Halsmiddel, NSAID.

R02A X01 (Flurbiprofen)MUNNSPRAY, oppløsning med peppermynte- og kirsebærsmak 8,75 mg/dose: 1 dose (3 sprayer) inneh.: Flurbiprofen 8,75 mg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), betadeks, dinatriumfosfatdodekahydrat, sitronsyremonohydrat, natriumhydroksid, N,2,3-trimetyl-2-isopropylbutanamid, sakkarinnatrium, hydroksypropylbetadeks, propylenglykol, triacetin, duftstoffer, renset vann. Kirsebær- og peppermyntesmak.


MUNNSPRAY, oppløsning med honning- og sitronsmak 8,75 mg/dose: 1 dose (3 sprayer) inneh.: Flurbiprofen 8,75 mg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), betadeks, dinatriumfosfatdodekahydrat, sitronsyremonohydrat, natriumhydroksid, N,2,3-trimetyl-2-isopropylbutanamid, sakkarinnatrium, hydroksypropylbetadeks, duftstoffer, propylenglykol, renset vann. Honning- og sitronsmak.


Indikasjoner

Kortvarig symptomlindring ved sår hals hos voksne.
Reseptfri bruk Til voksne >18 år: Lindring av ubehag ved sår hals.

Dosering

Kun kortvarig bruk, maks. 3 dager.
Voksne ≥18 år
1 dose (3 sprayer) hver 3.-6. time ved behov. Maks. 5 doser (15 sprayer) pr. døgn.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn og ungdom <18 år: Ikke indisert.
  • Eldre: Ingen generell doseringsanbefaling kan gis pga. begrenset erfaring.
Administrering Sprayes bak i svelget, se pakningsvedlegget. Det skal ikke inhaleres under spraying.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Tidligere overfølsomhet (f.eks. astma, bronkospasme, rhinitt, angioødem eller urticaria) for ASA/andre NSAID. Pågående/tidligere gjentatte episoder med magesår/blødning og intestinalsår. Anamnese med gastrointestinal blødning/perforasjon, alvorlig kolitt, blødnings- eller hematopoeseforstyrrelser relatert til tidligere NSAID-behandling. 3. trimester av graviditet. Alvorlig hjerte-, nyre- eller leversvikt. Barn og ungdom <18 år.

