Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pinex 250 mg smeltetabletter

paracetamol

Dette legemidlet er reseptfritt

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakninsgsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Pinex er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Pinex
 3. Hvordan du bruker Pinex
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Pinex
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Pinex er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med annen dosering enn anngitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Pinex er et legemiddel med smertestillende og febernedsettende effekt.
Pinex brukes til symptomatisk behandling av lette til moderate smerter og/eller feber.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Pinex
Bruk ikke Pinex:
 • dersom du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsel: Inntak av doser som er høyere enn de anbefalte, kan medføre risiko for alvorlig leverskade. Den maksimale døgndosen av paracetamol skal derfor ikke overskrides. Det skal også utvises forsiktighet ved samtidig bruk av andre medisiner som inneholder det virksomme stoffet paracetamol. Se også pkt. 3 ”Dersom du tar for mye Pinex”.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Pinex
 • hvis du har en nyre- eller leversykdom
 • hvis du regelmessig drikker store mengder alkohol. Da trenger du kanskje lavere doser og å begrense bruken til en kort periode – ellers kan leveren din bli påvirket.
 • hvis du er dehydrert eller har dårlig ernæringsstatus som følge av anoreksi eller feilernæring
 • hvis du har anemi
 • hvis du regelmessig bruker smertestillende midler, særlig i kombinasjon med andre smertestillende midler, da dette kan føre til nyreskader med risiko for nyresvikt
 • ved regelmessig bruk av smertestillende legemidler over lang tid, da dette kan føre til at hodepine utvikles eller forverres. Du bør ikke behandle dette med økning i dosen av det smertestillende legemidlet, men kontakte legen din for råd.
 • hvis du er astmatiker og er overfølsom for acetylsalisylsyre
 • hvis du har en alvorlig infeksjon som blodforgiftning, da dette kan øke risikoen for såkalt metabolsk acidose. Tegn på metabolsk acidose inkluderer: dyp, rask, anstrengt pust, kvalme, oppkast, tap av appetitt. Kontakt lege umiddelbart hvis du får en kombinasjon av disse symptomene.
Ved høy feber eller tegn på infeksjon som varer i over tre dager eller ved smerter som varer i mer enn fem dager, bør du kontakte lege.
Andre legemidler og Pinex
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er spesielt viktig ved bruk av:
 • kloramfenikol (mot infeksjoner)
 • metoklopramid eller domperidon (mot kvalme og oppkast);
 • kolestyramin (mot høyt kolesterol)
 • probenecid (mot urinsyregikt)
 • antikoagulerende midler (blodfortynnende medisiner, som for eksempel warfarin), i tilfelle du må ta en smertestillende medisin daglig over en lengre periode.
Effekt på laboratorieprøver: Urinsyreprøver og blodsukkermålinger kan bli påvirket.
Inntak av Pinex sammen med mat, drikke og alkohol
Samtidig bruk av Pinex sammen med store mengder alkohol skal unngås.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Pinex i anbefalte doser kan brukes under graviditet og av ammende kvinner. Men lege skal rådføres ved langvarig bruk.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Paracetamol påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller å bruke maskiner.
Pinex inneholder aspartam
Pinex inneholder aspartam, som er en kilde til fenylalanin. Dette kan være skadelig for personer med fenylketonuri.
Bruk hos barn med fenylketonuri skal unngås, da barn er spesielt følsomme for de skadelige effektene av for mye fenylalanin.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker PinexInstrukser for bruk
 1. Åpne blisterpakningen ved å trekke av folien. Ikke trykk tabletten gjennom folien.
 2. Legg tabletten på tungen, hvor den vil bli raskt løst opp og kan svelges sammen med spyttet. Du trenger ikke å ta den sammen med vann.
 3. Alternativt kan tabletten svelges sammen med et glass vann. Hos små barn kan tabletten løses opp i en spiseskje eller teskje med vann.
Dosering
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Doseringen til barn skal være basert på barnets vekt. Informasjon om barnets alder innenfor hver vektklasse under er kun retningsgivende. Ta ikke mer enn den anbefalte dosen.
Voksne og ungdom som veier over 50 kg:
Anbefalt dose er 2 til 4 tabletter (500 mg til 1000 mg) hver 4. time ved behov, opptil en maksimaldose på 12 tabletter (3 g) daglig. Maksimal enkeltdose er 1000 mg.
Barn og ungdom som veier mellom 43 og 50 kg (ca. 12-15 år)
