Middel for hjerteterapi.

C01E B17 (Ivabradin)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 7,5 mg: Hver tablett inneh.: Ivabradin 5 mg, resp. 7,5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av kronisk stabil angina pectoris hos voksne med koronarsykdom og normal sinusrytme og puls ≥70 slag/minutt, som har en kontraindikasjon eller intoleranse overfor betablokkere, eller i kombinasjon med betablokkere hos pasienter som ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med optimal dose betablokkere. Behandling av kronisk hjertesvikt NYHA klasse II til IV med systolisk dysfunksjon, hos voksne pasienter i sinusrytme og som har en puls på ≥75 slag/minutt, i kombinasjon med standardbehandling inkl. behandling med betablokkere, eller når behandling med betablokkere er kontraindisert eller ikke tålt.

Dosering

Kronisk stabil angina pectoris
Beslutning om å starte eller titrere behandling bør finne sted med tilgjengelige seriemålinger av puls, EKG eller ambulatorisk 24-timersmonitorering. Startdosen skal ikke overskride 5 mg 2 ganger daglig. Dersom startdosen tolereres godt og pasienten fortsatt har symptomer og hvilepuls >60 slag/minutt etter 3-4 ukers behandling, kan dosen økes til neste høyere dose, men ikke overskride 7,5 mg 2 ganger daglig. Dersom symptomer ikke bedres innen 3 måneder, skal behandlingen seponeres. Seponering skal også vurderes ved kun begrenset symptomatisk respons uten klinisk relevant reduksjon i hvilepulsen innen 3 måneder. Ved hvilepuls <50 slag/minutt eller bradykardirelaterte symptomer som svimmelhet, tretthet eller hypotensjon, må dosen nedtitreres, inkl. ned til laveste dose 2,5 mg 2 ganger daglig (1/2 tablett à 5 mg 2 ganger daglig), eller seponeres dersom dette vedvarer til tross for dosereduksjon.
Kronisk hjertesvikt
Behandlingen må bare initieres ved stabil hjertesvikt, og legen bør ha erfaring med behandling av kronisk hjertesvikt. Anbefalt startdose er 5 mg 2 ganger daglig. Etter 2 uker kan dosen økes til 7,5 mg 2 ganger daglig ved hvilepuls >60 slag/minutt, eller reduseres til 2,5 mg 2 ganger daglig (1/2 tablett à 5 mg 2 ganger daglig) ved hvilepuls <50 slag/minutt eller bradykardirelaterte symptomer som svimmelhet, tretthet eller hypotensjon. Ved en puls på 50-60 slag/minutt bør dosen på 5 mg 2 ganger daglig opprettholdes. Ved vedvarende hvilepuls under behandling <50 slag/minutt eller bradykardirelaterte symptomer, må dosen titreres ned til neste lavere dose. Ved vedvarende hvilepuls >60 slag/minutt kan dosen titreres opp til neste høyere dose, men ikke overskride 7,5 mg 2 ganger daglig. Behandlingen må seponeres ved vedvarende puls <50 slag/minutt eller bradykardisymptomer.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Det bør utvises forsiktighet ved moderat nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Bør brukes med forsiktighet ved ClCR <15 ml/minutt.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen doseringsanbefalinger kan gis. Ingen tilgjengelige data for symptomatisk behandling av kronisk stabil angina pectoris.
  • Eldre >75 år: En lavere startdose bør vurderes (2,5 mg 2 ganger daglig) før ev. opptitrering ved behov.
Administrering Tas morgen og kveld. Tas sammen med mat for å redusere intraindividuell variasjon, da matinntak forsinker absorpsjonen og øker plasmaeksponeringen med 20-30%. Tabletter 5 mg: Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hvilepuls <70 slag/minutt før behandling. Kardiogent sjokk. Akutt hjerteinfarkt. Alvorlig hypotensjon (<90/50 mm Hg). Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Syk-sinus-syndrom. SA-blokk. Ustabil eller akutt hjertesvikt. Pacemaker-avhengighet (puls styres utelukkende av pacemakeren). Ustabil angina. AV-blokk grad III. Kombinasjon med potente CYP3A4-hemmere som azolantimykotika (ketokonazol, itrakonazol), makrolidantibiotika (klaritromycin, erytromycin per os, josamycin, telitromycin), hiv-proteasehemmere (nelfinavir, ritonavir) og nefazodon. Kombinasjon med verapamil eller diltiazem som er moderate CYP3A4-hemmere med pulsreduserende egenskaper. Graviditet, amming og kvinner i fertil alder som ikke bruker prevensjon.

