Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Cetirizin Sandoz 10 mg filmdrasjerte tabletter

cetirizindihydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Cetirizin Sandoz brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom de trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cetirizin Sandoz er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cetirizin Sandoz
 3. Hvordan du bruker Cetirizin Sandoz
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cetirizin Sandoz
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Cetirizin Sandoz er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Cetirizindihydroklorid er virkestoffet i Cetirizin Sandoz.
Voksne og barn over 6 år: korttidsbehandling av øye- og neseplager ved allergi, for eksempel pollenallergi.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Cetirizin Sandoz
Bruk ikke Cetirizin Sandoz
 • hvis du har en alvorlig nyresykdom (alvorlig nyresvikt med kreatininclearance under 10 ml/min)
 • hvis du vet at du er allergisk overfor cetirizindihydroklorid, overfor noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6) eller overfor hydroksyzin eller piperazinderivater (nært beslektede virkestoffer i andre legemidler).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Cetirizin Sandoz.
Hvis du har problemer med vannlating (f.eks. ryggmargsskade, prostatahyperplasi) vennligst spør legen din om råd.
Rådfør deg med lege dersom du har nedsatt nyrefunksjon. Du må om nødvendig få en lavere dose. Den nye dosen bestemmes av legen.
Rådfør deg med lege hvis du har epilepsi eller har risiko for å få kramper.
Dersom du skal hudtestes for allergi, bør du midlertidig slutte å bruke Cetirizin Sandoz minst 3 dager før hudtestingen.
Ved vanlige doser er det ikke sett merkbar gjensidig påvirkning mellom alkohol (ved alkoholkonsentrasjoner i blodet på 0,5 promille, som tilsvarer ett glass vin) og cetirizin. Som for andre legemidler mot allergi (antihistaminer) bør du likevel unngå å drikke alkohol samtidig som du bruker legemidlet.
Andre legemidler og Cetirizin Sandoz
Rådfør deg med lege eller apotek hvis du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
På grunn av egenskapene til cetirizin, forventes det ikke at cetirizin og andre legemidler påvirker hverandres effekt.
Inntak av Cetirizin Sandoz sammen med mat og drikkeMat har ingen merkbar innvirkning på hvor mye cetirizin som tas opp i kroppen.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Som for andre legemidler bør bruk av Cetirizin Sandoz unngås hos gravide kvinner. Utilsiktet bruk av legemidlet hos gravide kvinner burde ikke gi skadelige bivirkninger på fosteret. Administrering av legemidlet bør likevel avsluttes.
Du bør ikke bruke Cetirizin Sandoz under amming fordi cetirizin går over i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
I kliniske studier er det ikke vist tegn til svekket oppmerksomhet, årvåkenhet eller kjøreferdigheter etter inntak av anbefalte doser av Cetirizin Sandoz.
Hvis du har planer om å kjøre, utføre potensielt farlige aktiviteter eller betjene maskiner, bør du ikke ta mer enn anbefalt dose. Du bør følge nøye med på hvordan du reagerer på legemidlet.
Hvis du er spesielt mottakelig, kan samtidig bruk av alkohol eller andre midler som virker dempende på sentralnervesystemet, føre til at årvåkenheten og reaksjonsevnen blir enda mer nedsatt.
Cetirizin Sandoz inneholder laktoseHvis legen din har fortalt deg at du ikke tåler enkelte sukkertyper, bør du kontakte med legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Cetirizin SandozHvordan og når du skal bruke Cetirizin Sandoz
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Tablettene skal svelges med et glass væske.
Voksne og barn over 12 år: 1 tablett 1 gang daglig.
Barn i alderen 6–12 år: 1/2 tablett 2 ganger daglig.
Pasienter med svekket nyrefunksjonRådfør deg med lege dersom du har svekket nyrefunksjon. Det kan være nødvendig å ta en lavere dose. Den nye dosen vil bli bestemt av legen.
Kontakt lege innen 3 dagers behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Hvis du mener at virkningen av Cetirizin Sandoz er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen om dette.
