Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg, 150 mg/37,5 mg/200 mg, 175 mg/43,75 mg/200 mg og 200 mg/50 mg/200 mg: Hver tablett inneh.: Levodopa 50 mg, resp. 75 mg, 100 mg, 125 mg, 150 mg, 175 mg og 200 mg, karbidopa 12,5 mg, resp. 18,75 mg, 25 mg, 31,25 mg, 37,5 mg, 43,75 mg og 50 mg, entakapon 200 mg, sukrose, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av voksne med Parkinsons sykdom og motoriske «end of dose»-fluktuasjoner som ikke er stabilisert ved behandling med levodopa​/​dekarboksylasehemmer.

Dosering

Voksne
Optimal daglig dose må bestemmes ved grundig titrering hos hver enkelt pasient. Daglig dose bør fortrinnsvis optimaliseres ved å bruke én av styrkene: 50/12,5/200 mg, 75/18,75/200 mg, 100/25/200 mg, 125/31,25/200 mg, 150/37,5/200 mg, 175/43,75/200 mg eller 200/50/200 mg. Kun 1 tablett tas ved hver dosering. Ved bruk av mindre enn 70-100 mg karbidopa daglig oppleves oftere kvalme og oppkast. Begrenset erfaring med totale døgndoser >200 mg karbidopa. Anbefalt maks. daglig dose av entakapon er 2000 mg. Maks. dose for styrkene 50/12,5​/​200, 75/18,75​/​200, 100/25​/​200, 125/31,25/200 og 150/37,5/200 er 10 tabletter daglig. Maks. dose for styrken 175/43,75/200 er 8 tabletter daglig. Maks. dose for styrken 200/50/200 er 7 tabletter daglig. Stalevo brukes vanligvis av pasienter som er under behandling med tilsv. doser av levodopa​/​dekarboksylasehemmer og entakapon.
Overføring fra preparater med levodopa​/​dekarboksylasehemmer og entakapon-tabletter til Stalevo
Pasienter som behandles med entakapon- og levodopa-​/​karbidopadoser tilsv. tablettstyrkene for Stalevo, kan overføres direkte. Dersom eksisterende behandling ikke tilsv. tablettstyrkene, bør doseringen ved oppstart titreres nøye for optimal klinisk respons, og levodopadosen bør så nært som mulig tilsv. den totale daglige levodopadosen som allerede er i bruk. For pasienter som behandles med entakapon og levodopa​/​benserazid, skal behandlingen med levodopa​/​benserazid stoppes kvelden før og behandling med Stalevo startes morgenen etter. Startdosen bør tilføre enten samme mengde levodopa eller litt (5-10%) mer.
Overføring av voksne som ikke behandles med entakapon til Stalevo
Doser som tilsvarer nåværende behandling hos noen pasienter med Parkinsons sykdom og motoriske «end of dose»-fluktuasjoner, som ikke er stabilisert på eksisterende behandling med levodopa​/​dekarboksylasehemmer, kan vurderes. Direkte overføring fra levodopa​/​dekarboksylasehemmer anbefales imidlertid ikke ved dyskinesier eller der daglig levodopadose er >800 mg. Da anbefales separat introduksjon av entakapon og justering av levodopadosen ved behov, før behandling med Stalevo fortsetter. Reduksjon av levodopadosen med 10-30% i løpet av de første dagene eller ukene etter behandlingsstart, spesielt ved dyskinesi, kan være nødvendig. Levodopadosen kan reduseres ved å øke doseintervallene og​/​eller ved å redusere mengden pr. dose, avhengig av kliniske tilstand.
Dosejustering under behandling
Ved behov for doseøkning, skal økt doseringshyppighet og​/​eller bruk av annen styrke vurderes innenfor doseringsanbefalingene. Ved samtidig bruk av andre levodopapreparater, bør maks. doseringsanbefaling følges.
SeponeringVed seponering og overføring til behandling med levodopa​/​dekarboksylasehemmer uten entakapon, er dosejustering av annen antiparkinsonbehandling, spesielt levodopa, nødvendig for å oppnå tilstrekkelig kontroll av parkinsonsymptomer.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Skal gis med forsiktighet ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Dosereduksjon kan være nødvendig. Bruk ved alvorlig nedsatt leverfunksjon er kontraindisert.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Bør gis med forsiktighet til pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon, inkl. de som får dialysebehandling.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke er undersøkt.
  • Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele. Skal ikke deles eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Trangvinklet glaukom. Feokromocytom. Samtidig bruk av ikke-selektive MAO-A- eller MAO-B-hemmere (f.eks. fenelzin, tranylcypromin). Samtidig bruk av en selektiv MAO-A-hemmer og en selektiv MAO-B-hemmer. Tidligere forekomst av malignt nevroleptikasyndrom (MNS) og​/​eller ikke-traumatisk rabdomyolyse.

