Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Novaluzid tyggetabletter

aluminiumhydroksid, magnesiumhydroksid og magnesiumkarbonat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informsjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 14 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Novaluzid er og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Novaluzid
 3. Hvordan du bruker Novaluzid
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Novaluzid
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Novaluzid er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Novaluzid er et syrenøytraliserende legemiddel.
Novaluzid binder saltsyre i magen og minsker dermed surhetsgraden i magen.
Syrebindende effekt inntrer etter noen minutter.
Novaluzid brukes ved syreoverskudd, halsbrann, magesår og magekatarr.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Novaluzid
Bruk ikke Novaluzid
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Novaluzid
 • dersom du har nedsatt nyrefunksjon.
 • ved langvarige plager skal lege kontaktes for nærmere utredning av årsaken til smertene.
Andre legemidler og Novaluzid
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekt av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler eller kosttilskudd:
 • Jerntilskudd og vitaminer
 • Visse typer antibiotika (tetracykliner, kvinoloner og cefpodoksim)
 • Digoksin (legemiddel mot blant annet hjertesvikt)
 • Tyreoideahormoner
 • Visse soppmidler (ketokonazol)
 • Malariamidler
 • Statiner, legemidler mot høyt kolesterol
 • Propranolol (brukes blant annet med høyt blodtrykk)
 • Diflunisal eller naproxen (antiinflammatoriske legemidler, NSAIDs)
 • Kortikosteroider – dexametason, prednison
 • Rifampicin – brukes mot tuberkulose
 • Pencillamin – mot gikt og Wilsons sykdom
 • Klodronat – et bisfosfonat
 • Salicylater
Da Novaluzid kan påvirke behandlingen med disse preparatene må du rådføre deg med lege eller apotek før samtidig bruk.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Ingen uheldige effekter på fosteret er vist. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å nedsette reaksjonsevnen.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Novaluzid
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne: 1-2 tabletter ved behov.
Tablettene tygges godt.
Dersom du tar for mye av Novaluzid
Symptom: Diaré eller forstoppelse.
Behandling: Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kvalme, diaré og forstoppelse.
Langvarig og intens bruk av Novaluzid kan medføre risiko for osteomalasi (mykning av knokler).
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 brukere): For høye nivåer av magnesium i blodet (hypermagnesemi). Dette har vært sett etter langtidsbruk hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.
Har vært rapportert (forekommer hos et ukjent antall brukere): Buksmerter.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Novaluzid
Oppbevares ved høyst 25ºC. Holdbar til den utløpsdato som er angitt på pakningen.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Novaluzid
 • Virkestoffer: Aluminiumhydroksid tilsvarende 5,20 mmol Al, magnesiumkarbonat og magnesiumhydroksid tilsvarende 4,84 mmol Mg.
 • Hjelpestoffer er: Sitronessens, peppermynteessens, hydroksypropylcellulose (E 1440), magnesiumstearat (E 572), sorbitol (E 420), talkum (E 553b).
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Meda AS,
Postboks 194
1371 Asker
Tlf.: 66 75 33 00
Fax: 66 75 33 33
E-mail: info@meda.no
Tilvirker:
Allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH
Göttingen, Tyskland.
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 24.11.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

wilsons sykdom (hepatikolentikulær degenerasjon): Arvelig tilstand som gir økt konsentrasjon av kobber i celler, hvilket gir celledød i levervev og hjernevev.