Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Venlazid 75 mg depottabletter

Venlazid 150 mg depottabletter

Venlazid 225 mg depottabletter

venlafaksin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Venlazid er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Venlazid
 3. Hvordan du bruker Venlazid
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Venlazid
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Venlazid er og hva det brukes mot
Venlazid inneholder virkestoffet venlafaksin.
Venlazid er et legemiddel mot depresjon (antidepressivum) som tilhører en gruppe legemidler som kalles serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere (SNRI). Denne gruppen legemidler brukes til å behandle depresjon og andre tilstander som for eksempel angstlidelser. Det antas at personer som er deprimerte og/eller har angst har lavere nivåer av serotonin og noradrenalin i hjernen. Det er ikke fullstendig klarlagt hvordan legemidler mot depresjon virker, men de kan hjelpe ved å øke nivåene av serotonin og noradrenalin i hjernen.
Venlazid brukes til behandling av depresjon hos voksne. Venlazid brukes også til å behandle voksne med følgende angstlidelser: generalisert angstlidelse, sosial angstlidelse (at en har frykt for eller unnviker sosiale situasjoner) og panikklidelser (panikkanfall). Det er viktig å behandle depresjon og angstlidelser på riktig måte for å hjelpe deg til å få det bedre. Dersom tilstanden ikke behandles kan det være at den ikke går over, og den kan blir mer alvorlig og vanskeligere å behandle.
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Venlazid
Bruk ikke Venlazid
 • dersom du er allergisk overfor venlafaksin eller noen av innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du også bruker, eller i løpet av de siste 14 dagene har brukt legemidler kjent som irreversible monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) som brukes til å behandle depresjon eller Parkinsons sykdom. Bruk av irreversible MAO-hemmere sammen med andre legemidler,
inkludert Venlazid, kan forårsake alvorlige og til og med livstruende bivirkninger. Du må også vente i minst 7 dager etter at du slutter å bruke Venlazid før du bruker noen andre MAO- hemmere (se også avsnittet ”Andre legemidler og Venlazid” og informasjonen i avsnittet
”Serotonergt syndrom”).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Venlazid
 • hvis du bruker andre legemidler som tatt samtidig med Venlazid kan øke risikoen for å utvikle serotonergt syndrom (se avsnittet ”Andre legemidler og Venlazid”)
 • hvis du har problemer med å svelge, eller mage- og tarmforstyrrelser som reduserer evnen din til å svelge eller bearbeide mat med normale tarmbevegelser.
 • dersom du har øyeproblemer, som visse typer glaukom (forhøyet trykk i øyet)
 • dersom du tidligere har hatt høyt blodtrykk
 • dersom du tidligere har hatt hjerteproblemer
 • dersom du har blitt fortalt at du har en unormal hjerterytme
 • dersom du tidligere har hatt anfall (kramper)
 • dersom du tidligere har hatt lavt natriumnivå i blodet (hyponatremi)
 • dersom du lett utvikler blåmerker eller du blør lett (tidligere har hatt blødningslidelser) eller hvis du bruker andre legemidler som kan øke risikoen for blødninger, f.eks. warfarin (som brukes for å forhindre blodpropp)
 • dersom du eller noen i familien din tidligere har hatt mani eller bipolar lidelse (opphisselse eller eufori (oppstemthet))
 • dersom du tidligere har hatt aggressiv oppførsel
Venlazid kan gi en følelse av rastløshet eller problemer med å sitte eller stå i ro i løpet av de første ukene med behandling. Informer legen din dersom dette skjer med deg.
Selvmordstanker og forverring av din depresjon eller angstlidelse
Dersom du er deprimert og/eller har angstlidelser, kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller om å begå selvmord. Disse tankene kan øke når du begynner å bruke et legemiddel mot depresjon, fordi det tar litt tid før denne typen legemiddel begynner å virke. Vanligvis tar det ca. to uker, men noen ganger kan det ta lengre tid før legemidlet virker.
Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten dersom:
 • du tidligere har hatt tanker om å begå selvmord eller skade deg selv
 • du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsrelatert oppførsel hos unge voksne (under 25 år) med psykiske sykdommer som ble behandlet med legemiddel mot depresjon.
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, skal du kontakte legen din eller et sykehus umiddelbart.
Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller en nær venn at du er deprimert eller har en angstlidelse og å be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem fortelle deg det dersom de tror at din depresjon eller angst har blitt verre, eller om de er bekymret for endringer i oppførselen din.
Munntørrhet
Munntørrhet er rapportert hos 10 % av pasientene som behandles med venlafaksin. Dette kan øke risikoen for å få hull i tennene (karies). Du skal derfor være spesielt nøye med din tannhygiene.
Diabetes
Venlazid kan endre blodsukkernivået ditt. Dosen på legemidler du får mot diabetes, kan derfor måtte justeres.
Seksuelle problemer
Legemidler som Venlazid (såkalte SSRIer/SNRIer) kan forårsake symptomer på seksuell dysfunksjon (se avsnitt 4). I noen tilfeller har disse symptomene fortsatt etter at behandlingen er avsluttet.
Barn og ungdom
Venlazid bør normalt ikke brukes av barn og ungdom under 18 år. Du bør også vite at pasienter under 18 år har en økt risiko for bivirkninger som selvmordsforsøk,
selvmordstanker og fiendtlighet (særlig aggresjon, opposisjonell adferd og sinne) når de tar denne typen legemidler. Legen kan likevel forskrive Venlazid til pasienter under 18 år dersom han/hun mener at dette er det beste for pasienten. Dersom legen har foreskrevet Venlazid til en pasient under 18 år og du ønsker å diskutere dette, ta kontakt med legen. Du bør informere legen dersom noen av symptomene ovenfor utvikler eller forverrer seg hvis en pasient under 18 år tar Venlazid. Det er ennå ikke tilgjengelig langtidsdata på sikkerhet for Venlazid med hensyn til vekst, modning og kognitiv-og adferdsutvikling.
Andre legemidler og Venlazid
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Legen din vil bestemme om du kan ta Venlazid sammen med andre legemidler.
Du må ikke begynne eller slutte å ta noen legemidler, inkludert reseptfrie legemidler, naturlegemidler og urteprodukter før du har sjekket dette med legen din eller en farmasøyt.
 • Monoaminoksidasehemmere som brukes til behandling av depresjon eller Parkinsons sykdom må ikke brukes sammen med Venlazid. Informer legen din hvis du har brukt disse legemidlene i løpet av de siste 14 dagene. (MAO-hemmere: se avsnittet ” Hva du må vite før du bruker Venlazid”)
 • Serotonergt syndrom:
  En potensielt livstruende sykdom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner (se avsnittet ”Mulige bivirkninger”), kan oppstå ved venlafaksinbehandling, spesielt ved bruk sammen med andre legemidler.
  Eksempler på slike legemidler er:
  • Triptaner (legemidler som brukes til behandling av migrene)
  • Andre legemidler som brukes til å behandle depresjon, for eksempel SNRI, SSRI, trisykliske eller legemidler som inneholder litium
  • Legemidler som inneholder amfetaminer (brukes til å behandle oppmerksomhetsunderskudd hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD), narkolepsi og overvekt)
  • Legemidler som inneholder linezolid, et antibiotikum (brukes til å behandle infeksjoner)
  • Legemidler som inneholder moklobemid, en MAO-hemmer (brukes til å behandle depresjon)
  • Legemidler som inneholder sibutramin (brukes til vektreduksjon)
  • Legemidler som inneholder tramadol, fentanyl, tapentadol, petidin eller pentazocin (brukes mot alvorlig smerte)
  • Legemidler som inneholder dekstrometorfan (brukes mot hoste)
  • Legemidler som inneholder metadon (brukes til å behandle narkotikaavhengighet eller sterke smerter)
  • Legemidler som inneholder metylenblått (brukes for å behandle høye nivåer av methemoglobin i blodet)
  • Preparater som inneholder johannesurt (også kalt Prikkperikum/Hypericum perforatum, et naturlegemiddel eller urteprodukt som brukes til å behandle lett depresjon)
  • Preparater som inneholder tryptofan (brukes mot f.eks søvnproblemer eller depresjon).
  • Antipsykotika (brukes til behandling av en sykdom med symptomer som å høre, se eller føle ting som ikke er der, vrangforestillinger, uvanlig mistenksomhet, unormal tankegang og tilbaketrukkethet)
Tegn og symptomer på serotonergt syndrom kan inkludere en kombinasjon av følgende: Uro/rastløshet, hallusinasjoner, tap av koordinasjon, raske hjerteslag, økt kroppstemperatur, hurtige endringer i blodtrykk, overaktive reflekser, diaré, koma, kvalme, oppkast.
Den mest alvorlige formen for serotonergt syndrom kan minne om malignt nevroleptikasyndrom (NMS). Tegn og symptomer på NMS kan omfatte en kombinasjon av feber, raske hjerteslag, svetting, alvorlig muskelstivhet, forvirring, økt antall muskelenzymer (påvises ved blodprøve).
Informer legen din umiddelbart, eller oppsøk legevakten på nærmeste sykehus hvis du tror du har serotonergt syndrom