Forsiktighetsregler

Kun til symptomatisk behandling av kronisk stabil angina pectoris; har ikke effekt på kardiovaskulære utfall, f.eks. hjerteinfarkt og kardiovaskulær død. Da pulsen kan variere betydelig over tid, bør seriemålinger av puls, EKG eller ambulatorisk 24-timersmonitorering vurderes ved bestemmelse av hvilepuls før oppstart av behandling, og når titrering vurderes under behandling. Dette gjelder også pasienter med lav puls, spesielt puls <50 slag/minutt, og etter dosereduksjon. Hjertearytmier: Ikke effektivt ved behandling eller forebygging av hjertearytmier, og mister sannsynligvis effekt ved takyarytmi (f.eks. ventrikulær/supraventrikulær takykardi). Anbefales derfor ikke ved atrieflimmer eller andre hjertearytmier som påvirker sinusknutefunksjonen. Øker risikoen for atrieflimmer, særlig ved samtidig bruk av amiodaron eller potente klasse I antiarytmika. Regelmessig kontroll for forekomst av atrieflimmer (vedvarende eller paroksysmal) anbefales, inkl. EKG-kontroll hvis klinisk indisert (f.eks. ved forverret angina, palpitasjoner, uregelmessig puls). Pasienten bør informeres om tegn og symptomer på atrieflimmer og rådes til å kontakte lege dersom dette oppstår. Ved utvikling av atrieflimmer under behandling bør nytte-/risikobalansen ved fortsatt behandling vurderes nøye. Pasienter med kronisk hjertesvikt som har intraventrikulære ledningsfeil (venstre grenblokk, høyre grenblokk) og ventrikulær dyssynkroni bør kontrolleres nøye. Anbefales ikke ved AV-blokk grad II. Det er ingen holdepunkter for risiko for (uttalt) bradykardi ved tilbakegang til sinusrytme når farmakologisk hjertekonvertering startes under behandling, men i fravær av data bør ikke-akutt elektrokonvertering vurderes 24 timer etter siste dose av ivabradin. Bør ikke brukes ved medfødt QT-syndrom eller behandling med QT‑forlengende legemidler. Hvis kombinasjon er nødvendig må hjertefunksjonen overvåkes nøye. Pulsreduksjon forårsaket av ivabradin kan forverre QT-forlengelsen, og føre til alvorlige arytmier, særlig torsades de pointes. Brukes med forsiktighet hos hjertesviktpasienter med NYHA-klasse IV samt ved lett til moderat hypotensjon, pga. begrensede data. Etter behandlingsmodifikasjoner hos pasienter med kronisk hjertesvikt skal blodtrykket kontrolleres regelmessig. Anbefales ikke rett etter et slag pga. manglende data. Påvirker retinafunksjon. Det er ingen holdepunkter for toksisk effekt av langtidsbehandling med ivabradin på retina. Seponering bør vurderes ved uventet forverring av synet. Det bør utvises forsiktighet ved retinitis pigmentosa. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å bruke maskiner. Mulig forekomst av forbigående lysfenomener, hovedsakelig fosfener (lysglimt), bør tas hensyn til ved bilkjøring og bruk av maskiner i situasjoner hvor det kan oppstå brå endringer i lysforhold, spesielt ved bilkjøring om natten.

