Vincristine

Pfizer


Cytostatikum.

L01C A02 (Vinkristin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Vinkristinsulfat 1 mg, mannitol, svovelsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


Indikasjoner

Akutt leukemi. I kombinasjon med andre cytostatika ved Hodgkins sykdom, lymfosarkom, reticulumcellesarkom, rhabdomyosarkom, nevroblastom og Wilms tumor.

Dosering

Skal gis av personer med erfaring i bruk av vinkristinsulfat. Absolutt nøyaktighet skal utvises ved beregning av dose og administrering, da overdosering kan få meget alvorlige eller dødelige konsekvenser. Skal gis intravenøst med ukentlige intervaller. Det er ingen grunn til å overskride den dosen som gir terapeutisk effekt.
Akutt leukemi: Barn: Vanlig dose: 2 mg/m2 kroppsoverflate. Voksne: Vanlig dose: 1,4 mg/m2 kroppsoverflate.
Tilberedning/Håndtering: Injeksjonsvæsken er ferdig til bruk. Hver ml injeksjonsvæske kan ev. fortynnes ytterligere med natriumklorid infusjonsvæske 9 mg/ml opptil 100 ml, og er da holdbar 1 døgn i kjøleskap.
Administrering: Oppløsningen injiseres enten direkte i venen eller i slangen til en pågående i.v. infusjon med natriumklorid infusjonsvæske 9 mg/ml eller glukose infusjonsvæske 50 mg/ml i løpet av ca. 1 minutt. NB! Kun til i.v. bruk. Intratekal administrering er dødelig. Det er svært viktig å forsikre seg om at sprøyten er korrekt plassert i venen før noe av oppløsningen blir injisert. Hvis noe lekker ut til det omliggende vev under den intravenøse administreringen, kan det forårsake kraftig irritasjon. Injeksjonen må da avbrytes øyeblikkelig, og det som ev. er igjen av dosen, skal gis i en annen vene.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kun til i.v. bruk. Skal ikke gis intratekalt, i.m. eller s.c. Det er svært viktig at de angitte forsiktighetsregler studeres nøye før preparatet brukes. Intratekal administrering er dødelig. Dersom vinkristin gis intratekalt ved en feiltakelse, er umiddelbar nevrokirurgisk intervensjon nødvendig for å hindre tiltagende paralyse og påfølgende død. Hos et lite antall pasienter ble livstruende paralyse og påfølgende død forhindret, men medførte nevrologiske skader med begrenset restitusjon. Basert på publisert litteratur om tilfeller med overlevelse, skal følgende prosedyre igangsettes umiddelbart hvis vinkristin er gitt intratekalt: Fjern så mye cerebrospinalvæske som er sikkerhetsmessig forsvarlig ved lumbal aksess. Sett et epiduralt kateter inn i subaraknoidalrommet via mellomrommet i ryggvirvlene over initial lumbal aksess. «Flush» med Ringer-laktatoppløsning. 25 ml plasma tilsettes hver liter Ringer-laktat. En nevrokirurg setter et intraventrikulært dren eller kateter. Fortsett «flushing» av cerebrospinalvæske. Væsken fjernes ved lumbal aksess forbundet med et lukket dreneringssystem. Ringer-laktatoppløsning skal gis ved kontinuerlig infusjon med 150 ml/time, eller med en hastighet på 75 ml/time når plasma er tilsatt. Infusjonshastigheten justeres slik at proteinnivået i spinalvæsken er på 150 mg/dl. Følgende prosedyre er også benyttet, men trenger ikke være nødvendig: 10 g glutaminsyre gis i.v. over 24 timer, etterfulgt av 500 mg 3 ganger daglig oralt i 1 måned. Folinsyre gis i.v. som 100 mg bolus, deretter som infusjon med 25 mg/time i 24 timer. Deretter gis bolusdoser med 25 mg hver 6. time i 1 uke. Pyridoksin gis med en dose på 50 mg hver 8. time ved i.v. infusjon over 30 minutter. Glutaminsyrens, folinsyrens og pyridoksins roller i redusering av nevrotoksisitet er uklare. Vinkristinsulfat bør ikke gis i vener som passerer leveren til pasienter som får stråleterapi. Pasienter med demylinerende form av Charcot-Marie-Tooths syndrom bør ikke gis vinkristinsulfat. Spesielt stor oppmerksomhet kreves med hensyn til dosering og nevrologiske bivirkninger, når preparatet gis til pasienter med preeksisterende nevromuskulær sykdom, og når andre potensielt nevrotoksiske substanser brukes samtidig. En total blodcelletelling bør foretas før hver dosering. Hvis pasienten har leukopeni eller en kompliserende infeksjon, skal fortsatt administrering nøye vurderes. Akutt urinsyrenefropati, som kan oppstå som følge av cytostatika, er også rapportert i forbindelse med vinkristin. Ved diagnosen leukemi i sentralnervesystemet kan det bli nødvendig med annen kjemoterapi i tillegg, siden vinkristin ikke synes å passere blod-hjerne-barrieren i tilstrekkelige mengder. Akutt lungesvikt og alvorlig bronkospasme kan forekomme, vanligvis ved kombinasjon med mitomycin-C. Dette kan oppstå fra minutter til timer etter administrering, og vedvare opptil 2 uker etter dosen med mitomycin-C. Vinkristin skal ikke gis på nytt. Forsiktighet må utvises for å unngå kontaminasjon av øyne. Irritasjon og/eller korneal sårdannelse kan oppstå. Øyet skal vaskes umiddelbart og grundig med vann eller saltvann.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Mitomycin-C: Akutte pustevansker og alvorlig bronkospasme er rapportert ved bruk av vinkristin, vanligvis ved kombinasjon med mitomycin-C. Reaksjonen kan komme innen minutter eller timer etter administrering og kan finne sted opp til 2 uker etter en dose med mitomycin-C. Vinkristin skal ikke gis på nytt. Ototoksiske midler: Spesiell forsiktighet skal utvises ved kombinasjon med andre ototoksiske midler som platinaholdige onkolytika. Fenytoin: Samtidig bruk av fenytoin og antineoplastisk kjemoterapi har gitt økte krampeanfall. Dosejustering av fenytoin kan være nødvendig i kombinasjon med vinkristin. CYP3A4-hemmere/-induktorer: Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av CYP450-hemmere/-induktorer, spesielt CYP3A4, eller ved nedsatt leverfunksjon. Samtidig bruk av itrakonazol eller flukonazol (CYP3A4-hemmere) er rapportert å gi tidligere inntreden av og/eller økt alvorlighetsgrad av nevromuskulære bivirkninger, antagelig relatert til hemming av vinkristinmetabolismen. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk med johannesurt (CYP3A4-induktor). L-asparaginase: Kan redusere hepatisk clearance av vinkristin. Vinkristin skal gis 12-24 timer før L-asparaginase for å minimalisere toksisitet.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Vinkristinsulfat er vist å ha teratogene egenskaper i dyreforsøk. Mulig risiko for humane fostre. Skal ikke brukes under graviditet.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent, det er mulig at barn som ammes kan skades. Skal ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Pasienten skal orienteres om muligheten for utvikling av bivirkninger og betydningen av en hurtig rapportering av disse før behandlingen. Bivirkningene er som regel reversible og doserelaterte.