Du må fortelle legen din dersom du tar legemidler som kan påvirke hjerterytmen. Eksempler på slike legemidler er:
 • Antiarytmika som kinidin, amiodaron, sotalol eller dofetilid (brukes til å behandle unormal hjerterytme)
 • Antipsykotika som tioridazin (se også Serotonergt syndrom over)
 • Antibiotika som erytromycin eller moksifloksacin (brukes til å behandle bakterielle infeksjoner)
 • Antihistaminer (brukes til å behandle allergi)
Følgende legemidler kan også ha interaksjon med Venlazid og bør brukes med forsiktighet. Det er spesielt viktig at du informerer lege eller apotek dersom du tar legemidler som inneholder:
 • Ketokonazol (et legemiddel mot sopp)
 • Haloperidol eller risperidon (til behandling av psykiatriske lidelser)
 • Metoprolol (en betablokker til behandling av høyt blodtrykk og hjerteproblemer)
Inntak av Venlazid sammen med mat, drikke og alkohol
Venlazid bør tas sammen med mat (se avsnitt 3 ”Hvordan du bruker Venlazid ”). Du bør unngå alkohol mens du tar Venlazid.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Du bør kun bruke Venlazid etter å ha diskutert den mulige nytten og den mulige risikoen for det ufødte barnet ditt sammen med legen din.
Informer jordmoren og/eller legen din om at du bruker Venlazid. Ved bruk under graviditet kan liknende legemidler (SSRI-preparater) øke risikoen for en alvorlig tilstand hos spedbarn, kalt vedvarende pulmonal hypertensjon hos nyfødte (PPHN), som gjør at spedbarnet puster raskere og får en blålig farge. Disse symptomene starter vanligvis i løpet av de første 24 timene etter fødselen. Hvis dette skjer med ditt barn bør du øyeblikkelig ta kontakt med jordmor og/eller lege.
Hvis du bruker dette legemidlet mens du er gravid kan ditt nyfødte barn, i tillegg til problemer med å puste, også få andre symptomer som problemer med å spise. Hvis barnet ditt har disse symptomene når det blir født og du bekymrer deg for dette, må du kontakte lege og/eller jordmor, som kan veilede deg.
Venlazid går over i morsmelk. Det er en risiko for at barnet påvirkes. Du skal derfor snakke med legen din om dette, og han eller hun vil avgjøre om du skal avbryte ammingen eller behandlingen med dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Ikke kjør eller bruk verktøy eller maskiner før du vet hvordan dette legemidlet påvirker deg.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Venlazid inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Venlazid
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Vanlig anbefalt startdose for behandling av depresjon, generalisert angstlidelse og sosial angstlidelse er 75 mg per dag. Legen din kan øke dosen gradvis, og ved behov opptil en maksimal dose på 375 mg daglig ved depresjon. Dersom du behandles for panikklidelse, vil legen begynne behandlingen med en lavere dose (37,5 mg) og så øke dosen gradvis. Den maksimale dosen ved generalisert angstlidelse, sosial angstlidelse og panikklidelse er 225 mg/dag.
Ta Venlazid til omtrent samme tid hver dag, enten om morgenen eller om kvelden. Tablettene skal svelges hele sammen med væske og ikke åpnes, knuses, tygges eller løses opp.
Venlazid bør tas med mat.
Hvis du har lever- eller nyreproblemer, må du rådføre deg med lege, for det kan være nødvendig å justere dosen av dette legemidlet.
Ikke slutt med å ta Venlazid uten å rådføre deg med legen din (se avsnittet ”Dersom du avbryter behandling med Venlazid”).
Dersom du tar for mye av Venlazid
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på en mulig overdose kan inkludere raske hjerteslag, endringer i grad av våkenhet (fra søvnighet til koma), tåkesyn, krampeanfall og oppkast.
Dersom du har glemt å ta Venlazid
Dersom du har glemt en dose, ta denne så snart du husker på den. Dersom det imidlertid er tid for din neste dose, hopper du over den du glemte, slik at du bare tar en enkelt dose som vanlig. Ikke ta en dobbel dose for å kompensere for en glemt dose. Ikke ta mer enn den mengden Venlazid du har fått foreskrevet per dag.
Dersom du avbryter behandling med Venlazid
Ikke avbryt behandlingen eller reduser dosen uten å ha rådført deg med legen. Dette gjelder også om du føler deg bedre. Dersom din lege mener at du ikke lenger har behov for Venlazid, kan det være at han/hun ber deg redusere dosen gradvis før du slutter behandlingen helt. Det er kjent at bivirkninger oppstår når man slutter å bruke dette legemidlet, spesielt hvis man slutter brått eller når dosen reduseres for fort. Noen pasienter kan oppleve symptomer som tretthet, svimmelhet, ørhet,
