Anxiolytikum. Antiepileptikum.

N05B A01 (Diazepam)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER 5 mg: Hver tablett inneh.: Diazepam 5 mg, laktose 100 mg. Fargestoff: Jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Nevroser og psykosomatiske tilstander preget av angst, fobier, uro, spenning, aggresjon. Søvnvansker. I kombinasjon med trisykliske antidepressiver de første 2-3 uker ved depresjoner med angst og agitasjon. Forsøksvis ved cerebralt og perifert betingede muskelspasmer.

Dosering

Kortest mulig behandlingstid. Pasienten bør vurderes regelmessig for å bestemme nødvendigheten av videre behandling. Voksne krever relativt lavere dosering enn barn, se Forsiktighetsregler. Pasienter med nedsatt allmenntilstand krever lavere dosering. Eldre bør bruke så lav dose som mulig.
Nervøse tilstander og muskelspasmer
Ved nervøse tilstander initialt små doser, økes gradvis etter behov. Hvis ikke bedring inntreffer i løpet av 1 uke, overveies annen terapi. Maks. effekt etter senest 4-6 uker. Voksne: Initialt små doser, f.eks. 2,5 mg 1-3 ganger daglig. Ved behov økende til 5 mg 1-3 ganger daglig. Ved stor angst og uro, ev. alvorlige spastiske tilstander 30-60 mg daglig ved behandling i sykehus. Barn ≥25 kg: 2,5-7,5 mg fordelt på 1-3 doser.
Søvnløshet
Voksne: 5-10 mg like før sengetid.
Seponering Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Ved nervøse tilstander og muskelspasmer: Seponering bør skje gradvis over 2-3 uker for å unngå abstinenssymptomer. Generelt: Ved brå seponering etter lengre tids bruk av doser >15-30 mg daglig kan abstinenssymptomer oppstå etter 2-5 dager, av og til mer, ev. med kramper.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon.
  • Barn: Bør ikke gis til barn uten nøye vurdering av indikasjonen. Behandlingsvarighet skal være kortest mulig. Bør ikke gis til barn <6 måneder, da sikkerhet og effekt ikke er avklart. Ev. bruk til barn i denne aldersgruppen må skje med stor forsiktighet og kun når andre behandlingsalternativer ikke er tilgjengelige.
  • Eldre: Lavest mulig dose pga. forlenget t1/2 og økt fare for akkumulasjon. Anbefalt initialdose 2-2,5 mg 1-2 ganger daglig. Økes gradvis etter behov og toleranse. Jevnlige undersøkelser i startfasen skal foretas for å minimere dosering og/eller administreringsfrekvens.
Administrering Kan deles (med delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt respirasjonsfunksjon. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Søvnapné. Myasthenia gravis.

