Oprymea

KRKA


Antiparkinsonmiddel, middel mot restless legs-syndrom.

N04B C05 (Pramipeksol)DEPOTTABLETTER 0,26 mg, 0,52 mg, 1,05 mg, 1,57 mg, 2,1 mg, 2,62 mg og 3,15 mg: Hver depottablett inneh.: Pramipeksoldihydrokloridmonohydrat tilsv. pramipeksol 0,26 mg, resp. 0,52 mg, 1,05 mg, 1,57 mg, 2,1 mg, 2,62 mg og 3,15 mg, hjelpestoffer.


TABLETTER 0,088 mg, 0,18 mg og 0,7 mg: Hver tablett inneh.: Pramipeksoldihydrokloridmonohydrat tilsv. pramipeksol 0,088 mg, resp. 0,18 mg og 0,7 mg, mannitol, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Depottabletter og tabletter: Symptomatisk behandling for voksne ved idiopatisk Parkinsons sykdom, alene (uten levodopa) eller i kombinasjon med levodopa, dvs. gjennom hele sykdomsforløpet til sene stadier hvor effekten av levodopa avtar eller varierer og fluktuasjoner i terapeutisk effekt oppstår («end of dose» eller «on off»-fluktuasjoner). Kun tabletter: Symptomatisk behandling for voksne ved moderat til alvorlig idiopatisk restless legs-syndrom i doser opptil 0,54 mg.

Dosering

Parkinsons sykdom (tabletter)
Døgndosen bør tas likt fordelt 3 ganger i døgnet. Initial dose: Dosen økes gradvis hver 5.-7. dag fra startdose 0,264 mg pr. døgn. Doseøkningen bør kontrolleres for å oppnå maks. terapeutisk effekt uten at pasienten får uakseptable bivirkninger. Skjema for doseøkning:

Uke

Dosering

Døgndose

1

3 × 0,088 mg

0,264 mg

2

3 × 0,18 mg

0,54 mg

3

3 × 0,35 mg

1,1 mg

Hvis ytterligere doseøkning er nødvendig, bør døgndosen økes med 0,54 mg ukentlig opptil maks. døgndose på 3,3 mg. Vedlikeholdsdose: Individuell dose bør være innenfor 0,264 mg-3,3 mg/døgn. Ved økning av dosen er det observert god effekt allerede ved en døgndose på 1,1 mg. Ytterligere doseøkning bør foretas på bakgrunn av klinisk respons og forekomst av bivirkninger. Doser >1,1 mg kan være hensiktsmessig hos pasienter hvor en reduksjon av levodopa er ønskelig. Det anbefales å redusere levodopadosen både under doseopptrapping og ved vedlikeholdsbehandling med pramipeksol, avhengig av den enkelte pasients respons. Nedsatt nyrefunksjon: Eliminasjonen av pramipeksol er avhengig av nyrefunksjonen. Følgende doseringsregime foreslås som initial terapi: Ved ClCR >50 ml/minutt, er dosereduksjon ikke nødvendig. Ved ClCR 20-50 ml/minutt, bør startdosen fordeles på 2 daglige doser à 0,088 mg, totalt 0,176 mg pr. døgn. En maks. døgndose på 1,57 mg skal ikke overskrides. Ved ClCR <20 ml/minutt, bør døgndosen gis som enkeltdose og starte med 0,088 mg pr. døgn. En maks. døgndose på 1,1 mg skal ikke overskrides. Hvis nyrefunksjonen faller under behandling bør dosen reduseres med samme prosent som nedgangen i ClCR, hvis f.eks. ClCR går ned med 30% reduseres den daglige dose med 30%. Døgndosen kan fordeles på 2 daglige doser ved ClCR 20-50 ml/minutt, og gis som en enkeltdose ved ClCR <20 ml/minutt.
Parkinsons sykdom (depottabletter)
Depottablettene tas 1 gang daglig. Initial dose: Dosen økes gradvis hver 5.-7. dag fra en startdose på 0,26 mg pr. døgn. Doseøkningen bør kontrolleres for å oppnå maks. terapeutisk effekt uten at pasienten får uakseptable bivirkninger. Skjema for doseøkning:

Uke

Døgndose

 

1

0,26 mg

 

2

0,52 mg

 

3

1,05 mg

 

