Onivyde pegylated liposomal

Les Laboratoires Servier


Antineoplastisk middel.

L01C E02 (Irinotekan)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, dispersjon 4,3 mg/ml: 1 ml inneh.: Irinotekansukrosofatsalt (i pegylert liposomal formulering) tilsv. irinotekan anhydrøs fri base 4,3 mg, DSPC, kolesterol, MPEG-2000-DSPE, sukrose-oktasulfat, HEPES-buffer, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Behandling av metastatisk adenokarsinom i pankreas i kombinasjon med 5-fluorouracil (5-FU) og leukovorin (LV), hos voksne med sykdomsprogresjon etter gemcitabinbasert behandling.

Dosering

Behandling må forskrives og administreres av helsepersonell med erfaring i bruk av kreftlegemidler. Preparatet inneholder irinotekan innkapslet i en lipidvesikkel med dobbel membran eller et liposom, og tilsvarer ikke andre, ikke-liposomale irinotekanformuleringer, og disse skal ikke brukes om hverandre, pga. forskjeller i farmakokinetikk og dosering. Anbefalt dose er 70 mg/m2 administrert i.v. i løpet av 90 minutter, etterfulgt av 400 mg/m2 LV administrert i.v. i løpet av 30 minutter, etterfulgt av 2400 mg/m2 5-FU administrert i.v. i løpet av 46 timer. Dette regimet gjentas hver 2. uke. Skal ikke gis alene. Redusert startdose på 50 mg/m2 bør vurderes hos pasienter som er kjent homozygote for UGT1A1*28-allelet. Økning til 70 mg/m2 bør vurderes dersom det tolereres i påfølgende sykluser.
Premedikasjon: Standarddose deksametason (eller tilsv. kortikosteroid) og 5-HT3-antagonist (eller annet antiemetikum) anbefales minst 30 minutter før behandling.
Dosejustering: Alle doseendringer skal være basert på verste foregående toksisitet. LV-dosen krever ingen justering. For toksisitet av grad 1 og 2 anbefales ingen doseendring. For pasienter som starter behandling med Onivyde pegylated liposomal 50 mg/m2 og ikke øker dosen til 70 mg/m2, anbefales første dosereduksjon til 43 mg/m2 og andre dosereduksjon til 35 mg/m2. Pasienter som trenger ytterligere dosereduksjon skal avslutte behandlingen. Pasienter som er homozygote for UGT1A1*28-allelet og som ikke får legemiddelrelaterte toksiske virkninger i løpet av den første behandlingssyklusen (redusert dose på 50 mg/m2): Onivyde pegylated liposomal‑dosen kan økes til total dose på 70 mg/m2 i påfølgende sykluser basert på pasientens toleranse. Anbefalte doseendringer for Onivyde pegylated liposomal og 5-FU ved toksisitet grad 3-4 hos pasienter som ikke er homozygote for UGT1A1*28 (tabell 1):

Toksisitet

Alvorlighetsgrad1

Dosejustering

Hematologisk toksisitet

 

Nøytropeni

Alle grader

Ny behandlingssyklus skal ikke påbegynnes før absolutt nøytrofiltall er ≥1500 celler/mm3.

 

Grad 3 eller 4, eller nøytropen feber

1. forekomst: Reduser Onivyde pegylated liposomal-dosen til 50 mg/m2. Reduser 5-FU-dosen med 25% (1800 mg/m2).
2. forekomst: Reduser Onivyde pegylated liposomal-dosen til 43 mg/m2. Reduser 5-FU-dosen med ytterligere 25% (1350 mg/m2).
3. forekomst: Avslutt behandlingen.

Trombocytopeni eller leukopeni

 

Ny behandlingssyklus skal ikke påbegynnes før blodplatetallet er ≥100 000 plater/mm3. Doseendringer er tilsvarende som for nøytropeni.

Ikke-hematologisk toksisitet2

 

Diaré

Alle grader

Ny behandlingssyklus skal ikke påbegynnes før diaréen avtar til ≤grad 1.

 

Grad 3 eller 4

Doseendringer er tilsvarende som for nøytropeni.

Kvalme/brekninger

Alle grader

Ny behandlingssyklus skal ikke påbegynnes før kvalme/brekninger avtar til ≤grad 1 eller baseline.

 

Grad 3 eller 4 (til tross for antiemetisk behandling)

1. forekomst: Optimaliser antiemetisk behandling. Reduser Onivyde pegylated liposomal-dosen til 50 mg/m2.
2. forekomst: Optimaliser antiemetisk behandling. Reduser Onivyde pegylated liposomal-dosen til 43 mg/m2.
3. forekomst: Avslutt behandlingen.

Levertoksiske, nyretoksiske, respirasjonstoksiske eller andre2 toksiske virkninger

Alle grader

Ny behandlingssyklus skal ikke påbegynnes før bivirkningen avtar til ≤grad 1.

Grad 3 eller 4

Doseendringer er tilsvarende som for nøytropeni.

