Valcyte

Roche


Antiviralt middel, nukleosidanalog.

J05A B14 (Valganciklovir)PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning 50 mg/ml: 1 ml ferdig oppløsning inneh.: Valganciklovirhydroklorid tilsv. valganciklovir 50 mg, povidon, fumarsyre, natriumbenzoat (E 211), sakkarinnatrium, mannitol, maltodekstrin (mais), propylenglykol, akasiagummi. Banan-, ananas- og ferskensmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 450 mg: Hver tablett inneh.: Valganciklovirhydroklorid tilsv. valganciklovir 450 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Induksjons- og vedlikeholdsbehandling av CMV-retinitt hos voksne med ervervet immunsviktsyndrom (aids). Forebygging av CMV-sykdom hos CMV-negative voksne og barn (fra nyfødt til 18 år) som har mottatt et organtransplantat fra en CMV-positiv donor.

Dosering

Induksjonsbehandling av CMV-retinitt
Voksne: Anbefalt dosering er 900 mg 2 ganger daglig i 21 dager. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Vedlikeholdsbehandling av CMV-retinitt
Voksne: Etter induksjonsbehandling eller hos pasienter med inaktiv CMV-retinitt er anbefalt dose 900 mg 1 gang daglig. Varighet bestemmes individuelt. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Forebygging av CMV-sykdom ved organtransplantasjon
Voksne og ungdom >16 år: 900 mg 1 gang daglig for pasienter som har fått nyretransplantat. Behandlingen startes innen 10 dager etter transplantasjon og fortsetter i 100 dager etter transplantasjon. Forebyggende behandling kan fortsette til 200 dager etter transplantasjon. For pasienter som har fått et organtransplantat annet enn nyre, er anbefalt dose 900 mg 1 gang daglig. Behandlingen startes innen 10 dager etter transplantasjon og fortsetter til 100 dager etter transplantasjon. Barn og ungdom ≤16 år: Doseres 1 gang daglig basert på kroppsoverflate (BSA) og kreatininclearance (ClCR) utledet fra Schwartz formel (ClCRS). Dosen beregnes etter ligningen: Pediatrisk dose (mg) = 7 × BSA × ClCRS (se Mosteller BSA-formel og Schwartz ClCR-formel nedenfor). Dersom beregnet Schwartz ClCR overskrider 150 ml/minutt/1,73 m2, bør det brukes en maks. verdi på 150 ml/minutt/1,73 m2 i ligningen: Mosteller BSA (m2) = √ (høyde (cm) × vekt (kg)/3600). Schwartz ClCR (ml/minutt/1,73m2) = k × høyde (cm)/serumkreatinin (mg/dl), hvor k = 0,451 for pasienter i alderen <2 år, 0,55 for gutter i alderen 2-<13 år og jenter i alderen 2-16 år, og 0,7 for gutter i alderen 13-16 år. Oppgitte K-verdier er basert på Jaffe-metoden for måling av serumkreatinin, og det kan være behov for korrigering når enzymatiske metoder brukes. Hos nyretransplanterte barn bør den anbefalte mg-dosen 1 gang daglig (7 × BSA × ClCRS) starte innen 10 dager etter transplantasjon og fortsette til 200 dager etter transplantasjon. Hos barn som har fått en transplantasjon av et solid organ annet enn nyre, bør den anbefalte mg-dosen på 1 gang daglig (7 × BSA × ClCRS) starte innen 10 dager etter transplantasjon og fortsette til 100 dager etter transplantasjon. Alle beregnede doser skal avrundes til nærmeste 25 mg trinnvise økning for selve dosen som skal gis.

Valganciklovirdose

Miksturvolum som skal gis

50 mg

1 ml

75 mg

1,5 ml

100 mg

2 ml

500 mg

10 ml

Dersom beregnet dose overstiger 900 mg (2 × 9 ml), bør en maks. dose på 900 mg (2 × 9 ml) gis. Det anbefales å monitorere serumkreatininnivået regelmessig samt vurdere endringer i høyde og kroppsvekt, og tilpasse dosen etter behov under profylakseperioden. 1For bestemte subpopulasjoner kan det også være nødvendig med en senkning av k-verdien, f.eks. hos barn med lav fødselsvekt.
Spesielle pasientgrupper
 • Nedsatt leverfunksjon: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
 • Nedsatt nyrefunksjon: Doseringen skal justeres iht. ClCR (Cockroft & Gaults formel) som vist i tabellen under:

  ClCR
  (ml/minutt)

  Induksjon

  Vedlikehold

  ≥60

  900 mg 2 ganger daglig

  900 mg 1 gang daglig

  40-59

  450 mg 2 ganger daglig

  450 mg 1 gang daglig

  25-39

  450 mg 1 gang daglig

  450 mg annenhver dag (tabletter) eller 225 mg 1 gang daglig (mikstur)