Forsiktighetsregler

Fare for tilvenning og avhengighet: Risiko for fysisk og psykisk avhengighet øker med dose og behandlingsvarighet, og er større ved tidligere alkohol- og/eller legemiddelmisbruk. Bør derfor brukes i et begrenset tidsrom og fortrinnsvis i lave doser. Forskrives med stor forsiktighet til alkohol- og legemiddelmisbrukere. CNS-dempende substanser og alkohol: Gir nedsatt alkoholtoleranse. Samtidig bruk av alkohol og/eller legemidler med CNS-depressive egenskaper bør unngås. Samtidig bruk kan øke klinisk effekt av diazepam og gi alvorlig sedasjon som kan resultere i koma eller død, økt respiratorisk og/eller kardiovaskulær depresjon. Abstinenssymptomer: Se Seponering. Kan også oppstå ved bytte til et annet benzodiazepin med vesentlig kortere t1/2. Reboundsymptomer: Ved seponering kan reboundsymptomer oppstå, hvor behandlede symptomer kommer tilbake i forsterket grad. Kan også følges av andre reaksjoner som humørforandringer, angst, søvnforstyrrelser og rastløshet. Amnesi: Anterograd amnesi kan oppstå ved normal dosering, og risikoen er økende ved høyere dosering. Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, hepatisk enfefalopati kan oppstå. Ved kronisk leversykdom kan dosereduksjon være nødvendig. Organsvikt: Forsiktighet utvises ved kronisk nyresykdom, kardiorespiratorisk svikt og hjerneskade. Pga. risiko for respirasjondepresjon anbefales en lavere dose ved kronisk respirasjonssvikt. Psykisk sykdom: Ikke anbefalt til primær behandling ved mistanke om psykose. Bør ikke brukes som monoterapi til behandling av depresjon eller angst assosiert med depresjon, pga. selvmordsfare. Eldre og svekkede: Bør ha lavere dosering. De farmakologiske effektene synes å være kraftigere hos eldre enn hos yngre, selv ved samme plasmakonsentrasjon. Fare for akkumulasjon pga. økt t1/2. Se også Dosering. Barn: Se Dosering. Hjelpestoffer: Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon, bør ikke ta dette legemidlet. Bilkjøring og bruk av maskiner: Preparatet kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Farmakodynamiske interaksjoner: Potenserte effekter kan forekomme ved samtidig bruk av alkohol eller andre legemidler med CNS-depressive egenskaper (f.eks. antipsykotika, anxiolytika, bedøvende midler, analgetika, antidepressiver, hypnotika, antiepileptika, sedative antihistaminer). Alkohol bør unngås. Diazepam kan nedsette effekten av levodopa. Teofyllin og koffein kan nedsette effekten av diazepam. Diazepam påvirker farmakodynamikken og farmakokinetikken til ketamin slik at ketaminkonsentrasjonen som er nødvendig for tilstrekkelig anestesi er redusert. Farmakokinetiske interaksjoner: Samtidig bruk av fenytoin anbefales ikke. Fenytoinkonsentrasjonen kan endres på uforutsigbar måte og skal overvåkes nøyere når diazepam tilføyes eller seponeres. Samtidig bruk av legemidler som hemmer CYP3A4 eller CYP2C19, eller grapefruktjuice, kan øke diazepamkonsentrasjonen og øke/forlenge sedasjon. Disulfiram, isoniazid og idelalisibs hovedmetabolitt hemmer metabolismen av diazepam. Samtidig bruk av legemidler som induserer CYP3A4 og CYP2C19 kan redusere konsentrasjonen av diazepam og gi redusert eller manglende effekt. Dosejustering kan være nødvendig. Mat og antacida som inneholder magnesiumhydroksid og/eller aluminumhydroksid kan senke absorpsjonsraten av diazepam, men ikke graden. Effekt av enkeltdose kan reduseres, men steady state konsentrasjonen vil ikke påvirkes. Legemidler som øker gastrointestinal motilitet, øker absorpsjonsraten av diazepam (gjelder i.v. men ikke peroral metoklopramid). Morfin og petidin senker absorpsjonsraten og gir lavere makskonsentrasjoner av diazepam. Samtidig inntak av kurarelignende muskelrelaksantia kan gi økt og forlenget muskelrelakserende effekt.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetPasserer placenta. Skal bare brukes ved graviditet hvis fordelen oppveier mulig risiko. Akkumuleres i fosteret ved langtidsbehandling med høye nivåer i det føtale hjertet, lungene og hjernen. Data fra et begrenset antall gravide viste økt risiko for misdannelser som ganespalte og mental retardasjon. Kontinuerlig tilførsel gjennom lengre tid kan fremkalle hypotoni, åndedrettsbesvær, hypotermi, sløvhet, diebesvær (floppy infant syndrome) og uregelmessig hjerterytme hos det nyfødte barnet. Enkelte tilfeller av dysmorfi og nevrologisk dysfunksjon er rapportert som følge av høye doser under graviditeten. Enkelte tilfeller av abstinenssymptomer hos barnet er rapportert. Dyrestudier viste reproduksjonstoksiske effekter.
AmmingGår over i morsmelk. Konsentrasjonen i morsmelk er ca. 10% av mors blodkonsentrasjon. Hos nyfødte er t1/2 betydelig forlenget. Det er mulig at barn som ammes kan påvirkes. Bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerDøsighet, ataksi, dysartri og nystagmus. Overdosering er sjelden livstruende når tatt alene, men kan medføre apné, hypotensjon og kardiorespiratorisk depresjon og koma. Koma, dersom det oppstår, varer vanligvis noen få timer, men kan forlenges og være syklisk, spesielt hos eldre. Den respirasjonshemmende effekten er mer alvorlig hos pasienter med respiratorisk sykdom. Benzodiazepiner øker effekten av CNS-depressive midler, inkl. alkohol.
BehandlingOvervåkning av pasientens vitale kjennetegn. Initier støttebehandling iht. pasientens kliniske tilstand. Pasienter kan i visse tilfeller ha behov for symptomatisk behandling for kardiorespiratorisk effekt eller effekt på CNS. Videre absorpsjon bør forebygges ved bruk av egnet metode, f.eks. behandling innen 1-2 timer med medisinsk kull. Dersom medisinsk kull brukes til døsige pasienter anbefales det å bruke luftveisbeskyttelse. Mageskylling er ikke anbefalt rutinemessig, men kan vurderes etter inntak av flere ulike midler. Bruk av flumazenil, en benzodiazepinantagonist, bør vurderes dersom CNS-hemmingen er alvorlig. Dette skal kun gis under nøye overvåkning. Flumazenil har kort t1/2 (ca. 1 time), og pasienten må derfor monitoreres nøye. Flumazenil må brukes med ekstrem forsiktighet sammen med legemidler som reduserer krampeterskelen (f.eks. TCA).

