Penthrox

Mundipharma

Analgetikum.

ATC-nr.: N02B G09

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkVÆSKE TIL INHALASJONSDAMP 99,9%: 3 ml inneh.: Metoksyfluran, butylhydroksytoluen (E 321).


Indikasjoner

Akutt smertelindring ved moderate til sterke smerter som følge av traume hos voksne som er ved bevissthet.

Dosering

Voksne: 1 flaske à 3 ml som enkeltdose. Bruk vedlagt utstyr. Flaske nr. 2 tas kun ved behov. Doser >6 ml daglig eller bruk over flere påfølgende dager anbefales ikke. Total dose i løpet av 1 uke bør ikke overstige 15 ml. Smertelindring oppnås etter 6-10 inhalasjoner. Kontinuerlig inhalasjon av 1 flaske gir smertelindring i ca. 30 minutter, periodevis inhalasjon kan gi lengre smertelindring.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Nøye klinisk vurdering ved bruk oftere enn hver 3. måned. Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet utvises ved kliniske tilstander som kan predisponere for nyreskade. Barn og ungdom <18 år: Ikke indisert.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget. Påse at kammer med aktivert karbon (AC) er satt inn i fortynningshullet på inhalatoren. Fjern hetten fra flasken. Hold inhalatoren i 45° vinkel og hell innholdet fra 1 flaske over i inhalatoren samtidig som den roteres. Plasser stroppen over pasientens håndledd.
Administrering: Til inhalasjon vha. Penthrox-inhalator. Pasienten bør ta dosen selv under tilsyn av helsepersonell opplært i bruk av preparatet. Pust forsiktig ut/inn gjennom munnstykket i starten, pust deretter normalt. Ved behov for sterkere smertelindring, hold over fortynningshullet på AC-kammeret under bruk.

Kontraindikasjoner

Som anestetikum. Overfølsomhet for innholdsstoffene eller fluorinerte anestetika. Malign hypertermi, samt ved kjent eller mistenkt genetisk predisponering. Alvorlige bivirkninger (inkl. i familieanamnese) etter tidligere inhalasjonsanestetika, inkl. leverskade. Klinisk signifikant nedsatt nyrefunksjon. Endret bevissthetsnivå av enhver årsak. Klinisk påvist kardiovaskulær ustabilitet eller respirasjonsdepresjon.