Interaksjoner

Økt plasmakonsentrasjon av ivabradin kan medføre uttalt bradykardi. Samtidig bruk kontraindisert: Potente CYP3A4-hemmere. Ketokonazol (200 mg 1 gang daglig) og josamycin (1 g 2 ganger daglig) kan øke ivabradins gjennomsnittlige plasmaeksponering 7-8 ganger. Verapamil eller diltiazem som er moderate CYP3A4-hemmere med pulsreduserende egenskaper, kan øke ivabradineksponeringen 2-3 ganger, og gi en ytteligere pulsreduksjon på 5 slag/minutt. Samtidig bruk ikke anbefalt: Kardiovaskulære QT-forlengende legemidler og ikke-kardiovaskulære QT-forlengende legemidler, da QT-forlengelse kan forverres av pulsreduksjon. Grapefruktjuice, da ivabradineksponeringen kan dobles. Samtidig bruk med forsiktighet: Kaliumdrivende diuretika, da hypokalemi kan øke risikoen for arytmier. Da ivabradin kan forårsake bradykardi, er resulterende kombinasjon av hypokalemi og bradykardi en disponerende faktor for alvorlige arytmier, spesielt hos pasienter med langt QT-syndrom (medfødt eller substansindusert). Moderate CYP3A4-hemmere kan vurderes med startdose 2,5 mg 2 ganger daglig og pulsovervåkning ved hvilepuls >70 slag/minutt. CYP3A4-induktorer kan redusere ivabradinaktivitet og kreve justering av ivabradindosen. Samtidig inntak av johannesurt (prikkperikum) bør begrenses.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKontraindisert ved graviditet. Kvinner i fertil alder skal bruke egnet prevensjon.
AmmingDyrestudier indikerer at ivabradin utskilles i melk. Kontraindisert ved amming. Kvinner som trenger behandling bør slutte å amme.
FertilitetPåvirkning ukjent.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerAlvorlig og langvarig bradykardi.
BehandlingSymptomatisk på spesialavdeling. Ved bradykardi med dårlig hemodynamisk toleranse, kan symptomatisk behandling inkl. i.v. betastimulerende legemidler som isoprenalin vurderes. Midlertidig elektrostimulering av hjertet kan utføres ved behov.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismePulssenkende middel, som virker ved selektiv og spesifikk hemming av hjertets pacemakerimpulser (If), som kontrollerer spontan diastolisk depolarisering i sinusknuten og regulerer pulsen. Hjerteeffektene er spesifikke for sinusknuten, uten effekt på intraatriell, atrioventrikulær eller intraventrikulær overledningstid, hjertekontraktilitet eller ventrikulær repolarisering. Kan også interagere med retinaimpulser (Ih), som er veldig like hjertets If, og begrenser retinal respons på skarpe lysstimuli. Under utløsende forhold (f.eks. raske endringer i lysstyrke), kan delvis hemming av Ih forårsake lysfenomener (fosfener).
AbsorpsjonTmax ca. 1 time under fastende forhold. Absolutt biotilgjengelighet ca. 40%, pga. first pass-effekt i tarm og lever.
Proteinbinding70%.
FordelingVdss er nesten 100 liter.
Halveringstid2 timer (70-75% av AUC) i plasma, effektiv t1/2 11 timer. Totalclearance ca. 400 ml/minutt, nyreclearance ca. 70 ml/minutt.
MetabolismeI stor grad i lever og tarm via CYP3A4.
UtskillelseI feces og urin, ca. 4% uforandret i urin.

 

Pakninger, priser og refusjon

Procoralan, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
5 mg 56 stk. (blister)
041086
Blå resept 506,50 C
112 stk. (blister)
041096
Blå resept 976,80 C
7,5 mg 56 stk. (blister)
041105
Blå resept 506,50 C
112 stk. (blister)
041114
Blå resept 976,80 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Procoralan TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg

Procoralan TABLETTER, filmdrasjerte 7,5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.09.2021


Sist endret: 02.11.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)