Ringer-acetat Fresenius Kabi

Fresenius Kabi


Isoton elektrolyttoppløsning.

B05B B01 (Elektrolytter)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INFUSJONSVÆSKE, oppløsning: 1000 ml inneh.: Natriumklorid 5,9 g, natriumacetat (3 H2O) 4,1 g, kaliumklorid 300 mg, kalsiumklorid (2 H2O) 295 mg, magnesiumklorid. (6 H2O) 200 mg, saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. Elektrolyttinnh.: Na+ 131 mmol, K+ 4 mmol, Ca2+ 2 mmol, Mg2+ 1 mmol, Cl- ca. 112 mmol, acetat 30 mmol. Osmolalitet: Ca. 270 mosmol/kg H2O. pH ca. 6.


Indikasjoner

Dehydrering og elektrolyttmangel. Hypovolemi.

Dosering

Hypovolemi
Dosen avhenger av grad av hypovolemi og pasientens generelle tilstand. Ca. 75% av et gitt volum Ringer-acetat Fresenius Kabi redistribueres til det ekstracellulære rommet, slik at 25% utgjør effektiv blodvolumerstatning.
Dehydrering
Daglig behov avhenger av (primært kroppsstørrelse), estimert omfang av væskemangel, og volumet og elektrolyttinnholdet til pågående patologiske tap.
Generelt
Væskebalanse, serumelektrolytter og syre-basebalanse bør overvåkes før og under behandlingen, spesielt natrium hos pasienter med økt ikke-osmotisk frigjøring av vasopressin (SIADH) og hos pasienter som samtidig behandles med vasopressin eller vasopressinanaloger, pga. risiko for sykehuservervet hyponatremi. Overvåkning av serumnatrium er særlig viktig for preparater med natriumkonsentrasjon lavere enn serumnatriumkonsentrasjon.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn: Infusjonshastighet og -volum avhenger av alder, vekt, klinisk tilstand (f.eks. brannskader, kirurgi, hodeskade, infeksjoner) og annen samtidig behandling. Behandlingen bør styres av lege med erfaring i i.v. væskebehandling av barn.
Tilberedning/Håndtering Tilsetninger skal gjøres aseptisk og umiddelbart før infusjonen påbegynnes. Kun elektrolyttkonsentrater med dokumentert kompatibilitet kan tilsettes. For informasjon om kompatible tilsetninger kontaktes firma. Pga. oppløsningens bufferegenskaper bør tilsetning av andre legemidler unngås. Uforlikeligheter, se under Administrering.
Administrering Til i.v. bruk. Ved både hypovolemi og dehydrering bør infusjonshastigheten styres ved kontinuerlig fysiologisk overvåkning av behandlingseffekten, og bør titreres for å nå tilstrekkelig effekt med minst mulig volum. Infusjonshastigheten bør ikke overstige 500 ml/time til voksne. Bør ikke administreres med karbonater, sulfater, fosfater og heller ikke sitratblod, blodprodukter som erytrocyttkonsentrat, leukocyttfattig blod eller kryopresipitat, eller administreres med samme infusjonssett pga. risiko for koagulering.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig behandling med ceftriakson hos premature nyfødte og nyfødte (<28 dager gamle), se Interaksjoner. Ekstracellulær hyperhydrering eller hypervolemi.

