Boostrix Polio

GlaxoSmithKline


Boostrix Polio, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,5 ml (ferdigfylt sprøyte)
020227
SPC -
-
varenr. 020227C
10 × 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte)
020244
SPC -
-
varenr. 020244C