Targretin

Eisai


Antineoplastisk middel, retinoid.

L01X F03 (Beksaroten)KAPSLER, myke 75 mg: Hver kapsel inneh.: Beksaroten 75 mg, sorbitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Til behandling av hudmanifestasjoner hos pasienter med kutant T-cellelymfom (CTCL) i fremskredet tilstand, som er resistente mot minst én systemisk behandling.

Dosering

Beksarotenbehandling må bare innledes og opprettholdes av leger med erfaringer fra behandling av CTCL. Anbefalt startdose er 300 mg/m2/dag. Startdoseberegning iht. kroppens overflateareal er som følger:

Første dosenivå (300 mg/m2/dag)

Kroppens overflateareal (m2)

Samlet daglig dose (mg/dag)

Antall kapsler (75 mg)

0,88-1,12

300

4

1,13-1,37

375

5

1,38-1,62

450

6

1,63-1,87

525

7

1,88-2,12

600

8

2,13-2,37

675

9

2,38-2,62

750

10

Retningslinjer for doseringsendringer: Doseringsnivået på 300 mg/m2/dag kan justeres til 200 mg/m2/dag, og deretter til 100 mg/m2/dag, eller midlertidig seponeres om toksisitet tilsier dette. Når toksisiteten er under kontroll, kan dosen justeres forsiktig oppover igjen. Med egnet klinisk overvåking kan individuelle pasienter behandles med doser over 300 mg/m2/dag. Større doser enn 650 mg/m2/dag er ikke vurdert. Behandlingen bør fortsette så lenge pasienten har fordeler av den.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Bør overvåkes nøye. Barn og ungdom: Bør ikke brukes. Eldre: Standarddose bør benyttes.
Administrering: Skal tas som oral, daglig enkeltdose. Tas sammen med mat. Skal ikke tygges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet og amming. Kvinner i fertil alder som ikke bruker effektiv prevensjon. Tidligere pankreatitt. Ukontrollert hyperkolesterolemi, hypertriglyseridemi og tyreoid lidelse. A-hypervitaminose. Leverinsuffisiens. Pågående systemisk infeksjon.

Forsiktighetsregler

Hyperlipidemi er forbundet med bruk av beksaroten. Fastende blodlipidbestemmelse (triglyserider og kolesterol) bør utføres før behandling innledes, og ukentlig til lipidresponsen på beksaroten er fastslått, vanligvis innen 2-4 uker, og deretter med intervaller på høyst 1 måned. Pasienter med risikofaktorer for pankreatitt bør ikke behandles, med mindre de potensielle fordelene oppveier risikoene. Leverfunksjonstest bør foretas ved baseline og resultatene bør overvåkes nøye ukentlig i løpet av den første måneden, og deretter månedlig. Thyreoideafunksjonstester bør utføres ved baseline og deretter minst hver måned i løpet av behandlingen og som indikert dersom det oppstår ev. symptomer på hypotyreose. Leukocyttantall med differensialtelling og hemoglobinmåling bør foretas ved baseline, ukentlig i løpet av den første måneden og deretter hver måned. Depresjon, forverring av depresjon, angst og humørsvingninger er rapportert, og spesiell forsiktighet bør utvises ved tidligere depresjon. Pasienten bør følges opp for depresjonstegn, og skal henvises til passende behandling om nødvendig. Pasienter som får problemer med synet må undersøkes av øyelege. Pga. slektskapet mellom beksaroten og A-vitamin, bør pasientene begrense inntaket av A-vitamintilskudd til ≤15 000 IE/dag. Forsiktighet bør utvises hos pasienter som bruker insulin, sulfonylurea eller insulinsensibiliserende preparater pga. mulighet for hypoglykemi. Pasienten bør rådes til å minimere eksponeringen for sollys og unngå solarium. Beksaroten kan potensielt indusere metabolske enzymer, og dermed teoretisk sett redusere effektiviteten til østroprogestive prevensjonsmidler. Kvinner i fertil alder må derfor benytte pålitelig, ikke-hormonelt prevensjonsmiddel (se Kontraindikasjoner).

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Interaksjonsstudier er ikke utført. Samtidig administrering av andre CYP3A4-substrater kan teoretisk sett føre til en økning i beksarotenkonsentrasjonene i plasma. Samtidig administrering med CYP3A4-induktorer kan teoretisk sett forårsake en reduksjon av beksarotenkonsentrasjonene i plasma. Samtidig administrering av gemfibrozil frarådes.