Forsiktighetsregler

Ved hjerte- eller lungesvikt, og ved økt utskillelse av vasopressin (inkl. SIADH), må infusjoner med stort volum bare gis når pasienten overvåkes nøye pga. risikoen for sykehuservervet hyponatremi. Hyponatremi: Pasienter med økt utskillelse av vasopressin (f.eks. ved akutt sykdom, smerte, postoperativt stress, infeksjoner, brannskader og CNS-sykdommer), pasienter med hjerte-, lever- og nyresykdommer og pasienter som får vasopressin eller vasopressinanaloger er spesielt utsatt for akutt hyponatremi ved infusjon av hypotone væsker. Akutt hyponatremi kan føre til akutt hyponatremisk encefalopati (hjerneødem), med symptomer som hodepine, kvalme, kramper, letargi og oppkast. Pasienter med hjerneødem er spesielt utsatt for alvorlig, irreversibel og livstruende hjerneskade. Barn, kvinner i fertil alder og pasienter med intrakranielle patologiske prosesser som forstyrrer autoregulering av hjernetrykket (f.eks. meningitt, intrakraniell blødning, cerebral kontusjon og hjerneødem) er spesielt utsatt for alvorlige og livstruende hjerneødem forårsaket av akutt hyponatremi. Interaksjon med ceftriakson: se Interaksjoner. Generelt: Pasientens kliniske tilstand og laboratorieverdier (væskebalanse, elektrolyttnivåer i plasma og urin, samt syre-basebalanse) bør overvåkes ved bruk av dette preparatet. Plasmanivå av elektrolytter (natrium, klorid, kalium, magnesium og kalsium) bør overvåkes nøye. Overvåkning av serumkalium er spesielt viktig dersom preparatet gis raskt eller i store volum. Oppløsninger som inneholder natriumklorid bør gis med forsiktighet til pasienter med hypertensjon, hjertesvikt, perifert ødem eller lungeødem, nedsatt nyrefunksjon, preeklampsi, hyperaldosteronisme eller andre tilstander assosiert med natriumretensjon (se Interaksjoner og Graviditet, amming og fertilitet). Administrering ved høy infusjonshastighet er assosiert med en potensiell risiko for hyperkloremi, særlig ved nyresvikt. Oppløsninger som inneholder kaliumsalter bør gis med forsiktighet ved hjertesykdom eller forhold som predisponerer for hyperkalemi, slik som nyre- og binyrebarksvikt, akutt dehydrering eller omfattende vevsskade samtidig med alvorlig brannskade. Da preparatet har en kaliumkonsentrasjon lignende den i plasma, vil ikke preparatet være egnet til å gi tilstrekkelig effekt ved alvorlig kaliummangel og bør ikke brukes til dette formålet. Pga. kalsiuminnholdet, må forsiktighet utvises for å forhindre ekstravasasjon under i.v. infusjon. Forsiktighet må utvises ved nedsatt nyrefunksjon, sykdommer assosiert med økt D-vitaminkonsentrasjoner (som sarkoidose) eller hos pasienter som bruker digitalisglykosider. Hvis samtidig blodoverføring er nødvendig, se Dosering. Parenterale magnesiumsalter bør brukes med forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon, alvorlig arytmi eller myasthenia gravis. Pasienten bør overvåkes mtp. kliniske tegn på hypermagnesemi, spesielt ved eklampsibehandling. Forsiktighet må utvises ved postoperativ administrering av magnesium etter nevromuskulær blokade ettersom magnesiumsalter kan føre til at nevromuskulær blokade gjenoppstår. Behandling med preparatet kan føre til metabolsk alkalose pga. innhold av acetationer. Preparatet er uegnet for behandling av alvorlig metabolsk eller respiratorisk acidose. Ved langvarig i.v. behandling bør et egnet næringsmiddeltilskudd gis til pasienten.

