Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.

L01X C17 (Nivolumab)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Nivolumab 10 mg, natriumsitratdihydrat, natriumklorid, mannitol, dietylentriaminpentaeddiksyre, polysorbat 80, natriumhydroksid/saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Melanom: Monoterapi eller i kombinasjon med ipilimumab til behandling av avansert (inoperabel eller metastatisk) melanom hos voksne. Sammenlignet med nivolumab som monoterapi gir kombinasjonen av nivolumab med ipilimumab en økning i progresjonsfri overlevelse (PFS) og total overlevelse (OS) kun hos pasienter med lav PD-L1-ekspresjon i tumor. Adjuvant behandling av melanom: Som monoterapi til adjuvant behandling av voksne med melanom med involvering av lymfeknuter eller metastatisk sykdom som har gjennomgått fullstendig reseksjon. Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC): I kombinasjon med ipilimumab og 2 sykluser med platinabasert kjemoterapi til førstelinjebehandling av metastatisk ikke‑småcellet lungekreft hos voksne som har tumorer uten sensitiviserende EGFR‑mutasjoner eller ALK‑translokasjoner. Som monoterapi til behandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft etter tidligere kjemoterapi hos voksne. Nyrecellekarsinom (RCC): Monoterapi til behandling av avansert nyrecellekarsinom etter tidligere behandling hos voksne. Kombinasjonsterapi med ipilimumab til førstelinjebehandling av voksne med avansert nyrecellekarsinom med intermediær/høy risiko. Klassisk Hodgkins lymfom (klassisk HL): Som monoterapi til behandling av voksne med residiverende eller refraktær klassisk Hodgkins lymfom etter autolog stamcelletransplantasjon (ASCT) og behandling med brentuksimabvedotin. Plateepitelkreft i hode og hals (SCCHN): Som monoterapi til behandling av tilbakevendende eller metastatisk plateepitelkreft i hode og hals hos voksne med progresjon under eller etter platinabasert behandling. Urotelialt karsinom: Som monoterapi til behandling av lokalavansert inoperabelt eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne der tidligere platinabasert behandling har mislyktes. Plateepitelkarsinom i øsofagus (ESCC): Som monoterapi til behandling av voksne med inoperabel, avansert, tilbakevendende eller metastatisk plateepitelkarsinom i øsofagus, etter tidligere fluoropyrimidin- og platinabasert kombinasjonskjemoterapi.

Dosering

For å forbedre sporbarheten til biologiske legemidler skal navn og batchnr. protokollføres. Behandling skal initieres og overvåkes av lege med erfaring i kreftbehandling. Pasienten skal utleveres pasientkort og informeres om risiko ved bruk.
Monoterapi: Anbefalt dose er enten 240 mg hver 2. uke eller 480 mg hver 4. uke avhengig av indikasjon i følgende tabell:

Indikasjon1

Anbefalt dose og infusjonsvarighet

Melanom (avansert eller adjuvant behandling)

240 mg hver 2. uke i løpet av 30 minutter eller
480 mg hver 4. uke i løpet av 60 minutter

Nyrecellekarsinom (RCC)
Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)
Klassisk Hodgkins lymfom (klassisk HL)
Plateepitelkreft i hode og hals (SCCHN)
Plateepitelkarsinom i øsofagus
Urotelialt karsinom
240 mg hver 2. uke i løpet av 30 minutter

 

 

 

 

 

1Iht. indikasjon som monoterapi.Dersom pasienter med melanom eller RCC må bytte fra behandlingsregimet med 240 mg hver 2. uke til behandlingsregimet med 480 mg hver 4. uke, bør den første dosen på 480 mg administreres 2 uker etter den siste dosen på 240 mg. Dersom pasienter må bytte fra behandlingsregimet på 480 mg hver 4. uke til behandlingsregimet på 240 mg hver 2. uke, bør den første dosen på 240 mg administreres 4 uker etter den siste dosen på 480 mg.
Nivolumab i kombinasjon med ipilimumab: Melanom: Anbefalt dose for de 4 første dosene er 1 mg/kg nivolumab i kombinasjon med 3 mg/kg ipilimumab administrert i.v. hver 3. uke. Dette følges av 2. fase der nivolumab som monoterapi administreres i.v. som enten 240 mg hver 2. uke eller som 480 mg hver 4. uke, som vist i tabellen under. For monoterapifasen bør 1. dose med nivolumab administreres 3 uker etter siste dose med kombinasjonen nivolumab og ipilimumab hvis det gis 240 mg hver 2. uke, eller 6 uker etter siste dose med kombinasjonen nivolumab og ipilimumab hvis det gis 480 mg hver 4. uke.

 

Kombinasjonsfase, hver
3. uke i 4 doseringssykluser

Monoterapifase

Nivolumab

1 mg/kg i løpet av 30 minutter

240 mg hver 2. uke i løpet av 30 minutter eller
480 mg hver 4. uke i løpet av 60 minutter

Ipilimumab

3 mg/kg i løpet av 90 minutter

 

Nyrecellekarsinom: Anbefalt dose er 3 mg/kg nivolumab i kombinasjon med 1 mg/kg ipilimumab administrert i.v. hver 3. uke for de første 4 dosene. Dette følges av 2. fase der nivolumab som monoterapi administreres i.v. som enten 240 mg hver 2. uke eller som 480 mg hver 4. uke, som vist i tabellen under. For monoterapifasen bør 1. dose med nivolumab administreres 3 uker etter siste dose med kombinasjonen nivolumab og ipilimumab hvis det gis 240 mg hver 2. uke, eller 6 uker etter siste dose med kombinasjonen nivolumab og ipilimumab hvis det gis 480 mg hver 4. uke.

 

Kombinasjonsfase, hver
3. uke i 4 doseringssykluser

Monoterapifase

Nivolumab

3 mg/kg i løpet av 30 minutter

240 mg hver 2. uke i løpet av 30 minutter eller
480 mg hver 4. uke i løpet av 60 minutter

Ipilimumab

1 mg/kg i løpet av 30 minutter

 


Nivolumab i kombinasjon med ipilimumab og kjemoterapi: Ikke-småcellet lungekreft: Anbefalt dose er 360 mg nivolumab administrert i.v. over 30 minutter hver 3. uke i kombinasjon med 1 mg/kg ipilimumab administrert i.v. over 30 minutter hver 6. uke og platinabasert kjemoterapi administrert hver 3. uke. Etter at 2. syklus med kjemoterapi er fullført, fortsettes behandlingen med 360 mg nivolumab administrert i.v. hver 3. uke i kombinasjon med 1 mg/kg ipilimumab hver 6. uke. Behandling er anbefalt inntil sykdomsprogresjon, uakseptabel toksisitet eller i opptil 24 måneder hos pasienter uten sykdomsprogresjon.
Behandlingsvarighet og behandlingsmodifikasjoner ved monoterapi eller kombinasjonsbehandling: Behandlingen, enten som monoterapi eller i kombinasjon med ipilimumab, bør fortsette så lenge det er observert en klinisk fordel eller til behandlingen ikke lenger tolereres av pasienten (og opptil maks. varighet av behandlingen hvis dette er spesifisert for en indikasjon). For adjuvant behandling er maks. behandlingsvarighet 12 måneder. Atypisk respons (dvs. en initiell forbigående økning av tumorstørrelse eller små, nye lesjoner innen de første månedene etterfulgt av reduksjon i tumorstørrelse) er sett. Det anbefales å fortsette behandling med nivolumab, inkl. kombinasjonsbehandling, hos klinisk stabile pasienter med tidlige tegn på sykdomsprogresjon inntil bekreftelse av sykdomsprogresjon. Doseeskalering eller -reduksjon anbefales ikke. Basert på individuell sikkerhet og toleranse kan doseutsettelse eller seponering være nødvendig. Retningslinjer for permanent seponering eller tilbakeholdelse av doser:

Immunrelaterte
bivirkninger

Alvorlighetsgrad
(NCI-CTCAE v4)

Behandlingsmodifikasjoner

Pneumonitt

Grad 2 

Utsett dosen(e) inntil symptomene går tilbake, radiografiske unormaliteter bedres og behandling med kortikosteroider er fullført.

 

Grad 3 eller 4 

Seponer behandlingen permanent.

Diaré eller kolitt

Grad 2 

Utsett dosen(e) inntil symptomene går tilbake og ev. behandling med kortikosteroider er fullført.

 

Grad 3

 

 

monoterapi

Utsett dosen(e) inntil symptomene går tilbake og behandling med kortikosteroider er fullført

 

+ ipilimumab

Seponer behandlingen permanent

 

Grad 4

Seponer behandlingen permanent.

Hepatitt

Grad 2 (økt ASAT, ALAT eller totalbilirubin)

Utsett dosen(e) inntil laboratorieverdiene går tilbake til baseline og ev. behandling med kortikosteroider er fullført.

 

Grad 3 eller 4 (økt ASAT, ALAT eller totalbilirubin)

Seponer permanent.

Nefritt og
nyredysfunksjon

Grad 2 eller 3 (økt kreatinin)

Utsett dosen(e) inntil kreatinin går tilbake til baseline og ev. behandling med kortikosteroider er fullført.

 

Grad 4 (økt kreatinin)

Seponer behandlingen permanent.

Endokrinopati

Symptomatisk grad 2 eller 3 hypotyreoidisme, hypertyreoidisme, hypofysitt
Grad 2 binyreinsuffisiens
Grad 3 diabetes

Utsett dosen(e) inntil symptomene går tilbake og ev. behandling med kortikosteroider (ved symptomer på akutt inflammasjon) er fullført. Ved hormonsubstitusjonsbehandling bør behandlingen opprettholdes ved symptomfrihet.

 

Grad 4 hypotyreoidisme
Grad 4 hypertyreoidisme
Grad 4 hypofysitt
Grad 3 eller 4 binyre-
insuffisiens
Grad 4 diabetes

Seponer behandlingen permanent

Hudbivirkninger

Grad 3 utslett

Utsett dosen(e) inntil symptomene går tilbake og behandling med kortikosteroider er fullført.

 

Grad 4 utslett
Stevens-Johnsons syndrom (SJS) eller toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

Seponer behandlingen permanent.

Myokarditt

Grad 2 myokarditt

Utsett dosen(e) inntil symptomene går tilbake og behandling med kortikosteroider er fullført.

 

Grad 3 eller 4 myokarditt

Seponer behandlingen permanent.

Andre
bivirkninger

Grad 3 (første hendelse)

Utsett dosen(e)

 

Grad 4 eller tilbakeven-
dende grad 3, vedvarende grad 2 eller 3 til tross for behandlingsmodifikasjon, eller når kortikoiddosen ikke kan reduseres til 10 mg prednisolon eller tilsvarende pr. dag

