Questran

Questran Loc

Cheplapharm


Serumkolesterolsenkende middel.

C10A C01 (Kolestyramin)PULVER TIL MIKSTUR, suspensjon i doseposer 4 g: Questran: Hver dosepose inneh.: Kolestyramin 4 g, sukrose 3,79 g, sitronsyre, polysorbat 80, propylenglykolalginat, akasiagummi, appelsinaroma. Sukkerholdig. Appelsinsmak.


PULVER TIL MIKSTUR, suspensjon i doseposer 4 g: Questran Loc: Hver dosepose inneh.: Kolestyramin 4 g, aspartam, propylenglykolalginat, sitronsyre, vannfri kolloidal silika, xantangummi, appelsinaroma. Sukkerfri. Appelsinsmak.


Indikasjoner

Primær hyperkolesterolemi. Pruritus i forbindelse med partiell galleveisobstruksjon. Gallesyreindusert diaré ved partiell ileumreseksjon, vagotomi og ved andre diarétilstander som er forårsaket av økt mengde gallesyre i kolon.

Dosering

Ved hyperlipoproteinemi: 12-24 g pr. døgn. Kan doseres 2-4 ganger daglig avhengig av hva som tolereres best av pasienten. For å unngå obstipasjon bør en starte behandlingen med kun 2-4 g/dag i en uke. Deretter øke dosen gradvis til ønsket daglig dosering oppnås. Hvis doseøkning er nødvendig skal økningen gjøres gradvis, og med regelmessig vurdering av lipid-/lipoproteinnivåer.
Ved pruritus i forbindelse med partiell galleveisobstruksjon: 4 g 2 ganger daglig.
Ved gallesyreindusert diaré: 4 g 3-4 ganger daglig. Hvis det ikke oppnås effekt etter 3 dagers behandling har det ingen hensikt å fortsette og alternativ behandling bør initieres.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Initial dose: (Vekt i kg × voksendose)/70. Deretter kan dosen økes gradvis inntil ønsket effekt oppnås.
Administrering: Før bruk skal preparatet alltid blandes i væske, f.eks. saft, juice, melk eller vann. Kan også blandes i mat. Kan administreres uten hensyn til måltider.

Kontraindikasjoner

Fullstendig galleveisobstruksjon der galle ikke utskilles i tarmen. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Før farmakologisk intervensjon startes, er det viktig å avvente resultat fra diettbehandling og vektreduksjon. Enhver underliggende sykdom som kan forårsake hyperkolesterolemi bør ha vært undersøkt. Dersom tilfredsstillende terapirespons ikke er oppnådd innen 4 uker, bør alternativ terapi vurderes. Forsiktighet utvises ved behandling av pasienter med ulcerøs kolitt eller divertikulitt. Kolestyramin kan gi eller forsterke allerede obstipasjon eller tilsvarende tilstander, slik som hemoroider. Dette bør behandles med adekvat diett, konvensjonelle laksantia eller med dosereduksjon. Ved koronarsykdom og angina pectoris bør obstipasjonsrisikoen tas særlig hensyn til, og avføringsmiddel gis eller dosen reduseres. Kolestyramindosen bør titreres for å forebygge obstipasjon. Forhøyet triglyseridnivå er sett under behandlingen, og serumtriglyserider og serumkolesterol bør kontrolleres. Økt blødningstendens kan opptre hos pasienter som blir behandlet over meget lang tid pga. hypoprotrombinemi, som følge av redusert opptak av vitamin K. Vanligvis kan denne tilstanden behandles med parenteral vitamin K-tilførsel, og tilbakefall kan forebygges ved administrering av det samme vitaminet oralt. Det er rapportert om reduksjon av folat i serum eller i røde blodceller, og behandling med folsyre bør i disse tilfellene vurderes. Ved langvarig behandling bør fettløselige vitaminer (A, D og K) tilføres. Langtidsbehandling med høye doser kan gi hyperkloremisk acidose. Dette gjelder spesielt for yngre og mindre pasienter der den relative doseringen kan være høyere. Questran Loc: Inneholder aspartam (30 mg pr. dosepose), en kilde til fenylalanin, som kan være skadelig ved fenylketonuri. Ingen data for bruk av aspartam hos spedbarn <12 uker. Inneholder 32,5 mg propylenglykol pr. dosepose. Hos barn <5 år kan samtidig bruk av andre alkoholdehydrogenase-substrater, f.eks. etanol, gi bivirkninger. Questran: Inneholder 3,79 g sukrose pr. dosepose, og bør tas hensyn til ved diabetes mellitus. Bør ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Inneholder 97,5 mg propylenglykol pr. dosepose. Hos barn <5 år kan samtidig bruk av andre alkoholdehydrogenase-substrater, f.eks. etanol, gi bivirkninger.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kan binde en rekke andre legemidler dersom de gis samtidig, bl.a. perorale antikoagulantia, digitalisglykosider, doksepin, klortiazid, nikotinsyre, fenobarbital, tetrasyklin, penicillin og thyreoideahormoner. Disse bør derfor inntas minst 1 time før eller 4-6 timer etter kolestyramin. Kolestyramin kan også interferere med legemidler som gjennomgår hepatisk resirkulasjon (f.eks. østrogener). Ved samtidig behandling kan seponering av kolestyramin medføre risiko dersom et potensielt toksisk medikament, f.eks. digitalis, er titrert til vedlikeholdsdose.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Klinisk erfaring fra gravide er utilstrekkelig. Dyreeksperimentelle data er ufullstendig. Skal bare brukes til fertile kvinner sammen med en adekvat metode for prevensjon. Preparatet skal ikke brukes ved graviditet.
Amming: Går ikke over i morsmelk. En bør være oppmerksom på det reduserte opptaket av fettløselige vitaminer.