Forsiktighetsregler

Bivirkninger kan begrenses ved bruk av lavest effektiv dose som gir symptomkontroll over kortest mulig tid (maks. 3 dager). Infeksjoner: Forverring av infeksjoner kan forekomme. Ved tegn/forverring av bakterieinfeksjon under behandling skal pasienten umiddelbart kontakte lege. Antibiotika bør overveies. Pasienten bør rådføre seg med lege og behandling revurderes ved purulent, bakteriell faryngitt/tonsilitt. Ved symptomforverring/nye symptomer skal behandling revurderes. Ved irritasjon i munnen skal behandling seponeres. Eldre: Økt hyppighet av bivirkninger, særlig GI-blødning/-perforasjon, som kan være fatale. Luftveier: Bronkospasme kan utløses ved aktiv/tidligere bronkialastma eller allergisk sykdom. Forsiktighet bør utvises hos slike pasienter. SLE/blandet bindevevssykdom: Gir økt risiko for aseptisk meningitt. Sees vanligvis ikke ved kortvarig, begrenset bruk. Hjerte/kar: Forsiktighet skal utvises ved hypertensjon/hjertesvikt i anamnesen, da væskeretensjon, hypertensjon og ødem kan forekomme. NSAID i høye doser og ved langtidsbehandling kan gi økt risiko for arterielle trombotiske hendelser. En slik risiko kan ikke utelukkes for flurbiprofen. Hematologi: Kan hemme blodplateaggregering og gi forlenget blødningstid. Skal brukes med forsiktighet ved risiko for unormal blødning. Nyrer: NSAID kan gi nyretoksisitet inkl. interstitiell nefritt, nefrotisk syndrom, nyresvikt, særlig ved kombinasjon med flere analgetika og regelmessig langtidsbruk. Økt risiko for nyresvikt ved nedsatt nyre-, hjerte- eller leverfunksjon, ved bruk av diuretika og hos eldre. Sees vanligvis ikke ved kortvarig, begrenset bruk. Analgetikaindusert hodepine: Forlenget bruk eller bruk utenfor anbefalingene kan gi hodepine som ikke skal behandles med økte doser. Mage-tarm: Blødning/sår/perforasjon, inkl. fatale tilfeller, kan opptre når som helst under behandling, med/uten varselsymptomer eller slike alvorlige hendelser i anamnesen. Økt risiko ved store NSAID-doser og ved ulcus i anamnesen, særlig ved tidligere blødninger/perforasjon og hos eldre. Sees vanligvis ikke ved kortvarig, begrenset bruk. Pasienter med GI-toksisitet i anamnesen, spesielt eldre, bør kontakte lege ved unormale abdominale symptomer (spesielt GI-blødning). Ved blødning/ulcerasjon skal behandling seponeres. Skal gis med forsiktighet ved ulcerøs kolitt/Crohns sykdom i anamnesen, da forverring kan forekomme. Hud: Alvorlige hudreaksjoner (inkl. eksfoliativ dermatitt, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) som kan være fatale, kan forekomme. Ved hudutslett, slimhinnelesjoner eller andre tegn på overfølsomhet bør preparatet seponeres. Hjelpestoffer: Inneholder metyl- og propylparahydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner (mulig forsinkede). Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) i hver dose, og er så godt som natriumfritt. Munnspray med peppermynte- og kirsebærsmak: Inneholder duftstoffer med sitral, d-limonen, eugenol og linalool som kan gi allergiske reaksjoner. Munnspray med honning- og sitronsmak: Inneholder duftstoffer med anisylalkohol, sitral, sitronellol, d-limonen, geraniol og linalool som kan gi allergiske reaksjoner. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet, døsighet og synsforstyrrelser kan oppstå, og pasienten bør da avstå fra å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Kombinasjon med følgende legemidler bør unngås: Andre NSAID, inkl. COX-2-hemmere: Samtidig bruk kan gi økt risiko for bivirkninger (spesielt GI-sår/-blødning). ASA (i lave doser): Doser ≤75 mg daglig kan gi økt risiko for bivirkninger. Brukes med forsiktighet i kombinasjon med følgende legemidler: Antikoagulanter: Effekt av antikoagulanter kan forsterkes. Blodplatehemmere: Økt risiko for GI-blødninger. Blodtrykkssenkende midler (diuretika, ACE-hemmere, angiotensin II-antagonister): Effekt av diuretika kan reduseres. Nyretoksisitet kan forsterkes pga. COX-hemming, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon. Alkohol: Økt risiko for bivirkninger, særlig GI-sår/-blødninger. Hjerteglykosider: Kan gi forverret hjertesvikt, redusert GFR, økt plasmaglykosidnivå. Adekvat oppfølging anbefales, og hvis nødvendig bør dosen justeres. Ciklosporin/takrolimus: Økt risiko for nyretoksisitet. Kortikosteroider/SSRI: Økt risiko for GI-sår/-blødninger. Litium: Kan gi økt serumnivå av litium. Adekvat oppfølging anbefales, og hvis nødvendig bør dosen justeres. Metotreksat: Bruk innen 24 timer før/etter bruk av metotreksat kan gi økt metotreksatkonsentrasjon og økt toksisk effekt. Mifepriston: Kan gi redusert effekt av mifepriston. Det bør gå 8-12 dager etter inntak av mifepriston før behandling igangsettes. Orale antidiabetika: Kan påvirke blodsukkernivå, økt kontrollfrekvens anbefales. Fenytoin: Kan gi økt serumnivå av fenytoin. Adekvat oppfølging anbefales, og hvis nødvendig bør dosen justeres. Kaliumsparende diuretika: Kan gi hyperkalemi. Probenecid/sulfinpyrazon: Utskillelse av flurbiprofen kan forsinkes. Kinolonantibiotika: Økt risiko for kramper. Zidovudin: Økt risiko for hematologisk toksisitet.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKontraindisert i 3. trimester. Hemming av prostaglandinsyntese kan gi skadelige effekter på svangerskapsforløp/embryo/fosterutvikling. Økt risiko for spontanabort/hjertemisdannelser/gastroschisis etter inntak av prostaglandinsyntesehemmere under tidlig graviditet er vist. Risiko antas å øke med økende dose og behandlingsvarighet. Skal ikke brukes i 1. og 2. trimester.
AmmingGår over i morsmelk i svært lave konsentrasjoner. Påvirker sannsynligvis ikke barn som ammes. Bruk under amming anbefales ikke pga. mulige bivirkninger hos diende barn.
FertilitetKan redusere fertilitet hos kvinner, effekten er reversibel ved seponering.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerKvalme, oppkast, smerter i epigastriet, mer sjeldent diaré. Tinnitus, hodepine, GI-blødning kan forekomme. Ved alvorlig forgiftning: Toksisitet i CNS (døsighet, uro, tåkesyn, forvirring, koma), kramper, metabolsk acidose, forlenget protrombintid/INR, akutt nyresvikt, leverskade og forverret astma (hos astmatikere).
BehandlingSymptomatisk og støttende inkl. opprettholdelse av frie luftveier/overvåkning av hjerte/vitale tegn. Medisinsk kull/ventrikkelskylling bør vurderes. Ved behov, korrigering av serumelektrolytter ved innleggelse innen 1 time etter inntak. Hyppige/langvarige krampeanfall behandles med i.v. diazepam/lorazepam. Bronkodilatator ved astma.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeProstaglandinsyntesehemmer med analgetisk, antipyretisk og antiinflammatorisk effekt.
AbsorpsjonTmax: 30 minutter.
ProteinbindingHøy proteinbindingsgrad.
FordelingRaskt til hele kroppen.
Halveringstid3-6 timer.
MetabolismeHydroksylering.
UtskillelseVia nyrene.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Holdbarhet etter anbrudd: 6 måneder.

Pakninger uten resept

15 ml munnspray er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Strefen, MUNNSPRAY, oppløsning med peppermynte- og kirsebærsmak:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
8,75 mg/dose 15 ml
071859
- * F

Strefen, MUNNSPRAY, oppløsning med honning- og sitronsmak:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
8,75 mg/dose 15 ml
127629
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Strefen MUNNSPRAY, oppløsning med honning- og sitronsmak 8,75 mg/dose

Gå til godkjent preparatomtale

Strefen MUNNSPRAY, oppløsning med peppermynte- og kirsebærsmak 8,75 mg/dose

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Munnspray, oppløsning med peppermynte- og kirsebærsmak: 07.04.2021

Munnspray, oppløsning med honning- og sitronsmak: 22.03.2021


Sist endret: 14.12.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)