Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Paracet smeltetabletter med banansmak

paracetamol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er unntatt fra reseptplikt. Likevel må Paracet smeltetabletter brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger, som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Paracet er og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Paracet
 3. Hvordan du bruker Paracet
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Paracet
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Paracet er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Paracet er
Paracet er et smertestillende og febernedsettende middel. Paracet inneholder virkestoffet paracetamol som har en smertestillende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) motvirkes. I tillegg kan paracetamol fange opp og uskadeliggjøre visse sterke og vevsirriterende stoffer. Den febernedsettende effekt skyldes påvirkning av varmeregulerende sentre i hjernen.
Hva Paracet brukes mot
Voksne og barn over 7 kg (6 måneder):
Korttidsbehandling av
 • feber, for eksempel ved forkjølelse og influensa
 • milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskelsmerter og leddsmerter.
Ved høy feber må lege kontaktes.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Paracet
Bruk ikke Paracet
 • dersom du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Se også tilleggsinformasjon om enkelte innholdsstoffer i Paracet nederst i dette avsnittet.
 • dersom du har leverbetennelse (hepatitt).
 • dersom du ikke tåler aspartam (lider av fenylketonuri).
Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege eller apotek før du bruker Paracet:
 • dersom du har hatt lever- eller nyreproblemer.
 • dersom du har svekket ernæringstilstand p.g.a. alkoholmisbruk, spisevegring eller feilernæring. Høyeste anbefalte dosering av Paracet skal da ikke brukes over lengre tid, fordi det medfører økt risiko for leverpåvirkning.
 • ved febertilstander hos barn. Behandlingen bør være kortvarig.
 • ved feber og smerter av ukjent årsak.
Ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Paracet med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Paracet bør lege kontaktes.
Følg anbefalt dosering, for stor dose av Paracet kan gi alvorlig leverskade.
Langtidsbruk kan forårsake utvikling av nyreskade.
Andre legemidler og Paracet
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Ved langvarig høy dosering av Paracet kan effekten av enkelte blodfortynnende legemidler (midler mot blodpropp som warfarin) øke og dermed gi større risiko for blødninger. Snakk med legen din om dosering av Paracet hvis du også bruker blodfortynnende legemidler.
Paracet må ikke brukes samtidig med andre smertestillende legemidler som også inneholder virkestoffet paracetamol. Effekten av paracetamol kan også påvirke eller påvirkes av legemidler til behandling av epilepsi.
Inntak av Paracet sammen med mat og drikke
Paracet bør brukes med forsiktighet av personer som har et høyt alkoholforbruk, på grunn av fare for leverskade.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kontakt lege eller apotek før du tar dette legemidlet. Paracet kan normalt tas i vanlige doser ved graviditet.
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Kontakt lege eller apotek før du tar dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Paracet påvirker ikke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Paracet inneholder
Paracet smeltetabletter inneholder aspartam som omdannes til fenylalanin og har betydning for pasienter med fenylketonuri.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Paracet
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruksanvisning for åpning av blisterfolien:
Dette legemidlet er pakket i en avrivbar, barnesikker, perforert endoseblister.
Mangler tekstalternativ for bilde
Ta ut en dose ved å rive langs den perforerte linjen på blisterarket og dra av folien på blisteren for å få ut tabletten.
Hvis du har vært i kontakt med lege eller har fått legemidlet på resept skal du alltid følge legens anvisning. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Paracet skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 48 timer til barn under 12 år med mindre det er avtalt med lege.
Ikke gi høyere doser enn det som er anbefalt. Da øker risikoen for at barnet får alvorlig leverskade.
Til barn under 3 år skal smeltetablettene oppløses i en teskje vann eller melk (risiko for bitter smak ved bruk av fruktsafter) før administrasjon, for å unngå at tablettgranulatet inhaleres.
Til barn eldre enn 3 år kan smeltetablettene oppløses i munnen.
De anbefalte dosene for Paracet er:
12-20 kg (11/2-5 år): 1 smeltetablett à 250 mg inntil 3 ganger i døgnet
20-25 kg (5-7 år): 1 smeltetablett à 250 mg inntil 4 ganger i døgnet
25-40 kg (7-12 år): 2 smeltetabletter à 250 mg inntil 3 ganger i døgnet
Dersom du tar for mye av Paracet
Ved overdosering av Paracet, kan det oppstå leverskade. Inntak av over 10-12 g paracetamol til voksne gir stor risiko for alvorlig leverskade, som kan være dødelig.
Symptomer på overdosering kan komme først etter at det har gått 1,5 døgn eller mer. Du må derfor ikke vente, men straks kontakte lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis du tror at et barn kan ha fått i seg Paracet ved et uhell, slik at motgift kan bli gitt. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Paracet
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ta bare neste dose til vanlig tid.
Dersom du avbryter behandling med Paracet
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 000 men hos færre enn 1 av 1000 pasienter): Overfølsomhetsreaksjoner, allergiske hudreaksjoner som utslett, redusert antall hvite blodlegemer og blodplater, blodmangel (anemi), påvirkning av leverfunksjon.
Det har blitt rapportert om svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner.
Leverpåvirkning ved bruk av paracetamol har oppstått ved alkoholmisbruk.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Paracet
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Paracet
 • Virkestoff er: Paracetamol 250 mg.
 • Andre innholdsstoffer er: Mannitol, krysspovidon, aspartam, banansmak, magnesiumstearat, polymetakrylater, kolloidal vannfri silika.
Hvordan Paracet ser ut og innholdet i pakningen
250 mg smeltetabletter: Hvite, runde smeltetabletter, 12 stk. pr. pakning
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge
Tlf: 22 99 86 00
e-post: sales@karopharma.no
Dette pakningsvedlegget ble oppdatert: 30.10.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand, febersykdom): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.