Anbefalt dose er 2 tabletter (500 mg) hver 4. time ved behov, opptil en maksimaldose på 12 tabletter (3 g) daglig.
Barn som veier mellom 33 og 43 kg (ca. 11-12 år)
Anbefalt dose er 2 tabletter (500 mg) hver 6. time ved behov, opptil en maksimaldose på 8 tabletter (2 g) daglig.
Barn som veier mellom 25 og 33 kg (ca. 8-11 år)
Anbefalt dose er 1 tablett (250 mg) hver 4. time eller 2 tabletter (500 mg) hver 6. time etter behov, opptil en maksimaldose på 6 tabletter (1,5 g) daglig.
Barn som veier mellom 17 og 25 kg (ca. 4-8 år)
Anbefalt dose er 1 tablett hver 4. time ved behov, opptil en maksimaldose på 4 tabletter (1 g) daglig. Til barn på 6 år og yngre bør tablettene løses opp i en skje med vann før inntak.
Pinex 250 mg smeltetabletter er ikke anbefalt brukt hos barn under 4 år (17 kg).
Eldre pasienter
Dosejustering er ikke nødvendig hos eldre pasienter.
Kronisk alkoholisme
Hos slike pasienter må tidsperioden mellom to doser være minst 8 timer. Ikke overstig 2 g paracetamol per dag.
Ved høy feber eller tegn på infeksjon som varer i over 3 dager eller ved smerter som varer i mer enn 5 dager, bør du kontakte lege.
Dersom du tar for mye av Pinex
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ved en overdose bør det pga. risikoen for forsinket alvorlig leverskade straks oppsøkes legehjelp, også selv om du føler deg bra.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du får en alvorlig allergisk reaksjon, må du avbryte behandlingen med én gang og umiddelbart oppsøke legehjelp.
Det har blitt rapportert om svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner.
Følgende bivirkninger har også blitt rapportert:
Sjeldne bivirkninger (rammer 1-10 av 10 000 pasienter):
 • Blodplatesykdommer (blodproppdannelse), stamcellesykdommer (lidelse i de bloddannende cellene i beinmargen)
 • Allergiske reaksjoner
 • Depresjon, forvirring, hallusinasjoner
 • Skjelvinger (tremor), hodepine
 • Synsforstyrrelser
 • Ødem (unormal væskeansamling under huden)
 • Magesmerter, mage- eller tarmblødning, diaré, kvalme, oppkast
 • Unormal leverfunksjon, leversvikt
 • Utslett, kløe, svetting, elveblest, angioødem med symptomer som hovent ansikt, lepper, svelg eller tunge
 • Svimmelhet, ubehag (”malaise”), feber, sedasjon
Svært sjeldne bivirkninger (rammer færre enn 1 av 10 000 pasienter):
 • Blodsykdommer (redusert antall blodplater, hvite blodceller og nøytrofiler i blodet, hemolytisk anemi (unormal nedbrytning av de røde blodcellene i kroppen))
 • Hepatotoksisitet (skade på leveren som følge av kjemikalier)
 • Lavt blodsukker
 • Uklar urin og nyrelidelser
Ikke kjente bivirkninger (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelig data):
Akkumulering av væske i strupen, anafylaktisk sjokk (alvorlig allergisk reaksjon), anemi (redusert antall røde blodceller), leverforandringer og leverbetennelse, nyreforandringer (alvorlig nedsatt nyrefunksjon, blod i urinen, manglende evne til vannlating), svimmelhet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Pinex
Oppbevares utilgjengelig for barn.
PVC/Aclar blisterpakning: Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
PVC/PVdC blisterpakning: Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Pinex
 • Virkestoff er paracetamol. Hver smeltetablett inneholder 250 mg paracetamol.
 • Andre innholdsstoffer er etylcellulose, mannitol (E421), mikrokrystallinsk cellulose (E460), krosspovidon, aspartam (E951), magnesiumstearat (E572), jordbærsmak (inneholder blant annet maltodekstrin, gummi arabicum (E414))
Hvordan Pinex ser ut og innholdet i pakningen:
Pinex 250 mg smeltetablett er en hvit til offwhite rund, flat tablett med skråkant.
Pakningsstørrelser:
10, 12, 16, 20, 30, 50 og 100 tabletter i PVC/PVdC eller PVC/Aclar blisterpakning med påtrykket alufolie/papirbakside som kan trekkes av.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaveren av markedsføringstillatelsen
Actavis Group PTC ehf.,
Reykjavikurvegur 76 - 78,
220 Hafnarfjordur,
Island
Tilvirker
Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH
Goellstrasse 1
84529 Tittmoning
Tyskland
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS
Hagaløkkveien 13
N-1383 Asker
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.04.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

alkoholisme (alkoholavhengighet): Sykelig trang til alkohol. Kjennetegnes ved minst 3 av følgende faktorer: 1) Trangen til å innta alkohol vekkes lett. 2) Begrensning av inntaket er vanskelig. 3) Abstinenssymptomer. 4) Toleranseutvikling.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

smertestillende midler (analgetikum, analgetika, smertestillende middel): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.