Egenskaper og miljø

KlassifiseringBenzodiazepinderivat.
VirkningsmekanismeBindes spesifikt til benzodiazepinreseptorer i CNS. Via positiv allosterisk modulering av GABA-reseptorene i de inhibitoriske synapsene økes affiniteten for GABA. Dette forsterker virkningen av GABA på postsynaptisk transmembran kloridinfluks. Angstdempende, spenningsløsende, sedativ-hypnotisk, antikonvulsiv og muskelrelakserende effekt. Virkningen forsterkes pga. aktive metabolitter (hovedsakelig desmetyldiazepam).
AbsorpsjonRaskt. Cmax etter 30-60 minutter med store individuelle forskjeller.
ProteinbindingNyfødte ca. 85%. Voksne 98-99%, lavere hos eldre og gravide.
FordelingLipidløselig. Gjennomsnittlig Vdss 0,88-1,1 liter/kg. Svært raskt opptak i hjernevev og når raskt likevekt med konsentrasjoner høyere enn i plasma.
HalveringstidVoksne: 24‑48 timer (desmetyldiazepam 40‑100 timer). Eldre og leversviktpasienter 70-100 timer. Barn: Premature 40-110 timer, nyfødte fullbårne ca. 30 timer, inntil 1 år ca. 10 timer, >1 år ca. 20 timer. Clearance 20-30 ml/minutt. Clerance for ubundet diazepam er lavere hos eldre, med en kraftigere effekt hos menn.
Terapeutisk serumkonsentrasjonIngen sikker relasjon mellom serumkonsentrasjon og klinisk effekt. Store individuelle forskjeller. Antatt effektiv antiepileptisk virkning ved serumkonsentrasjon 700-1400 nmol/liter (200-400 ng/ml).
MetabolismeI leveren. 50-60% av totalclearance skjer primært via CYP2C19 og CYP3A til desmetyldiazepam, som er farmakologisk aktiv og har samme virkningsspektrum som diazepam, men dobbelt så lang t1/2. 27% av clearance skjer ved 3-hydroksylering via hovedsakelig CYP3A med langsom omdanning til de farmakologisk aktive metabolittene temazepam og oksazepam, som får lave plasmakonsentrasjoner.
UtskillelseVia urin, primært som konjugerte metabolitter.

 

Pakninger, priser og refusjon

Valium, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
5 mg 25 stk. (blister)
154112
Blå resept 111,90 B
100 stk. (blister)
154104
Blå resept 164,10 B

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Valium TABLETTER 5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.10.2019


Sist endret: 18.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)