Seponer behandlingen permanent

Nivolumab eller nivolumab/ipilimumab skal seponeres permanent ved grad 4 eller tilbakevendende grad 3-bivirkninger og vedvarende grad 2- eller 3-bivirkninger til tross for håndtering. Når nivolumab administreres i kombinasjon med ipilimumab og et av legemidlene holdes tilbake, bør det andre legemidlet også holdes tilbake. Dersom doseringen gjenopptas etter tilbakehold, bør enten kombinasjonsbehandlingen eller nivolumab som monoterapi gjenopptas basert på evaluering av den enkelte pasient.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Unødvendig med dosejustering ved lett nedsatt leverfunksjon. Data ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon er for begrenset til å trekke konklusjoner. Administreres med forsiktighet ved moderat (totalbilirubin >1,5 × til 3 × øvre normalverdi (ULN) og enhver ASAT-verdi) eller alvorlig (totalbilirubin >3 × ULN og enhver ASAT-verdi) nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Unødvendig med dosejustering ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Data ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon er for begrenset til å trekke konklusjoner. Barn og ungdom <18 år: Ingen tilgjengelige data. Eldre ≥65 år: Dosejustering unødvendig. Data fra pasienter med SCCHN, adjuvant melanom og førstelinje RCC ≥75 år er for begrensede til å trekke konklusjoner. Klassisk Hodgkins lymfom: Data fra pasienter ≥65 år er for begrensede til å trekke konklusjoner.
Tilberedning/Håndtering: Tilberedning av infusjonsvæsken, se pakningsvedlegget eller SPC. Ubrukt infusjonsvæske skal ikke oppbevares til senere bruk. Ubrukt legemiddel samt avfall bør destrueres iht. lokale krav.
Administrering: Til i.v. bruk. Infusjonen gis over 30 eller 60 minutter, avhengig av indikasjon og dose, se ovenfor. Må administreres gjennom et inline, sterilt, ikke-pyrogent filter med lav proteinbinding, med porestørrelse 0,2‑1,2 µm. Skal ikke administreres som hurtig i.v. injeksjon eller bolusinjeksjon. Den totale dosen som kreves kan infunderes direkte som en 10 mg/ml oppløsning eller kan fortynnes med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske eller glukose 50 mg/ml (5%) injeksjonsvæske. Ved administrering i kombinasjon med ipilimumab eller i kombinasjon med ipilimumab og kjemoterapi skal nivolumab gis først, etterfulgt av ipilimumab og deretter kjemoterapi på samme dag. Bruk separate infusjonsposer og filtre for hver infusjon. Skyll linjen med natriumklorid 0,9% eller glukose 5% etter avsluttet administrering.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Sikkerhetsinformasjon: Alle som forskriver Opdivo skal være kjent med spesiell sikkerhetsinformasjon for leger og retningslinjer for behandling. Risiko ved behandling skal diskuteres med pasient. Immunrelaterte bivirkninger: Se preparatomtalene før behandlingsstart for de andre legemidlene det skal kombineres med når nivolumab skal administreres i kombinasjon. Immunrelaterte bivirkninger har forekommet hyppigere når nivolumab ble administrert i kombinasjon med ipilimumab, sammenlignet med nivolumab som monoterapi. De fleste immunrelaterte bivirkningene ble bedre eller gikk tilbake med hensiktsmessig behandling, inkl. oppstart med kortikosteroider og behandlingsmodifikasjoner. Kardiale og pulmonale bivirkninger, inkl. lungeembolier, rapportert ved kombinasjonsterapi. Pasienten bør overvåkes kontinuerlig for kardiale og pulmonale bivirkninger, i tillegg til kliniske tegn, symptomer og unormale laboratoriefunn som indikerer elektrolyttforstyrrelser og dehydrering før og regelmessig under behandlingen. Nivolumab i kombinasjon med ipilimumab bør seponeres ved livstruende eller tilbakevendende alvorlige kardiale og pulmonale bivirkninger. Pasienten bør overvåkes kontinuerlig (og i minst 5 måneder etter siste dose), da bivirkninger kan oppstå når som helst under eller etter seponering av behandling. Ved mistenkte immunrelaterte bivirkninger bør tilstrekkelig evaluering gjøres for å bekrefte etiologi eller utelukke andre årsaker. Basert på alvorlighetsgraden av bivirkningen bør nivolumab eller nivolumab/ipilimumab holdes tilbake og kortikosteroider administreres. Hvis det brukes immunsuppresjon med kortikosteroider til behandling av en bivirkning og denne er bedret, bør en nedtrapping på minst 1 måneds varighet igangsettes. Immunsuppressiv behandling uten kortikosteroider bør legges til ved en forverring eller ingen forbedring til tross for bruk av kortikosteroider. Nivolumab eller nivolumab/ipilimumab bør ikke gjenopptas mens pasienten får immunsuppressive doser med kortikosteroider eller annen immunsuppressiv behandling. Profylaktiske antibiotika bør benyttes for å forebygge opportunistiske infeksjoner hos pasienter som får immunsuppressiv behandling. Nivolumab eller nivolumab/ipilimumab skal seponeres permanent ved enhver alvorlig immunrelatert bivirkning som gjenoppstår og ved enhver livstruende immunrelatert bivirkning. Immunrelatert pneumonitt: Alvorlig pneumonitt eller interstitiell lungesykdom, inkl. fatale hendelser, er observert. Pasienten skal overvåkes for tegn og symptomer på pneumonitt slik som radiografiske endringer, dyspné og hypoksi. Immunrelatert kolitt: Alvorlig diaré eller kolitt er observert. Pasienten skal overvåkes for diaré og tilleggssymptomer fra kolitt, slik som abdominalsmerter og slim eller blod i avføring. Cytomegalovirus (CMV)-infeksjon/reaktivering er rapportert hos pasienter med kortikosteroid-refraktær immunrelatert kolitt. Infeksiøs diaré og diaré av annet opphav skal utelukkes, og hensiktsmessige laboratorieprøver og undersøkelser må utføres. Ved kortikosteroid-refraktær immunrelatert kolitt skal det vurderes om det skal legges til et immunsuppressivt legemiddel til kortikosteriodbehandlingen eller om kortikosteriodbehandlingen skal erstattes med annen behandling. Immunrelatert hepatitt: Alvorlig hepatitt er observert. Pasienten skal overvåkes for tegn og symptomer på hepatitt, slik som økning i transaminaser og totalbilirubin. Immunrelatert nefritt og nyredysfunksjon: Alvorlig nefritt og nyredysfunksjon er observert. Pasienten skal overvåkes for tegn og symptomer på nefritt eller nyredysfunksjon. De fleste pasientene har asymptomatiske økninger i serumkreatinin. Immunrelaterte endokrinopatier: Alvorlige endokrinopatier, inkl. hypotyreoidisme, hypertyreoidisme, binyreinsuffisiens (inkl. sekundær binyrebarksvikt), hypofysitt (inkl. hypopituitarisme), diabetes mellitus og diabetisk ketoacidose er observert. Pasienten bør overvåkes for kliniske tegn og symptomer på endokrinopatier og for hyperglykemi og endringer i thyreoideafunksjon (ved oppstart av behandling, periodisk under behandling, og som indisert basert på klinisk evaluering). Pasienten kan oppleve fatigue, hodepine, endringer i mental status, abdominalsmerter, uvanlig avføringsmønster og hypotensjon, eller uspesifikke symptomer som kan ligne andre årsaker, som f.eks. hjernemetastaser eller underliggende sykdom. Med mindre alternativ etiologi er identifisert, bør dette anses som immunrelatert. Immunrelaterte hudbivirkninger: Alvorlig utslett er observert, se Dosering. Sjeldne tilfeller av SJS og TEN, noen med dødelig utfall, er observert. Dersom symptomer eller tegn på SJS eller TEN oppstår, bør behandlingen med nivolumab eller nivolumab/ipilimumab seponeres og pasienten henvises til et spesialistsenter for utredning og behandling. Ved SJS eller TEN anbefales permanent seponering av behandlingen. Forsiktighet bør utvises hos pasient med tidligere alvorlig eller livstruende hudbivirkning, tidligere behandlet med andre immunstimulerende kreftlegemidler. Andre immunrelaterte bivirkninger: Tilfeller av Vogt-Koyanagi-Haradas syndrom og hypoparatyreose er rapportert. Tilfeller av myotoksisitet (myositt, myokarditt og rabdomyolyse), noen med fatalt utfall, er rapportert med nivolumab eller nivolumab/ipilimumab. Hvis en pasient utvikler tegn og symptomer på myotoksisitet, skal nøye overvåkning igangsettes og pasienten umiddelbart henvises til spesialist for vurdering og behandling. Ut ifra alvorlighetsgraden av myotoksisiteten, skal nivolumab eller nivolumab/ipilimumab holdes tilbake eller seponeres (se Dosering) og egnet behandling innledes. En grundig vurdering må gjøres dersom diagnosen myokarditt mistenkes. Pasienter med hjerte- eller hjerte-lungesymptomer bør utredes for potensiell myokarditt. Ved mistanke om myokarditt, bør behandling med en høy dose steroider (prednison 1-2 mg/kg/dag eller metylprednisolon 1-2 mg/kg/dag) raskt igangsettes, og en kardiologisk konsultasjon med diagnostisk undersøkelse iht. gjeldende kliniske retningslinjer skal raskt utføres. Så snart en myokardittdiagnose er fastslått, skal behandling med nivolumab, eller nivolumab i kombinasjon med ipilimumab, holdes tilbake eller seponeres permanent (se Dosering). Transplantatavstøtning av solide organer er sett hos pasienter behandlet