Graviditet, amming og fertilitet

Kontraindisert ved graviditet og amming.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Leukopeni
Vanlige Hypokrom anemi, lymfadenopati, lymfomlignende reaksjon
Mindre vanlige Anemi, bloddyskrasi, eosinofili, koagulasjonsforstyrrelser, leukocytose, lymfocytose, purpura, trombocytopeni, trombocytose, økt koaguleringstid
Endokrine
Svært vanlige Hypotyreoidisme
Vanlige Thyreoidealidelser
Mindre vanlige Hypertyreoidisme
Gastrointestinale
Vanlige Anoreksi, diaré, flatulens, forstoppelse, keilitt, kvalme, munntørrhet, oppkast, unormal leverfunksjonstest
Mindre vanlige Gastrointestinale lidelser, leversvikt, pankreatitt
Generelle
Svært vanlige Asteni, hodepine, smerter
Vanlige Abdominalsmerter, allergisk reaksjon, endrede hormonnivåer, frysninger, infeksjon
Mindre vanlige Cellulitt, feber, neoplasme, parasittinfeksjon, ryggsmerter, slimhinnelidelser, unormale laboratoriefunn
Hjerte
Mindre vanlige Takykardi
Hud
Svært vanlige Eksfoliativ dermatitt, kløe, utslett
Vanlige Akne, alopesi, hudhypertrofi, hudlidelser, hudnoduli, svetting, sår, tørr hud
Mindre vanlige Herpes simplex, hudmisfarging, hårlidelser, neglelidelse, pustuløst utslett, serøs væsking
Kar
Vanlige Perifert ødem
Mindre vanlige Blødning, hypertensjon, varicer, vasodilatasjon, ødem
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Artralgi, myalgi, skjelettsmerter
Mindre vanlige Muskelsvakhet
Nevrologiske
Vanlige Hypoestesi, insomni, svimmelhet
Mindre vanlige Ataksi, depresjon, hyperestesi, nevropati, rastløshet, vertigo
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Albuminuri, unormal nyrefunksjon
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Hyperkolesterolemi, hyperlipidemi
Vanlige Hypoproteinemi, økt ALAT, økt ASAT, økt LDH, økt kreatinin, økt vekt
Mindre vanlige Bilirubinemi, podagra, redusert HDL, økt karbamid i blod
Øre
Vanlige Døvhet
Mindre vanlige Ørelidelse
Øye
Vanlige Tørre øyne, øyelidelser
Mindre vanlige Amblyopi, blefaritt, katarakt, konjunktivitt, kornealesjon, synsfeltdefekt, synsforstyrrelse
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Leukopeni
Endokrine Hypotyreoidisme
Generelle Asteni, hodepine, smerter
Hud Eksfoliativ dermatitt, kløe, utslett
Stoffskifte/ernæring Hyperkolesterolemi, hyperlipidemi
Vanlige
Blod/lymfe Hypokrom anemi, lymfadenopati, lymfomlignende reaksjon
Endokrine Thyreoidealidelser
Gastrointestinale Anoreksi, diaré, flatulens, forstoppelse, keilitt, kvalme, munntørrhet, oppkast, unormal leverfunksjonstest
Generelle Abdominalsmerter, allergisk reaksjon, endrede hormonnivåer, frysninger, infeksjon
Hud Akne, alopesi, hudhypertrofi, hudlidelser, hudnoduli, svetting, sår, tørr hud
Kar Perifert ødem
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, myalgi, skjelettsmerter
Nevrologiske Hypoestesi, insomni, svimmelhet
Stoffskifte/ernæring Hypoproteinemi, økt ALAT, økt ASAT, økt LDH, økt kreatinin, økt vekt
Øre Døvhet
Øye Tørre øyne, øyelidelser
Mindre vanlige
Blod/lymfe Anemi, bloddyskrasi, eosinofili, koagulasjonsforstyrrelser, leukocytose, lymfocytose, purpura, trombocytopeni, trombocytose, økt koaguleringstid
Endokrine Hypertyreoidisme
Gastrointestinale Gastrointestinale lidelser, leversvikt, pankreatitt
Generelle Cellulitt, feber, neoplasme, parasittinfeksjon, ryggsmerter, slimhinnelidelser, unormale laboratoriefunn
Hjerte Takykardi
Hud Herpes simplex, hudmisfarging, hårlidelser, neglelidelse, pustuløst utslett, serøs væsking
Kar Blødning, hypertensjon, varicer, vasodilatasjon, ødem
Muskel-skjelettsystemet Muskelsvakhet
Nevrologiske Ataksi, depresjon, hyperestesi, nevropati, rastløshet, vertigo
Nyre/urinveier Albuminuri, unormal nyrefunksjon
Stoffskifte/ernæring Bilirubinemi, podagra, redusert HDL, økt karbamid i blod
Øre Ørelidelse
Øye Amblyopi, blefaritt, katarakt, konjunktivitt, kornealesjon, synsfeltdefekt, synsforstyrrelse

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ingen klinisk erfaring med overdosering.
Behandling: Symptomatisk.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Syntetisk forbindelse som selektivt bindes til og aktiverer RXR-reseptorene: α, β og γ. Disse fungerer som transkripsjonsfaktorer og regulerer prosesser som celledifferensiering og -formering, apoptose og insulinsensibilisering. Nøyaktig virkningsmekanisme ved behandling av CTCL er ukjent.
Absorpsjon: Lineær farmakokinetikk opptil dose på 650 mg/m2.
Proteinbinding: >99%.
Halveringstid: 1-3 timer.
Metabolisme: Metabolitter omfatter 6- og 7-hydroksybeksaroten og 6- og 7-oxo-beksaroten. Studier in vitro antyder glukoronidering som en metabolsk bane, og at CYP3A4 er ansvarlig for dannelse av oksidative metabolitter.
Utskillelse: Nyrene er ingen signifikant utskillingsvei.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C. Hold beholderen tett lukket.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Targretin, KAPSLER, myke:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
75 mg 100 stk. (plastbeholder)
023347
H-resept
-
13824,30 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 07.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.03.2021