Hvis ytterligere doseøkning er nødvendig, bør døgndosen økes med 0,52 mg ukentlig opptil maks. døgndose på 3,15 mg. Pasienter som allerede tar tabletter kan bytte til depottabletter fra én dag til neste, med samme døgndose. Etter byttet kan dosen justeres iht. terapeutisk respons. Vedlikeholdsdose: Individuell dose bør være innenfor 0,26 mg til maks. 3,15 mg/døgn. Ved økning av dosen er det observert god effekt allerede ved en døgndose på 1,05 mg. Ytterligere doseøkning bør foretas på bakgrunn av klinisk respons og forekomst av bivirkninger. Doser >1,05 mg/døgn kan være hensiktsmessig hos pasienter med langt fremskreden sykdom, hvor en reduksjon av levodopa er ønskelig. Det anbefales å redusere levodopadosen både under doseopptrapping og ved vedlikeholdsbehandling med pramipeksol, avhengig av den enkelte pasients respons. Nedsatt nyrefunksjon: Eliminasjonen av pramipeksol er avhengig av nyrefunksjonen. Følgende doseringsregime foreslås som initial terapi: Ved ClCR >50 ml/minutt, er dosereduksjon ikke nødvendig. Ved ClCR 30-50 ml/minutt bør behandlingen initieres med 0,26 mg pramipeksol depottabletter hver 2. dag. Forsiktighet bør utvises, og det bør gjøres en nøye vurdering av terapeutisk respons og toleranse før økning til daglig dosering gjøres etter 1 uke. Ved behov for ytterligere doseøkning bør dosen økes med 0,26 mg pramipeksol pr. uke opp til maks. døgndose på 1,57 mg. Ved ClCR <30 ml/minutt anbefales ikke depottabletter pga. manglende data. Bruk av pramipeksol tabletter bør overveies. Hvis nyrefunksjonen reduseres under vedlikeholdsbehandlingen bør anbefalingene over følges.
Restless legs-syndrom (kun tabletter)
Anbefalt startdose er 0,088 mg 1 gang daglig, 2-3 timer før sengetid. Ved behov kan dosen økes hver 4.-7. dag til maks. 0,54 mg pr. dag:

