Serdolect

Lundbeck


Antipsykotikum.

N05A E03 (Sertindol)TABLETTER, filmdrasjerte 4 mg, 12 mg, 16 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Sertindol 4 mg, resp. 12 mg, 16 mg og 20 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171) og jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling av schizofreni. Av hensyn til kardiovaskulær sikkerhet bør sertindol bare brukes av pasienter som er intolerante overfor minst ett annet antipsykotisk legemiddel. Sertindol bør ikke brukes i situasjoner hvor hurtig lindring av symptomer hos akutt forstyrrede pasienter er nødvendig.

Dosering

Hos pasienter hvor det er ønskelig med sedasjon, kan benzodiazepiner gis i tillegg. EKG-monitorering kreves før og under behandling med sertindol. Sertindol forlenger QT-intervallet i større grad enn visse andre antipsykotika, se Kontraindikasjoner og Forsiktighetsregler. Blodtrykket bør monitoreres i titreringsfasen og tidlig i vedlikeholdsfasen.
Startdose og titrering: Startdosen er 4 mg daglig. Dosen økes med 4 mg hver 4.-5. dag inntil optimal daglig vedlikeholdsdose på 12-20 mg. Pga. α1-blokkerende aktivitet av sertindol kan symptomer på postural hypotensjon opptre i den initiale dosetitreringsfasen. En startdose på 8 mg eller rask doseøkning gir en betydelig økt risiko for postural hypotensjon.
Vedlikeholdsbehandling: Avhengig av individuell respons kan dosen økes til 20 mg daglig. Kun unntaksvis bør maks. dose på 24 mg vurderes da det i kliniske studier ikke er vist konsistent bedre effekt >20 mg, og QT-forlengelse kan øke i øvre del av doseområdet.
Gjenopptak av avbrutt behandling: Pasienter som har hatt <1 ukes opphold behøver ikke gjennomgå ny dosetitrering, men kan begynne rett på tidligere vedlikeholdsdose. Lengre opphold krever ny dosetitrering. EKG skal tas før ny titrering av sertindol.
Ved overgang fra andre antipsykotika: Dosetitrering av sertindol kan påbegynnes parallelt med seponering av andre orale antipsykotika. For pasienter på depotantipsykotika kan sertindol påbegynnes istedenfor neste depotinjeksjon.
Seponering: Gradvis seponering av sertindol anbefales da akutte seponeringssymptomer, inkl. kvalme, oppkast, svetting og insomni, er sett ved brå seponering. Tilbakefall av psykotiske symptomer kan forekomme og ufrivillige bevegelser kan oppstå (slik som akatisi, dystoni og dyskinesi).
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Pasienter med lett til moderat nedsatt leverfunksjon bør følges nøye. Redusert dosetitreringshastighet og lavere vedlikeholdsdose er nødvendig. Redusert nyrefunksjon: Normal dosering. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke dokumentert. Eldre: Bør brukes med forsiktighet pga. økt risiko for signifikant hjerte-karsykdom. Behandling skal bare påbegynnes etter grundig hjerte-karundersøkelse. Langsommere dosetitrering og lavere vedlikeholdsdose bør vurderes.
Administrering: Tas 1 gang daglig. Kan tas med eller uten mat. Svelges hele med 1 glass vann, på samme tid hver dag.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent ukorrigert hypokalemi eller hypomagnesemi. Klinisk signifikant hjerte-karsykdom, stuvningssvikt, hjertehypertrofi, arytmier eller bradykardier (<50 slag pr. minutt) i anamnesen. Medfødt forlenget QT-intervall eller en familieanamnese med denne sykdommen, kjent ervervet forlenget QT-intervall (QTC >450 msekunder hos menn og 470 msekunder hos kvinner). Hos pasienter som samtidig behandles med legemidler som kan forlenge QT-intervallet (omfatter klasse Ia og III antiarytmika (f.eks. kinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid), visse antipsykotika (f.eks. tioridazin), visse makrolider (f.eks. erytromycin), visse antihistaminer (f.eks. terfenadin, astemizol), visse kinoloner (f.eks. cisaprid og litium)). Listen er ikke utfyllende og andre enkeltstående legemidler kjent for å gi forlenget QT-intervall (f.eks. cisaprid, litium) er også kontraindisert. Samtidig bruk av potente CYP3A-hemmere (omfatter systemisk behandling med azol-antifungale midler (f.eks. ketokonazol, itrakonazol), makrolidantibiotika (f.eks. erytromycin, klaritromycin), hiv-proteasehemmere (f.eks. indinavir), noen kalsiumkanalblokkere (f.eks. diltiazem, verapamil)). Listen er ikke utfyllende og andre enkeltstående legemidler kjent for å være kraftige CYP3A-hemmere (f.eks. cimetidin) er også kontraindisert. Alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Forsiktighetsregler