Forsiktighetsregler

Anbefales ikke til behandling av legemiddelinduserte ekstrapyramidale reaksjoner. Bør gis med forsiktighet ved iskemisk hjertesykdom, alvorlig kardiovaskulær eller pulmonal sykdom, bronkialastma, nyre- eller endokrine sykdommer, tidligere ulcus pepticum eller kramper. Ved tidligere hjerteinfarkt med gjenværende atrielle nodale eller ventrikulære arytmier: Hjertefunksjonen bør overvåkes ekstra nøye under initiell dosejustering. Mentale endringer: Pasienter bør overvåkes nøye mht. utvikling av mentale endringer, depresjon med suicidale tendenser og annen alvorlig asosial atferd. Pasienter med tidligere eller eksisterende psykoser bør behandles med forsiktighet. Samtidig administrering av antipsykotiske legemidler med dopaminreseptorblokkerende egenskaper, spesielt D2-reseptorantagonister: Bør utføres med forsiktighet. Pasienten bør følges nøye mht. redusert antiparkinsoneffekt eller forverrede parkinsonlignende symptomer. Pasienter med kronisk åpenvinklet glaukom: Kan behandles med forsiktighet dersom det intraokulære trykket er godt kontrollert og nøye overvåket mht. endringer. Ortostatisk hypotensjon: Kan induseres. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av andre legemidler som kan gi ortostatisk hypotensjon. Dopaminerge bivirkninger: Dyskinesier er mer vanlig ved behandling med entakapon og dopaminagonister, selegilin eller amantadin. Dosejustering av andre antiparkinsonmidler kan være nødvendig når behandling initieres hos en pasient som ikke allerede behandles med entakapon. Rabdomyolyse sekundært til alvorlige dyskinesier eller MNS: Er sjeldent observert ved Parkinsons sykdom. Enhver plutselig dosereduksjon​/​seponering av levodopa bør derfor følges nøye, spesielt ved samtidig bruk av nevroleptika. Tidlig diagnose er viktig for riktig håndtering av MNS. Et syndrom som ligner MNS, inkl. muskelstivhet, forhøyet kroppstemperatur, mentale endringer og økt serumkreatinfosfokinase, er sett ved rask seponering av antiparkinsonmidler. Ved behov for å erstatte Stalevo, skal dette skje langsomt med levodopa og dekarboksylasehemmer uten entakapon eller andre dopaminerge legemidler. Økning av levodopadosen kan være nødvendig. Ved generell anestesi: Behandling kan fortsette så lenge pasienten får lov til å innta væske og perorale legemidler. Må behandlingen stoppes midlertidig, kan den gjenopptas så snart perorale legemidler kan tas med samme daglige dose som tidligere. Hepatisk, hematopoetisk, kardiovaskulær og renal funksjon: Jevnlig vurdering av disse funksjonene anbefales i løpet av forlenget behandling. Diaré: Vekten bør følges ved diaré. Forlenget eller vedvarende diaré kan være tegn på kolitt, og behandling bør seponeres og annen passende behandling og undersøkelser vurderes. Impulskontrollforstyrrelser: Kan oppstå. Regelmessig overvåkning anbefales. Pasienter​/​omsorgspersoner bør være oppmerksomme på symptomer (se Bivirkninger). Ved slike symptomer anbefales gjennomgang av behandling. Dopaminergt dysreguleringssyndrom (DDS): Før behandlingsstart bør pasient og omsorgspersoner advares om risiko for utvikling av DDS, en vanedannende lidelse som sees hos noen pasienter, og som resulterer i overdreven bruk av legemidlet. Berørte pasienter viser et tvangsmessig mønster av dopaminrelatert legemiddelmisbruk med doser høyere enn det som er tilstrekkelig for å kontrollere motoriske symptomer, noe som i noen tilfeller kan føre til alvorlige dyskinesier. Progressiv anoreksi, asteni og vekttap på kort tid: Generell medisinsk undersøkelse inkl. kontroll av leverfunksjon bør vurderes. Laboratorieprøver: Levodopa​/​karbidopa kan gi falske positive resultater ved sjekking av ketoner i urinen med teststrimler. Resultat endres ikke ved koking av urinprøven. Bruk av glukoseoksidase-metoder kan gi falske negative resultater for glukosuri. Hjelpestoffer: Inneholder sukrose. Bør ikke brukes ved sjeldne arvelige lidelser som fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet, symptomatisk ortostatisme, somnolens og plutselige innsettende søvnepisoder kan oppstå. Det bør derfor utvises forsiktighet ved bilkjøring og bruk av maskiner. Ved tegn til somnolens og​/​eller plutselige søvnepisoder må pasienten informeres om å unngå bilkjøring eller delta i aktiviteter hvor nedsatt årvåkenhet kan føre til risiko for alvorlig skade eller død for dem selv eller andre (f.eks. betjene maskiner) inntil slike episoder opphører.

