Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Rapydan 70 mg/70 mg medisinert plaster

lidokain/tetrakain

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Rapydan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Rapydan
 3. Hvordan du bruker Rapydan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Rapydan
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Rapydan er og hva det brukes mot
Rapydan inneholder to lokale bedøvelsesmidler – lidokain og tetrakain. Disse medisinene brukes til å bedøve et lite hudområde før et inngrep som kan gjøre vondt, f.eks. en injeksjon eller et mindre kirurgisk inngrep.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Rapydan
Bruk ikke Rapydan
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor lidokain, tetrakain eller natriumborat eller overfor et av de andre innholdsstoffene i Rapydan (se pkt. 6)
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor andre lokale bedøvelsesmidler
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor para-aminobenzosyre, en forbindelse som dannes når kroppen bryter ned tetrakain
Bruk ikke Rapydan på sår, skadet hud eller slimhinner, f.eks. inne i munnen eller i nesen.
Vis forsiktighet ved bruk av Rapydan
Rådfør deg med lege eller apotek
 • dersom du har problemer med lever, nyre eller hjerte. Rådfør deg med lege eller apotek.
 • dersom du er svært dårlig eller i dårlig fysisk form, fordi du kan være mer følsom overfor virkningen av lidokain og tetrakain. Rådfør deg med lege eller apotek.
Rapydan må brukes med forsiktighet nær øynene. Dersom Rapydan kommer i kontakt med øyet må du øyeblikkelig skylle øyet med vann eller saltoppløsning og beskytte det til du får følelsen tilbake.
Rapydan inneholder en varmefrigjørende komponent som kan nå en maksimumstemperatur på opptil 40ºC, med en gjennomsnittstemperatur på 26-34ºC.
Bruk av andre legemidler sammen med Rapydan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Risikoen for bivirknigner øker dersom Rapydan brukes samtidig med andre medisiner, f.eks.:
 • enkelte medisiner som brukes i behandling av hjertesykdommer, som kinidin, disopyramid, tokainid, meksiletin og amiodaron
 • andre medisiner som inneholder lidokain og/eller tetrakain
Graviditet og amming
Bruken av Rapydan kan vurderes ved graviditet og amming etter råd fra legen.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Rapydan har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Rapydan
Rapydan inneholder metylparahydroksybenzoat (E 218) og propylparahydroksybenzoat (E 216), som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens forsinket).
 
