Petidin

Takeda


Analgetikum ved sterke smerter.

N02A B02 (Petidin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg/ml: 1 ml inneh.: Petidinhydroklorid 50 mg, vann til injeksjonsvæsker.


STIKKPILLER 100 mg: Hver stikkpille inneh.: Petidinhydroklorid 100 mg, hardfett til ca. 1,8 g.


Indikasjoner

Sterke smerter.

Dosering

Voksne: Injeksjonsvæske: 75-100 mg (1,5-2 ml) i.m., s.c. eller langsomt i.v. Dosen kan om nødvendig gjentas med 3-4 timers intervall inntil 6 ganger pr. døgn. Ved obstetriske smerter: 50-100 mg (1-2 ml) i.m. eller s.c. Kan om nødvendig gjentas 3-4 ganger med 1-3 timers intervall. Bør fortrinnsvis ikke gis siste 11/2 time før fødselen. Stikkpiller: 1 stikkpille rektalt. Dosen kan om nødvendig gjentas med 3-4 timers intervall inntil 6 ganger pr. døgn.
Barn: Injeksjonsvæske: 1-1,5 mg/kg i.m. eller s.c. Kan om nødvendig gjentas med 3-4 timers intervall inntil 6 ganger i døgnet. Redusert dose kan være nødvendig hos nyfødte og små spedbarn.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Forsiktighet utvises, og total døgndose bør reduseres. Eldre: Total døgndose reduseres. Annet: Dosereduksjon bør vurderes ved samtidig behandling med andre CNS-hemmende legemidler.
Tilberedning/Håndtering: Injeksjonsvæske: Klar til bruk. Kan blandes med isoton glukose 5% eller isoton natriumklorid 0,9%. Uforlikelighet; se SPC.
Administrering: Injeksjonsvæske: Gis i.m., s.c. eller langsomt i.v. avhengig av alder, se ovenfor. Stikkpiller: Innføres rektalt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlige respirasjonsvansker eller koma. I kombinasjon med MAO-hemmer, se Interaksjoner.

Forsiktighetsregler

Tilvenningsfare. Bør fortrinnsvis benyttes i kortere perioder. Langtidsbehandling øker risikoen for kramper, trolig pga. akkumulering av den toksiske metabolitten norpetidin. Toleranseutvikling ved vedvarende bruk. Avhengighetsdannende. Samtidig bruk av sedativer (benzodiazepiner e.l.) kan resultere i sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og død. Samtidig forskrivning bør derfor være reservert for pasienter hvor alternativ behandling ikke er mulig. Hvis det besluttes å forskrive sedativer samtidig, skal laveste effektive dose brukes, og behandlingsvarigheten være så kort som mulig. Pasienten bør følges nøye for tegn/symptomer på respirasjonsdepresjon og sedasjon. Det anbefales på det sterkeste å informere pasient/omsorgspersoner om disse symptomene. Forsiktighet ved hodeskader eller tilstander med forhøyet intrakranielt trykk, nedsatt lever- og nyrefunksjon og respirasjonsvansker. Gis med forsiktighet til pasienter med supraventrikulær takykardi, pasienter som har hatt krampetilstander eller ved prostatahypertrofi og urinrørsforsnevring. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienten bør advares mot bilkjøring og bruk av farlige maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk med MAO-hemmere er kontraindisert. Kombinasjonen øker risiko for toksiske effekter av petidin samt serotonergt syndrom. Dødsfall er rapportert. Det bør gå minst 14 dager mellom petidin og MAO-hemmer. Samtidig bruk med SSRI øker risikoen for serotonergt syndrom. Samtidig bruk av ritonavir gir nedsatt konsentrasjon av petidin (60%) og økt konsentrasjon av den toksiske metabolitten norpetidin (50%). Samtidig bruk av cimetidin kan gi økt effekt av petidin. Samtidig bruk av klorpromazin gir økt risiko for petidintoksisitet. Fenytoin induserer levermetabolismen av petidin og kan gi redusert smertestillende effekt, og økt konsentrasjonen av norpetidin med økt bivirkningsrisiko. Opioidantagonister bindes kompetitivt til opioidreseptorer. Forsterket CNS-depresjon ved kombinasjon med alkohol, sedativer/hypnotika og andre CNS-depressiver. Samtidig bruk av opioider og sedativer øker risikoen for sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og død, se Forsiktighetsregler.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal bare brukes hvis morens kliniske tilstand gjør behandling nødvendig. Ved langvarig behandling av moren er det sett neonatal abstinens. Skal ikke brukes i 2. fødselsfase og ved for tidlig nedkomst fordi det kan gi neonatal respirasjonsdepresjon hos barnet. Siste 11/2 time før forventet fødsel skal preparatet bare brukes hvis fordelen oppveier en mulig risiko.
Amming: Utskilles i små mengder i morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, brekninger. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Urticaria. Luftveier: Respirasjonsdepresjon. Nevrologiske: Svimmelhet (særlig i oppreist stilling), døsighet, besvimelsesanfall. Lever/galle: Galleveisspasmer. Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Munntørrhet, obstipasjon. Hjerte/kar: Bradykardi, takykardi, palpitasjoner, hypotensjon, flushing. Hud: Pruritus. Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner. Nevrologiske: Sedasjon. Nyre/urinveier: Urinretensjon. Psykiske: Eufori. Øvrige: Hevelse og rødhet over vene (kun i.v.), lokal irritasjon (kun s.c.), svetting, psykisk og fysisk avhengighet.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Sentral analgetisk effekt. Virketid: Ca. 3 timer. Ekvivalent analgetisk dose ved parenteral dosering er på vektbasis ca. 1/10 av morfinets. Har kortere virketid enn morfin.
Absorpsjon: God. I.m.: Effekt i løpet av 10-15 minutter. Maks. analgetisk effekt etter 30-50 minutter. Rektal tilførsel: Smertestillende effekt er svakere og inntrer langsommere (etter ca. 1 time) enn ved parenteral administrering.
Proteinbinding: Ca. 40%.
Metabolisme: Hovedsakelig i lever.
Utskillelse: I urin, ca. 5% uomdannet, resten som metabolitter. Mengde uomdannet avhenger av administreringsmåte og urinens pH.

Andre opplysninger

Stikkpillene kan over tid få et belegg på overflaten forårsaket av endringer i fettkrystallene. Dette påvirker ikke kvaliteten.

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Petidin, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg/ml10 × 1 ml (plastamp.)
016626
-
-
411,90A

Petidin, STIKKPILLER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg10 stk.
597815
-
-
210,70A

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.02.2020