med PD-1-hemmere. Behandling med nivolumab kan øke risikoen for transplantatavstøtning hos mottakere av solide organer. Fordelen av behandling med nivolumab vs. risiko for mulig transplantatavstøtning bør vurderes hos disse pasientene. Hemofagocytisk lymfohistiocytose (HLH) er observert ved monoterapi og ved kombinasjon med ipilimumab, og forsiktighet skal utvises når nivolumab administreres som monoterapi eller i kombinasjon med ipilimumab. Ved bekreftet HLH, skal nivolumab eller nivolumab i kombinasjon med ipilimumab seponeres, og behandling for HLH initieres. Infusjonsreaksjoner: Alvorlige infusjonsreaksjoner er rapportert. Ved alvorlig eller livstruende infusjonreaksjon skal infusjonen avsluttes og hensiktsmessig medisinsk behandling igangsettes. Pasienter med milde eller moderate infusjonsreaksjoner kan få nivolumab eller nivolumab/ipilimumab med tett oppfølging. Sykdomsspesifikke forholdsregler: Avansert melanom: Pga. manglende data bør forsiktighet utvises hos pasienter med funksjonsscore ≥2 ved baseline, aktive hjerne- eller leptomeningeale metastaser, okulært/uvealt melanom, autoimmun sykdom, pasienter som tidligere har mottatt systemiske immunsuppressiver, og pasienter med grad 4-bivirkninger relatert til anti-CTLA-4-behandling. Sammenlignet med nivolumab som monoterapi gir kombinasjon av nivolumab med ipilimumab en økning i PFS kun hos pasienter med lav PD-L1-ekspresjon i tumor. Forbedringen i OS var tilsvarende for nivolumab i kombinasjon med ipilimumab og nivolumab som monoterapi hos pasienter med høy PD-L1-ekspresjon i tumor (PD-L1 >1%). Før oppstart av kombinasjonsbehandlingen rådes leger til å evaluere de individuelle pasient- og tumorkarakteristikkene nøye, og ta i betraktning de observerte fordeler og toksisiteten til kombinasjonen i forhold til nivolumab som monoterapi. Melanompasienter med raskt progredierende sykdom: Vurder den forsinkede innsettende effekten av nivolumab før behandling startes opp hos denne pasientgruppen. Adjuvant behandling av melanom: Data mangler vedrørende adjuvant behandling hos melanompasienter med følgende risikofaktorer: Tidligere autoimmun sykdom, enhver tilstand som krever systemisk behandling med enten kortikosteroider (≥10 mg prednison eller tilsv. daglig) eller andre immunsuppressiver, tidligere behandling mot melanom (med unntak av pasienter behandlet med kirurgi, adjuvant radioterapi etter nevrokirurgisk reseksjon av lesjoner i CNS og tidligere adjuvant interferon fullført ≥6 måneder før randomisering), tidligere behandling med anti-PD‑1-, anti-PD‑L1-, anti-PD‑L2-, anti-CD137- eller anti-CTLA‑4-antistoff (inkl. ipilimumab eller annet antistoff eller legemiddel som retter seg spesifikt mot T-celle-kostimulering eller sjekkpunktsignalveier) og pasienter <18 år. Pga. manglende data bør nivolumab brukes med forsiktighet og etter nøye nytte-/risikovurdering hos disse. Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC): Førstelinjebehandling: Nivolumab i kombinasjon med ipilimumab og kjemoterapi skal brukes med forsiktighet etter nøye vurdering av potensiell nytte/risiko på individuell basis hos pasienter med aktiv autoimmun sykdom, symptomatisk interstitiell lungesykdom, medisinske tilstander som krever systemisk immunsuppresjon, aktive (ubehandlede) hjernemetastaser, som tidligere hadde fått behandling for avansert sykdom, eller som hadde sensitiviserende EGFR-mutasjoner eller ALK-translokasjoner og hos eldre ≥75 år. Behandling etter tidligere kjemoterapi: Pga. manglende data bør forsiktighet utvises hos pasienter med funksjonsscore ≥2 ved baseline, aktive hjernemetastaser eller autoimmune sykdommer, symptomatisk interstitiell lungesykdom og pasienter som mottatt systemiske immunsuppressiver før inklusjon. Ta hensyn til den forsinkede innsettende effekten av nivolumab før oppstart av behandling hos pasienter med dårlige prognoser og/eller aggressiv sykdom. Ved NSCLC av typen ikke-plateepitelkarsinom ble det observert et høyere antall dødsfall innen 3 måneder med nivolumab sammenlignet med docetaksel. Faktorer assosiert med tidlig død var dårligere prognostiske faktorer og/eller mer aggressiv sykdom, kombinert med lav eller ingen PD-L1-ekspresjon i tumor. Nyrecellekarsinom: Pga. manglende data bør forsiktighet utvises ved behandling med nivolumab, inkl. kombinasjonsbehandling, hos pasienter med tidligere eller samtidige hjernemetastaser, aktiv autoimmun sykdom eller medisinske tilstander som krever systemisk immunsuppresjon. Klassisk Hodgkins lymfom (klassisk HL): Pga. manglende data bør forsiktighet utvises hos pasienter med aktiv autoimmun sykdom og symptomatisk interstitiell lungesykdom. Komplikasjoner ved allogen hematopoetisk stamcellebehandling (HSCT) ved klassisk HL: Pga. manglende data bør potensiell nytte av HSCT og mulig økt risiko for transplantasjonsrelaterte komplikasjoner vurderes i hvert enkelt tilfelle. Behandling kan øke risikoen for alvorlig GVHD og død hos pasienter som har gjennomgått allogen HSCT, hovedsakelig hos dem som har hatt GVHD tidligere. Hos disse pasientene bør nytten av behandling med nivolumab vurderes opp mot den potensielle risikoen. Hode- og halskreft: Pasienter med funksjonsscore ≥2 ved baseline, aktive hjerne- eller leptomeningeale metastaser, aktiv autoimmun sykdom, medisinske tilstander som krever systemisk immunsuppresjon eller karsinom i nasofarynks eller spyttkjertel som de primære tumorstedene, ble ekskludert fra den kliniske studien på SCCHN. Pga. manglende data bør nivolumab brukes med forsiktighet i disse populasjonene etter nøye vurdering av potensiell nytte/risiko på individuell basis. En bør ta hensyn til den forsinkede innsettende effekten av nivolumbab før oppstart av behandling hos pasienter med dårlige prognoser og/eller aggressiv sykdom. Ved hode- og halskreft ble det observert et høyere antall dødsfall innen 3 måneder med nivolumab sammenlignet med docetaksel. Faktorer assosiert med tidlig død var ECOG-funksjonsstatus, rask progressiv sykdom etter tidligere platinaterapi og høy tumorbyrde. Urotelialt karsinom: Pasienter med funksjonsscore ≥2 ved baseline, aktive hjerne- eller leptomeningeale metastaser, aktiv autoimmun sykdom eller medisinske tilstander som krever systemisk immunsuppresjon ble ekskludert fra de kliniske studiene på urotelialt karsinom. Pga. manglende data bør nivolumab brukes med forsiktighet i disse populasjonene etter nøye individuell vurdering av potensiell nytte/risiko. Plateepitelkarsinom i øsofagus (ESCC): Majoriteten av kliniske data er fra pasienter av asiatisk opprinnelse. Pasienter med funksjonsscore ≥2 ved baseline, symptomatiske eller behandlingskrevende hjernemetastaser, tydelig tumorinvasjon i organer nærliggende øsofagus (f.eks. aorta eller luftveier), aktiv autoimmun sykdom, eller medisinske tilstander som krever systemisk immunsuppresjon, ble ekskludert fra klinisk studie. Pga. manglende data bør nivolumab brukes med forsiktighet i disse populasjonene og etter nøye vurdering av individuell nytte/risiko. Den forsinkede innsettende effekten av nivolumab bør vurderes før behandling startes opp hos pasienter med ESCC. Et større antall dødsfall ble observert innen 2,5 måneder etter randomisering med nivolumab sammenlignet med kjemoterapi. Ingen spesifikke faktorer assosiert med tidlig død kunne identifiseres. Hjelpestoffer: 1 ml inneholder 0,1 mmol (2,5 mg) natrium, dvs. 10 mg natrium pr. 4 ml hetteglass, 25 mg natrium pr. 10 ml hetteglass og 60 mg natrium pr. 24 ml hetteglass, tilsvarende hhv. 0,5%, 1,25% og 3% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak av natrium. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha en liten påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Pasienten bør tilrådes å utvise forsiktighet ved kjøring eller bruk av maskiner pga. potensielle bivirkninger, som fatigue, til reaksjonen på preparatet er kjent.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Farmakokinetiske interaksjonsstudier er ikke utført. Pga. potensiell innvirkning på farmakodynamisk aktivitet, bør det unngås å bruke systemiske kortikosteroider og andre immunsuppressiver før oppstart av nivolumab. Bruk av systemiske immunsuppressiver etter oppstart av nivolumabbehandling, synes ikke å motvirke responsen på nivolumab.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data. Studier i dyr har vist embryoføtal toksisitet. Humant IgG4 krysser placenta. Nivolumab er et IgG4 og har derfor potensiale til å overføres fra mor til foster. Nivolumab anbefales ikke under graviditet eller til kvinner som kan bli gravide som ikke bruker sikker prevensjon, med mindre klinisk nytte oppveier potensiell risiko. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon i minst 5 måneder etter siste dose.
Amming: Det er ukjent om nivolumab utskilles i morsmelk. Antistoffer utskilles i morsmelk, og risiko for nyfødt barn/spedbarn kan ikke utelukkes.
Fertilitet: Data mangler.