Uke

Dosering

1

0,088 mg 1 gang daglig, om kvelden

21

0,18 mg 1 gang daglig, om kvelden

31

0,35 mg 1 gang daglig, om kvelden

41

0,54 mg 1 gang daglig, om kvelden

1Ved behov.Responsen bør evalueres etter 3 måneders behandling og behovet for fortsatt behandling vurderes. Hvis behandlingen avbrytes i mer enn noen få dager, bør den gjenopptas med dosetitrering som beskrevet ovenfor. Nedsatt nyrefunksjon: Ved ClCR >20 ml/minutt kreves ingen dosereduksjon.
SeponeringParkinsons sykdom (tabletter): Bør seponeres gradvis med 0,54 mg daglig til døgndosen er redusert til 0,54 mg. Deretter bør dosen reduseres med 0,264 mg pr. dag. Parkinsons sykdom (depottabletter): Bør seponeres gradvis med 0,52 mg daglig til døgndosen er redusert til 0,52 mg. Deretter bør dosen reduseres med 0,26 mg pr. dag. Restless legs-syndrom (kun tabletter): Behandlingen kan seponeres uten nedtrapping. Tilbakefall (forverring av symptomene etter brå seponering) kan ikke utelukkes. Generelt: Ikke-motoriske bivirkninger kan forekomme ved nedtrapping/seponering. Pasienten bør bli informert om dette før nedtrapping og videre overvåkes regelmessig. Dersom symptomene vedvarer, kan det bli nødvendig å øke pramipeksoldosen midlertidig.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Dosereduksjon sannsynligvis ikke nødvendig da ca. 90% av absorbert virkestoff utskilles via nyrene.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Avhengig av indikasjon og legemiddelform, se ovenfor.
  • Barn og ungdom <18 år: Bruk er ikke anbefalt pga. manglende sikkerhets- og effektdata.
Administrering Kan tas med eller uten mat. Depottabletter: Tas til omtrent samme tid hver dag. Skal svelges hele med vann. Skal ikke tygges. Skal ikke deles eller knuses. Tabletter: Svelges med vann. Tabletter 0,18 mg: Kan deles i 2 like deler (delestrek). Tabletter 0,7 mg: Kan deles i 2 like deler (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved samtidig Parkinsons sykdom og nedsatt nyrefunksjon bør dosen reduseres, se Dosering. Hallusinasjoner: Er en kjent bivirkning med dopaminagonister og levodopa. Pasienten bør informeres om at hallusinasjoner (oftest visuelle) kan forekomme. Dyskinesier: Ved langt fremskreden sykdom, ved kombinasjonsbehandling med levodopa, kan dyskinesier forekomme initialt i behandlingen. Hvis initiale dyskinesier oppstår, bør levodopadosen reduseres. Dystoni: Aksial dystoni inkl. antecollis, kamptokormi og pleurototonus (Pisa-syndrom) er sett ved oppstart og økning av pramipeksoldosen ved Parkinsons sykdom. Selv om dystoni kan være et symptom på Parkinsons sykdom, har symptomene hos disse pasientene bedret seg etter nedtrapping/seponering av pramipeksol. Dersom dystoni inntreffer, bør det dopaminerge legemiddelregimet evalueres og en justering av pramipeksoldosen bør vurderes. Søvnepisoder og somnolens: Pramipeksol er forbundet med somnolens og plutselig innsettende søvnepisoder, særlig hos de med Parkinsons sykdom. Plutselige søvnepisoder under normale daglige gjøremål, enkelte ganger uten varselsymptomer, er rapportert som mindre vanlig. Pasienten må informeres om dette og rådes til å vise forsiktighet ved bilkjøring og bruk av maskiner. Pasienter som har opplevd somnolens og/eller en plutselig søvnepisode skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner under behandling. Videre bør en dosereduksjon, ev. seponering vurderes. Pga. mulighet for additive effekter må forsiktighet utvises når pasienten tar andre sedativer eller bruker alkohol sammen med pramipeksol (se Interaksjoner). Impulskontrollforstyrrelser, mani og delirium: Pasienten bør kontrolleres regelmessig for impulskontrollforstyrrelser (f.eks. patologisk spilleavhengighet, økt libido, hyperseksualitet, kompulsivt forbruk eller shopping, overspising og kompulsiv spising), mani og delirium, og pasienter og omsorgsytere bør være oppmerksom på at dette kan oppstå. Dosereduksjon/gradvis seponering bør vurderes ved slike symptomer. Psykotiske lidelser: Bør bare behandles med dopaminagonister hvis behandlingens potensielle verdi oppveier risikoen. Samtidig bruk av antipsykotika bør unngås, se Interaksjoner. Oftalmologisk kontroll: Regelmessig oftalmologisk kontroll anbefales, likeledes hvis synsforstyrrelser oppstår. Alvorlig hjertesykdom: Forsiktighet bør utvises ved alvorlig hjertesykdom. Blodtrykket bør kontrolleres regelmessig, særlig initialt da det er en generell risiko for postural hypotensjon ved dopaminbehandling. Malignt nevroleptikasyndrom (MNS): Symptomer på MNS er rapportert ved brå seponering av dopaminerg terapi. Dopaminagonist seponeringssyndrom (DAWS): Er rapportert. Ved seponering bør dosen trappes ned gradvis, se Dosering. Pasienter med impulskontrollforstyrrelser og de som får høy døgndose og/eller høye kumulative doser av dopaminagonister kan ha høyere risiko for DAWS. Seponeringssymptomer kan inkludere apati, angst, depresjon, fatigue, svetting og smerter, og responderer ikke på levodopa. Pasienter bør informeres om mulige seponeringssymptomer, og overvåkes nøye under nedtrapping og seponering. Ved alvorlige og/eller vedvarende seponeringssymptomer, kan midlertidig readministrering av lavest effektiv dose vurderes. Økning av plager: Behandling av restless legs-syndrom med dopaminerge legemidler kan føre til økning av plagene (opptreden av symptomene tidligere om kvelden, økte symptomer eller spredning av symptomene til andre ekstremiteter). Rester i avføringen (depottabletter): Det er rapportert om rester i avføringen som ligner intakte depottabletter. I slike tilfeller skal pasientens respons på behandlingen revurderes. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Hallusinasjoner eller somnolens kan forekomme. Pasienter som opplever somnolens og/eller plutselige søvnepisoder under behandling, må advares mot å kjøre bil eller delta i andre aktiviteter hvor nedsatt oppmerksomhet kan medføre risiko for alvorlig skade eller død for dem selv eller andre (f.eks. bruk av maskiner), så lenge slike tilbakevendende episoder og somnolens forekommer.

Interaksjoner

Cimetidin reduserte renal clearance av pramipeksol med ca. 34%, sannsynligvis gjennom hemming av det kationiske sekretoriske transportsystem i renale tubuli. Legemidler som hemmer denne aktive renale tubulære sekresjonen eller som elimineres på denne måten (f.eks. cimetidin og amantadin), kan gi interaksjon med pramipeksol, med redusert clearance av enten det ene eller begge stoffer. En reduksjon av pramipeksoldosen bør derfor vurderes ved samtidig behandling med slike legemidler. Når pramipeksol gis i kombinasjon med levodopa, anbefales det å redusere levodopadosen og å holde doseringen av andre antiparkinsonmidler konstant mens pramipeksoldosen økes. Pga. muligheten for additive effekter må forsiktighet utvises ved samtidig bruk av andre sedativer eller alkohol. Samtidig behandling med antipsykotiske legemidler bør unngås, f.eks. hvis antagonistisk effekt kan forventes.

