Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Invicorp 25 mikrogram/2 mg injeksjonsvæske, oppløsning

aviptadil/fentolaminmesilat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Invicorp er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Invicorp
 3. Hvordan du bruker Invicorp
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Invicorp
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Invicorp er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Virkestoffene i Invicorp (aviptadil og fentolaminmesilat) påvirker blodstrømmen inn og ut av penis. I grove trekk øker fentolaminmesilat blodstrømmen inn i penis, mens aviptadil reduserer blodstrømmen ut av penis.
Dersom du har erektil dysfunksjon (manglende evne til å oppnå eller vedlikeholde tilstrekkelig reisning av penis), kan du bruke Invicorp slik at du lettere får ereksjon.
 
2. Hva du må vite før du bruker Invicorp
Bruk ikke Invicorp:
 • dersom du er allergisk overfor aviptadil eller fentolaminmesilat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du har eller har hatt leukemi (blodkreft), multippelt myelom (beinkreft) eller sigdcelleanemi eller arvelig tendens til å få sigdcelleanemi (en blodsykdom), fordi du da kan få en smertefull og langvarig ereksjon
 • hvis du bruker blodfortynnende legemidler, slik som warfarin eller heparin, inkludert orale blodfortynnende legemidler som dabigatran, rivaroksaban, apiksaban
 • hvis legen din har rådet deg til ikke å ha sex på grunn av din helsetilstand
 • hvis du har en penis som har arr eller som har en krumning, noe som av og til kan tyde på Peyronies sykdom, eller hvis du har unormalt mye bindevev i det vevet som fører til reisning av penis (kavernøs fibrose)
Advarsler og forsiktighetsregler
Dersom ereksjonen er ubehagelig eller smertefull eller varer i mer enn 4 timer, må du umiddelbart kontakte lege eller legevakt, siden behandlingen av dette må startes innen 6 timer.
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Invicorp dersom:
 • du har hjerte- eller lungeproblemer eller har hatt slag (i disse tilfellene må du utvise forsiktighet ved seksuell aktivitet)
 • du har en kjent psykisk sykdom eller avhengighet.
Forbigående, mild rødhet i ansikt eller på overkroppen kan forekomme. I sjeldne tilfeller kan dette være forbundet med ubehag og unormale hjerteslag eller rask puls. Hvis du får unormale hjerteslag eller rask puls, skal du slutte å bruke Invicorp.
Det er viktig at du lærer riktig bruk av Invicorp.
Andre legemidler og Invicorp
Bruk ikke andre legemidler for erektil dysfunksjon samtidig som du bruker Invicorp.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Dette er ikke relevant ettersom Invicorp kun er beregnet til bruk hos menn.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må snakke med lege eller apotek.
Invicorp inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, det vil si at det er så godt som natriumfritt.
 