Den vanligste bivirkningen er alopesi, opptrer hos 20-70% av pasientene.
Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Leukopeni kan forekomme, men liten påvirkning på blodplater og røde blodceller
Endokrine
Sjeldne SIADH er beskrevet i forbindelse med behandling med vinkristin
Gastrointestinale
Mindre vanlige Diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast, paralytisk ileus (spesielt hos små barn og eldre), redusert vekt ved høye doser, sår i munnen
Sjeldne Intestinal nekrose og/eller perforasjon, stomatitt
Generelle
Mindre vanlige Feber
Hud
Vanlige Alopesi
Sjeldne Fotosensitivitetsreaksjoner, utslett
Kar
Mindre vanlige Hypertensjon, hypotensjon
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Erektil dysfunksjon, redusert libido
Lever/galle
Ukjent frekvens Venookklusiv leversykdom (særlig hos barn)
Luftveier
Ukjent frekvens Akutt lungesvikt (akutt lungesviktsyndrom), alvorlig bronkospasme
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Faryngeale smerter, kjevesmerter, muskelatrofi, muskelsvakhet, skjelettsmerter, tap av dype senereflekser
Nevrologiske
Vanlige Nevrittsmerter, parestesier
Mindre vanlige Ataksi, hjernenerveparalyse, hodepine, hypoestesi i fingrene, krampeanfall (ofte ledsaget av hypertensjon), paralyse av benmuskulatur
Sjeldne Agitasjon, bevissthetsforandringer, depresjon, hallusinasjoner, insomni
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Dysuri, polyuri, urinretensjon pga. blæreatoni
Ukjent frekvens Urinsyrenefropati
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvens Hyperurikemi (særlig hos pasienter med non-Hodgkins lymfomer eller leukemier)
Øye
Sjeldne Forbigående kortikal blindhet, optikusatrofi med blindhet
De mest problematiske bivirkningene er nevromuskulære manifestasjoner som oftest starter med parestesier og sanseforstyrrelser. Ved fortsatt behandling kan nevrittsmerter, og senere alvorlige motoriske forstyrrelser opptre. Bivirkningene kan vedvare gjennom hele behandlingen. Forsvinner som regel i løpet av 6 uker etter seponering, men hos enkelte kan nevromuskulære problemer vare over lengre perioder. Lindres kun ved å redusere dosen eller avbryte behandlingen. Synes å forekomme hyppigere når ukedosen fordeles på flere enkeltdoser.
Trombocytopeni som foreligger ved behandlingsstart, kan bedres før påviselig benmargsremisjon.
Paralytisk ileus kan ligne på «akutt abdomen». Midlertidig seponering og systematisk behandling reverserer vanligvis tilstanden. Forstoppelse kan ledsages av kolikkartede smerter, som sammen med tom rektum kan villede legen. Røntgen av abdomen er nyttig for å påvise tilstanden som responderer på klyster og laksantia. Et rutinemessig, profylaktisk opplegg mot forstoppelse anbefales for alle.