  10-24

  450 mg annenhver dag (tabletter) eller 225 mg 1 gang daglig (mikstur)

  450 mg 2 ganger pr. uke (tabletter) eller 125 mg 1 gang daglig (mikstur)

  <10

  Ikke anbefalt (tabletter) eller 200 mg 3 ganger ukentlig etter dialyse (mikstur)

  Ikke anbefalt (tabletter) eller 100 mg 3 ganger ukentlig etter dialyse (mikstur)

  Valganciklovirdose

  Miksturvolum som skal gis

  125 mg

  2,5 ml

  225 mg

  4,5 ml

  450 mg

  9 ml

 • Barn: Dosering hos barn som har gjennomgått transplantasjon av solide organer, tilpasses individuelt basert på nyrefunksjon, i tillegg til kroppsoverflate.
 • Eldre: Sikkerhet og effekt er ikke dokumentert.
 • Pasienter i hemodialyse: Valganciklovir tabletter bør ikke benyttes av pasienter i hemodialyse (ClCR <10 ml/minutt). Mikstur kan brukes iht. doseanbefaling i tabellen over.
Tilberedning/Håndtering Pulver til mikstur: Bør rekonstitueres av farmasøyt før utlevering til pasient. Se pakningsvedlegget. Håndteres med forsiktighet pga. potensiell teratogenitet og karsinogenitet, se Forsiktighetsregler.
Administrering Skal tas med mat når det er mulig. Pulver til mikstur: Pulveret rekonstitueres før oral administrering. 2 orale målesprøyter med gradering fra 25-500 mg er vedlagt. Tabletter: Skal svelges hele. Skal ikke deles eller knuses da preparatet anses for å være potensielt teratogent og karsinogent. Ved berøring/håndtering av ødelagte, knuste eller delte tabletter, se pakningsvedlegget. Barn som ikke kan svelge tabletter kan gis mikstur.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for valganciklovir, ganciklovir eller hjelpestoffene. Amming.

Forsiktighetsregler

Kryss-hypersensitivitet: Pga. lignende kjemisk struktur bør forsiktighet utvises ved overfølsomhet for aciklovir eller penciklovir (eller prodrug for disse, hhv. valaciklovir og famciklovir). Håndtering av pulver til mikstur: Inhalasjon av pulveret bør unngås. Hvis pulveret eller oppløsningen kommer i direkte kontakt med huden, bør området vaskes grundig med såpe og vann. Dersom oppløsningen kommer i øynene, bør øynene umiddelbart skylles grundig med vann. Mutagenisitet, teratogenisitet, karsinogenisitet, fertilitet og prevensjon: I dyrestudier er ganciklovir mutagent, teratogent og karsinogent, og hemmer fertiliteten. Valganciklovir, brukt over lengre periode, har potensiale til å forårsake karsinogenitet og reproduktiv toksisitet. Se Graviditet, amming og fertilitet. Benmargssuppresjon: Det er sett alvorlig leukopeni, nøytropeni, anemi, trombocytopeni, pancytopeni, benmargssvikt og aplastisk anemi ved behandling med valganciklovir eller ganciklovir. Behandlingen skal ikke startes ved absolutt nøytrofiltall <500 celler/μl, ved trombocyttall <25 000/μl, eller hemoglobinverdi <8 g/dl. Når en forlenger forebyggende behandling utover 100 dager, skal mulig risiko for å utvikle leukopeni og nøytropeni tas med i vurderingen. Valganciklovir bør brukes med forsiktighet til pasienter med hematologisk cytopeni i anamnesen, og hos pasienter som får radioterapi. Det anbefales å foreta fullstendig blodtelling, inkl. trombocyttall, regelmessig under behandlingen. Ved nedsatt nyrefunksjon og hos barn kan det være nødvendig med økt hematologisk monitorering, minst ved hver transplantasjonskontroll. Ved utvikling av alvorlig leukopeni, nøytropeni, anemi og/eller trombocytopeni, bør behandling med hematopoetiske vekstfaktorer og/eller seponering av valganciklovir vurderes. Forskjell i biotilgjengelighet for oral ganciklovir: Pga. bivirkningsmønsteret ved systemisk overeksponering, er det viktig å overholde anbefalt dosering ved behandlingsstart, ved overgang fra induksjon til vedlikeholdsbehandling, og ved skifte fra oral ganciklovir til valganciklovir. Valganciklovir tabletter kan ikke substitueres for ganciklovir-kapsler på en en-til-en basis. Pasienter som skifter fra ganciklovir kapsler skal opplyses om risikoen for overdosering hvis de tar flere Valcyte-tabletter enn forskrevet. Hjelpestoffer: Mikstur: Inneholder 0,188 mg/ml natrium, dvs. tilnærmet natriumfritt. Inneholder 100 mg natriumbenzoat pr. flaske, tilsv. 1 mg/ml etter tilberedning. Natriumbenzoat kan gi økt hyppighet av gulsott hos nyfødte (opptil 4 ukers alder). Bilkjøring og bruk av maskiner: Ved anfall, svimmelhet eller forvirring etter bruk av valganciklovir kan evnen til å kjøre bil og bruke maskiner påvirkes.