3. Hvordan du bruker Invicorp
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Invicorp er beregnet til injeksjon i svampvevet på en av sidene av penisskaftet (intrakavernøs injeksjon). En lege eller sykepleier vil vise deg hvordan dette skal gjøres, iallfall ved første injeksjon. Deretter vil legen følge deg opp regelmessig (f.eks. hver 3. måned), spesielt i starten når du begynner å foreta injeksjonene selv.
Du skal ikke prøve å foreta injeksjonene med Invicorp selv dersom:
 • du ikke har blitt vist hvordan du skal foreta injeksjonene selv
 • du har hatt problemer med den første injeksjonen
 • du ikke forstår bruksanvisningen
Hvis du ikke kan huske hvordan du foretar injeksjonen, skal du kontakte lege. Du skal ikke prøve å sette en injeksjon dersom du ikke er sikker på hva du skal gjøre.
Bruk av Invicorp hos barn og ungdom
Invicorp skal ikke brukes hos barn og ungdom.
Dose
Den anbefalte dosen er 25 mikrogram/2 mg.
Du må ikke foreta flere enn én injeksjon per dag, og ikke flere enn 3 injeksjoner per uke.
Hver ampulle inneholder riktig mengde til en enkeltinjeksjon. Du må injisere hele innholdet i ampullen.
Hvordan du skal bruke Invicorp
Invicorp kan bringes til romtemperatur før bruk, eller den kan brukes direkte fra kjøleskapet. Med mindre legen din har gitt deg annen informasjon, skal du følge doseringsanbefalingene som står i dette pakningsvedlegget, ellers virker ikke Invicorp på riktig måte.
Du bør utføre den første injeksjonen med Invicorp under overvåking av en lege eller sykepleier.
Klargjøring av injeksjon med Invicorp
1. Vask hendene og tørk dem med et rent håndkle.
2. Ta én glassampulle med to fingre og vend den forsiktig for å være sikker på at all væske befinner seg i nederste delen av ampullen.
3. Brekk av øverste delen av ampullen og plasser ampullen forsiktig på et flatt underlag.
4. Åpne pakningen som inneholder den lange kanylen. Du trenger den lange kanylen til å fylle sprøyten med injeksjonsvæsken fra ampullen. DENNE KANYLEN SKAL IKKE BRUKES TIL INJEKSJON. Plasser kanylen på et rent underlag, slik som et rent papirhåndkle.
5. Ta sprøyten ut av pakningen og plasser denne på papirhåndkleet.
6. Hold sprøyten i øverste delen og hold kanylen i beskyttelseshetten. Fest sprøyten til den åpne enden av kanylen. Trykk og skru en halv omgang rundt i én retning inntil den sitter godt fast. Fjern beskyttelseshetten fra kanylen.
Mangler tekstalternativ for bilde
7. Sett kanylen ned i ampullen og trekk all væsken opp fra ampullen og inn i sprøyten ved å trekke opp stempelet i sprøyten. Sett beskyttelseshetten tilbake på den lange kanylen og fjern kanylen fra sprøyten.
Mangler tekstalternativ for bilde
8. Åpne pakningen som inneholder den korte kanylen (til injeksjon) og plasser den på et rent underlag, slik som et rent papirhåndkle.
9. Hold sprøyten i øverste delen og hold den korte kanylen i beskyttelseshetten. Fest kanylen til sprøyten. Trykk og skru en halv omgang rundt i én retning inntil den sitter godt fast. Fjern deretter beskyttelseshetten.
Mangler tekstalternativ for bilde
Hvordan utføre en injeksjon på seg selv
1. Vask injeksjonsstedet på penis med såpe og vann. Skyll med vann og tørk med et rent håndkle.
2. Grip sprøyten og hold den med kanylen vendt oppover. Dunk forsiktig på sprøytesylinderen inntil alle luftboblene beveger seg til toppen av sprøyten. Trykk stempelet forsiktig inn inntil noen få dråper kommer ut av kanylen. Dette gjøres for å hindre luft i kanylen.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Hold sprøyten med kanylen vinkelrett på siden av penis.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Vær sikker på at du ikke injiserer inn i urinrøret eller inn i synlige blodårer. Injiser i de grå områdene som vist på figuren.
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Trykk kanylen inn i penis inntil at cirka halve kanylen er inne. Trykk forsiktig på sprøytestempelet og injiser all væsken.
Mangler tekstalternativ for bilde
6. Trekk nålen forsiktig ut og sett beskyttelseshetten på kanylen.
7. Putt forsiktig ampulledelene, den brukte sprøyten og kanylene i en beholder beregnet for å kaste kanyler.
Etter injeksjon av Invicorp
Etter at du selv har injisert Invicorp, vil det ta litt tid før du får ereksjon. Injeksjonen bør gi deg tilstrekkelig ereksjon til at du kan gjennomføre et samleie.