Hjerte-kar: Sertindol forlenger QT-intervallet i større grad enn visse andre antipsykotika. EKG-monitorering er påkrevet ved behandlingsstart, ved steady state etter ca. 3 uker eller når en når 16 mg, etter 3 måneder, og under vedlikeholdsbehandling hver 3. måned. EKG skal monitoreres før og etter en ev. doseøkning, og etter tillegg eller økning av dose av annen samtidig behandling som kan øke konsentrasjonen av sertindol. Risikoen for forlenget QT-intervall kan øke ved samtidig bruk av legemidler som kan forlenge QT-intervallet, eller som hemmer sertindolmetabolismen, ved kardiovaskulær sykdom, elektrolyttforstyrrelser eller bradykardi. Observeres et QTC-intervall på mer enn 500 msekunder skal behandlingen avsluttes. For pasienter som opplever symptomer som palpitasjoner, kramper eller synkoper som kan indikere forekomst av arytmier, skal nødvendig evaluering initieres, inkl. EKG-monitorering. EKG-monitorering utføres ideelt sett om morgenen. Bazett- eller Fridericia-formlene for QTC-beregning anbefales. Risikoen for QT-forlengelse øker ved samtidig bruk av legemidler som forlenger QTc-intervallet eller som hemmer sertindolmetabolismen (se Kontraindikasjoner). Serum kalium- og magnesiumnivå: Før sertindolbehandling initieres bør serum kalium- og magnesiumnivå bestemmes hos pasienter med risiko for betydelige elektrolyttforstyrrelser. Lav serum kalium og magnesium bør korrigeres før behandlingsstart. Bestemmelse av serum kalium anbefales ved oppkast, diaré, behandling med diuretika som påvirker kaliumnivåene, eller andre elektrolyttforstyrrelser. Ortostatisk hypotensjon: Kan oppstå under den initiale dosetitreringsfasen. Parkinsons sykdom: Antipsykotika kan hemme effekten av dopaminagonister. Forsiktighet bør utvises ved parkinsonisme. CYP2D6: Forsiktighet bør utvises hos pasienter som er sakte metaboliserere av CYP2D6, se Interaksjoner. Diabetes mellitus: Hyperglykemi eller forverring av allerede eksisterende diabetes er rapportert i svært sjeldne tilfeller. Klinisk oppfølging anbefales for diabetikere og pasienter med risikofaktorer for utvikling av diabetes mellitus. Demens: Observasjonsstudier har vist at eldre med demens behandlet med antipsykotika har litt økt risiko for død sammenlignet med de som ikke fikk antipsykotika. Dataene er ikke tilstrekkelige til å gi et klart estimat av risikoomfang, og årsak til økt risiko er ukjent. Sertindol er ikke godkjent til behandling av demensrelaterte atferdsforstyrrelser. Cerebrovaskulære hendelser: Hos demente er det i kliniske studier med noen atypiske antipsykotika, sett en økt risiko for cerebrovaskulære hendelser. Mekanismen er ukjent. Økt risiko kan ikke utelukkes for andre antipsykotika eller andre pasientpopulasjoner. Sertindol bør brukes med forsiktighet ved risikofaktorer for hjerneslag. Eldre >65 år: Se Dosering. Venøs tromboembolisme (VTE): Er rapportert ved bruk av antipsykotika. Pasienter behandlet med antipsykotika har ofte risikofaktorer for VTE. Alle mulige risikofaktorer bør derfor identifiseres før og under sertindolbehandling, og forebyggende tiltak iverksettes. Nedsatt leverfunksjon: Se Dosering. Tardive dyskinesier: Langvarig behandling med antipsykotika (særlig i høye doser) kan være assosiert med risiko for tardive dyskinesier, og reduksjon av dosen eller seponering bør vurderes ved tegn på tardive dyskinesier. Kramper: Bør brukes med forsiktighet hos pasienter med kjent tendens til kramper. Malignt nevroleptikasyndrom (MNS): Ved mistanke om MNS skal preparatet umiddelbart seponeres. Seponering: Se Dosering. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved arvelig galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Virker ikke sederende, men forsiktighet bør utvises ved bilkjøring og bruk av farlige maskiner, inntil reaksjonen på preparatet er kjent.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Se Kontraindikasjoner. Potente hemmere av CYP2D6- eller CYP3A kan øke plasmakonsentrasjonen av sertindol og dosereduksjon bør vurderes. Rifampicin, karbamazepin, fenytoin og fenobarbital kan øke metabolismen av sertindol, og doseøkning kan være nødvendig.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Risiko ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Sertindol var ikke teratogent i reproduksjonsstudier hos dyr. En peri-/postnatal studie hos rotter viste nedsatt fertilitet hos avkom ved doser innenfor det terapeutiske området for mennesker. Sertindol bør derfor ikke brukes under graviditet. Nyfødte eksponert for antipsykotika (inkl. sertindol) i løpet av 3. trimester av svangerskapet har risiko for bivirkninger, inkl. ekstrapyramidale og/eller seponeringssymptomer som kan variere i alvorlighetsgrad og varighet, etter fødsel. Uro, hypertoni, hypotoni, tremor, søvnighet, pustevansker og problemer med matinntak er rapportert. Nyfødte bør derfor overvåkes nøye.
Amming: Det antas at sertindol utskilles i morsmelk. Hvis sertindolbehandling anses nødvendig bør det vurderes å stoppe amming.
Fertilitet: Det er vist svekket mannlig fertilitet i mus og rotter ved systemisk eksponering, lik eller lavere enn forventet hos mennesker ved maks. anbefalt dose. Reversibel nedsatt fertilitet hos voksne hanner er sett, sannsynligvis pga. α1-adrenoseptor antagonisme. Hos mennesker er hyperprolaktinemi, galaktoré, erektil dysfunksjon, unormal ejakulasjon og ejakulasjonssvikt rapportert. Disse bivirkningene kan ha negativ effekt på kvinnelig og/eller mannlig seksualfunksjon og fertilitet. Hvis klinisk signifikant hyperprolaktinemi, galaktoré eller seksuell dysfunksjon oppstår, bør dosereduksjon (hvis mulig) eller seponering vurderes. Effektene er reversible ved seponering.