 

Bivirkninger

Bivirkninger sett for nivolumab som monoterapi

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Nøytropeni
Mindre vanlige Eosinofili
Ukjent frekvens Hemofagocytisk lymfohistiocytose
Endokrine
Vanlige Hypertyreoidisme, hypotyreoidisme
Mindre vanlige Binyreinsuffisiens, diabetes mellitus, hypofysitt, hypopituitarisme, tyreoiditt
Sjeldne Diabetisk ketoacidose
Ukjent frekvens Hypoparatyreoidisme
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré, kvalme
Vanlige Abdominalsmerter, forstoppelse, kolitt, munntørrhet, oppkast, stomatitt
Mindre vanlige Gastritt, pankreatitt
Sjeldne Duodenalsår
Generelle
Svært vanlige Fatigue
Vanlige Feber, ødem (inkl. perifert ødem)
Mindre vanlige Brystsmerter, smerter
Hjerte
Mindre vanlige Perikardsykdom, takykardi
Sjeldne Arytmi (inkl. ventrikkelarytmi), atrieflimmer, myokarditt
Hud
Svært vanlige Kløe, utslett
Vanlige Alopesi, erytem, tørr hud, vitiligo
Mindre vanlige Erythema multiforme, psoriasis, rosacea, urticaria
Sjeldne Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Vanlige Infusjonsrelatert reaksjon, overfølsomhet
Sjeldne Anafylaktisk reaksjon
Ukjent frekvens Sarkoidose, transplantatavstøtning av solide organer
Infeksiøse
Vanlige Øvre luftveisinfeksjon
Mindre vanlige Bronkitt, pneumoni
Ukjent frekvens Aseptisk meningitt
Kar
Vanlige Hypertensjon
Sjeldne Vaskulitt
Lever/galle
Mindre vanlige Hepatitt
Sjeldne Kolestase
Luftveier
Vanlige Dyspné, hoste, pneumonitt
Mindre vanlige Pleuraeffusjon
Sjeldne Lungeinfiltrasjon
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Artralgi, muskel-skjelettsmerter
Mindre vanlige Artritt, polymyalgia revmatika
Sjeldne Myopati, myositt (inkl. polymyositt), rabdomyolyse, Sjøgrens syndrom
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, perifer nevropati, svimmelhet
Mindre vanlige Autoimmun nevropati (inkl. parese i ansiktsnerve og 6. hjernenerve), polynevropati
Sjeldne Demyelinisering, encefalitt, Guillain-Barrés syndrom, myastenisk syndrom
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Nyresvikt (inkl. akutt nyreskade), tubulointerstitiell nefritt
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Redusert appetitt
Mindre vanlige Dehydrering, metabolsk acidose
Ukjent frekvens Tumorlysesyndrom
Svulster/cyster
Sjeldne Histocytisk nekrotiserende lymfadenitt (Kikuchi lymfadenitt)
Undersøkelser
Svært vanlige Anemi, hyperglykemi, hyperkalemi, hyperkalsemi, hypoglykemi, hypokalemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, hyponatremi, leukopeni, lymfopeni, trombocytopeni, økt ALAT, økt ALP, økt ASAT, økt amylase, økt kreatinin, økt lipase
Vanlige Hypermagnesemi, hypernatremi, redusert vekt, økt totalbilirubin
Øye
Mindre vanlige Tåkesyn, tørre øyne, uveitt
Ukjent frekvens Vogt-Koyanagi-Haradas syndrom

Bivirkninger sett for nivolumab som monoterapi

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Nøytropeni
Gastrointestinale Diaré, kvalme
Generelle Fatigue
Hud Kløe, utslett
Undersøkelser Anemi, hyperglykemi, hyperkalemi, hyperkalsemi, hypoglykemi, hypokalemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, hyponatremi, leukopeni, lymfopeni, trombocytopeni, økt ALAT, økt ALP, økt ASAT, økt amylase, økt kreatinin, økt lipase
Vanlige
Endokrine Hypertyreoidisme, hypotyreoidisme
Gastrointestinale Abdominalsmerter, forstoppelse, kolitt, munntørrhet, oppkast, stomatitt
Generelle Feber, ødem (inkl. perifert ødem)
Hud Alopesi, erytem, tørr hud, vitiligo
Immunsystemet Infusjonsrelatert reaksjon, overfølsomhet
Infeksiøse Øvre luftveisinfeksjon
Kar Hypertensjon
Luftveier Dyspné, hoste, pneumonitt
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, muskel-skjelettsmerter
Nevrologiske Hodepine, perifer nevropati, svimmelhet
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Undersøkelser Hypermagnesemi, hypernatremi, redusert vekt, økt totalbilirubin
Mindre vanlige
Blod/lymfe Eosinofili
Endokrine Binyreinsuffisiens, diabetes mellitus, hypofysitt, hypopituitarisme, tyreoiditt
Gastrointestinale Gastritt, pankreatitt
Generelle Brystsmerter, smerter
Hjerte Perikardsykdom, takykardi
Hud Erythema multiforme, psoriasis, rosacea, urticaria
Infeksiøse Bronkitt, pneumoni
Lever/galle Hepatitt
Luftveier Pleuraeffusjon
Muskel-skjelettsystemet Artritt, polymyalgia revmatika
Nevrologiske Autoimmun nevropati (inkl. parese i ansiktsnerve og 6. hjernenerve), polynevropati
Nyre/urinveier Nyresvikt (inkl. akutt nyreskade), tubulointerstitiell nefritt
Stoffskifte/ernæring Dehydrering, metabolsk acidose
Øye Tåkesyn, tørre øyne, uveitt
Sjeldne
Endokrine Diabetisk ketoacidose
Gastrointestinale Duodenalsår
Hjerte Arytmi (inkl. ventrikkelarytmi), atrieflimmer, myokarditt
Hud Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Kar Vaskulitt
Lever/galle Kolestase
Luftveier Lungeinfiltrasjon
Muskel-skjelettsystemet Myopati, myositt (inkl. polymyositt), rabdomyolyse, Sjøgrens syndrom
Nevrologiske Demyelinisering, encefalitt, Guillain-Barrés syndrom, myastenisk syndrom
Svulster/cyster Histocytisk nekrotiserende lymfadenitt (Kikuchi lymfadenitt)
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Hemofagocytisk lymfohistiocytose
Endokrine Hypoparatyreoidisme
Immunsystemet Sarkoidose, transplantatavstøtning av solide organer
Infeksiøse Aseptisk meningitt
Stoffskifte/ernæring Tumorlysesyndrom
Øye Vogt-Koyanagi-Haradas syndrom

