Anoro Ellipta

GlaxoSmithKlineVirkestoff: Umeklidinium, VilanterolPakningsvedlegg