Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Zyrtec 10 mg filmdrasjerte tabletter

cetirizindihydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zyrtec er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zyrtec
 3. Hvordan du bruker Zyrtec
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zyrtec
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Zyrtec er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Cetirizindihydroklorid er virkestoffet i Zyrtec.
Zyrtec er et legemiddel som brukes til behandling av allergi.
Zyrtec 10 mg filmdrasjerte tabletter brukes til voksne og barn fra og med 6 år:
 • for å lindre symptomer i nesen og øynene på grunn av sesongbetont allergi eller helårsallergi.
 • for å lindre elveblest.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Zyrtec
Bruk ikke Zyrtec
 • dersom du har en alvorlig nyresykdom (alvorlig nyresvikt med kreatininclearance under 10 ml/minutt).
 • dersom du er allergisk overfor cetirizindihydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6), overfor hydroksyzin eller overfor piperazinderivater (nært beslektede virkestoffer i andre legemidler).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Zyrtec.
Rådfør deg med lege dersom du har svekket nyrefunksjon. Det kan være nødvendig å ta en lavere dose. Den nye dosen vil bli bestemt av legen.
Rådfør deg med legen dersom du har problemer med å late vannet (ved ryggmargsproblemer eller problemer med prostata eller blæren).
Rådfør deg med lege dersom du har epilepsi eller har risiko for å få kramper.
Ved anbefalte doser er det ikke sett noen gjensidig påvirkning av betydning mellom alkohol (ved alkoholkonsentrasjoner i blodet på 0,5 promille (gram/liter), som tilsvarer ett glass vin) og cetirizin. Det er imidlertid ingen tilgjengelig informasjon om sikkerheten når større doser av cetirizin tas sammen med alkohol. Som for andre antihistaminer (legemidler mot allergi) bør du derfor unngå å ta Zyrtec sammen med alkohol.
Hvis du skal ta allergitester bør du spørre legen om du skal slutte å ta Zyrtec i noen dager før testene. Dette legemidlet kan påvirke resultatene av allergitester.
Barn
Dette legemidlet skal ikke gis til barn under 6 år, fordi det ikke er mulig å gjøre nødvendige dosejusteringer med denne tablettformuleringen.
Andre legemidler og Zyrtec
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Inntak av Zyrtec sammen med mat og drikke
Mat påvirker ikke opptaket av Zyrtec i kroppen.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bruk av Zyrtec bør unngås hos gravide kvinner. Utilsiktet bruk av legemidlet hos gravide kvinner burde ikke gi skadelige bivirkninger på fosteret. Legemidlet bør likevel bare brukes hvis det er nødvendig og etter råd fra lege.
Cetirizin går over i morsmelk. En risiko for bivirkninger for spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Du bør derfor ikke bruke Zyrtec under amming med mindre du har vært i kontakt med lege.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
I kliniske studier er det ikke vist tegn til svekket oppmerksomhet, årvåkenhet eller kjøreferdigheter etter inntak av anbefalte doser av Zyrtec. Du bør følge nøye med på hvordan du reagerer på legemidlet dersom du har tenkt å kjøre, utføre potensielt farlige aktiviteter eller betjene maskiner etter at du har tatt Zyrtec. Du bør ikke ta mer enn anbefalt dose.
Zyrtec filmdrasjerte tabletter inneholder laktose.
Dersom legen din har fortalt deg at det er noen sukkertyper du ikke tåler, bør du kontakte legen før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Zyrtec
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Tablettene må svelges med et glass væske.
Tabletten kan deles i to like doser.
Voksne og ungdom over 12 år:
Den anbefalte dosen er 10 mg én gang daglig, i form av 1 tablett.
Andre former av dette legemidlet kan være bedre egnet til barn. Spør lege eller apotek.
Bruk hos barn i alderen 6–12 år:
Den anbefalte dosen er 5 mg to ganger daglig, i form av en halv tablett to ganger daglig.
Andre former av dette legemidlet kan være bedre egnet til barn. Spør lege eller apotek.
Pasienter med nedsatt nyrefunksjon
Pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon bør ta 5 mg én gang daglig.
Kontakt legen eller apoteket dersom du har en alvorlig nyresykdom, slik at de kan justere dosen ut fra dette.
Kontakt legen eller apoteket dersom barnet ditt har en nyresykdom, slik at de kan justere dosen ut fra barnets behov.
Hvis du mener at virkningen av Zyrtec er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen om dette.
Varighet av behandlingen
Hvor lenge behandlingen skal vare avhenger av type, varighet og forløp av plagene dine. Dette bestemmes av legen.
Dersom du tar for mye av Zyrtec
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.
Kontakt lege hvis du tror du har fått i deg for mye Zyrtec. Legen vil bestemme hva som eventuelt skal gjøres.
Bivirkningene som er angitt nedenfor kan forekomme med økt intensitet etter en overdose. Det er sett bivirkninger som forvirring, diaré, svimmelhet, trøtthet, hodepine, sykdomsfølelse, utvidete pupiller, kløe, rastløshet, nedsatt bevissthet, søvnighet, bevisstløshet, unormalt raske hjerteslag, skjelvinger og problemer med å tømme blæren.