Bivirkninger sett for nivolumab 1 mg i kombinasjon med ipilimumab 3 mg

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Eosinofili
Ukjent frekvens Hemofagocytisk lymfohistiocytose
Endokrine
Svært vanlige Hypotyreoidisme
Vanlige Binyreinsuffisiens, hypertyreoidisme, hypofysitt, hypopituitarisme, tyreoiditt
Mindre vanlige Diabetes mellitus, diabetisk ketoacidose
Ukjent frekvens Hypoparatyreoidisme
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter, diaré, kolitt, kvalme, oppkast
Vanlige Forstoppelse, munntørrhet, pankreatitt, stomatitt
Mindre vanlige Duodenitt, gastritt, intestinal perforasjon
Generelle
Svært vanlige Fatigue, feber
Vanlige Smerter, ødem (inkl. perifert ødem)
Mindre vanlige Brystsmerter
Hjerte
Vanlige Takykardi
Mindre vanlige Arytmi (inkl. ventrikkelarytmi), atrieflimmer, myokarditt
Ukjent frekvens Perikardsykdom
Hud
Svært vanlige Kløe, utslett
Vanlige Alopesi, erytem, tørr hud, urticaria, vitiligo
Mindre vanlige Psoriasis
Sjeldne Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Vanlige Infusjonsrelatert reaksjon, overfølsomhet
Mindre vanlige Sarkoidose
Ukjent frekvens Transplantatavstøtning av solide organer
Infeksiøse
Vanlige Pneumoni, øvre luftveisinfeksjon
Mindre vanlige Bronkitt
Ukjent frekvens Aseptisk meningitt
Kar
Vanlige Hypertensjon
Lever/galle
Vanlige Hepatitt
Luftveier
Svært vanlige Dyspné
Vanlige Hoste, lungeembolisme, pneumonitt
Mindre vanlige Pleuraeffusjon
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Artralgi
Vanlige Muskel-skjelettsmerter
Mindre vanlige Artritt, myopati, myositt (inkl. polymyositt), rabdomyolyse, Sjøgrens syndrom, spondylartropati
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Perifer nevropati, svimmelhet
Mindre vanlige Autoimmun nevropati (inkl. parese i ansiktsnerve og 6. hjernenerve), encefalitt, Guillain-Barrés syndrom, nevritt, peroneusparese, polynevropati
Nyre/urinveier
Vanlige Nyresvikt (inkl. akutt nyreskade)
Mindre vanlige Tubulointerstitiell nefritt
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Redusert appetitt
Vanlige Dehydrering
Ukjent frekvens Tumorlysesyndrom
Undersøkelser
Svært vanlige Anemi, hyperglykemi, hyperkalemi, hypoglykemi, hypokalemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, hyponatremi, leukopeni, lymfopeni, nøytropeni, trombocytopeni, økt ALAT, økt ALP, økt ASAT, økt amylase, økt kreatinin, økt lipase, økt totalbilirubin
Vanlige Hyperkalsemi, hypermagnesemi, hypernatremi, redusert vekt
Øye
Vanlige Tåkesyn, uveitt
Ukjent frekvens Vogt-Koyanagi-Haradas syndrom

Bivirkninger sett for nivolumab 1 mg i kombinasjon med ipilimumab 3 mg

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Endokrine Hypotyreoidisme
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, kolitt, kvalme, oppkast
Generelle Fatigue, feber
Hud Kløe, utslett
Luftveier Dyspné
Muskel-skjelettsystemet Artralgi
Nevrologiske Hodepine
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Undersøkelser Anemi, hyperglykemi, hyperkalemi, hypoglykemi, hypokalemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, hyponatremi, leukopeni, lymfopeni, nøytropeni, trombocytopeni, økt ALAT, økt ALP, økt ASAT, økt amylase, økt kreatinin, økt lipase, økt totalbilirubin
Vanlige
Blod/lymfe Eosinofili
Endokrine Binyreinsuffisiens, hypertyreoidisme, hypofysitt, hypopituitarisme, tyreoiditt
Gastrointestinale Forstoppelse, munntørrhet, pankreatitt, stomatitt
Generelle Smerter, ødem (inkl. perifert ødem)
Hjerte Takykardi
Hud Alopesi, erytem, tørr hud, urticaria, vitiligo
Immunsystemet Infusjonsrelatert reaksjon, overfølsomhet
Infeksiøse Pneumoni, øvre luftveisinfeksjon
Kar Hypertensjon
Lever/galle Hepatitt
Luftveier Hoste, lungeembolisme, pneumonitt
Muskel-skjelettsystemet Muskel-skjelettsmerter
Nevrologiske Perifer nevropati, svimmelhet
Nyre/urinveier Nyresvikt (inkl. akutt nyreskade)
Stoffskifte/ernæring Dehydrering
Undersøkelser Hyperkalsemi, hypermagnesemi, hypernatremi, redusert vekt
Øye Tåkesyn, uveitt
Mindre vanlige
Endokrine Diabetes mellitus, diabetisk ketoacidose
Gastrointestinale Duodenitt, gastritt, intestinal perforasjon
Generelle Brystsmerter
Hjerte Arytmi (inkl. ventrikkelarytmi), atrieflimmer, myokarditt
Hud Psoriasis
Immunsystemet Sarkoidose
Infeksiøse Bronkitt
Luftveier Pleuraeffusjon
Muskel-skjelettsystemet Artritt, myopati, myositt (inkl. polymyositt), rabdomyolyse, Sjøgrens syndrom, spondylartropati
Nevrologiske Autoimmun nevropati (inkl. parese i ansiktsnerve og 6. hjernenerve), encefalitt, Guillain-Barrés syndrom, nevritt, peroneusparese, polynevropati
Nyre/urinveier Tubulointerstitiell nefritt
Sjeldne
Hud Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Hemofagocytisk lymfohistiocytose
Endokrine Hypoparatyreoidisme
Hjerte Perikardsykdom
Immunsystemet Transplantatavstøtning av solide organer
Infeksiøse Aseptisk meningitt
Stoffskifte/ernæring Tumorlysesyndrom
Øye Vogt-Koyanagi-Haradas syndrom

