt

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

1Fatale hendelser er rapportert.

2Omfatter aftøs stomatitt, keilitt, munntørrhet, mukositt, sår i munnen, orale smerter, orofaryngeal smerte.

3Omfatter også xerose.

4Omfatter inngrodd negl, blødning i neglesengen, inflammasjon i neglesengen, misfarging av negl, negleinfeksjon, negletoksisitet, onykoklase, onykolyse, onykomadese, neglerotbetennelse.

5Omfatter også kløende utslett.

6Omfatter akne, akneiform dermatitt, erytem, erythema multiforme, erytematøst utslett, generalisert utslett, makuløst utslett, makulopapuløst utslett, papuløst utslett.

7Omfatter også redusert kalium i blod.

8Omfatter også økt ALAT, økt ASAT.

9Omfatter også blefaritt, tørre øyne, ikke-infeksiøs konjunktivitt.

10Omfatter også eksfoliativt utslett.

11Omfatter også pneumonitt.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Bivirkninger sett ved doser >45 mg 1 gang daglig er primært gastrointestinale, dermatologiske og generelle (f.eks. fatigue, generelt ubehag, vekttap).
Behandling: Symptomatisk.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Epidermal vekstfaktorreseptor (HER) (EGFR/HER1, HER2 og HER4)-hemmer med aktivitet mot mutert EGFR med delesjoner i ekson 19 eller L858R-substitusjon i ekson 21. Bindes selektivt og irreversibelt til målene i HER-familien og gir langvarig hemming.
Absorpsjon: Biotilgjengelighet ca. 80%. Tmax: 5-6 timer. Steady state nås innen 14 dager med 45 mg daglig.
Proteinbinding: 2% ubundet fraksjon.
Fordeling: Gjennomsnittlig Vdss: 27 liter/kg etter i.v. administrering.
Halveringstid: 54-80 timer. Clearance ca. 20 liter/time (individuell variasjon ca. 32%).
Metabolisme: Primært oksidasjon og glutationkonjugering. CYP2D6 er viktigst i dannelsen av hovedmetabolitten O-desmetyldakomitinib.
Utskillelse: Via feces (79%) og urin (3%).

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Vizimpro, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
15 mg 30 stk. (blister)
559436
H-resept
-
33842,90 C
30 mg 30 stk. (blister)
444395
H-resept
-
33842,90 C
45 mg 30 stk. (blister)
526351
H-resept
-
33842,90 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.01.2021