 

Bivirkninger

Noen bivirkninger vil opptre i begynnelsen av behandlingen og avta ved fortsatt behandling, f.eks. postural hypotensjon.

OrganklasseBivirkning
Endokrine
Mindre vanligeHyperprolaktinemi
Gastrointestinale
VanligeMunntørrhet
Hjerte
VanligeForlenget QT-tid, perifert ødem
Mindre vanligeTorsades de pointes
Kar
VanligeOrtostatisk hypotensjon
Ukjent frekvensTilfeller av venøs tromboembolisme, inkl. tilfeller av lungeembolisme og dyp venetrombose, er rapportert for antipsykotika.
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanligeEjakulasjonssvikt
VanligeEjakulasjonsforstyrrelse, erektil dysfunksjon
Mindre vanligeGalaktoré
Luftveier
Svært vanligeRhinitt/tett nese
VanligeDyspné
Nevrologiske
VanligeParestesi, svimmelhet
Mindre vanligeBevegelsesforstyrrelser (særlig tardive dyskinesier), kramper, synkope
SjeldneTilfeller av malignt nevroleptikasyndrom er sett
Stoffskifte/ernæring
VanligeØkt vekt
Mindre vanligeHyperglykemi
Svangerskap
Ukjent frekvensNeonatalt legemiddelseponeringssyndrom
Undersøkelser
VanligeHvite blodceller i urinen, røde blodceller i urin

Se Forsiktighetsregler for nærmere beskrivelse av utvalgte bivirkninger.

