Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lunelax 3,3 g/dose, pulver

Lunelax 3,3 g/dose, pulver i dosepose

ispaghula frøskall

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 14 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lunelax er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lunelax
 3. Hvordan du bruker Lunelax
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lunelax
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Lunelax er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Lunelax er et fiberprodukt fremstilt fra planten Plantago ovata syn. til Plantago ispaghulae.
Brukes ved forstoppelse og som støttebehandling ved colon irritabile (en type tykktarmlidelse).
Pulveret binder vann i tarmen, noe som fører til at tarminnholdet får større volum. Dette gir en normal avføring med myk konsistens.
Lunelax påvirker tarmens funksjon på samme måte som fiberrik kost. Effekten inntrer derfor tidligst etter 3-5 dager.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 14 dager.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Lunelax
Bruk ikke Lunelax:
 • dersom du er allergisk overfor ispaghula frøskall eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Lunelax.
Skal ikke brukes av personer med svelgeproblemer eller av personer med passasjehindring i mage/tarmkanalen.
Ved ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse) bør behandling med Lunelax kun skje i samråd med spesialist i mage/tarmsykdommer.
Andre legemidler og Lunelax
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Hvis du benytter andre avføringsmidler, bør bruken av disse gradvis nedtrappes.
Graviditet, amming og fertilitet
Ingen uheldige effekter på fosteret er vist. Går ikke over i morsmelk.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Lunelax
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne: 1 dosepose eller et strøkent doseringsmål 3 ganger daglig i vel 1 uke. Deretter 2 doser daglig og senere forsøksvis 1 dose daglig.
Bruk av Lunelax hos barn og ungdom
2-6 år: Halvparten av innholdet i en dosepose eller 1/2 doseringsmål 2 ganger daglig.
Over 6 år: 1 dosepose eller et strøkent doseringsmål 2 ganger daglig.
Den angitte dosen røres ut i 1/2-1 glass kaldt vann eller saft og drikkes umiddelbart da det ellers stivner og må spises med skje.
Det tar som regel en viss tid (3-5 dager) før effekten kommer, og pulveret må brukes regelmessig i flere uker før normalt avføringsmønster kan forventes.
Hvis du benytter andre avføringsmidler, bør bruken av disse gradvis nedtrappes.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Sjeldne:(kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere)
Hud- og underhudssykdommer: elveblest, utslett
Sykdommer i respirasjonsorganer: betennelse i neseslimhinnen
Øyesykdommer: øyekatarr
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Lunelax
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Lunelax
Virkestoff er Ispaghula frøskall (Testa ispaghulae) 3,3g per dose.
Andre innholdsstoffer er sitronsyre (E330), natriumhydrogenkarbonat (E500).
Fargestoff: Riboflavinnatriumfosfat (E101).
Smaksstoffer: Appelsinessens, sitronessens.
Søtningsstoff: Sakkarinnatrium (E 954).
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Mylan Healthcare Norge AS
Postboks 194
1371 Asker
Tilvirker: Rottapharm Limited, Dublin, Irland.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.06.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

colon irritabile (irritabel tarm-syndrom, spastisk colon, ibs): En tilstand som omfatter magesmerter, avføringsforstyrrelser og gassplager. Årsaken er ukjent, men skyldes trolig en kombinasjon av flere faktorer. Tilstanden er vanlig, og forekommer hos om lag 10% av befolkningen. Forekomsten sees hyppigere hos kvinner enn menn.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

øyekatarr (konjunktivitt, øyebetennelse): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.