Analgetikum. Antipyretikum.

N02B E01 (Paracetamol)TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg og 1 g: Panodil: Hver tablett inneh.: Paracetamol 500 mg, resp. 1 g, kaliumsorbat (E 202), hjelpestoffer.


TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg: Panodil Zapp: Hver tablett inneh.: Paracetamol 500 mg, natriumhydrogenkarbonat 173 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Lette til moderate kortvarige smerter som menstruasjonssmerter, tannpine, hodepine, muskel- og leddsmerter, f.eks. ved feber og forkjølelse. Ubehag ved feber. Under legekontroll forebyggende mot komplikasjoner ved høy feber, langvarige hodesmerter og muskel- og leddplager.
Reseptfri bruk Kortvarige lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og leddsmerter, f.eks. ved feber og forkjølelse. Ubehag ved feber. Ved høy feber må lege kontaktes.

Dosering

Laveste effektive dose bør benyttes, og med kortest mulig behandlingstid. Ikke overskrid angitt dose.
Panodil
Maks. varighet av sammenhengende bruk uten medisinsk råd hos voksne (>18 år) er 3 dager ved feber og 5 dager ved smerter. Maks. varighet av sammenhengende bruk uten medisinske råd hos barn er 3 dager. Voksne og barn >12 år (>50 kg): 1-2 tabletter à 500 mg (eller 1/2-1 tablett à 1 g) inntil 4 ganger i døgnet. Maks. døgnose 4000 mg. Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose. Voksne og barn >12 år (40-50 kg): 1-2 tabletter à 500 mg (eller 1/2-1 tablett à 1 g) inntil 4 ganger i døgnet, men ikke >3000 mg pr. døgn. Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose. Barn <12 år (<40 kg): Dosen bør beregnes individuelt ut ifra barnets vekt. Generelt anbefales en enkeltdose på ca. 15 mg/kg hver 4.-6. time inntil 4 ganger i døgnet. Maks. døgndose 75 mg/kg. Veiledende dosering:

Vekt (kg)

Alder (år)

Dosering

15-25

3-7

1/2 tablett à 500 mg inntil 4 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose.

26-39

7-12

1 tablett à 500 mg eller 1/2 tablett à 1 g inntil 4 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose.

Panodil Zapp
Maks. varighet av sammenhengende bruk uten medisinsk råd er 3 dager ved feber og 5 dager ved smerter. Voksne og barn >12 år (>40 kg): 1-2 tabletter à 500 mg hver 4.-6. time. Maks. døgndose 4000 mg. Minimum doseringsintervall: 4 timer.
Administrering Panodil: Kan tas med eller uten mat. Bør kun deles 1 gang (delestrek). Kan knuses. Panodil Zapp: Kan tas både uten mat og med mat, men hurtigst opptak oppnås uten mat (på tom mage). Kan knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Akutt hepatitt.

Forsiktighetsregler

Skal ikke brukes sammen med andre preparater som inneholder paracetamol. Leversvikt er sett hos pasienter med utarmede glutationnivå, f.eks. pga. alkoholmisbruk, anoreksi, feilernæring eller sepsis. Ved redusert tilgang på karbohydrat og høyverdig protein er sikkerhetsmarginen for toksiske leverreaksjoner mindre enn ved normal ernæringstilstand. Vedvarende bruk eller maks. doser, spesielt ved svekket ernæringstilstand pga. alkoholmisbruk, anoreksi eller feilernæring, gir økt risiko for leverpåvirkning. Behandling av febertilstander hos barn bør av samme årsak helst være kortvarig. Risiko for nyreskader ved langvarig bruk er ikke utelukket. Ved lavt glutationnivå kan paracetamol øke risikoen for metabolsk acidose. Ved langtidsbruk (>3 måneder) av analgetika med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres. Hodepine utløst av overforbruk av analgetika (MOH - medication-overuse headache) bør ikke behandles med doseøkning. I slike tilfeller bør bruken av analgetika seponeres i samråd med lege. Hjelpestoffer: Panodil Zapp inneholder 176 mg natrium pr. tablett, tilsv. 9% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak av natrium for en voksen, og bør derfor ikke brukes over lengre tid. Dette må tas hensyn til hos pasienter med hypertoni og nedsatt hjerte- og nyrefunksjon.