Interaksjoner

Legemidler som øker vasopressineffekten (og dermed forårsaker redusert utskillelse av elektrolyttfritt vann via nyrene, gir økt risiko for sykehuservervet hyponatremi ved behandling med i.v. væske): -Legemidler som stimulerer utskillelse av vasopressin (f.eks. klorpropamid, klofibrat, karbamazepin, vinkristin, SSRI, 3,4-metylendioksy-N-metamfetamin, ifosfamid, antipsykotika, narkotiske stoffer). -Legemidler som forsterker vasopressineffekten (f.eks. klorpropamid, NSAID, syklofosfamid). -Vasopressinanaloger (f.eks. desmopressin, oksytocin, vasopressin, terlipressin). Diuretika og antiepileptika som okskarbazepin: Øker også risikoen for hyponatremi. Samtidig bruk av suksametonium og kalium: Kan føre til signifikant hyperkalemi og dermed forsterke deres negative effektiv på hjerterytmen. Magnesiumsalter: Kan øke depolariserende effekt av nevromuskulære blokkere som suksametonium og vekuronium. Samtidig bruk er derfor ikke anbefalt (se Forsiktighetsregler). Visse legemidler, som kortikosteroider/steroider, kaliumsparende legemidler, ACE-hemmere, takrolimus og ciklosporin: Kan forårsake kalium-/natriumretensjon. Kalsium: Forsterker effektene av digitalisglykosider og øker derfor risikoen for toksiske effekter. Ceftriakson: Ceftriakson skal ikke blandes med eller gis samtidig med i.v. oppløsninger som inneholder kalsium, selv ikke via forskjellige infusjonsslanger eller infusjonssteder. Ceftriakson og oppløsninger som inneholder kalsium kan imidlertid administreres sekvensielt etter hverandre hos pasienter eldre enn 28 dager, dersom det brukes infusjonsslanger på ulike steder, eller dersom infusjonsslanger blir skiftet ut eller grundig skylt med fysiologisk saltvann mellom infusjonene for å unngå utfelling. Sekvensielle infusjoner av ceftriakson og kalsiumholdige preparater skal unngås ved hypovolemi. Generelt: Preparatet kan øke renal utskillelse av sure legemidler, slik som salisylater og litium, pga. alkalisering av urin (dannelse av bikarbonat i acetatmetabolismen). Renal utskillelse av alkaliske legemidler, slik som sympatomimetika (f.eks. efedrin, pseudoefedrin, amfetamin) kan bli redusert.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBruk under fødsel kan gi økt risiko for hypernatremi, spesielt i kombinasjon med oksytocin.
AmmingKan gis til ammende.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerOverdosering kan føre til overhydrering med utstrukket hud, venestase, ødem, inkl. lungeødem og cerebralt ødem, forstyrrelser i syre/base- og elektrolyttbalansen og serum hyperosmolaritet. Overdosering kan også føre til metabolsk alkalose, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon og ved forverring av preeksisterende hjerteinsuffisiens, alvorlig nedsatt nyrefunksjon, ødem eller natriumretensjon.
BehandlingStopp behandlingen, korriger elektrolytt- og syre/basebalansen og start diuretikabehandling under kontinuerlig overvåkning av serumelektrolytter.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringIsoton, fysiologisk balansert elektrolyttoppløsning. Acetatinnholdet (30 mmol/liter) gir oppløsningen en bufferkapasitet tilsvarende normal ekstracellulær væske, men utilstrekkelig for korreksjon av metabolsk acidose. Acetat omdannes primært utenfor lever og nyrer til hydrogenkarbonat. Dette gir en bedre sikkerhetsmargin for pasienter der lever- og nyrefunksjon er vanskelig å bedømme.

Oppbevaring og holdbarhet

Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -betingelser, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C med mindre tilsetningen er foretatt under kontrollerte og validerte aseptiske forhold. Kun til engangsbruk.

 

Pakninger, priser og refusjon

Ringer-acetat Fresenius Kabi, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
20 × 500 ml (pose)
468932
- 488,90 C
10 × 1000 ml (pose)
042524
- 244,10 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

Individuell refusjon

Infusjonsoppløsninger ved dehydrering eller til parenteral ernæring
Legemidler: Infusjonsoppløsninger og infusjonskonsentrater (flere ulike)
Indikasjon: Dehydrering som er så alvorlig at parenteral behandling med elektrolytter er nødvendig. Sykdom som er så alvorlig at parenteral ernæring er nødvendig.


SPC (preparatomtale)

Ringer-acetat Fresenius Kabi INFUSJONSVÆSKE, oppløsning

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.08.2020


Sist endret: 21.09.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)