Bivirkninger sett for nivolumab 3 mg i kombinasjon med ipilimumab 1 mg

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Eosinofili
Endokrine
Svært vanlige Hypertyreoidisme, hypotyreoidisme
Vanlige Binyreinsuffisiens, diabetes mellitus, hypofysitt, tyreoiditt
Mindre vanlige Diabetisk ketoacidose, hypopituitarisme
Ukjent frekvens Hypoparatyreoidisme
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré, kvalme, oppkast
Vanlige Abdominalsmerter, forstoppelse, kolitt, munntørrhet, pankreatitt, stomatitt
Mindre vanlige Gastritt
Generelle
Svært vanlige Fatigue, feber
Vanlige Brystsmerter, frysninger, smerter, ødem (inkl. perifert ødem)
Hjerte
Vanlige Takykardi
Mindre vanlige Arytmi (inkl. ventrikkelarytmi), myokarditt
Hud
Svært vanlige Kløe, utslett
Vanlige Erytem, tørr hud, urticaria
Mindre vanlige Alopesi, erythema multiforme, psoriasis, Stevens-Johnsons syndrom, vitiligo
Immunsystemet
Vanlige Infusjonsrelatert reaksjon, overfølsomhet
Infeksiøse
Vanlige Konjunktivitt, pneumoni, øvre luftveisinfeksjon
Mindre vanlige Aseptisk meningitt, bronkitt
Kar
Vanlige Hypertensjon
Lever/galle
Vanlige Hepatitt
Luftveier
Vanlige Dyspné, hoste, pleuraeffusjon, pneumonitt
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Artralgi, muskel-skjelettsmerter
Vanlige Artritt, muskelkramper, muskelsvakhet
Mindre vanlige Myositt (inkl. polymyositt), polymyalgia revmatika, rabdomyolyse
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, perifer nevropati, svimmelhet
Mindre vanlige Autoimmun nevropati (inkl. parese i ansiktsnerve og 6. hjernenerve), myasthenia gravis, polynevropati
Nyre/urinveier
Vanlige Nyresvikt (inkl. akutt nyreskade)
Mindre vanlige Tubulointerstitiell nefritt
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Redusert appetitt
Vanlige Dehydrering
Mindre vanlige Metabolsk acidose
Undersøkelser
Svært vanlige Anemi, hyperglykemi, hyperkalemi, hyperkalsemi, hypoglykemi, hypokalemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, hyponatremi, leukopeni, lymfopeni, nøytropeni, trombocytopeni, økt ALAT, økt ALP, økt ASAT, økt amylase, økt kreatinin, økt lipase, økt totalbilirubin
Vanlige Hypermagnesemi, hypernatremi, redusert vekt
Øye
Vanlige Tåkesyn
Mindre vanlige Uveitt

Bivirkninger sett for nivolumab 3 mg i kombinasjon med ipilimumab 1 mg

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Endokrine Hypertyreoidisme, hypotyreoidisme
Gastrointestinale Diaré, kvalme, oppkast
Generelle Fatigue, feber
Hud Kløe, utslett
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, muskel-skjelettsmerter
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Undersøkelser Anemi, hyperglykemi, hyperkalemi, hyperkalsemi, hypoglykemi, hypokalemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, hyponatremi, leukopeni, lymfopeni, nøytropeni, trombocytopeni, økt ALAT, økt ALP, økt ASAT, økt amylase, økt kreatinin, økt lipase, økt totalbilirubin
Vanlige
Endokrine Binyreinsuffisiens, diabetes mellitus, hypofysitt, tyreoiditt
Gastrointestinale Abdominalsmerter, forstoppelse, kolitt, munntørrhet, pankreatitt, stomatitt
Generelle Brystsmerter, frysninger, smerter, ødem (inkl. perifert ødem)
Hjerte Takykardi
Hud Erytem, tørr hud, urticaria
Immunsystemet Infusjonsrelatert reaksjon, overfølsomhet
Infeksiøse Konjunktivitt, pneumoni, øvre luftveisinfeksjon
Kar Hypertensjon
Lever/galle Hepatitt
Luftveier Dyspné, hoste, pleuraeffusjon, pneumonitt
Muskel-skjelettsystemet Artritt, muskelkramper, muskelsvakhet
Nevrologiske Hodepine, perifer nevropati, svimmelhet
Nyre/urinveier Nyresvikt (inkl. akutt nyreskade)
Stoffskifte/ernæring Dehydrering
Undersøkelser Hypermagnesemi, hypernatremi, redusert vekt
Øye Tåkesyn
Mindre vanlige
Blod/lymfe Eosinofili
Endokrine Diabetisk ketoacidose, hypopituitarisme
Gastrointestinale Gastritt
Hjerte Arytmi (inkl. ventrikkelarytmi), myokarditt
Hud Alopesi, erythema multiforme, psoriasis, Stevens-Johnsons syndrom, vitiligo
Infeksiøse Aseptisk meningitt, bronkitt
Muskel-skjelettsystemet Myositt (inkl. polymyositt), polymyalgia revmatika, rabdomyolyse
Nevrologiske Autoimmun nevropati (inkl. parese i ansiktsnerve og 6. hjernenerve), myasthenia gravis, polynevropati
Nyre/urinveier Tubulointerstitiell nefritt
Stoffskifte/ernæring Metabolsk acidose
Øye Uveitt
Ukjent frekvens
Endokrine Hypoparatyreoidisme

Bivirkninger sett for nivolumab 360 mg i kombinasjon med ipilimumab 1 mg og kjemoterapi

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Febril nøytropeni
Mindre vanlige Eosinofili
Endokrine
Svært vanlige Hypotyreoidisme
Vanlige Binyreinsuffisiens, hypertyreoidisme, hypofysitt, tyreoiditt
Mindre vanlige Hypoparatyreoidisme, hypopituitarisme
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré, kvalme, oppkast
Vanlige Abdominalsmerter, forstoppelse, kolitt, munntørrhet, pankreatitt, stomatitt
Generelle
Svært vanlige Fatigue
Vanlige Feber, ødem (inkl. perifert ødem)
Mindre vanlige Brystsmerter, frysninger
Hjerte
Mindre vanlige Atrieflimmer, bradykardi, takykardi
Hud
Svært vanlige Kløe, utslett
Vanlige Alopesi, erytem, tørr hud, urticaria
Mindre vanlige Psoriasis, Stevens-Johnsons syndrom, vitiligo
Immunsystemet
Vanlige Infusjonsrelatert reaksjon, overfølsomhet
Infeksiøse
Vanlige Konjunktivitt, luftveisinfeksjon, pneumoni
Kar
Mindre vanlige Hypertensjon
Lever/galle
Vanlige Hepatitt
Luftveier
Vanlige Dyspné, hoste, pneumonitt
Mindre vanlige Pleuraeffusjon
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Artralgi, artritt, muskel-skjelettsmerter
Mindre vanlige Muskelkramper, muskelsvakhet, polymyalgia revmatika
Nevrologiske
Vanlige Perifer nevropati, svimmelhet
Mindre vanlige Autoimmun nevropati (inkl. parese i ansiktsnerve og 6. hjernenerve), encefalitt, polynevropati
Nyre/urinveier
Vanlige Nyresvikt (inkl. akutt nyreskade)
Mindre vanlige Nefritt
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Redusert appetitt
Vanlige Dehydrering, hypoalbuminemi, hypofosfatemi
Undersøkelser
Svært vanlige Anemi, hypokalemi, hypomagnesemi, hyponatremi, leukopeni, lymfopeni, nøytropeni, trombocytopeni, økt ALP, økt ASAT, økt amylase, økt kreatinin, økt lipase
Vanlige Økt TSH, økt totalbilirubin
Mindre vanlige Økt γ-GT
Øye
Vanlige Tørre øyne
Mindre vanlige Episkleritt, tåkesyn