3. Hvordan du bruker Rapydan
Bruk alltid Rapydan slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Rapydan appliseres på ren, tørr hud i 30 minutter. For nærmere bruksanvisning, se "Bruksanvisning" nedenfor.
Rapydan skal brukes umiddelbart etter at doseposen har blitt åpnet. Rapydan kan bare brukes én gang.
Rapydan inneholder dessuten en varmekomponent (CHADD varmepose) som hever hudtemperaturen litt (se pkt. 2 Hva du må ta hensyn til før du bruker Rapydan). Varmekomponenten trenger oksygen for at den skal fungere, så plasteret er pakket i en lufttett pose. Dette betyr at så snart posen åpnes må plasteret brukes umiddelbart fordi det begynner å varmes forsiktig opp. Det er viktig at posen bare åpnes når du er klar til å bruke det medisinerte plasteret.
Rapydan må ikke brukes under tett bandasje pga. plasterets varmefrigjørende beskaffenhet.
Voksne
1 eller høyst 4 plaster samtidig. Ikke bruk flere enn 4 plaster i døgnet (24 timer).
Barn og ungdom (over 3 år)
1 eller høyst 2 plaster samtidig. Ikke bruk flere enn 2 plaster på et barn i døgnet (24 timer).
Må ikke brukes hos barn under 3 år.
BRUKSANVISNING
1. Sørg for at huden er ren og tørr.
2. Åpne den varmeforseglede filmposen og ta ut plasteret.
3. Fjern plastbrettet fra plasteret. Ikke berør den hvite, runde puten som inneholder medisinene.
4. Sett plasteret på slik at den hvite, runde puten med medisinene dekker området som skal behandles.
5. Trykk godt kun rundt kantene på det medisinerte plasteret slik at det fester seg godt til huden.
6. Trykk forsiktig midt på plasteret for å sikre at medisinene kommer i kontakt med huden.
7. Notér deg tidspunktet da du satte på plasteret. Rapydan må settes på 30 minutter før det utføres noe inngrep. Vær forsiktig slik at det medisinerte plasteret ikke faller av i løpet av denne tiden.
8. Fjern plasteret og rengjør området grundig før inngrepet. Dersom plasteret settes på før et inngrep som skal utføres av en lege, skal legen fjerne plasteret med mindre du får annen beskjed.
Etter at Rapydan er fjernet
Rapydan bedøver hudområdet som behandles slik at følelsen i huden reduseres. For å unngå utilsiktet skade skal du passe på at du ikke klør eller gnir på det bedøvde området, eller berører svært varme eller svært kalde overflater før du har fått all følelse tilbake.
Dersom du tar for mye av Rapydan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis plasteret blir sittende på huden lenger enn anbefalt, eller dersom det brukes flere enn anbefalt antall plastre, øker risikoen for alvorlige bivirkninger.
Overdosering av Rapydan er usannsynlig ved normal bruk. Dersom du imidlertid absorberer for mye av virkestoffet, eller dersom for eksempel et barn absorberer virkestoffet ved en feiltakelse, skal du kontakte legen din eller legevakten for å få hjelp.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Rapydan forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Plasteret kan forårsake allergiske (anafylaktoide) reaksjoner som hudutslett, hevelse og pustevansker. Hvis du opplever noen av disse bivirkningene må du fjerne plasteret øyeblikkelig og kontakte lege.
De fleste bivirkningene er lokale og skjer på stedet der plasteret er påsatt. De er vanligvis milde, varer bare en kort stund og forsvinner vanligvis etter at behandlingen er fullført.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom noen av de følgende bivirkningene blir plagsomme.
Svært vanlige bivirkninger (oppleves av flere enn 1 av 10 behandlete pasienter):
 • rødhet der plasteret er satt på
 • blek hud
 • hevelse
Vanlige bivirkninger (oppleves av færre enn 1 av 10 behandlete pasienter):
 • utslett
Mindre vanlige bivirkninger (oppleves av færre enn 1 av 100 behandlete pasienter):
 • utslett med blemmer
 • kløe
Sjeldne bivirkninger (oppleves av færre enn 1 av 1000 behandlete pasienter):
 • elveblest (urticaria) eller prikkete utslett
 • misfarging av huden
 • smerte
 • forandring i smakssansen
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Rapydan
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på doseposen og esken etter "EXP".
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Rapydan hvis du oppdager at emballasjen er skadet på noen måte.
Brukte plaster skal brettes sammen med limsiden innover, og avhendes på en trygg måte slik at barn ikke kan få tak i dem. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Rapydan
 • Virkestoffer i hvert medisinert plaster er 70 mg lidokain og 70 mg tetrakain.
 • Plasteret består av:
  • Baksiden: polyetenfilm, dekket med akrylatlim på den ene siden
  • Varmepose for kontrollert varmeassistert legemiddellevering (CHADD – Controlled Heat Assisted Drug Delivery): jernpulver, aktivert karbon, natriumklorid og tremel, innkapslet i en pose av filterpapir.
  • Klebefilm: polyeten og akrylatlim
  • Varmeforseglende folie: polyeten og aluminiumlaminat, dekket med polyesteruretanlim
  • Medikamentlag: polyvinylalkohol, sorbitanmonopalmitat, renset vann, metylparahydroksybenzoat (E 218), propylparahydroksybenzoat (E 216), natriumborat-dekket fiberbelegg
  • Plastbrett (polyetylen), som fjernes før plasteret brukes
Hvordan Rapydan ser ut og innholdet i pakningen
Ovalt, lysebrunt medisinert plaster (omtrentlige mål: 8,5 cm x 6,0 cm), med avtakbart ugjennomskinnelig plastbrett.
Plastrene er pakket enkeltvis i beskyttende doseposer (polyester/aluminium/polytenlaminat).
Pakningsstørrelser: 1, 2, 5, 10, 25 eller 50 plaster.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Eurocept International BV, Trapgans 5, 1244 RL Ankeveen, Nederland
Tilvirker
Eurocept BV, Trapgans 5, 1244 RL Ankeveen, Nederland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Navn på medlemsland

Legemidlets navn

Belgia / Luxemburg

Rapydan® 70 mg/70 mg emplâtre médicamenteux

Rapydan® 70 mg/70 mg medicinale pleister

Rapydan® 70 mg/70 mg wirkstoffhaltiges Pflaster

Danmark

Ralydan 70 mg/70 mg medicinsk plaster

Hellas

Rapydan 70mg/70mg φαρμακούχο έμπλαστρο

Ungarn

Velocaine 70 mg/70 mg gyógyszeres tapasz

Irland / Storbritannia

Rapydan 70/70 mg medicated plaster

Italia

Ralydan 70 mg/70 mg cerotti medicati

Nederland

Rapydan 70 mg/70 mg medicinale pleister

Norge

Rapydan 70 mg/70 mg medisinert plaster

Østerrike/ Tyskland

Rapydan 70 mg/70 mg wirkstoffhaltiges Pflaster

Polen

Rapydan: 70 mg + 70 mg plaster leczniczy

Portugal

Rapydan 70mg/70mg, emplastro medicamentoso

Sverige

Rapydan 70mg/70mg medicinskt plåster

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12/2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.