Interaksjoner

Høye doser av entakapon kan påvirke absorpsjonen av karbidopa. Daglig dose av selegilin bør ikke overstige 10 mg ved samtidig bruk med Stalevo. Forsiktighet bør utvises ved samtidig administrering av levodopa og følgende legemidler: Antihypertensiver (postural hypotensjon kan oppstå); dosejustering av antihypertensiver kan være nødvendig. Antidepressiver (reaksjoner, inkl. hypertensjon og dyskinesier, er i sjeldne tilfeller rapportert). Mange parkinsonpasienter behandles med kombinasjonen levodopa​/​ karbidopa​/​entakapon og flere andre legemidler, bl.a. MAO-A-hemmere, TCA, noradrenalinreopptakshemmere og legemidler som metaboliseres via COMT, uten interaksjoner. Det skal imidlertid utvises forsiktighet når disse legemidlene brukes samtidig. Andre legemidler: Dopaminreseptorantagonister, fenytoin og papaverin kan redusere levodopas terapeutiske effekt. Nøye overvåkning anbefales mht. tap av terapeutisk respons. Stalevo kan interferere med virkestoffer der metabolismen er avhengig av CYP2C9, slik som S-warfarin. Kontroll av INR anbefales når behandlingen initieres hos pasienter som allerede behandles med warfarin. Absorpsjonen av Stalevo kan være nedsatt ved høyproteindiett. Stalevo og jernpreparater skal tas med minst 2-3 timers mellomrom (pga. chelatdannelse).

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetErfaring mangler. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet for virkestoffene. Potensiell human risiko er ukjent. Bør ikke brukes ved graviditet hvis ikke fordelene for moren oppveier mulig risiko for fosteret.
AmmingLevodopa: Går over i morsmelk og kan hemme laktasjonen. Karbidopa og entakapon: Utskilles i melk hos dyr, men ukjent om de skilles ut i human morsmelk. Sikkerheten av levodopa​/​karbidopa​/​entakapon hos nyfødte er ukjent. Bør ikke brukes under amming.
FertilitetEr ikke observert bivirkninger på fertilitet i prekliniske studier. Fertilitetsstudier på dyr er ikke utført.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