Bivirkninger sett for nivolumab 360 mg i kombinasjon med ipilimumab 1 mg og kjemoterapi

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Endokrine Hypotyreoidisme
Gastrointestinale Diaré, kvalme, oppkast
Generelle Fatigue
Hud Kløe, utslett
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Undersøkelser Anemi, hypokalemi, hypomagnesemi, hyponatremi, leukopeni, lymfopeni, nøytropeni, trombocytopeni, økt ALP, økt ASAT, økt amylase, økt kreatinin, økt lipase
Vanlige
Blod/lymfe Febril nøytropeni
Endokrine Binyreinsuffisiens, hypertyreoidisme, hypofysitt, tyreoiditt
Gastrointestinale Abdominalsmerter, forstoppelse, kolitt, munntørrhet, pankreatitt, stomatitt
Generelle Feber, ødem (inkl. perifert ødem)
Hud Alopesi, erytem, tørr hud, urticaria
Immunsystemet Infusjonsrelatert reaksjon, overfølsomhet
Infeksiøse Konjunktivitt, luftveisinfeksjon, pneumoni
Lever/galle Hepatitt
Luftveier Dyspné, hoste, pneumonitt
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, artritt, muskel-skjelettsmerter
Nevrologiske Perifer nevropati, svimmelhet
Nyre/urinveier Nyresvikt (inkl. akutt nyreskade)
Stoffskifte/ernæring Dehydrering, hypoalbuminemi, hypofosfatemi
Undersøkelser Økt TSH, økt totalbilirubin
Øye Tørre øyne
Mindre vanlige
Blod/lymfe Eosinofili
Endokrine Hypoparatyreoidisme, hypopituitarisme
Generelle Brystsmerter, frysninger
Hjerte Atrieflimmer, bradykardi, takykardi
Hud Psoriasis, Stevens-Johnsons syndrom, vitiligo
Kar Hypertensjon
Luftveier Pleuraeffusjon
Muskel-skjelettsystemet Muskelkramper, muskelsvakhet, polymyalgia revmatika
Nevrologiske Autoimmun nevropati (inkl. parese i ansiktsnerve og 6. hjernenerve), encefalitt, polynevropati
Nyre/urinveier Nefritt
Undersøkelser Økt γ-GT
Øye Episkleritt, tåkesyn

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen tilfeller av overdose er rapportert.
Behandling: Pasienten overvåkes nøye mht. bivirkninger, og adekvat symptomatisk behandling må igangsettes øyeblikkelig.

Egenskaper

Klassifisering: Humant IgG4, monoklonalt antistoff (HuMAb), fremstilt i ovarieceller fra kinesisk hamster ved rekombinant DNA-teknologi.
Virkningsmekanisme: Bindes til programmert celledød‑1 (PD‑1)-reseptorer og blokkerer interaksjonen med ligandene PD‑L1 og PD‑L2. Binding av PD‑L1 og PD‑L2 til PD-1-reseptoren, som er uttrykt på antigenpresenterende celler, og kan være uttrykt på tumorer eller andre celler i tumorens mikromiljø, gir hemming av T‑celleproliferasjon og cytokinsekresjon. Nivolumab potenserer T‑cellerespons, inkl. antitumorrespons, ved å blokkere binding av ligandene til PD-1-reseptoren. Kombinert nivolumab- (anti-PD-1) og ipilimumab- (anti-CTLA-4) mediert hemming resulterer i forbedret antitumorrespons ved metastatisk melanom. I syngene tumormodeller hos mus resulterte blokkering av både PD-1 og CTLA-4 i synergetisk antitumoraktivitet.
Halveringstid: Nivolumab monoterapi: Geometrisk gjennomsnittlig clearance, terminal t1/2 og gjennomsnittlig eksponering ved steady state ved doser på 3 mg/kg annenhver uke for nivolumab var hhv. 7,9 ml/time og 25 dager og 86,6 µg/ml. Nivolumab i kombinasjon med ipilimumab: 1 mg/kg nivolumab administrert i kombinasjon med 3 mg/kg ipilimumab øker Cl av nivolumab med 29% og Cl av ipilimumab med 9%. 3 mg/kg nivolumab administrert i kombinasjon med 1 mg/kg ipilimumab, øker Cl av nivolumab med 1% og Cl av ipilimumab reduseres med 1,5%. Nivolumab i kombinasjon med ipilimumab og kjemoterapi: 360 mg nivolumab hver 3. uke administrert i kombinasjon med 1 mg/kg ipilimumab hver 6. uke og med 2 sykluser med kjemoterapi reduserer Cl av nivolumab med ca. 10% og øker Cl av ipilimumab med ca. 22%.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Hetteglassene skal oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Uåpnet hetteglass kan oppbevares ved kontrollert romtemperatur opptil 25°C i rombelysning i opptil 48 timer. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Kjemisk og fysisk stabilitet for ferdig tilberedt infusjonsvæske er vist å være som følgende (tiden inkl. adminstrering):

Tilberedning av infusjonen

Stabilitet ved oppbevaring ved 2-8°C beskyttet mot lys

Stabilitet ved oppbevaring i romtemperatur (≤25°C) og rombelysning

Ufortynnet eller fortynnet med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske

30 dager

24 timer (av totalt 30 dagers oppbevaring)

Fortynnet med glukose 50 mg/ml (5%) injeksjonsvæske

24 timer

8 timer (av totalt 24 timers oppbevaring)

Av mikrobiologiske hensyn skal ferdig tilberedt infusjonsvæske, uavhengig av oppløsningsvæske, brukes umiddelbart. Hvis den ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstiden og betingelsene brukerens ansvar og skal normalt ikke være >24 timer ved 2-8°C eller 8 timer (av de totalt 24 oppbevaringstimene) ved romtemperatur (≤25°C), med mindre tilberedningen har skjedd under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Opdivo, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg/ml 4 ml (hettegl.)
539385
-
-
5390,40 C
10 ml (hettegl.)
579240
-
-
13415,20 C
24 ml (hettegl.)
479954
-
-
32145,80 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.02.2021