hodepine, søvnløshet, mareritt, munntørrhet, nedsatt appetitt, kvalme, diaré, nervøsitet, agitasjon (uro), forvirring, øresus, stikking/prikking i huden eller i sjeldne tilfeller følelse av elektrisk støt, svakhet, svetting, kramper eller influensalignende symptomer.
Legen din vil gi deg råd om hvordan du gradvis skal avslutte behandlingen med Venlazid. Dersom du opplever noen av disse eller andre symptomer som er plagsomme, spør legen din for ytterligere råd.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Ikke bli bekymret dersom du ser en tablett i avføringen etter å ha tatt Venlazid. Ettersom tabletten forflyttes gjennom hele mage-tarm-kanalen, frigjøres venlafaksin langsomt. Formen på tabletten løses ikke opp, og skilles ut i avføringen. Selv om du ser en tablett i avføringen, så har dosen med venlafaksin blitt tatt opp i kroppen.
Hvis du opplever noe av følgende skal du skal slutte å bruke Venlazid. Informer legen umiddelbart eller oppsøk nærmeste legevakt:
Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 personer)
 • Hovenhet i ansiktet, munnen, tungen, halsen, hender eller føtter, og/eller kløende utslett med blemmer (elveblest), problemer med å svelge eller puste
Sjeldne (kan ramme opptil 1 av 1000 personer)
 • Tetthet i brystet, hvesing/piping fra brystet, svelge- eller pusteproblemer
 • Alvorlig hudutslett, kløe eller elveblest (forhøyede flekker med rød eller blek hud som ofte klør)
 • Tegn og symptomer på serotonergt syndrom, som kan omfatte rastløshet, hallusinasjoner, tap av koordinasjonsevne, raske hjerteslag, økt kroppstemperatur, raske forandringer i blodtrykket, overaktive reflekser, diaré, koma, kvalme, oppkast. Den mest alvorlige formen for serotonergt syndrom kan minne om malignt nevroleptikasyndrom (NMS). Tegn og symptomer på NMS kan omfatte en kombinasjon av feber, raske hjerteslag, svetting, alvorlig muskelstivhet, forvirring, økt antall muskelenzymer (påvises ved blodprøve).
 • Tegn på infeksjon, som høy kroppstemperatur (feber), frysninger, skjelving, hodepine, svetting, influensalignende symptomer. Dette kan være et resultat av en blodsykdom som fører til økt risiko for infeksjon.
 • Kraftig utslett, som kan føre til alvorlig blemmedannelse og avflassing av huden.
 • Uforklarlig muskelsmerte, ømhet eller svakhet. Dette kan være et tegn på rhabdomyolyse.
Andre bivirkninger som du bør informere legen din om omfatter (Frekvens av disse bivirkninger er inkludert i listen ”Andre bivirkninger som kan oppstå” nedenfor):
 • Hosting, hvesing og kortpustethet som kan forekomme sammen med høy kroppstemperatur (feber)
 • Svart (tjæreaktig) avføring eller blod i avføringen.
 • Kløe, gulfarging av huden eller øyne, eller mørk urin som kan være symptomer på leverbetennelse (hepatitt).
 • Hjerteproblemer, som rask eller uregelmessig hjerterytme, økt blodtrykk
 • Øyeproblemer, som tåkesyn, utvidede pupiller
 • Nerveproblemer som svimmelhet, stikkende og prikkende følelse, bevegelsesforstyrrelser (muskel spasmer eller stivhet), kramper eller anfall
 • Psykiatriske problemer, som hyperaktivitet og å føle seg uvanlig oppspilt
 • Abstinenssymptomer (se avsnittet: ”Hvordan du bruker Venlazid” og ”Dersom du avbryter behandling Venlazid”).
 • Forlenget blødningstid - hvis du kutter eller skader deg, kan det ta noe lenger tid enn vanlig før blødningen stopper.
Andre bivirkninger som kan oppståSvært vanlige (kan ramme mer enn 1 av 10 personer)
 • Svimmelhet, hodepine, døsighet
 • Søvnløshet (insomnia)
 • Kvalme, munntørrhet, forstoppelse
 • Svette (inkludert nattesvette).
Vanlige (kan ramme opptil 1 av 10 personer)
 • Nedsatt appetitt.
 • Forvirring, følelse av separasjon (eller adskillelse) fra seg selv, manglende orgasme, nedsatt sexlyst, agitasjon
 • Nervøsitet, unormale drømmer
 • Skjelvinger, en følelse av rastløshet eller manglende evne til å sitte eller stå stille, prikking og nummenhet, endret smaksfornemmelse, økte muskelspenninger
 • Synsforstyrrelser inkludert uklart syn, utvidede pupiller, manglende evne til å automatisk endre fokus fra objekter som er langt unna til nære objekter.
 • Øresus (tinnitus).
 • Rask hjerterytme, hjertebank.
 • Forhøyet blodtrykk, rødme.
 • Kortpustethet, gjesping.
 • Oppkast, diaré.
 • Mildt utslett, kløe
 • Økt vannlatingsfrekvens, vannlatingsstopp, vannlatingsproblemer.
 • Uregelmessig menstruasjon, som økt blødning eller økt uregelmessig blødning, unormal ejakulasjon/orgasme (menn), erektil dysfunksjon (impotens).
 • Svekkelse (asteni), tretthet, frysninger.
 • Vektøkning, vekttap
 • Økt kolesterolnivå.
Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 personer)
 • Overaktivitet, høy tankevirksomhet og redusert behov for søvn (mani)
