Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lestid 5 g pulver i dosepose

kolestipolhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lestid er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lestid
 3. Hvordan du bruker Lestid
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lestid
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Lestid er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Lestid er et kolesterolsenkende middel. Lestid senker kolesterolmengden i blodet ved å binde seg til gallesyrer i tarmen, slik at de utskilles med avføringen. Gallesyrer dannes av kolesterol. Lestid absorberes ikke i kroppen, men virker kun lokalt i tarmen.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Lestid
Bruk ikke Lestid:
 • dersom du er allergisk overfor kolestipolhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har fullstendig galleveisobstruksjon (tiltetting av ganger som fører galle fra leveren til tarmen) slik at galle ikke blir utskilt i tarmen.
Advarsler og forsiktighetsregler
 • ved ulcerøs kolitt (betennelse i tarmen), divertikulitt (betennelse i en utposning på tykktarmen), eller hemorroider.
 • legemidlet kan nedsette absorpsjonen av vitaminene A, D, E og K fra tarmen. Økt blødningstendens kan opptre hos pasienter som behandles med Lestid over lengre tid.
Før behandlingen starter bør sykdommer som kan føre til økt kolesterol i blodet, slik som nedsatt funksjon i skjoldbruskkjertelen, sukkersyke (diabetes mellitus), visse nyresykdommer (nefrotoksisk syndrom), blodproteinfeil (dysproteinemi) og nedsatt leverfunksjon utredes av legen og behandles.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Lestid.
Bruk av andre legemidler sammen med Lestid:
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Lestid kan nedsette virkningen av visse andre legemidler som tas samtidig. Dette gjelder særlig midler som propranolol, klortiazid, hydroklortiazid, tetracyklin, furosemid, Penicillin G og til en mindre grad digoksin og digitoksin. Det anbefales derfor å ta disse legemidlene 1 time før eller 4 timer etter Lestid.
Dersom du tar Lestid sammen med pravastatin eller thyreoideahormoner kan det være nødvendig med dosejustering. Dette skal alltid skje etter avtale med legen.
Inntak av Lestid sammen med mat og drikke:
For å unngå at pulveret pustes inn eller for å unngå irritasjon i spiserøret skal dosepulveret alltid røres ut i 100-150 ml væske før inntak, f.eks. vann, juice, yoghurt, supper etc. Kan tas med eller uten mat.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil og utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Lestid
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne: 5-30 g daglig, fordelt på 1-4 doser.
Barn: 0,25-0,5 g pr. kg daglig, fordelt på 2-4 doser.
Doseringen bør økes gradvis for å redusere risiko for mage-tarmbesvær.
Lestid må aldri tas i tørr form. Luftveisproblemer kan oppstå ved forsøk på å svelge tørt pulver.
Hvis du mener at virkningen av Lestid er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Lestid:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Lestid:
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Lestid forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige: Migrene, hodepine, forstoppelse, magesmerter, ubehag.
Vanlige: Blødning fra tarm, blødning fra hemoroider, økt magevolum, dyspepsi, kvalme, oppkast, diaré, luft i magen, utslett, betennelse i ledd, leddsmerte, ryggsmerter, smerte i muskler og skjelett, smerte i armer og ben, tretthet.
Mindre vanlige: Nedsatt appetitt, søvnløshet, svimmelhet, angina pectoris (hjertekrampe), hjertebank, åndenød, magesår, hemoroider, betennelse i galleblæren, gallestein, urtikaria (hudutslett som skyldes allergi), hudbetennelse, brystsmerter, perifert ødem, tretthet.
En forbigående stigning av enkelte leververdier er sett.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Lestid
Oppbevares utilgjengelig for barn
Bruk ikke Lestid etter utløpsdatoen som er angitt på esken.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Lestid
 • Virkestoff er kolestipolhydroklorid.
 • Hjelpestoff er vannfri kolloidal silika.
Hvordan Lestid ser ut og innholdet i pakningen
Pulver i dosepose.
Lestid finnes i pakninger på 50 doseposer à 5 g.
Foliepakning består av et papir/aluminium/polyetylenlaminat.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Norge
Tlf: +47 67526100
Tilvirker
FARMEA
10 rue Bouché Thomas
Zac Sud d’Orgemont
49007 Angers Cedex
Frankrike
For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.05.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

angina pectoris (angina, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

divertikulitt (betennelse i divertikler): Betennelse i vevet rundt en divertikkel.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

hemoroider: Utposninger på blodkarene (venene) i endetarmen.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.