PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Canoderm 5 % krem

karbamid (ureum)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Canoderm brukes med forsiktighet for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Canoderm er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Canoderm
 3. Hvordan du bruker Canoderm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Canoderm
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Canoderm er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Canoderm er en hvit mykgjørende krem som inneholder 5 % karbamid. Karbamid har evnen til å binde væske, noe som bidrar til normalisering av tørr hud.
Canoderm brukes til fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker og til forebygging av tilbakefall av atopisk eksem.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Canoderm
Bruk ikke Canoderm
 • Hvis du er allergisk (overfølsom) overfor karbamid eller et av de andre innholdsstoffene i Canoderm.
Vis forsiktighet ved bruk av Canoderm
 • Unngå å smøre kremen i øyne, nese, ører, åpne sår eller på slimhinner.
Graviditet og amming
Canoderm kan brukes under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner:
Canoderm påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Canoderm
Canoderm inneholder etyl- og metylparahydroksybenzoat som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).
Canoderm inneholder cetostearylalkohol som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem).
Canoderm inneholder propylenglykol som kan forårsake hudirritasjon.
 
3. Hvordan du bruker Canoderm
Fuktighetsbevarende behandling ved tørr hud av ulike årsaker:
Kremen påsmøres ved behov, gjerne flere ganger daglig, og alltid etter kontakt med vann. Smør på så mye som huden kan ta opp uten at den føles klissete.
Forebygging av tilbakefall av atopisk eksem:
Kremen smøres inn minst to ganger daglig og gjerne etter kontakt med vann.
Dersom du tar for mye av Canoderm
Kontakt lege, sykehus, eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Canoderm skal brukes på huden, og det er ikke sannsynlig at utstrakt bruk vil føre til overdosering.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Canoderm forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (oppleves av flere enn 1 av 100 personer): Kremen kan gi lokal, forbigående svie og varmefølelse. Ansiktet er spesielt følsomt.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Hvordan du oppbevarer Canoderm
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Canoderm etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Canoderm
 • Virkestoff er karbamid 50 mg/g.
 • Hjelpestoffer er triglyserider av middels kjedelengde, polysorbat 60, cetostearylalkohol, hydrogenert rapsolje, propylenglykol, karbomer, dimetikon, fast parafin, glyserolpolymetakrylat, etylparahydroksybenzoat (E 214), metylparahydroksybenzoat (E 218), natriumlaktatoppløsning, melkesyre, glyserolstearat, polyoksyetylenstearat, renset vann.
Hvordan Canoderm ser ut og innholdet i pakningen
Utseende: Hvit krem.
Pakningsstørrelser:
Plasttube (polyetylen), 30 g, med skrukork.
Plasttube (polyetylen), 100 g, med vippelokk.
Plasttube (polyetylen), 210 g, med vippelokk.
Plastboks (polypropylen) med pumpe, 380 g.
Plastboks (polypropylen) med pumpe, 500 g.
Plastboks (polypropylen), refillboks til plastboks med pumpe, 500 g.
Dobbelforpakning 600 g inneholder plastflaske (polypropen) med pumpe, 500 g + plasttube (polyeten), 100 g, med lokk.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:
ACO Hud Nordic AB, Boks 622, SE-194 26 Upplands Väsby, Sverige
Tilvirker:
Bioglan AB, Malmö, Sverige.
Medgenix Benelux NV, Vliegfeld 21, B-8560 Wevelgem, Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen
ACO HUD Norge A/S
Nydalsveien 36 B
0484 Oslo
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 03.10.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.