Interaksjoner

Paracetamol interagerer med antiepileptika, dikumarolgruppen, kloramfenikol og probenecid. Dosejustering kan være nødvendig. Den antikoagulerende effekten av warfarin og andre kumariner kan forsterkes av langvarig daglig bruk av paracetamol, med økt risiko for blødninger. Sporadisk bruk har ingen signifikant effekt.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetEn stor mengde data fra gravide kvinner indikerer verken misdannelser eller føtal/neonatal toksisitet. Epidemiologiske studier på nevronal utvikling hos barn utsatt for paracetamol in utero viser ikke entydige resultater. Hvis klinisk nødvendig kan paracetamol brukes under graviditet med lavest mulig effektiv dose i kortest mulig tid og lavest mulig frekvens.
AmmingBeregnet dose barnet får i seg er maks. 4,2% av morens vektjusterte enkeltdose av paracetamol. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved overdose eller mistanke om overdose bør pasienten umiddelbart henvises til nærmeste akuttmottak for håndtering og behandling av eksperter. Øyeblikkelig medisinsk behandling kreves, selv om symptomer på overdose ikke er synlige. Symptomene kommer etter en latenstid på ≥2 døgn. Akutt, massiv overdosering av paracetamol kan gi leverskade, som kan føre til behov for levertransplantasjon eller død. Levertoksisk dose er individuell, men faren for leverskade er vanligvis liten ved doser <10 g. Administrering av N-acetylcystein kan være påkrevd. Akutt pankreatitt er sett, vanligvis med nedsatt leverfunksjon og levertoksisitet. For Panodil Zapp: Høye doser natriumhydrogenkarbonat: Kan forårsake gastrointestinale symptomer som raping og uvelhet. Kan forsinke magetømmingen og dermed muligens gi en langsommere absorpsjon av paracetamol. Kan forårsake hypernatremi og elektrolyttbalansen bør derfor monitoreres og pasienten behandles i forhold til dette.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismePerifer og sentral analgetisk effekt, antipyretisk effekt over varmereguleringssenteret i hypothalamus. Påvirker ikke hemostasen og irriterer ikke gastrointestinalslimhinnen, og tolereres også godt av pasienter med ulcus. Paracetamol forbruker glutation som beskytter mot skadelig effekt av paracetamols reaktive metabolitt. Lavt glutationinnhold i utsatte vev disponerer for organskade.
AbsorpsjonPanodil: Raskt og nesten fullstendig. Ved inntak av 2 stk. 500 mg tabletter inntrer analgetisk effekt etter ca. 15 minutter. Cmax nås etter 1/2-1 time. Panodil Zapp: Raskt. Panodil Zapp absorberes raskere enn Panodil tabletter ved inntak av 2 tabletter om gangen.
ProteinbindingVed terapeutisk nivå 0-25%.
FordelingVd ca. 1 liter/kg.
Halveringstid2-3 timer.
Terapeutisk serumkonsentrasjon0,033-0,133 mmol/liter (5-20 μg/ml).
MetabolismeOver 80% konjugeres til glukuronat og sulfat. Små mengder deacetyleres eller hydroksyleres med CYP450. Ca. 3% forblir uomdannet.
UtskillelseParacetamol og metabolitter utskilles renalt.

Pakninger uten resept

Panodil tabletter 500 mg 20 stk. og Panodil Zapp tabletter 20 stk. er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Panodil, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
500 mg 20 stk. (blister)
083621
- * F
96 stk. (blister)
083666
Blå resept 68,80 C
300 stk. (boks)
083865
Blå resept 138,10 C
1 g 100 stk. (boks)
085944
Blå resept 87,70 C

Panodil Zapp, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
500 mg 20 stk. (blister)
003051
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Panodil TABLETTER, filmdrasjerte 1 g

Gå til godkjent preparatomtale

Panodil TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Panodil Zapp TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Panodil 15.08.2022

Panodil Zapp: 13.10.2022


Sist endret: 26.10.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)