Noen bivirkninger vil opptre i begynnelsen av behandlingen og avta ved fortsatt behandling, f.eks. postural hypotensjon.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Kjønnsorganer/brystEjakulasjonssvikt
LuftveierRhinitt/tett nese
Vanlige
GastrointestinaleMunntørrhet
HjerteForlenget QT-tid, perifert ødem
KarOrtostatisk hypotensjon
Kjønnsorganer/brystEjakulasjonsforstyrrelse, erektil dysfunksjon
LuftveierDyspné
NevrologiskeParestesi, svimmelhet
Stoffskifte/ernæringØkt vekt
UndersøkelserHvite blodceller i urinen, røde blodceller i urin
Mindre vanlige
EndokrineHyperprolaktinemi
HjerteTorsades de pointes
Kjønnsorganer/brystGalaktoré
NevrologiskeBevegelsesforstyrrelser (særlig tardive dyskinesier), kramper, synkope
Stoffskifte/ernæringHyperglykemi
Sjeldne
NevrologiskeTilfeller av malignt nevroleptikasyndrom er sett
Ukjent frekvens
KarTilfeller av venøs tromboembolisme, inkl. tilfeller av lungeembolisme og dyp venetrombose, er rapportert for antipsykotika.
SvangerskapNeonatalt legemiddelseponeringssyndrom

Se Forsiktighetsregler for nærmere beskrivelse av utvalgte bivirkninger.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Erfaring med sertindol i akutt overdose er begrenset. Fatale tilfeller har forekommet. Pasienter som har tatt doser anslått opptil 840 mg, er blitt fullstendig restituert.
Symptomer: Somnolens, uklar tale, takykardi, hypotensjon og forbigående forlengelse av QT-intervallet. Tilfeller av torsades de pointes er sett, ofte i kombinasjon med legemidler som er kjent for å indusere torsades de pointes.
Behandling: Symptomatisk.

Egenskaper

Klassifisering: Antipsykotisk middel med selektivitet for det limbiske system.
Virkningsmekanisme: Selektiv inhibitorisk effekt på mesolimbiske dopaminerge nevroner, samt inhibitorisk effekt på sentrale D2-, serotonin 5-HT2- og α1-adrenerge reseptorer. Sertindol har ingen effekt på muskarine og H1-reseptorer.
Absorpsjon: Nesten fullstendig. Cmax etter ca. 10 timer. De forskjellige tablettstyrkene er bioekvivalente.
Proteinbinding: Ca. 99,5%, primært til albumin og α1-syreglykoprotein.
Fordeling: Tilsynelatende Vd er ca. 20 liter/kg. Sertindol passerer blod-hjerne-barrieren og placentabarrieren.
Halveringstid: Terminal t1/2 er ca. 3 døgn.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Ved normal dosering er 90% av målte konsentrasjoner <140 ng/ml (ca. 320 nmol/liter). Det er ingen klar sammenheng mellom konsentrasjonen av sertindol og den terapeutiske effekten.
Metabolisme: I lever ved isoenzymene CYP2D6 og CYP3A. Metabolittene har tilsynelatende ingen farmakologiske effekter.
Utskillelse: Via feces. Ca. 4% utskilles i urin, hvorav modersubstansen utgjør <1%.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Serdolect, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
4 mg98 stk. (blister)
091868
Blå resept
-
1073,60C
12 mg98 stk. (blister)
406470
Blå resept
-
3148,40C
16 mg98 stk. (blister)
406504
Blå resept
-
3867,60C
20 mg98 stk. (blister)
406512
Blå resept
-
4397,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.01.2016