Reminyl

Janssen


Acetylkolinesterasehemmer.

N06D A04 (Galantamin)DEPOTKAPSLER, harde 8 mg, 16 mg og 24 mg: Hver depotkapsel inneh.: Galantaminhydrobromid tilsv. galantamin 8 mg, resp. 16 mg og 24 mg, sukrose 59 mg, resp. 117 mg og 176 mg, benzosyre (E 210). Fargestoff: 8 mg: Titandioksid (E 171). 16 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 24 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Trykkfarge (alle styrker): Svart jernoksid (E 172), skjellakk, propylenglykol.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av Alzheimers demens av mild til moderat alvorlig grad.

Dosering

Voksne/eldre: Før behandlingsstart skal diagnosen Alzheimer være bekreftet. Tas 1 gang daglig om morgenen. Anbefalt startdose er 8 mg daglig i 4 uker. Vanlig vedlikeholdsdose i startfasen er 16 mg daglig, og pasienten bør holdes på denne dosen i minst 4 uker. Ved behov kan dosen ev. økes til 24 mg/dag. Hos pasienter som ikke viser økt respons eller som ikke tolererer 24 mg/dag, bør en dosereduksjon til 16 mg/dag vurderes. Toleranse og dose skal revurderes jevnlig og helst innen 3 måneder. Behandlingen bør fortsette så lenge den er til nytte og tolereres.
Seponering: Seponering vurderes når effekt ikke lengre er til stede eller behandlingen ikke tolereres. Det er ingen rebound-effekt ved brå seponering (f.eks. ved kirurgi).
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt leverfunksjon. Ved moderat nedsatt leverfunksjon bør startdosen være 8 mg hver 2. dag, fortrinnsvis om morgenen, i minst 1 uke. Deretter 8 mg 1 gang daglig, i minst 4 uker. Daglig dose bør ikke overskride 16 mg. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved ClCR >9 ml/minutt. Kontraindisert ved ClCR <9 ml/minutt. Barn: Bruk er ikke relevant.
Administrering: Bør tas med mat. Væskeinntaket må være tilstrekkelig under behandlingen. Svelges hele med rikelig drikke. Skal ikke tygges eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh >9). ClCR <9 ml/minutt. Samtidig klinisk signifikant redusert nyrefunksjon og leverfunksjon.