Ereksjonen vil vanligvis ikke vare lenger enn én time.
Kontakt lege eller legevakt umiddelbart dersom du har en ereksjon som varer lenger enn 4 timer etter injeksjon av Invicorp.
Dersom du tar for mye av Invicorp
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger
Sjeldne: forekommer hos opptil 1 av 1000 personer
 • Langvarig og smertefull ereksjon. Kontakt lege eller legevakt umiddelbart dersom ereksjonen varer lenger enn 4 timer.
Svært sjeldne: forekommer hos opptil 1 av 10 000 personer
 • Angina, brystsmerter. Kontakt lege eller legevakt.
 • Hjerteinfarkt og pusteproblemer, angst, mulig utstråling av sterke smerter i venstre arm og brystsmerte. Avbryt behandlingen og kontakt lege umiddelbart hvis du får slike bivirkninger.
Andre bivirkninger
Vanlige: forekommer hos opptil 1 av 10 personer
 • Rødhet i ansiktet og overkroppen.
 • Blåmerker rundt injeksjonsstedet. For å redusere risikoen for blåmerker bør du unngå synlige blodårer (vener) når du injiserer.
Mindre vanlige: forekommer hos opptil 1 av 100 personer
 • Hodepine, svimmelhet.
 • Økt hjerterytme (puls). Unormale hjerteslag. Avbryt behandlingen hvis du får slike bivirkninger.
 • Ansamling av blod under huden rundt injeksjonsstedet.
Sjeldne: forekommer hos opptil 1 av 1000 personer
 • Små knuter på penis kan forekomme ved gjentatte injeksjoner.
 • Smerte på injeksjonsstedet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Invicorp
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Skal ikke fryses.
Ampullen kan ha romtemperatur før bruk. Du må bruke injeksjonsvæsken innen 24 timer etter at ampullen er tatt ut av kjøleskapet.
Ampullen og kanylene skal kastes i en beholder som er beregnet til slik bruk.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Invicorp
 • Virkestoffer er aviptadil og fentolaminmesilat.
Hver ampulle Invicorp 25 mikrogram/2 mg inneholder 25 mikrogram aviptadil og 2 mg fentolaminmesilat.
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, dinatriumedetat, fosforsyre, saltsyre, natriumhydroksid og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Invicorp ser ut og innholdet i pakningen
Invicorp er en steril injeksjonsvæske (0,35 ml) i en lysebrun glassampulle. Ampullen(e) er pakket i eske(r). Ampullen(e) er pakket sammen med en eske som inneholder sprøyte(r) og kanyler.
Pakningsstørrelser:
Glassampulle 1 x 0,35 ml, med 1 sprøyte, 1 kanyle 30G og 1 kanyle 21G
Glassampuller 2 x 0,35 ml, med 2 sprøyter, 2 kanyler 30G og 2 kanyler 21G
Glassampuller 3 x 0,35 ml, med 3 sprøyter, 3 kanyler 30G og 3 kanyler 21G
Glassampuller 4 x 0,35 ml, med 4 sprøyter, 4 kanyler 30G og 4 kanyler 21G
Glassampuller 5 x 0,35 ml, med 5 sprøyter, 5 kanyler 30G og 5 kanyler 21G
Glassampuller 10 x 0,35 ml, med 10 sprøyter, 10 kanyler 30G og 10 kanyler 21G
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Evolan Pharma AB
Box 120
SE-182 12
Danderyd
Sverige
Tilvirker
HB-Medical ApS
Dr. Neergaardsvej 17
DK-2970 Hørsholm
Danmark
Rechon Life Science AB
Soldattorpsvägen 5
Limhamn
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.07.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

multippelt myelom (myelomatose, benmargskreft, plasmacellemyelom): Kreft som kjennetegnes ved ukontrollert deling av plasmaceller i benmargen. Plasmacellene fortrenger plassen til andre celler i benmargen.

sigdcelleanemi: En arvelig sykdom som forårsaker avvik i uttrykk av globin i hemoglobin. Arvegangen er autosomal recessiv, det vil si at hos en person som har arvet kun ett gen for tilstanden fra den ene forelderen, vil fremdeles det friske genet ha uttrykk av normalt hemoglobin og symptomer vil sjeldent forekomme. Et individ med arveanlegg for tilstanden fra begge foreldrene vil alltid uttrykke sykdommen, og vil kun danne abnormt hemoglobin. Abnormt hemoglobin blir viskøst ved utsettelse for en nedgang av oksygen. Dette fører til at de røde blodcellene får en sigdform (halvmåneform), blir stive, klebrige og skjøre. Når sigdceller klumper seg sammen vil kapillærene blokkeres, og oksygentransporten blir begrenset som fører til skader på vev og organer. Sykdommen har en høy dødelighet for pasienter med alvorlig sykdom.

Invicorp injeksjonsvæske