Dersom du har glemt å ta Zyrtec
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Zyrtec
I sjeldne tilfeller kan intens kløe og/eller elveblest komme tilbake dersom du slutter å ta Zyrtec.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er sjeldne eller svært sjeldne, men du må slutte å ta legemidlet og rådføre deg med legen umiddelbart hvis de oppstår:
 • allergiske reaksjoner, også alvorlige reaksjoner og angioødem (alvorlig allergisk reaksjon som forårsaker hevelser i ansikt eller svelg).
Disse reaksjonene kan oppstå like etter at du har tatt legemidlet, eller de kan oppstå senere.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 10 pasienter)
 • søvnighet
 • svimmelhet, hodepine
 • halsbetennelse, tett/rennende nese (rhinitt) (hos barn)
 • diaré, kvalme, munntørrhet
 • utmattelse
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 100 pasienter)
 • uro
 • prikkende og stikkende følelse i huden
 • magesmerter
 • kløe i huden, utslett
 • ekstrem utmattelse, sykdomsfølelse
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 1000 pasienter)
 • allergiske reaksjoner, noen av dem alvorlige (svært sjelden)
 • depresjon, hallusinasjoner, aggresjon, forvirring, søvnløshet
 • kramper
 • hjertet slår for fort
 • unormal leverfunksjon
 • elveblest
 • hevelser (ødem)
 • vektøkning
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 10 000 pasienter)
 • lavt nivå av blodplater
 • ufrivillige muskelrykninger (tics)
 • besvimelse, ufrivillige bevegelser (dyskinesi), unormale, langvarige muskelsammentrekninger (dystoni), skjelvinger, smaksforstyrrelser
 • uklart syn, problemer med å skarpstille synet, ukontrollerte sirkelbevegelser i øyet
 • alvorlig allergisk reaksjon som forårsaker hevelser i ansikt eller svelg (angioødem), utslett utløst av legemidlet (på samme sted hver gang)
 • forstyrrelser i vannlatingen (sengevæting, smerte og/eller problemer med å tisse)
Bivirkninger der hyppigheten ikke er kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelig informasjon)
 • økt matlyst
 • selvmordstanker (tilbakevendende tanker og fokusering på selvmord), mareritt
 • hukommelsessvikt, nedsatt hukommelse
 • svimmelhet (følelse av at ”det går rundt”)
 • hindret vannlating (problemer med å tømme urinblæren helt)
 • intens kløe (pruritus) og/eller elveblest når behandlingen avsluttes
 • smerter i leddene
 • utslett med blemmer som inneholder puss
 • leverbetennelse (hepatitt)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Zyrtec
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisteret. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zyrtec
 • Virkestoffet er cetirizindihydroklorid. Én filmdrasjert tablett inneholder 10 mg cetirizindihydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat, Opadry Y-1-7000 (hydroksypropylmetylcellulose (E 464), titandioksid (E 171), makrogol 400).
Hvordan Zyrtec ser ut og innholdet i pakningen
Hvit, avlang, filmdrasjert tablett, med delestrek og Y-Y-logo.
Pakninger med 1, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 40, 45, 50, 60, 90, 100 eller 100 (10x10) tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis i handelen.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
UCB Nordic A/SEdvard Thomsens Vej 14DK-2300 København SDanmark
Tilvirker:
Aesica Pharmaceuticals S.r.l.
Via Praglia 15
I-10044 Pianezza (TO)
Italia
UCB Pharma Limited, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Storbritannia.
Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Opłotek 26, 01-940 Warszawa, Polen.
ExtractumPharma Co. Ltd., 6413 Kunfehértó, IV. körzet 6., Ungarn.
Movianto Polska Sp. z o.o, ul. Artura i Franciszka Radziwiłłów 5, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polen.
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Belgia: Zyrtec
Bulgaria: Zyrtec
Danmark: Zyrtec
Estland: Zyrtec
Finland: Zyrtec
Frankrike: Zyrtec
Hellas: Ziptek
Irland: Zirtek tablets
Italia: Zirtec 10 mg compresse rivestite con film
Kypros: Zyrtec
Latvia: Zyrtec
Litauen: Zyrtec
Luxemburg: Zyrtec
Malta: Zyrtec
Nederland: Zyrtec
Norge: Zyrtec
Polen: Zyrtec
Portugal: Zyrtec
Slovakia: Zyrtec
Slovenia: Zyrtec10 mg filmsko oblozene tablete
Spania: Zyrtec 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula
Storbritannia: Zirtek allergy tablets
Sverige: Zyrlex
Tsjekkia: Zyrtec
Tyskland: Zyrtec
Ungarn: Zyrtec 10 mg filmtabletta
Østerrike: Zyrtec 10 mg Filmtabletten
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 10.05.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyskinesi (bevegelsesvansker, bevegelsesproblemer): Unormale, ufrivillige og smertefulle bevegelser.

dystoni (endret muskelspenning): Unormal muskelspenning.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

kreatininclearance (clcr): (ClCR: Creatinine clearance) Kreatininclearance er det volum blodplasma som helt renses for kreatinin pr. tidsenhet. Verdien sier noe om nyrefunksjonen. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

rhinitt (betennelse i neseslimhinnen): Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.