TYGGETABLETTER 10 mg/165 mg/800 mg: Hver tyggetablett inneh.: Famotidin 10 mg, magnesiumhydroksid 165 mg, kalsiumkarbonat 800 mg, benzylalkohol, glukose, sukralose, maltodekstrin, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Briljantblå FCF (E 133), gult jernoksid (E 172). Spearmint- og prosweetsmak.


Indikasjoner

Voksne og ungdom >16 år: Kortvarig symptomatisk behandling av halsbrann og sure oppstøt.

Dosering

Voksne og ungdom >16 år
1 tyggetablett ved symptomer. Dosen skal ikke overstige 2 tyggetabletter pr. døgn. Behandlingstid er begrenset til 2 uker.
Gjelder for reseptfri pakning
Bruk >2 uker skal avtales med lege. Lege skal kontaktes innen 2 uker hvis plagene blir verre/ikke har blitt bedre.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Kontraindisert ved alvorlig nyresvikt.
  • Barn og ungdom <16 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
  • Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering Kan tas med eller uten mat. Tygges grundig, og svelges helst med 1 glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nyresvikt. Kryssensitivitet for H2-reseptorantagonister er sett. Skal ikke gis ved tidligere overfølsomhet for andre H2-reseptorantagonister.

Forsiktighetsregler

Pasienter med nedsatt nyre-/leverfunksjon, kjent hyperkalsemi, hypermagnesemi, hypofosfatemi, hyperkalsiuri eller nyrestein/nefrokalsinose i anamnesen, bør kontakte lege før bruk. Ved nedsatt nyrefunksjon bør magnesium-/kalsiumnivå i serum monitoreres. Lege bør kontaktes ved dyspepsi kombinert med utilsiktet vekttap, dysfagi, vedvarende abdominalsmerte, halsbrann som opptrer for første gang, eller ved nylig endring i disse symptomene. Ved langtidsbruk, spesielt ved samtidig behandling med andre kalsiumpreparater og/eller vitamin D, er det fare for hyperkalsemi, med påfølgende nedsatt nyrefunksjon. Behandlingen bør avbrytes og lege kontaktes dersom nye symptomer oppstår, eller ved dysfagi, odynofagi, kraftig oppkast, melena, kvelningsfornemmelse eller brystsmerter. Ved vedvarende eller forverrede symptomer etter 2 uker sammenhengende behandling, skal det utføres en etiologisk utredning og behandlingen bør revurderes. Hjelpestoffer: Inneholder glukose og laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder benzylalkohol som kan gi allergiske reaksjoner. Forsiktighet utvises ved bruk av større benzylalkoholvolumer, spesielt hos gravide/ammende, eller ved nedsatt lever-/nyrefunksjon, pga. risiko for opphopning og toksisitet (metabolsk acidose). Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Det bør ikke kjøres bil eller brukes maskiner dersom svimmelhet oppstår.

Interaksjoner

Interaksjoner relatert til antacida: Reduksjon i absorpsjonen av noen legemidler som inntas samtidig er sett. Antacida bør derfor tas adskilt fra andre legemidler (generelt bør det gå minst 2 timer mellom inntak). Dette gjelder spesielt antibiotika (klindamycin, tetrasykliner, kinoloner og fluorokinoloner, penicillaminer, etambutol, isoniazid), betablokkere, bisfosfonater, diflunisal, digoksin, estramustin, feksofenadin, fentiaziner, fluor, glukokortikoider, indometacin, integrasehemmere, jern, klorokin, ledipasvir, natrium- og kalsiumpolystyrensulfonat, antipsykotika, proguanil, rosuvastatin, salisylater, sink, strontium, sulpirid, teriflunomid, thyreoideahormoner. Interaksjoner relatert til famotidin: Famotidin kan redusere absorpsjon av atazanavir, rilpivirin, cyanokobalamin tyrosinkinasehemmere (med unntak av vandetanib, imatinib). Risiko for tap av effekt av kalsiumkarbonat som fosfatbinder ved samtidig bruk av med famotidin hos hemodialysepasienter. Interaksjoner relatert til famotidin og antacida: Famotidin og antacida kan redusere absorpsjonen av azolantimykotika og ulipristal.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetAnbefales ikke under graviditet. Data for kalsiumkarbonat og magnesiumhydroksid er for begrensede til å utelukke risiko. Magnesiumsalter gir risiko for diaré. Kalsiumsalter kan etter langvarig behandling med høye doser gi risiko for hyperkalsemi, med kalsinose av ulike organer, inkl. nefrokalsinose.
AmmingFamotidin går over i morsmelk. Utilstrekkelige data på effekten hos nyfødte/spedbarn. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen spesifikke symptomer er sett. Famotidindoser opptil 800 mg pr. dag i >1 år er tolerert uten utvikling av signifikante bivirkninger.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeFamotidin reduserer produksjonen av syre og pepsin, samt volumet av basal, nokturnal og stimulert magesaftsekresjon. Magnesiumhydroksid og kalsiumkarbonat har syrenøytraliserende egenskaper. Gir umiddelbart økt pH-verdi i spiserøret. Økt pH-verdi i magesekken opprettholdes i 12 timer.
AbsorpsjonFamotidin: Raskt. Cmax etter 1-3 timer. Gjennomsnittlig biotilgjengelighet er 40-45%. Lineær kinetikk. Kalsiumkarbonat og magnesiumhydroksid omdannes til oppløselige kloridsalter av magesyren. Ca. 10% av kalsium og 15-20% av magnesium absorberes.
ProteinbindingFamotidin: 15-20%.
HalveringstidFamotidin: Ca. 3 timer. Renal clearance 250-450 ml/minutt.
MetabolismeFamotidin: I lever.
UtskillelseFamotidin: 65-70% via urin, 25-30% uforandret. Kalsiumkarbonat og magnesiumhydroksid: Primært via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C.

Pakninger uten resept

Inntil 24 tyggetabletter er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Pepcidduo, TYGGETABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
10 mg/165 mg/800 mg 12 stk. (blister)
006859

-

* F
24 stk. (blister)
006891

-

* F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Pepcidduo TYGGETABLETTER 10 mg/165 mg/800 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.03.2022


Sist endret: 21.12.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)