SymptomerAgitasjon, forvirring, koma, bradykardi, ventrikulær takykardi, Cheyne-Stokes respirasjon, misfarging av hud, tunge og øyets bindehinne, kromaturi.
BehandlingSom ved akutt overdose med levodopa. Pyridoksin har imidlertid ingen effekt. Sykehusinnleggelse anbefales og generelle støttetiltak bør igangsettes med umiddelbar magetømming og gjentatte doser med medisinsk kull over tid. Tilstrekkelig respirasjon, sirkulasjon og nyrefunksjon bør overvåkes nøye og tilpassede støttetiltak benyttes. EKG-overvåking bør igangsettes, og pasienten bør følges nøye mht. mulig utvikling av arytmier. Behandling med antiarytmika bør gis ved behov.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringKombinasjon av levodopa, forløper til dopamin, karbidopa, perifer dekarboksylasehemmer, og entakapon, reversibel, spesifikk og i hovedsak perifertvirkende COMT (katekol-O-metyltransferase)-hemmer.
VirkningsmekanismeSymptomer ved Parkinsons sykdom knyttes til mangel på dopamin i corpus striatum. Levodopa er forløper til dopamin og krysser blod-hjerne-barrieren. Karbidopa reduserer den perifere metabolismen av levodopa til dopamin, slik at mer levodopa er tilgjengelig for hjernen. Som følge av redusert dekarboksylering kan en lavere levodopadose benyttes og forekomsten av bivirkninger, som kvalme, reduseres. Entakapon reduserer clearance av levodopa fra blodet og fører til økt AUC for levodopa. Som et resultat av dette forsterkes og forlenges den kliniske responsen av hver levodopadose.
AbsorpsjonDet er betydelige inter- og intraindividuelle variasjoner mht. absorpsjon av levodopa, karbidopa og entakapon. Både levodopa og entakapon absorberes og elimineres raskt. Karbidopa absorberes og elimineres noe mer langsomt enn levodopa. Biotilgjengeligheten for levodopa er 15-33%, for karbidopa 40-70% og for entakapon 35% etter en peroral dose på 200 mg, når disse gis hver for seg. Mat som inneholder mye store nøytrale aminosyrer kan forsinke og redusere absorpsjonen av levodopa. Absorpsjonen av levodopa, administrert uten karbidopa og entakapon, er større og elimineringen saktere hos eldre enn hos yngre individer. Imidlertid er absorpsjonen av levodopa i kombinasjon med karbidopa lik for eldre og yngre, men AUC er fremdeles 1,5 × større hos eldre. Biotilgjengeligheten av levodopa er signifikant høyere hos kvinner enn hos menn, hovedsakelig pga. forskjellen i kroppsvekt.
ProteinbindingLevodopa: Ca. 10-30%. Karbidopa: Ca. 36%. Entakapon: Ca. 98%, i hovedsak til serumalbumin.
FordelingVd: Levodopa: 0,36-1,6 liter​/​kg. Entakapon: VdSS = 0,27 liter​/​kg. Karbidopa: Ingen tilgjengelige data.
HalveringstidTotal clearance for levodopa ligger i området 0,55-1,38 liter​/​kg/time og for entakapon i området 0,7 liter​/​kg​/​time. T1/2 ved eliminasjon er 0,6-1,3 timer for levodopa, 2-3 timer for karbidopa og 0,4-0,7 timer for entakapon når de er administrert hver for seg.
MetabolismeLevodopa metaboliseres i stor grad til forskjellige metabolitter, der dekarboksylering ved dopadekarboksylase (DDC) og O-metylering ved COMT er de viktigste metabolismeveiene. Karbidopa metaboliseres til 2 hovedmetabolitter og ikke-konjugerte komponenter. Entakapon metaboliseres nesten fullstendig. Hovedmetabolismeveien er glukuronidering av entakapon og dens aktive metabolitt, cis-isomeren, som utgjør ca. 5% av total plasmamengde. Metabolismen av entakapon er redusert hos pasienter med lett til moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A og B). Dette fører til økt plasmakonsentrasjon av entakapon både i absorpsjons- og eliminasjonsfasene.
UtskillelseUforandret karbidopa (30%) og dets hovedmetabolitter skilles ut i urinen. Entakapons metabolitter skilles ut via urinen (10-20%), galle og feces (80-90%).

 

Pakninger, priser og refusjon

Stalevo, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
50 mg/12,5 mg/200 mg 30 stk. (flaske)
015605

Blå resept

393,60 C
100 stk. (flaske)
015652

Blå resept

577,50 C
75 mg/18,75 mg/200 mg 100 stk. (flaske)
032124

Blå resept

583,50 C
100 mg/25 mg/200 mg 30 stk. (flaske)
015707

Blå resept

394,70 C
100 stk. (flaske)
015718

Blå resept

583,50 C
125 mg/31,25 mg/200 mg 100 stk. (flaske)
032157

Blå resept

583,50 C
150 mg/37,5 mg/200 mg 30 stk. (flaske)
015655

Blå resept

394,70 C
100 stk. (flaske)
015663

Blå resept

583,50 C
175 mg/43,75 mg/200 mg 100 stk. (flaske)
491775

Blå resept

583,50 C
200 mg/50 mg/200 mg 30 stk. (flaske)
140963

Blå resept

467,50 C
100 stk. (flaske)
140974

Blå resept

647,00 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​/dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Stalevo TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg/12,5 mg/200 mg

Stalevo TABLETTER, filmdrasjerte 75 mg/18,75 mg/200 mg

Stalevo TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg/25 mg/200 mg

Stalevo TABLETTER, filmdrasjerte 125 mg/31,25 mg/200 mg

Stalevo TABLETTER, filmdrasjerte 150 mg/37,5 mg/200 mg

Stalevo TABLETTER, filmdrasjerte 175 mg/43,75 mg/200 mg

Stalevo TABLETTER, filmdrasjerte 200 mg/50 mg/200 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

31.07.2019


Sist endret: 22.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)