 • Hallusinasjoner, følelse av separasjon (eller adskillelse) fra virkeligheten, unormal orgasme, følelsesløshet, oppspilthet, gnissing av tennene.
 • Besvimelse, ufrivillige muskelbevegelser, redusert koordinasjon og balanse
 • Svimmelhetsfølelse (særlig hvis en reiser seg for fort), blodtrykksfall
 • Oppkast av blod, sort tjæreaktig avføring eller blod i avføringen, noe som kan være tegn på indre blødninger.
 • Følsomhet overfor sollys, blåmerker, utslett, unormalt hårtap
 • Manglende evne til å kontrollere vannlating
 • Stivhet, spasmer og ufrivillige muskelbevegelser
 • Noe endring i nivåene av leverenzymer i blodet
Sjeldne (kan ramme opptil 1 av 1000 personer)
 • Kramper eller anfall
 • Hosting, hvesende pust, kortpustethet som kan forekomme sammen med høy kroppstemperatur (feber)
 • Desorientering og forvirring ofte fulgt av hallusinasjoner (delirium)
 • Overdrevent inntak av vann (kjent som SIADH)
 • Redusert nivå av natrium i blodet
 • Alvorlig øyesmerte og redusert syn eller tåkesyn
 • Unormal, rask eller uregelmessig hjerterytme som kan medføre besvimelse
 • Alvorlige mage- eller ryggsmerter (som kan tyde på et alvorlig problem i tarmen, leveren eller bukspyttkjertelen)
 • Kløe, gul hud eller gule øyne, mørk urin eller influensalignende symptomer, noe som er tegn på betennelse i leveren (hepatitt)
Svært sjeldne (kan ramme opptil 1 av 10 000 personer)
 • Forlenget blødning, som kan være et tegn på redusert antall blodplater, noe som fører til en økt risiko for blåmerker eller blødning
 • Unormal produksjon av brystmelk
 • Uventet blødning f.eks. blødende tannkjøtt, blod i urinen eller i oppkast eller forekomst av uventede blåmerker eller sprengte blodkar (ødelagte vener)
Ikke kjent frekvens (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • Selvmordstanker og selvmordsrelatert oppførsel: tilfeller av selvmordstanker og selvmordsrelatert oppførsel er rapportert under behandling med venlafaksin eller like etter at behandlingen er avsluttet (se pkt. 2, ”Hva du må vite før du bruker Venlazid”).
 • Aggresjon
 • Svimmelhet (vertigo).
Venlazid forårsaker noen ganger bivirkninger som du ikke er klar over, f.eks. økt blodtrykk eller unormal hjertefrekvens, små endringer i blodnivåene av leverenzymer, natrium eller kolesterol. I sjeldnere tilfeller kan Venlazid redusere blodplatefunksjonen og føre til økt risiko for blåmerker eller blødning. Derfor kan legen din ønske tap blodprøver av og til, særlig hvis du har brukt Venlazid over lang tid.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Venlazid
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen eller blisteret etter «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur. Blisterpakning: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet
Plastboks: Hold boksen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Venlazid
Virkestoff er venlafaksin.
Hver depottablett inneholder 75, 150 eller 225 mg venlafaksin (som hydroklorid). Andre innholdsstoffer er
Kjerne: mannitol (E421), povidon K90, makrogol 400, mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat.
Drasjering: celluloseacetat, makrogol 400, hypromellose, laktosemonohydrat, titandioksid (E171), triacetin.
Hvordan Venlazid ser ut og innholdet i pakningen
75 mg depottabletter: 7,5 mm runde, bikonvekse, hvite tabletter. 150 mg depottabletter: 9,5 mm runde, bikonvekse, hvite tabletter. 225 mg depottabletter: 11 mm runde, bikonvekse, hvite tabletter.
Venlazid 75 mg depottabletter er tilgjengelig i blisterpakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 42, 49, 50, 56,
60, 98, 100 og 500 tabletter, og i plastbokser med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100, 105, 106, 110 og
500 tabletter.
Venlazid 150 mg depottabletter er tilgjengelig i blisterpakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 42, 49, 50,
56, 60, 98, 100 og 500 tabletter, og i plastbokser med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100, 105, 106, 110
og 500 tabletter.
Venlazid 225 mg depottabletter er tilgjengelig i blisterpakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 42, 49, 50,
56, 60, 98, 100 og 500 tabletter, og i plastbokser med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 og 500 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker Innehaver av markedsføringstillatelsen
Medical Valley Invest AB Brädgårdsvägen 28
236 32 Höllviken Sverige
Tilvirker
Laboratorios LICONSA, S.A. Avda. Miralcampo, Nº 7,
Polígono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Spania eller
Winthrop Arzneimittel GmbH 65927 Frankfurt am Main, Tyskland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Navn på medlemsland

