Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Livostin 0,5 mg/ml øyedråper, suspensjon

levokabastinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Livostin brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Livostin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Livostin
 3. Hvordan du bruker Livostin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Livostin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Livostin er og hva det brukes mot
Dette legemidlet er reseptfritt. Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Livostin er
Livostin er et middel mot allergi, både sesongrelatert allergi (for eksempel pollenallergi) og såkalt helårsallergi (for eksempel allergi mot husstøvmidd, dyrehår eller mat).
Virkestoffet levokabastin hemmer virkningen av histamin som er et stoff i organismen som fremkaller allergiske reaksjoner. Den antiallergiske effekten inntrer vanligvis raskt og vedvarer i flere timer.
Hva Livostin brukes mot
Voksne og barn over 6 år: korttidsbehandling av øyeplager ved allergi, for eksempel pollenallergi.
Symptomer kan være kløe, røde og rennende øyne, svie og lysømfintlighet.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2 dager.
 
2. Hva du må vite før du bruker Livostin
Bruk ikke Livostin dersom:
 • du er allergisk overfor levokabastin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du har plager i bare ett øye. Ved allergi er oftest begge øyne irritert. Ved plager i bare ett øye bør derfor alltid lege kontaktes.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Livostin øyedråper.
Forsiktighet bør utvises
 • ved behandling av barn under 6 år. Barn under 6 år bør bare behandles i samråd med lege.
 • hvis du bruker myke kontaktlinser. Innholdsstoffer i øyedråpene kan forårsake irritasjon. Øyedråpene bør ikke brukes samtidig med myke kontaktlinser, da konserveringsmidlet benzalkonklorid kan misfarge disse. Myke kontaktlinser bør fjernes før påføring, og påsettes igjen etter minimum 15 minutter.
Andre legemidler og Livostin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er ikke kjent at Livostin øyedråper påvirker eller kan påvirkes av andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset erfaring ved bruk av Livostin øyedråper under graviditet og amming. Livostin øyedråper går over i morsmelk i små mengder. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Livostin øyedråper under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Livostin øyedråper gir ikke tretthet eller redusert oppmerksomhet. Bivirkninger som kan påvirke synet (se avsnitt 4 Mulige bivirkninger) er rapportert. Forsiktighet bør derfor utvises ved bilkjøring eller bruk av maskiner etter påføring av Livostin øyedråper.
 
3. Hvordan du bruker Livostin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Livostin doseres likt til barn og voksne. Den anbefalte dosen er 1 dråpe i hvert øye 2 ganger daglig. Ryst flasken godt før bruk. Ved behov kan du øke dosen inntil 4 ganger daglig. Behandlingen skal fortsette så lenge som du har behov for symptomlindring. Hvis du ikke får lindring av øyedråpene i løpet av et par dagers behandling, må lege kontaktes.
Hvis du mener at virkningen av Livostin er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med lege eller apotek om dette.
Bruksanvisning:
 1. Ryst flasken og ta av beskyttelseshetten.
 2. Bøy hodet bakover.
 3. Klem på flasken og legg forsiktig 1 dråpe i den innerste øyekroken. Dra det nedre øyelokket nedover mens hodet fortsatt holdes bakoverbøyd. Nå vil du automatisk blunke, slik at dråpen fordeles over hele øyet.
 4. Gjenta med det andre øyet.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Unngå at flasken kommer i direkte kontakt med øynene for å hindre at innholdet blir forurenset.
Dersom du tar for mye av Livostin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Livostin
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett behandling med vanlig dose som angitt i pakningsvedlegget eller forskrevet av legen din.
Dersom du avbryter behandlingen med Livostin
Allergiplagene dine kan komme tilbake. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er rapportert for Livostin øyedråper:
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100, men færre enn 1 av 10 brukere): hodepine, øyesmerte og tåkesyn samt reaksjoner på applikasjonsstedet som sviende følelse og øyeirritasjon.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 1000, men færre enn 1 av 100): hovne øyelokk.
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 brukere): Reaksjoner på applikasjonsstedet slik som rødhet og kløe i øyet.
Ukjent (forekomst kan ikke angis basert på tilgjengelig informasjon): øyekatarr (konjunktivitt), hevelse i øyet, sti på øyet og ansamling av blod i øyet, samt rennende øyne. Overømfintlighet, kontaktdermatitt, elveblest, hjerteklapp og alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi).
Angionevrotisk ødem (en spesiell allergisk reaksjon karakterisert ved hovne lepper, tunge, øyelokk og svelg, elveblest og kortpustethet) er også rapportert. Kontakt lege umiddelbart dersom du merker slike symptomer.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Livostin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses.
Innholdet i flasken skal brukes innen 1 måned etter at pakningen er åpnet.
Bruk ikke Livostin hvis du oppdager at væsken er misfarget.
Bruk ikke Livostin etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendige lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Livostin
 • Virkestoff er levokabastin. 1 ml øyedråper inneholder 0,5 mg levokabastin. En dråpe inneholder ca. 15 mikrogram levokabastin.
 • Hjelpestoffer er propylenglykol, dinatriumfosfat vannfritt, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, hypromellose, polysorbat 80, benzalkoniumklorid 0,15 mg (konserveringsmiddel), natriumedetat 0,15 mg, sterilt vann til 1 ml, pH 6-8.
Hvordan Livostin ser ut og innholdet i pakningen
Etter omrysting er Livostin øyedråper en hvit, homogen suspensjon (væske).
Plastflasken inneholder 4 ml øyedråper.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
McNeil Sweden AB, Solna, Sverige
Tilvirker:
Famar S.A., Athen, Hellas
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
McNeil, a division of Janssen-Cilag AS, Oslo
Tlf.: 930 95 300
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 27.08.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angionevrotisk ødem (angioødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.