Forsiktighetsregler

Nyre: Laveste effektive dose brukes. Forsiktighet utvises hos eldre, ved risiko for nyresykdom eller ved kliniske tilstander som predisponerer for nyreskade. Metoksyfluran er nyretoksisk ved høye doser. Lever: Forsiktighet utvises ved underliggende levertilstand eller risiko for nedsatt leverfunksjon. Hjerte/eldre: Forsiktighet utvises ved hypotensjon og bradykardi pga. risiko for blodtrykksfall. Nervesystemet: Risiko for sedasjon, eufori, amnesi, nedsatt konsentrasjonsevne, endret sensorimotorisk koordinasjon og endret humør. Hyppig gjentatt bruk: Uegnet for lindring av gjennombruddssmerter/forverring ved kroniske tilstander og av nært gjentatte smerteepisoder hos samme pasient. Yrkeseksponering: Inhalator bør alltid brukes med AC-kammeret for å redusere yrkeseksponering. Økte leverenzymer, blodureanitrogen og serumurinsyre er sett. Hjelpestoffer: Butylhydroksytoluen kan gi hudreaksjon eller irritere øyne og slimhinner. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ved svimmelhet, søvnighet og sløvhet etter inntak bør pasienten frarådes å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N02B G09
Interaksjoner ved smertestillende doser (3-6 ml) er ikke sett. Samtidig bruk med CYP450-induktor kan øke risikoen for toksisitet, og bør unngås. Samtidig bruk med nyretoksiske legemidler (f.eks. kontrastmidler, noen antibiotika) bør unngås, inkl. sevofluran. Samtidig bruk med CNS-depressiver som opioider, sedativer eller hypnotika, generell anestesi, fentiaziner, muskelrelakserende, sederende antihistaminer og alkohol, kan gi depressive tilleggseffekter. Pasienten bør overvåkes nøye ved samtidig bruk av opioider.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Dyrestudier viser ingen reproduksjonstoksisitet. Liten effekt på foster er vist ved anbefalt dosering. Forsiktighet bør utvises, spesielt under 1. trimester.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Forsiktighet utvises ved bruk under amming.
Fertilitet: Begrensede data fra dyrestudier indikerer ingen effekt på spermiemorfologi.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Nevrologiske: Svimmelhet1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Tørr munn, kvalme. Hjerte/kar: Hypotensjon. Luftveier: Hoste. Nevrologiske: Amnesi, dysartri, dysgeusi, hodepine, søvnighet1. Psykiske: Euforisk humør. Øvrige: Føle seg full. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Ubehag i munnen. Hjerte/kar: Rødming. Hud: Hyperhidrose. Nevrologiske: Parestesi, perifer sensorisk nevropati. Psykiske: Angst, depresjon, upassende affekt. Stoffskifte/ernæring: Økt appetitt. Øye: Diplopi. Øvrige: Fatigue, unormal følelse, frysninger, føle seg avslappet. Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Oppkast. Hjerte/kar: Fluktuasjoner i blodtrykk. Lever/galle: Nedsatt leverfunksjon, hepatitt, gulsott, leverskade. Luftveier: Kvelning, hypoksi. Nevrologiske: Endret bevissthetsnivå, nystagmus. Nyre/urinveier: Nedsatt nyrefunksjon. Psykiske: Affektlabilitet, agitasjon, forvirringstilstand, dissosiasjon, rastløshet. Undersøkelser: Økte leverenzymer, økt urea, urinsyre og kreatinin i blod. Øye: Uklart syn. 1Ikke-alvorlige, reversible bivirkninger.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Pasienten overvåkes for søvnighet, blekhet og muskelrelaksering. Høye doser fører til nyretoksisitet. Non-oligurisk nyresvikt er sett timer/dager etter høye doser gitt mot smerter eller ved anestesi.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: N02B G09

Egenskaper

Klassifisering: Flyktig anestetikum i gruppen fluorinerte hydrokarboner. Smertelindring ved inhalasjon i lave konsentrasjoner.
Virkningsmekanisme: Ikke fullstendig klarlagt.
Absorpsjon: Transporteres raskt til blodet via lungene.
Metabolisme: Via CYP450-enzymer, spesielt CYP2E1 og CYP2A6 i lever.
Utskillelse: 60% utskilles i urin, resten utåndes uforandret eller som CO2.

Sist endret: 04.01.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.09.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Penthrox, VÆSKE TIL INHALASJONSDAMP:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
99,9%3 ml (flaske m/inhalator)
513993
SPC_ICON-
-
399,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

amnesi (hukommelsestap, minnetap): Kan referere til både kortvarig hukommelsestap eller varig svekket hukommelse.

analgetikum (analgetika, smertestillende middel, smertestillende midler): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

anestetikum (bedøvelsesmiddel): Gis ved operasjoner eller smertefulle undersøkelser for å oppnå analgesi (bedøvelse).

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

cyp450 (cytokrom p-450, cyp): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

diplopi (dobbeltsyn): Dobbeltsyn.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hypertermi: Unormal høy kroppstemperatur.

hypnotika: Annet ord for sovemedisin.

hypoksi: Oksygenmangel med for lav tilførsel av oksygen til kroppens vev.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nystagmus: Gjentatte ufrivillige øyebevegelser som ofte sees ved sykdommer relatert til balanseorganene. Nystagmus er også et vanlig fenomen ved større belastning av syn- og balansesansen, for eksempel ved fiksering av blikket eller når blikket rettes i en bestemt retning.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

sedativ: Avslappende, beroligende.