 

Bivirkninger

Hos ca. 20-50% av pasientene kan forstoppelse forekomme de første dagene etter terapistart. Denne bivirkningen er doseavhengig og eldre er predisponert. De fleste tilfeller av forstoppelse er milde og forbigående. Ev. forstoppelse kan også kontrolleres med passende kost eller ved bruk av naturlige, ikke gassdannende avføringsmidler. Enkelte pasienter kan ha behov for en midlertidig dosereduksjon eller seponering av behandlingen.

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Ukjent frekvens Anemi, blåmerke, hemoragisk diatese, hypoprotrombinemi, lymfadenopati
Gastrointestinale
Ukjent frekvens Akutt abdomen inkl. tarmmassen, anorektalt ubehag, blødende magesår, blødning i munnen, diaré, divertikulitt, dysfagi, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastrointestinal blødning, glossitt, hemoroideblødning, intestinal obstruksjon (inkl. 2 dødsfall hos barn), karies, kvalme, mageubehag, misfarging av feces, oppkast, pankreatitt, proktalgi, raping, rektal blødning, steatoré, sår
Generelle
Ukjent frekvens Tretthet, ødem
Hud
Ukjent frekvens Hudirritasjon, urticaria, utslett
Lever/galle
Ukjent frekvens Forkalket galleblære, gallesteinslidelse, galleveiskolikk, unormal leverfunksjonstest
Luftveier
Ukjent frekvens Astma, dyspné, hikke, hvesing
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvens Artralgi, artritt, myalgi, osteoporose, ryggsmerter
Nevrologiske
Ukjent frekvens Dysgeusi, hodepine, nevralgi, parestesi, somnolens, svimmelhet, synkope
Nyre/urinveier
Ukjent frekvens Dysuri, hematuri, polyuri, unormal urinlukt
Psykiske
Ukjent frekvens Angst, økt libido
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvens Acidose, anoreksi, hyperkloremi (hos barn), nedsatt kalsiumabsorpsjon, vitamin A-, K- og D-mangel
Undersøkelser
Ukjent frekvens Forkortet protrombintid, forlenget protrombintid, redusert vekt, senket folsyre i serum er konstatert hos barn under kolestyraminterapi, økt vekt
Øre
Ukjent frekvens Tinnitus, vertigo
Øye
Ukjent frekvens Nattblindhet (ved vitamin A-mangel), uveitt

Hos ca. 20-50% av pasientene kan forstoppelse forekomme de første dagene etter terapistart. Denne bivirkningen er doseavhengig og eldre er predisponert. De fleste tilfeller av forstoppelse er milde og forbigående. Ev. forstoppelse kan også kontrolleres med passende kost eller ved bruk av naturlige, ikke gassdannende avføringsmidler. Enkelte pasienter kan ha behov for en midlertidig dosereduksjon eller seponering av behandlingen.

Frekvens Bivirkning
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Anemi, blåmerke, hemoragisk diatese, hypoprotrombinemi, lymfadenopati
Gastrointestinale Akutt abdomen inkl. tarmmassen, anorektalt ubehag, blødende magesår, blødning i munnen, diaré, divertikulitt, dysfagi, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastrointestinal blødning, glossitt, hemoroideblødning, intestinal obstruksjon (inkl. 2 dødsfall hos barn), karies, kvalme, mageubehag, misfarging av feces, oppkast, pankreatitt, proktalgi, raping, rektal blødning, steatoré, sår
Generelle Tretthet, ødem
Hud Hudirritasjon, urticaria, utslett
Lever/galle Forkalket galleblære, gallesteinslidelse, galleveiskolikk, unormal leverfunksjonstest
Luftveier Astma, dyspné, hikke, hvesing
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, artritt, myalgi, osteoporose, ryggsmerter
Nevrologiske Dysgeusi, hodepine, nevralgi, parestesi, somnolens, svimmelhet, synkope
Nyre/urinveier Dysuri, hematuri, polyuri, unormal urinlukt
Psykiske Angst, økt libido
Stoffskifte/ernæring Acidose, anoreksi, hyperkloremi (hos barn), nedsatt kalsiumabsorpsjon, vitamin A-, K- og D-mangel
Undersøkelser Forkortet protrombintid, forlenget protrombintid, redusert vekt, senket folsyre i serum er konstatert hos barn under kolestyraminterapi, økt vekt
Øre Tinnitus, vertigo
Øye Nattblindhet (ved vitamin A-mangel), uveitt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Gastrointestinale symptomer med forstoppelse og mulig obstruksjon kan forekomme. Lokalisering, alvorlighetsgrad og tarmmotilitet vil være bestemmende for behandlingen.

Egenskaper

Klassifisering: Kloridsaltet av den basiske anionbytter kolestyramin.
Virkningsmekanisme: I tarmen byttes kloridioner med gallesyre og danner et uoppløselig kompleks. Derved forhindres tilbakeabsorpsjon av gallesyre. Tilførsel av kolestyramin medfører en reduksjon av plasmanivået for totalkolesterol pga. senkning av LDL-fraksjonen (low density lipoprotein).
Absorpsjon: Absorberes ikke.
Utskillelse: I feces.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Questran, PULVER TIL MIKSTUR, suspensjon i doseposer:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
4 g 50 × 4 g (dosepose)
160531
Blå resept
-
232,50 C

Questran Loc, PULVER TIL MIKSTUR, suspensjon i doseposer:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
4 g 50 × 4 g (dosepose)
491753
Blå resept
Byttegruppe
256,00 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.12.2020