Dersom du tar for mye av Cetirizin Sandoz
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Kontakt lege hvis du tror du har fått i deg for mye legemiddel. Legen vil bestemme hva som eventuelt skal gjøres.
Bivirkningene som er angitt nedenfor i avsnitt 4 ¨Mulige bivirkninger¨ kan forekomme med økt intensitet etter en overdose. Det er rapportert om bivirkninger som forvirring, diaré, svimmelhet, tretthet, hodepine, sykdomsfølelse, utvidede pupiller, kløe, rastløshet, nedsatt bevissthet, søvnighet, bevisstløshet, unormalt raske hjerteslag, skjelvinger og problemer med å tømme blæren.
Dersom du har glemt å ta Cetirizin Sandoz
Du må ikke ta dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Cetirizin Sandoz
Spør lege eller apotek hvis du har spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å ta Cetrin og søk medisinsk hjelp umiddelbart hvis du opplever symptomer som:
 • Hevelse i munn, ansikt og/eller hals
 • Pustevansker (tett i brystet eller piping)
 • Plutselig fall i blodtrykk med påfølgende besvimelse eller sjokk
Symptomene kan være tegn på overfølsomhetsreaksjoner, anafylaktisk sjokk og angioødem. Disse reaksjonene er sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer).
Under er det listet opp ytterligere bivirkninger:
Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer):
 • utmattelse
 • munntørrhet, kvalme
 • svimmelhet, hodepine
 • søvnighet
 • sår hals, forkjølelseslignende symptomer i nesen (rhinitt)
Mindre vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 100 personer):
 • smerter i magen/buken
 • tretthet, slapphet og generell uvelhet
 • unormale følelsesfornermmelser i huden
 • uro, opphisselse
 • kløe, utslett
 • diaré
Sjeldne bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer):
 • for raske hjerteslag
 • ødem (hevelse)
 • unormal leverfunksjon
 • vektøkning
 • kramper, bevegelsesforstyrrelser
 • aggresjon, forvirring, nedstemthet, hallusinasjoner, søvnløshet
 • elveblest
Svært sjeldne bivirkninger(kan påvirke opptil 1 av 10000 personer):
 • lavt antall blodplater (trombocytopeni), uvanlige blødninger eller blåmerker
 • problemer ved å innstille synet for å se på ulike avstander, tåkesyn, ukontrollerte øyebevegelser
 • besvimelse, skjelving, endret smaksfornemmelse
 • tics (ufrivillige bevegelser/lyder)
 • unormal vannlating
 • forbigående utslett etter inntak av et legemiddel
Bivirkninger med ikke kjent hyppighet (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • hukommelsestap, nedsatt hukommelse
 • økt appetitt
 • svimmelhet
 • vanskeligheter med å tømme urinblæra helt
 • tanker om å begå selvmord (tilbakevendende tanker eller fordypelse i selvmord). Hvis du får disse tankene, skal du slutte med tablettene og oppsøke legen din.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Cetirizin Sandoz
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Cetirizin Sandoz etter utløpsdatoen som er angitt på esken og gjennomtrykkspakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Cetirizin Sandoz
Virkestoff er cetirizindihydroklorid.
Én filmdrasjert tablett inneholder 10 mg cetirizindihydroklorid.
Andre innholdsstoffer er:
Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, kolloidal vannfri silikaTablettdrasjering: hypromellose, laktosemonohydrate, makrogol 4000, titandioksid (E 171).
Hvordan Cetirizin Sandoz ser ut og innholdet i pakningen
Hvite, avlange, filmdrasjerte tabletter med delestrek på den ene siden.
PVC-blister med aluminiumsfolie-lokk: 7, 10 og 30 filmdrasjerte tabletter (uten resept).
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark
Tilvirker
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tysklandeller
Lek S.A ul. Domaniewska 50 C, 02-672, Warszawa, Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.03.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

kreatininclearance (clcr): (ClCR: Creatinine clearance) Kreatininclearance er det volum blodplasma som helt renses for kreatinin pr. tidsenhet. Verdien sier noe om nyrefunksjonen. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

rhinitt (betennelse i neseslimhinnen): Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.