Pasienten skal orienteres om muligheten for utvikling av bivirkninger og betydningen av en hurtig rapportering av disse før behandlingen. Bivirkningene er som regel reversible og doserelaterte.

Den vanligste bivirkningen er alopesi, opptrer hos 20-70% av pasientene.
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Hud Alopesi
Muskel-skjelettsystemet Faryngeale smerter, kjevesmerter, muskelatrofi, muskelsvakhet, skjelettsmerter, tap av dype senereflekser
Nevrologiske Nevrittsmerter, parestesier
Mindre vanlige
Blod/lymfe Leukopeni kan forekomme, men liten påvirkning på blodplater og røde blodceller
Gastrointestinale Diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast, paralytisk ileus (spesielt hos små barn og eldre), redusert vekt ved høye doser, sår i munnen
Generelle Feber
Kar Hypertensjon, hypotensjon
Kjønnsorganer/bryst Erektil dysfunksjon, redusert libido
Nevrologiske Ataksi, hjernenerveparalyse, hodepine, hypoestesi i fingrene, krampeanfall (ofte ledsaget av hypertensjon), paralyse av benmuskulatur
Nyre/urinveier Dysuri, polyuri, urinretensjon pga. blæreatoni
Sjeldne
Endokrine SIADH er beskrevet i forbindelse med behandling med vinkristin
Gastrointestinale Intestinal nekrose og/eller perforasjon, stomatitt
Hud Fotosensitivitetsreaksjoner, utslett
Nevrologiske Agitasjon, bevissthetsforandringer, depresjon, hallusinasjoner, insomni
Øye Forbigående kortikal blindhet, optikusatrofi med blindhet
Ukjent frekvens
Lever/galle Venookklusiv leversykdom (særlig hos barn)
Luftveier Akutt lungesvikt (akutt lungesviktsyndrom), alvorlig bronkospasme
Nyre/urinveier Urinsyrenefropati
Stoffskifte/ernæring Hyperurikemi (særlig hos pasienter med non-Hodgkins lymfomer eller leukemier)
De mest problematiske bivirkningene er nevromuskulære manifestasjoner som oftest starter med parestesier og sanseforstyrrelser. Ved fortsatt behandling kan nevrittsmerter, og senere alvorlige motoriske forstyrrelser opptre. Bivirkningene kan vedvare gjennom hele behandlingen. Forsvinner som regel i løpet av 6 uker etter seponering, men hos enkelte kan nevromuskulære problemer vare over lengre perioder. Lindres kun ved å redusere dosen eller avbryte behandlingen. Synes å forekomme hyppigere når ukedosen fordeles på flere enkeltdoser.
Trombocytopeni som foreligger ved behandlingsstart, kan bedres før påviselig benmargsremisjon.
Paralytisk ileus kan ligne på «akutt abdomen». Midlertidig seponering og systematisk behandling reverserer vanligvis tilstanden. Forstoppelse kan ledsages av kolikkartede smerter, som sammen med tom rektum kan villede legen. Røntgen av abdomen er nyttig for å påvise tilstanden som responderer på klyster og laksantia. Et rutinemessig, profylaktisk opplegg mot forstoppelse anbefales for alle.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Antimitotisk cytostatikum. Sulfatsaltet av vinkristin, et alkaloid utvunnet av gravmyrtplanten (Vinca rosea Linn). Brukes ved en rekke maligne neoplastiske sykdommer.
Virkningsmekanisme: Ikke helt klarlagt. In vitro-undersøkelser av cancerceller viser at vinkristin stanser celledelingen i metafasen, ved å interferere med mikrotubuli cellesyklusfase-spesifikt. Tross strukturell likhet med vinblastin synes virkningsmekanismen å være forskjellig.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares kaldt (2-8°C) og beskyttet mot lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Vincristine, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1 mg/ml 2 ml (plastflaske)
190780
-
-
507,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.06.2020