Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Zyx 3 mg sugetablett med sitronsmak

Zyx 3 mg sugetablett med mintsmak

Zyx 3 mg sugetablett med appelsin/honningsmak

Zyx 3 mg sugetablett med eukalyptussmak

benzydaminhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zyx er og hva de brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zyx
 3. Hvordan du bruker Zyx
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zyx sitron / Zyx mint
 6. Ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Zyx er og hva de brukes mot
Voksne og barn over 6 år: lindrer smerter i munn, svelg og hals.
Zyx har også en lett lokalbedøvende effekt.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn det som er oppgitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som angitt på apoteketiketten.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Zyx
Bruk ikke Zyx
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor benzydaminhydroklorid eller et av de andre innholdsstoffene i Zyx.
Advarsler og forsiktighetsregler
 • dersom du lider av fenylketonuri, ettersom Zyx inneholder en fenylalaninkilde (søtningsmidlet aspartam).
 • dersom du ikke tåler visse sukkerarter. Kontakt lege før du tar Zyx.
 • dersom du er overfølsom for acetylsalisylsyre eller andre antiinflammatoriske og smertestillende legemidler, dvs. NSAIDs (f.eks. diklofenak og ibuprofen).
 • dersom du har eller har hatt astma, da Zyx kan medføre kramper i luftveiene.
I sjeldne tilfeller kan sårdanning i munn/svelg være tegn på en alvorlig sykdom. Du må kontakte lege eller tannlege dersom symptomene ikke bedres innen 3 dager.
Andre legemidler og Zyx
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Zyx skal ikke brukes under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Zyx brukt som anbefalt i dette pakningsvedlegget, påvirker ikke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner. Du er selv ansvarlig for å bestemme om du er i stand til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. En av de faktorene som kan påvirke din evne i slik sammenheng er bruk av legemidler, på grunn av deres virkning og/eller bivirkninger. Les derfor all informasjon i dette pakningsvedlegget. Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker.
Zyx sugetabletter inneholder isomalt.
Dersom du ikke tåler visse sukkerarter, bør du kontakte lege før du tar medisinen. Zyx inneholder også aspartam som er en fenylalaninkilde og kan derfor være skadelig for personer med fenylketonuri.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Zyx
Bruk alltid Zyx slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og barn over 6 år: Vanlig dose er 1 sugetablett inntil 3 ganger daglig. Behandlingen skal ikke pågå lenger enn 7 dager. Kontakt lege eller tannlege dersom symptomene ikke har gått over innen 3 dager. Ta aldri mer enn den anbefalte dosen uten å ha rådført deg med legen din først. For å oppnå maksimal effekt skal sugetabletten smelte langsomt i munnen. Sugetablettene skal ikke svelges hele eller tygges.
Zyx sugetabletter skal ikke gis til barn under seks år. Når barn under tolv år tar Zyx, bør en voksen person kontrollere at de tas korrekt.
Dersom du tar for mye av Zyx
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
Ta alltid med deg den originale legemiddelpakningen enten det er flere tabletter igjen eller ikke.
Selv om det er svært sjeldent, er det rapportert om barn med overspenthet, kramper, svetting, ustø bevegelser (ataksi), skjelvinger og brekninger.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Zyx sugetabletter
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Zyx forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter):
Lysømfintlighet (utslett, solskader).
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter):
Munntørrhet, brennende følelse i munnen.
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter):
Krampe i strupehodet (laryngospasme), angioødem (hevelse i munn- og halsslimhinner).
Ikke kjent frekvens (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
Følelse av nummenhet i munnen (oral hypoestesi).
Allergisk reaksjon (overømfintlighet).
Alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk sjokk) med tegn som pusteproblemer, brystsmerter eller følelse av tranghet i brystet og/eller svimmelhet, alvorlig kløe eller utslett på huden, hevelse av ansikt, tunge eller svelg. Dette kan være livstruende.
Slutt å ta Zyx og kontakt legen din umiddelbart dersom du får noen av følgende symptomer (angioødem):
 • hevelse av ansikt, tunge eller svelg
 • vanskeligheter med å svelge
 • elveblest/nesleutslett (urtikaria) og pusteproblemer.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Zyx sitron / Zyx mint
Oppbevares i originalpakningen.
Zyx med sitronsmak og Zyx med mintsmak: Oppbevares ved høyst 25ºC.
Zyx med appelsin/honningsmak og Zyx med eukalyptussmak: Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Anvendes før utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Zyx sugetabletter med sitronsmak
 • Virkestoffet er benzydaminhydroklorid 3 mg (tilsvarende 2,68 mg benzydamin).
 • Andre innholdsstoffer er isomalt (E 953), aspartam (E 951), sitronsyremonohydrat, sitronaroma, mintaroma, kinolingult (E 104) og indigokarmin (E 132).
Sammensetning av Zyx sugetabletter med mintsmak:
 • Virkestoffet er benzydaminhydroklorid 3 mg (tilsvarende 2,68 mg benzydamin).
 • Andre innholdsstoffer er isomalt (E 953), aspartam (E 951), levomentol, sitronsyremonohydrat, sitronaroma, mintaroma, kinolingult (E 104) og indigokarmin (E 132).
Sammensetning av Zyx sugetabletter med appelsin/honningsmak:
 • Virkestoffet er benzydaminhydroklorid 3 mg (tilsvarende 2,68 mg benzydamin).
 • Andre innholdsstoffer er isomalt (E 953), levomentol, sitronsyremonohydrat, appelsinaroma, honningaroma, acesulfamkalium, kinolingult (E 104) og paraoransje (E 110).
Sammensetning av Zyx sugetabletter med eukalyptussmak:
 • Virkestoffet er benzydaminhydroklorid 3 mg (tilsvarende 2,68 mg benzydamin).
 • Andre innholdsstoffer er isomalt (E 953), levomentol, eukalyptusolje, sitronsyremonohydrat, acesulfamkalium, kinolingult (E 104) og indigokarmin (E 132).
Hvordan legemidlet Zyx sugetabletter ser ut og innholdet i pakningen
Zyx med sitronsmak er gjennomsiktige, gulgrønne og firkantede sugetabletter med en fordypning i midten.
Zyx med mintsmak er gjennomsiktige, grønne og firkantede sugetabletter med en fordypning i midten.
Zyx med appelsin/honningsmak er gjennomsiktige, guloransje og firkantede sugetabletter med en fordypning i midten.
Zyx med eukalyptussmak er gjennomsiktige, mørkegrønne og firkantede sugetabletter med en fordypning i midten.
Hver pakning inneholder 20 sugetabletter (to delpakninger à 10 tabletter).
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Meda OTC AB
Box 906
170 09 Solna
Sverige
Tilvirker:
ACRAF SpA, Via Vecchia del Pinocchio, 22, 60131 Ancona, Italia.
For Zyx med sitronsmak og Zyx med mintsmak brukes også:
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION
Site Diététique et Pharmacie
Zone Industrielle de la Coudette
32290 Aignan, Frankrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Meda AS
Askerveien 61
Postboks 194
1371 Asker
Tlf: 66 75 33 00
Faks: 66 75 33 33
E-post: info@meda.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 04.06.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.