Forsiktighetsregler

Brukes ved mild til moderat Alzheimers sykdom. Det er ikke vist fordeler hos pasienter med andre typer demens eller andre typer hukommelsestap. Ved studier hos pasienter med lett kognitiv svikt (MCI), hadde galantamin ingen positiv effekt på hverken reduksjon av kognitive evner eller den kliniske utviklingen til demenssykdom. Det ble sett signifikant høyere dødelighet i galantamingruppen sammenlignet med placebo. Behandlingen bør initieres og veiledes av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av Alzheimers demens. Diagnostisering må gjennomføres i tråd med aksepterte retningslinjer. Behandlingen skal bare igangsettes hvis en omsorgsperson er tilgjengelig og jevnlig kan monitorere legemiddelinntak for pasienten. Alvorlige hudreaksjoner (Stevens-Johnsons syndrom og akutt generalisert eksantematøs pustulose) er sett. Det anbefales at pasienter informeres om tegn på alvorlige hudreaksjoner, og at galantamin seponeres ved første forekomst av hudutslett. Behandling med acetylkolinesterasehemmere, inkl. galantamin, er satt i sammenheng med vekttap ved Alzheimers sykdom. Pasientens vekt skal kontrolleres under behandlingen. Kolinergika kan ha en vagoton effekt på hjertefrekvensen (bradykardi og alle typer AV-knuteblokk). Potensialet for en slik effekt kan være særlig viktig for pasienter med sinusknutedysfunksjon eller andre supraventrikulære ledningsforstyrrelser, eller hos pasienter som samtidig behandles med legemidler som nedsetter hjertefrekvensen, f.eks. digoksin, digitoksin og betablokkere og for pasienter med ukorrigerte elektrolyttforstyrrelser. Forsiktighet skal derfor utvises ved behandling i tiden umiddelbart etter et infarkt, ved nylig oppstått atrieflimmer, AV-blokk grad 2 eller mer, ustabil angina pectoris eller hjertesvikt, spesielt NYHA-klasse III-IV. QTC-forlengelse er rapportert ved bruk av terapeutiske galantamindoser, og torsades de pointes er rapportert i forbindelse med overdosering. Galantamin skal derfor brukes med forsiktighet ved forlenget QTC-intervall, bruk av legemidler som påvirker QTC-intervallet, samt ved relevant underliggende hjertesykdom eller elektrolyttforstyrrelser. Pasienter med økt risiko for å utvikle peptiske sår, f.eks. pasienter med ulcus-sykdom i anamnesen eller pasienter predisponert for ulcus, inkl. de som samtidig får NSAID, skal monitoreres mht. symptomer på denne tilstand. Anbefales ikke til pasienter med gastrointestinal obstruksjon eller pasienter i rekonvalesens etter gastrointestinal kirurgi. Krampeanfall er sett ved galantaminbehandling. Slike anfall kan være en manifestasjon av Alzheimers sykdom. Økning av kolinerg tonus kan i sjeldne tilfeller forverre Parkinsonsymptomer. Cerebrovaskulære bivirkninger er observert i sjeldne tilfeller. Dette bør tas hensyn til ved behandling av pasienter med cerebrovaskulær sykdom. Skal forskrives med forsiktighet til pasienter med alvorlig astma, annen obstruktiv lungesykdom i anamnesen, eller aktiv lungeinfeksjon (lungebetennelse). Anbefales ikke brukt hos pasienter med urinveisobstruksjon eller hos pasienter i rekonvalesens etter blæreoperasjoner. Hjelpestoffer: Inneholder sukrose og bør ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrose-isomaltasemangel. Bilkjøring og bruk av maskiner: Galantamin har liten eller moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Kan gi svimmelhet og søvnighet, særlig de første ukene etter behandlingsstart.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Skal ikke gis sammen med andre kolinergika. Galantamin kan motvirke effekten av antikolinerg behandling. Ved brå seponering av antikolinergika, f.eks. atropin, kan effekten av galantamin øke. Mulig farmakodynamisk interaksjon mellom kolinergika og legemidler som signifikant reduserer hjertefrekvensen (f.eks. digoksin/digitoksin, betablokkere, enkelte kalsiumkanalblokkere og amiodaron). Forsiktighet skal utvises ved legemidler som kan forårsake torsades de pointes. Galantamin vil sannsynligvis forsterke effekten av muskelrelaksantia av suksinylkolinerg type under anestesi. Økning i biotilgjengeligheten av galantamin på ca. 40% ved samtidig administrering av paroksetin (potent CYP2D6-inhibitor), og hhv. 30% og 12% ved samtidig administrering av ketokonazol og erytromycin (CYP3A4-inhibitorer). Ved initiering av behandling med potente CYP2D6- eller CYP3A4-inhibitorer kan pasientene oppleve en økt forekomst av kolinerge bivirkninger, fortrinnsvis kvalme og oppkast. Under slike forhold kan reduksjon av galantamindosen vurderes.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen dokumentasjon. Dyrestudier indikerer en lett forsinket utvikling av foster og nyfødte. Forsiktighet må utvises ved forskrivning til gravide.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Kvinner som bruker galantamin bør derfor ikke amme.
Fertilitet: Effekt på human fertilitet er ikke undersøkt.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Muskelsvakhet, fascikulasjoner, symptomer på kolinerg krise som alvorlig kvalme, oppkast, gastrointestinale kramper, spyttsekresjon, tåresekresjon, urinering, defekasjon, svette, bradykardi, hypotensjon, kollaps og kramper. Økende muskelsvakhet sammen med trakeal hypersekresjon og bronkospasme, kan føre til livstruende tilstander i luftveiene. I forbindelse med utilsiktet overdosering er det rapportert om torsades de pointes, QT-forlengelse, bradykardi, ventrikulær takykardi og kortvarig tap av bevissthet.
Behandling: Understøttende behandling. Antidot: Atropin 0,5-1 mg i.v., med ytterligere doser avhengig av klinisk respons.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Selektiv, kompetitiv og reversibel hemming av acetylkolinesterase. I tillegg forsterker galantamin effekten av fysiologisk tilgjengelig acetylkolin på nikotinreseptorene, sannsynligvis ved binding til et allosterisk sete på reseptoren. Som konsekvens av dette oppnås en økt aktivitet i det kolinerge systemet med bedring i de kognitive funksjoner hos pasienter med Alzheimers demens.
Absorpsjon: Tmax 4,4 timer. Absolutt biotilgjengelighet: 83-94%. Samtidig matinntak har ingen signifikant påvirkning på absorpsjonen (AUC).
Proteinbinding: Ca. 18%.
Fordeling: Gjennomsnittlig Vd: 175 liter.
Halveringstid: Terminal t1/2 7-8 timer. Clearance: Ca. 200 ml/minutt med interindividuelle variasjoner på ca. 30%. Clearance hos kvinner: Ca. 20% lavere enn hos menn.
Metabolisme: Opptil 75% av galantamindosen elimineres via metabolisme, hvor CYP3A4 og CYP2D6 er involvert.
Utskillelse: 90-97% utskilles via urin, 18-22% uomdannet. Ca. 2-6% utskilles via feces.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Reminyl, DEPOTKAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
8 mg 28 stk. (kalenderpakn.)
068345
Blå resept
Byttegruppe
592,20 C
16 mg 84 stk. (kalenderpakn.)
119889
Blå resept
Byttegruppe
2527,90 C
24 mg 28 stk. (kalenderpakn.)
473229
Blå resept
Byttegruppe
947,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.03.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.01.2021