Antihistamin.

R06A D02 (Prometazin)TABLETTER, filmdrasjerte 25 mg: Hver tablett inneh.: Prometazinhydroklorid 25 mg, laktose. Fargestoff: Indigotin (E 132), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Allergiske lidelser og anafylaktiske reaksjoner når det ønskes spesielt kraftig og protrahert virkning. Som anestetisk adjuvans. Forebyggelse og behandling av brekninger av forskjellige årsaker.

Dosering

Voksne: Innledningsvis 1 tablett om kvelden, ev. økning til 2-4 tabletter påfølgende kvelder.
Seponering: Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.


Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Bruk hos barn <2 år pga. risiko for fatal respiratorisk depresjon.

Forsiktighetsregler

Bør ikke gis som dagsedativum ved depresjoner der hemninger og ulyst er dominerende. Forsiktighet ved myasthenia gravis, prostatahypertrofi, blærehalsobstruksjon, pyloroduodenal obstruksjon, hepatitt, nedsatt nyrefunksjon, alvorlig koronararteriesykdom, trangvinklet glaukom og epilepsi. Kan maskere tegn på ototoksisitet som følge av ototoksiske legemidler. Kan forsinke diagnosen av intestinal obstruksjon eller økt intrakranielt trykk ved at brekninger fjernes. Kan gjøre lungeslim tykkere og minske opphosting. Forsiktighet utvises ved astma, bronkitt og bronkiektasier. Det er risiko for misbruk, risikoen er større ved tidligere misbruk. Dersom pasienten utvikler malignt nevroleptikasyndrom (MNS) må prometazin seponeres umiddelbart og intensivovervåkning og symptomatisk behandling startes opp. Symptomer er hypertermi, ekstrapyramidale symptomer, muskelrigiditet, endret mental status, ustabilitet i det autonome nervesystemet og forhøyet kreatinfosfokinase. MNS kan være dødelig. Ved langtidsbehandling bør pasienten informeres om viktigheten av god tann- og munnhygiene pga. munntørrhet, samt at nedsatt tåreproduksjon kan gi problemer for kontaktlinsebrukere. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Kan gi sedativ virkning, og sjåfører og folk som betjener maskiner må gjøres oppmerksom på dette. Innledningsdosen bør for disse være lav.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Sedativ effekt potenseres av alkohol. Potenserer virkningen av antikolinergika, CNS-depressiver, fentiaziner og TCA. Kan interferere med immunologiske graviditetstester (urin).

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Risiko vurderes som liten, men bør ikke brukes hvis ikke fordelen oppveier risiko. Bør ikke brukes i 3. trimester.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Ikke klarlagt om barn som ammes påvirkes.

Bivirkninger

De fleste bivirkninger er doseavhengige. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øvrige: Døsighet hos 5-10%, svimmelhet, munntørrhet, restless legs. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Obstipasjon. Hjerte/kar: Hypotensjon, bloddyskrasier. Nevrologiske: Ekstrapyramidale effekter. Nyre/urinveier: Urinretensjon. Øye: Minsket tåreproduksjon, lysoverømfintlighet. Øvrige: Hodepine, mareritt. Ved lengre tids bruk kan munntørrhet medføre skader på tann- og munnslimhinne. Ukjent frekvens: Nevrologiske: Malignt nevroleptikasyndrom.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Fentiazinderivat med protrahert virkning og sedative egenskaper. God antiemetisk virkning. Antiserotonin og antiadrenalin virkning.
Absorpsjon: God. Tmax etter 2-3 timer.
Proteinbinding: 80-90%.
Fordeling: Vd ca. 13 liter/kg.
Halveringstid: Ca. 13 timer.
Metabolisme: Lav biotilgjengelighet pga. høy first pass-metabolisme.
Utskillelse: Sakte via urin og galle, hovedsakelig som metabolitter.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Phenergan, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 mg100 stk. (blister)
523779
Blå resept
-
124,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 26.05.2015
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.01.2016