Legemidlets navn

Sverige

Venlafaxin Medical Valley

Tyskland

Venlafaxin Winthrop® osmo 75/150/225 mg Retardtabletten

Danmark

Venlafaxin Medical Valley

Spania

Venlabrain retard 75/150/225 mg comprimidos de liberación prolongada

Island

Venlafaxin Medical Valley 75/150/225 mg forðatafla

Norge

Venlazid 75/150/225 mg

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 17.01.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adhd (oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet, hyperaktivitetslidelse, hyperkinetisk forstyrrelse): Hyperaktivitetssyndrom med debut i barndommen. Symptomene inkluderer: Mangel på oppmerksomhet, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og manglende impulskontroll.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

karies (hull i tennene, tannråte): Karies er den vanligste sykdommen i munnhulen, og kan oppstå når det er ubalanse mellom bakteriene og miljøet i munnhulen. Bakteriene fordøyer sukker fra maten vår, og omdanner det til organiske syrer. Syren gir lavere pH-verdi (kalt et syreangrep), og tannens mineraler oppløses gradvis.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malignt nevroleptikasyndrom (mns, nevroleptisk malignt syndrom): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

narkolepsi: Sykdom som kjennetegnes av anfall med ekstrem søvntrang.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

siadh (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon): (SIADH: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon: Tilstand der kroppen mister for mye salter og holder tilbake for mye vann via nyrene, pga. vedvarende forhøyet utskillelse av hormonet ADH. Det fins mange årsaker til dette, f.eks. ADH-produserende svulster, skader eller sykdommer i bestemte hjernestrukturer og i lungene, samt enkelte legemidler.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

sprengte blodkar (telangiektasi, teleangiektasi): Vanlig hudforandring med utvidede og små blodårer.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

tjæreaktig avføring (melena): Sort avføring, oftest pga. blødning i mage-tarmkanalen. Blødning i magesekk eller tolvfingertarm vil ofte gi melena. Blødning i endetarm og i nedre del av tykktarm vil som regel gi rødlig blod i avføringen. Jerntilskudd kan også gi sort avføring, men har annen konsistens og lukt enn melena.

utvidede pupiller (mydriasis, mydriase, pupilldilatasjon, store pupiller): Utvidet pupill.