Scandonest Plain

Septodont


Lokalanestetikum til odontologisk bruk.

N01B B03 (Mepivakain)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 30 mg/ml: 1 ml inneh.: Mepivakainhydroklorid 30 mg, natriumklorid, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker. pH 6,2-6,6. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Lokalanestesi ved kortvarige, ukompliserte behandlinger i dental praksis.

Dosering

Lavest mulig dose som gir effektiv anestesi bør brukes. Doseringen avhenger også av hvilket område i munnen som skal bedøves, vaskulariteten i vevet og hvilken anestesiteknikk som benyttes. Totaldosen må justeres i forhold til pasientens alder, vekt og fysiske tilstand.
Voksne: Maks. dose pr. 70 kg pasient: 300 mg dvs. 10 ml som tilsv. 5,9 sylindretter (1 sylindrett = 1,7 ml). Infiltrasjon: 1-2 ml (30-60 mg). Blokade: 1,5-5 ml (45-150 mg).
Barn >4 år med kroppsvekt ≥20 kg, inkl. eldre: Doseringen baseres på en vurdering av pasientens alder og vekt samt inngrepets omfang. Anbefalt dosering er 0,75 mg/kg som tilsv. 0,025 ml/kg. Maks. dose på 3 mg/kg som tilsv. 0,1 ml/kg skal ikke overskrides.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Se Forsiktighetsregler.
Tilberedning/Håndtering: Lateksfrie sylindretter. Kun beregnet til engangsbruk. Hvis det er nødvendig å desinfisere sylindretten skal den tørkes av med et desinfeksjonsmiddel. Sylindretten skal ikke legges i desinfiserende oppløsninger pga. risiko for at desinfeksjonsmiddelet kan komme i kontakt med injeksjonsvæsken.
Administrering: Lokal infiltrasjon eller blokade. Skal gis som langsom injeksjon. Aspirasjon anbefales før, og med visse mellomrom under, injeksjonen for å unngå utilsiktet rask intravaskulær injeksjon, som kan ha toksisk effekt. Skal ikke injiseres i.v.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent overfølsomhet for lokalanestetika av amidtypen. Barn <4 år (<20 kg kroppsvekt).

Forsiktighetsregler

Sikkerhet og effekt avhenger av riktig dose, korrekt injeksjonsteknikk, tilstrekkelige forholdsregler og kriseapparat. Før bruk bør en sørge for at sikkerhetsutstyr som nødvendig utstyr for oksygenering og assistert ventilasjon, samt legemidler for behandling av toksiske reaksjoner er umiddelbart tilgjengelig. Pasienten bør gjøres oppmerksom på faren for utilsiktede skader i leppe, tunge, kinn, slimhinner eller myke gommer når disse områdene er bedøvet. Matinntak bør derfor utsettes til munnens tilstand er normal igjen. Legemiddelet må ikke injiseres intravenøst. Intravaskulære injeksjoner av selv små doser i nakke-/hodeområdet kan, da det ligger svært nært CNS, føre til systemiske bivirkninger. Symptomene ligner de som ses ved utilsiktet injeksjon av større doser i andre områder. For å redusere faren for intravasal injeksjon skal nøye aspirasjon utføres før løsningen injiseres. Injiseringen skal skje langsomt. Dosen reduseres til barn, eldre, svake pasienter, pasienter med fremskreden leversykdom eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet bør utvises ved bruk hos pasienter med alvorlig eller ubehandlet hypertensjon, alvorlig hjertesykdom, alvorlig anemi eller sirkulasjonssvikt av enhver art, eller andre patologiske tilstander. Lokalanestetika bør unngås om det er infeksjon i det området en ønsker å injisere. Legemidlet antas normalt ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Avhengig av dose kan lokalanestetika ha en ganske svak virkning på mental funksjon og midlertidig svekke bevegelses- og koordinasjonsevnen.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Cimetidin reduserer clearance av mepivakain med redusert dosebehov som mulig konsekvens. Pga. fare for additiv toksisk effekt bør preparatet brukes med forsiktighet hos pasienter som får lokalanestetika, eller legemidler som er strukturelt like lokalanestetika av amidtypen.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Lang klinisk erfaring indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet.
Amming: Går i liten grad over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barnet som ammes blir påvirket.

Bivirkninger

Bivirkninger er meget sjeldent ved dentale prosedyrer. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Allergiske reaksjoner og i alvorligere tilfeller anafylaktisk sjokk. Generelt: Ved relativ overdosering, i forbindelse med aksidentell intravasal injeksjon eller absolutt overdosering, kan følgende bivirkninger inntreffe: Myokarddepresjon, hjertestans, bevisstløshet, kramper, nervepåvirkning, f.eks. parestesier.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

De fleste bivirkninger ved bruk av preparatet skyldes overdosering. Overdosering i dental praksis er som regel forårsaket av intravasal injeksjon.
Symptomer: Relativ overdosering: CNS-symptomer kan oppstå, også dersom lave doser mepivakain aksidentelt injiseres intravasalt. Absolutt overdosering: CNS- og kardiovaskulære bieffekter kan oppstå. Ved aksidentell intravasal injeksjon kan følgende CNS-bivirkninger oppstå: Diplopi, eufori, hørselsendringer, angstfølelse, trykkfølelse over bryst eller panne, artikulasjonsvansker, muskelfascikulasjoner. Om noen av disse symptomene opptrer, skal injiseringen stanses umiddelbart. Dersom CNS-påvirkningen tiltar, kan bevisstløshet, muskelkramper og til slutt respirasjonsstans inntreffe. Dersom kardiovaskulære bivirkninger oppstår, er det som regel sent i forløpet. Men ved rask intravasal injeksjon, kan høy blodkonsentrasjon av mepivakain i koronarkar gi myokarddepresjon og ev. hjertestans før CNS påvirkes.
Behandling: Alvorlige komplikasjoner må behandles raskt. Ved respirasjonsvikt: Oksygen og kunstig åndedrett, senking av hodeenden og plasmasubstitutt eller passende elektrolyttoppløsning i.v. Hjertemassasje gis umiddelbart ved mistenkt hjertestans. Konvulsjoner behandles med oksygen, kunstig åndedrett samt små doser korttidsvirkende barbiturater eller suksameton i.v.

Egenskaper

Klassifisering: Lokalanestetikum av amidtype. Inneholder ikke vasokonstriktor.
Virkningsmekanisme: Hurtig og reversibel hindring av nerveimpulsenes transmisjon.
Absorpsjon: Ved infiltrasjon fås full virkning i løpet av 2-3 minutter. Ved mandibularblokade kreves minimum 5 minutter for å oppnå full effekt. Ingen iskemisk effekt. Virkningstid ca. 20 minutter ved infiltrasjonsanestesi. Etter regionalanestesi varer bedøvelsen i minimum 2 timer.
Metabolisme: I lever.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i ytteremballasjen ved maks. 25°C. Skal ikke fryses.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Scandonest Plain, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
30 mg/ml50 × 1,7 ml (sylindretter)
002846
-
-
329,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.02.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.11.2016