Graviditet, amming og fertilitet

Sikkerhet ved bruk under graviditet og amming er ikke undersøkt.
GraviditetI studier hos rotte og kanin viste pramipeksol ikke tegn på teratogen effekt, men var embryotoksisk i rotte ved doser som var toksiske for mordyret. Pramipeksol skal kun brukes under graviditet dersom fordelen av behandlingen oppveier potensiell risiko for barnet.
AmmingHos rotter var konsentrasjonen av legemidlet høyere i morsmelk enn i plasma. Pramipeksol vil hemme melkeproduksjonen. Amming frarådes.
FertilitetHumane fertilitetsstudier er ikke utført. Dyrestudier viser redusert fertilitet hos hunndyr.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
De fleste bivirkninger inntreffer vanligvis tidlig i behandlingen og synes å forsvinne ved vedvarende behandling.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Det er ingen klinisk erfaring med massiv overdosering.
SymptomerForventede symptomer relateres til den farmakodynamiske profil for en dopaminagonist som kvalme, oppkast, hyperkinesi, hallusinasjoner, agitasjon og hypotensjon.
BehandlingVed symptomer på stimulering av CNS kan et nevroleptikum brukes. Behandling av overdosering kan kreve generell understøttende behandling med pumping, i.v. væsketerapi, administrering av aktivt kull og EKG-overvåkning.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringDopaminagonist som bindes med høy selektivitet og spesifisitet til dopamin D2-reseptorer, særlig affinitet til D3-reseptorer og full indre aktivitet.
VirkningsmekanismePramipeksol stimulerer dopaminreseptorene i striatum og hemmer dopaminsyntese, -frigjøring og -omsetning. En doseavhengig reduksjon i prolaktin er sett. Pramipeksol demper symptomene ved idiopatisk Parkinsons sykdom. Ukjent virkningsmekanisme ved restless legs-syndrom.
AbsorpsjonRaskt og fullstendig. Absolutt biotilgjengelighet er >90%, og maks. plasmakonsentrasjon oppnås etter 1-3 timer for tabletter og etter ca. 6 timer for depottabletter. Administrering av depottabletter 1 gang daglig medfører mindre hyppige variasjoner i plasmakonsentrasjonen av pramipeksol i løpet av 24 timer, sammenlignet med administrering av pramipeksol tabletter med umiddelbar frisetting 3 ganger daglig. Steady state for eksponeringen oppnås senest innen 5 dager etter kontinuerlig dosering. Pramipeksol viser lineær kinetikk.
Proteinbinding<20%.
FordelingVd: 400 liter.
HalveringstidVarierer fra ca. 8 timer hos yngre til ca. 12 timer hos eldre.
MetabolismeI liten grad.
UtskillelseCa. 90% via nyrene, <2% i feces. Total clearance er ca. 500 ml/minutt, renal clearance ca. 400 ml/minutt.

Oppbevaring og holdbarhet

Depottabletter: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Tabletter: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Oprymea, DEPOTTABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,26 mg 10 stk. (blister)
439198
Blå resept 85,10 (trinnpris 55,40) C
0,52 mg 100 stk. (blister)
528214
Blå resept 751,90 (trinnpris 320,00) C
1,05 mg 100 stk. (blister)
570464
Blå resept 1 232,10 (trinnpris 473,40) C
1,57 mg 100 stk. (blister)
420343
Blå resept 1 847,30 (trinnpris 689,90) C
2,1 mg 100 stk. (blister)
545090
Blå resept 2 380,60 (trinnpris 812,80) C
2,62 mg 100 stk. (blister)
137754
Blå resept 3 077,40 (trinnpris 1 005,10) C
3,15 mg 100 stk. (blister)
513096
Blå resept 3 692,50 (trinnpris 1 201,10) C

Oprymea, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,088 mg 30 stk. (blister)
028497
Blå resept 89,50 (trinnpris 66,00) C
0,18 mg 30 stk. (blister)
028508
Blå resept 117,10 (trinnpris 87,80) C
100 stk. (blister)
028519
Blå resept 267,40 (trinnpris 208,10) C
0,7 mg 100 stk. (blister)
028531
Blå resept 772,30 (trinnpris 624,30) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Oprymea DEPOTTABLETTER 0,26 mg

Oprymea DEPOTTABLETTER 0,52 mg

Oprymea DEPOTTABLETTER 1,05 mg

Oprymea DEPOTTABLETTER 1,57 mg

Oprymea DEPOTTABLETTER 2,1 mg

Oprymea DEPOTTABLETTER 2,62 mg

Oprymea DEPOTTABLETTER 3,15 mg

Oprymea TABLETTER 0,088 mg

Oprymea TABLETTER 0,18 mg

Oprymea TABLETTER 0,7 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.06.2020


Sist endret: 11.08.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)