Postafen

CampusPharma


Antihistamin. Antiemetikum.

R06A E05 (Meklozin)TABLETTER 25 mg: Hver tablett inneh.: Meklozindihydroklorid 25 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Voksne og barn >6 år: Reisesyke. Voksne og barn >12 år: Postoperative brekninger og kvalme etter strålebehandling.
Reseptfri bruk: Voksne og barn >6 år: Reisesykemiddel som motvirker kvalme og brekninger.

Dosering

Reisesyke: Tas 1-2 timer før avreise. Voksne og barn >12 år: Anbefalt dose 25-50 mg (1-2 tabletter) pr. døgn. Barn 6-12 år: Anbefalt dose 12,5 mg (1/2 tablett). Ny dose kan gis etter 12 timer.
Postoperative brekninger og kvalme etter strålebehandling: Voksne og barn >12 år: Anbefalt dose er 25-50 mg (1-2 tabletter) pr. døgn. Som antihistamin tas dosen helst om kvelden.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert. Eldre: Behandling bør starte med laveste anbefalte dose, se Forsiktighetsregler.
Administrering: Tas med eller uten mat. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre piperazinderivater. Nedsatt leverfunksjon.

Forsiktighetsregler

Pga. antikolinerg effekt bør preparatet brukes med forsiktighet ved obstruksjon i blærehals/urinrør, glaukom, pylorusstenose, nedsatt gastrointestinal motilitet, myasthenia gravis, demens. Brukes med forsiktighet hos eldre pga. økt sensitivitet for de antikolinerge effektene. Brukes med forsiktighet ved epilepsi. Bruk av preparatet bør avbrytes 4 dager før allergitesting for å unngå innvirkning på testresultater. Hjelpestoff: Bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienten bør gjøres oppmerksom på at preparatet kan svekke reaksjons- og konsentrasjonsevnen, og advares mot bilkjøring og bruk av maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av alkohol bør unngås. Dosejustering kan være nødvendig ved samtidig bruk av CNS-depressiver, antikolinergika, andre legemidler med antikolinerge egenskaper og MAO-hemmere, da samtidig bruk kan forsterke effekten av disse legemidlene eller av meklozin.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Epidemiologiske studier indikerer ingen økt risiko for misdannelser ved bruk under graviditet. Skal kun brukes under graviditet hvis det er strengt nødvendig. Behandlingen bør da vare kortest mulig, med maks. daglig dose 50 mg.
Amming: Går sannsynligvis over i morsmelk. Bør derfor ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Hovedsakelig forbundet med CNS-hemmende eller paradoksale CNS-stimulerende effekter, antikolinerg aktivitet eller overfølsomhetsreaksjoner. Hyppigste bivirkninger er døsighet og sedasjon.

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvensKvalme, magesmerte, munntørrhet, oppkast
Hjerte
Ukjent frekvensPalpitasjoner
Hud
Ukjent frekvensUrticaria, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvensAnafylaktisk sjokk
Luftveier
Ukjent frekvensTørr hals, uttørring av neseslimhinne
Nevrologiske
Ukjent frekvensBevegelsesforstyrrelser (inkl. parkinsonisme), døsighet, hodepine, parestesi, sedasjon, somnolens, svimmelhet
Nyre/urinveier
Ukjent frekvensPolyuri, urinretensjon
Psykiske
Ukjent frekvensHallusinasjon, insomni, psykotisk lidelse
Øre
Ukjent frekvensTinnitus
Øye
Ukjent frekvensTåkesyn
Andre bivirkninger forbundet med bruk av 1. generasjons antihistaminer er: Takykardi, diplopi, diaré, forstoppelse, kraftløshet og hypotensjon.

Hovedsakelig forbundet med CNS-hemmende eller paradoksale CNS-stimulerende effekter, antikolinerg aktivitet eller overfølsomhetsreaksjoner. Hyppigste bivirkninger er døsighet og sedasjon.

FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
GastrointestinaleKvalme, magesmerte, munntørrhet, oppkast
HjertePalpitasjoner
HudUrticaria, utslett
ImmunsystemetAnafylaktisk sjokk
LuftveierTørr hals, uttørring av neseslimhinne
NevrologiskeBevegelsesforstyrrelser (inkl. parkinsonisme), døsighet, hodepine, parestesi, sedasjon, somnolens, svimmelhet
Nyre/urinveierPolyuri, urinretensjon
PsykiskeHallusinasjon, insomni, psykotisk lidelse
ØreTinnitus
ØyeTåkesyn
Andre bivirkninger forbundet med bruk av 1. generasjons antihistaminer er: Takykardi, diplopi, diaré, forstoppelse, kraftløshet og hypotensjon.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: CNS-depresjon (hos voksne, med symptomer som døsighet, koma, oppstemthet, anfall og postikal depresjon) og/eller CNS-stimulering (dominerende hos små barn). Fikserte og utvidede pupiller, ansiktsrødming, munntørrhet, oppstemthet, hallusinasjoner, tonisk-kloniske anfall, ekstrapyramidalt syndrom, ataksi, tremor, psykoser, hypertermi, hypotensjon, hypertensjon, takykardi, arytmi. Alvorlig forgiftning kan føre til cerebralt ødem, dyp koma, respirasjonsdepresjon, kardiorespiratorisk kollaps og dødsfall.
Behandling: Støttende og symptomatisk.

Egenskaper

Klassifisering: Histamin H1-reseptorantagonist med spasmolytisk, antikolinerg, CNS-depressiv og lokalanestetisk effekt.
Virkningsmekanisme: Ikke fullstendig klarlagt, men er sannsynligvis relatert til den sentrale antikolinerge og CNS-depressive effekten. Demper følsomheten og undertrykker labyrintfunksjonen og konduktiviteten fra labyrinten til cerebellum.
Absorpsjon: Effekten inntrer ca. 1 time etter inntak.
Halveringstid: Ca. 6 timer. Virketid 12-24 timer.
Metabolisme: Metaboliseres i stor grad i lever.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C i ytteremballasjen for å beskytte mot fuktighet.

Pakninger uten resept

10 tabletter er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Postafen, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 mg10 stk. (blister)
165787
-
-
*F
100 stk. (blister)
165761
Blå resept
-
141,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 25.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.10.2019