Interaksjoner

Valganciklovir metaboliseres raskt og fullstendig til ganciklovir av ulike esteraser i tarm og lever, og en kan forvente de samme interaksjonene med valganciklovir som for ganciklovir. Probenecid reduserer renal ganciklovirclearance, ved samtidig bruk bør det kontrolleres nøye for ganciklovirtoksisitet. Ganciklovir kan øke serumkonsentrasjonen av didanosin, overvåk for didanosintoksisitet. Imipenem-cilastatin og ganciklovir kan gi anfall, og kombinasjonen bør ikke gis, med mindre potensiell nytte oppveier potensiell risiko. Zidovudin og ganciklovir kan potensielt forårsake nøytropeni og anemi, vurder ev. dosereduksjon. Økt toksisitet kan oppstå når ganciklovir/valganciklovir gis sammen med andre legemidler kjent for å være myelosuppressive eller assosiert med nedsatt nyrefunksjon, som nukleosid- og nukleotidanaloger, immunsuppressiver, antineoplastiske midler og antiinfektiver. Slike legemidler skal kun gis sammen med valganciklovir når potensiell nytte oppveier potensiell risiko.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetGanciklovir, aktiv metabolitt av valganciklovir, diffunderer raskt gjennom placenta. I dyrestudier er ganciklovir teratogent. Valganciklovir skal derfor ikke brukes ved graviditet, unntatt når terapeutisk nytte for moren overgår potensiell risiko for teratogene skader på fosteret. Fertile kvinner må bruke effektive prevensjonsmidler under behandlingen og i minst 30 dager etterpå. Mannlige pasienter må bruke kondom under behandlingen og i minst 90 dager etter avsluttet behandling, med mindre det er sikkert at kvinnelig partner ikke kan bli gravid.
AmmingData fra rotter viser at ganciklovir skilles ut i melk. Skal ikke brukes ved amming, pga. potensiell risiko for alvorlige bivirkninger hos barn som dier.
FertilitetKan gi midlertidig eller permanent hemming av spermatogenesen.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

BehandlingDialyse og hydrering anbefales ved overdosering.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringValganciklovir er prodrug til ganciklovir, og metaboliseres raskt og fullstendig av intestinale og hepatiske esteraser til ganciklovir, som er en syntetisk nukleosidanalog til guanosin. Cytomegalovirus (CMV), herpes simplex-virus 1 og 2, herpes-virus 6,7 og 8, Epstein-Barr-virus, varicella zoster-virus og hepatitt B-virus er følsomme.
VirkningsmekanismeGanciklovir fosforyleres inne i infisert celle til ganciklovirtrifosfat (aktiv form) vha. flere cellulære kinaser. Hemmer viral DNA-syntese bl.a. ved hemming av virusspesifikk DNA-polymerase.
AbsorpsjonValganciklovir absorberes fra gastrointestinalkanalen og metaboliseres raskt og fullstendig til ganciklovir i intestinalveggen og lever. Absolutt biotilgjengelighet av ganciklovir fra peroral valganciklovir er ca. 60%. Interindividuell variasjon reduseres ved samtidig fødeinntak. Mikstur og tablett gir samme systemiske eksponering for ganciklovir.
Proteinbinding1-2% for ganciklovir.
FordelingVdss for ganciklovir (gitt i.v.) er 0,68 liter/kg.
Halveringstid0,4-2 timer for ganciklovir etter maks. konsentrasjon etter administrering av valganciklovir.
MetabolismeValganciklovir metaboliseres raskt og fullstendig til ganciklovir, og ingen andre metabolitter er påvist.
UtskillelseHovedsakelig renal utskillelse (>90%) som ganciklovir ved glomerulær filtrasjon og aktiv tubulær sekresjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Mikstur: Rekonstituert oppløsning oppbevares i kjøleskap og er holdbar i 49 dager.

Andre opplysninger

100 ml ferdig tilberedt mikstur gir et bruksvolum på minimum 88 ml.

 

Pakninger, priser og refusjon

Valcyte, PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
50 mg/ml 100 ml (flaske)
579697
- 3 176,10 C

Valcyte, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
450 mg 60 stk. (boks)
010182
Blå resept 9 761,80 (trinnpris 6 494,60) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Valcyte PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning 50 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Valcyte TABLETTER, filmdrasjerte 450 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Pulver til mikstur: 30.12.2020

Tabletter: 27.01.2021


Sist endret: 22.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)