Anafylaktisk reaksjon

 

1. forekomst: Avslutt behandlingen.

1Toksisitetsgradering er basert på NCI CTCAE v4.0. 2Utelukker asteni og anoreksi; asteni og anoreksi av grad 3 krever ingen dosejustering.Anbefalte doseendringer for Onivyde pegylated liposomal og 5-FU ved toksisitet grad 3-4 hos pasienter som er homozygote for UGT1A1*28 uten tidligere økning3 til 70 mg/m2 (tabell 2):

Toksisitet

Alvorlighetsgrad1

Dosejustering

Bivirkninger2

Alle grader

Ny behandlingssyklus skal ikke påbegynnes før bivirkningen avtar til ≤grad 1.

 

Grad 3 eller 4

1. forekomst: Reduser Onivyde pegylated liposomal-dosen til 43 mg/m2. 5-FU doseendring som i tabell 1.
2. forekomst: Reduser Onivyde pegylated liposomal-dosen til 35 mg/m2. 5-FU doseendring som i tabell 1.
3. forekomst: Avslutt behandlingen.

1Toksisitetsgradering er basert på NCI CTCAE v4.0. 2Utelukker asteni og anoreksi; asteni og anoreksi av grad 3 krever ingen dosejustering. 3Dersom doseøkning til 70 mg/m2 tolereres i påfølgende sykluser, skal doseendringer som anbefalt i tabell 1 følges.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Bruk skal unngås ved bilirubin >2 mg/dl, eller ASAT og ALAT >2,5 × øvre normalgrense (ULN) eller >5 × ULN ved levermetastaser. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering anbefales ikke ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Bruk anbefales ikke ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom ≤18 år: Ingen data. Eldre: Dosejustering anbefales ikke.
Tilberedning/Håndtering: Se SPC. Riktig dose fortynnes til et endelig volum på 500 ml med glukose 50 mg/ml (5%) injeksjonsvæske eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske. Skal ikke blandes med andre legemidler. Ubrukt legemiddel samt avfall bør destrueres iht. lokale krav.
Administrering: Til i.v. bruk etter fortynning. Skal ikke administreres som bolusinjeksjon eller ufortynnet dispersjon. Onivyde pegylated liposomal skal administreres før LV, etterfulgt av 5-FU. Forsiktighet skal utvises for å unngå ekstravasasjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming.

Forsiktighetsregler

Ingen nytte er påvist hos pasienter med tidligere eksponering for ikke-liposomal irinotekan. Myelosuppresjon/nøytropeni: Full blodstatus bør overvåkes. Pasienten må være klar over risikoen for nøytropeni og betydningen av feber. Median tid til nadir for nøytropeni ≥grad 3 er 23 dager etter 1. dose. Behandlingen bør ikke igangsettes ved nøytropen feber eller absolutt nøytrofiltall <1500 celler/mm3. Sepsis med nøytropen feber og påfølgende septisk sjokk med fatalt utfall er sett ved metastatisk adenokarsinom i pankreas. Skal ikke brukes ved alvorlig benmargssvikt. Tidligere abdominal bestråling øker risikoen for alvorlig og febril nøytropeni. Nøye overvåkning med blodtellinger anbefales, og bruk av myeloide vekstfaktorer skal vurderes ved tidligere abdominal bestråling. Forsiktighet må utvises ved samtidig strålebehandling. Mangelfull glukuronidering av bilirubin, f.eks. ved Gilberts syndrom, kan gi høyere risiko for myelosuppresjon. Sammenlignet med europeiske pasienter, har asiatiske pasienter økt risiko for alvorlig og febril nøytropeni. Immunsuppresiv virkning og vaksiner: Administrering av levende eller levende, svekkede vaksiner til pasienter med immunforsvar som er nedsatt av kjemoterapeutika, inkl. liposomal irinotekan, kan føre til alvorlige eller fatale infeksjoner. Vaksinering med levende vaksine skal derfor unngås. Ikke-levende eller inaktiverte vaksiner kan administreres, men responsen på slike vaksiner kan være svekket. Diaré: Kan oppstå tidlig (≤24 timer etter behandling) eller sent (>24 timer etter behandling). Ved tidlig diaré skal terapeutisk og profylaktisk behandling med atropin vurderes, med mindre det er kontraindisert. Pasienten må gjøres oppmerksom på risikoen for forsinket diaré som kan være svekkende og, i sjeldne tilfeller, livstruende, siden vedvarende løs eller vandig avføring kan føre til dehydrering, elektrolyttubalanse, kolitt, gastrointestinal ulcerasjon, infeksjon eller sepsis. Så snart første flytende avføring opptrer, skal pasienten begynne å drikke store mengder elektrolyttholdig drikke. Pasienten skal ha loperamid (eller tilsvarende) lett tilgjengelig for å begynne behandling ved sen diaré. Behandling med loperamid skal igangsettes ved første forekomst av mindre fast eller løs avføring, eller så snart det oppstår hyppigere tarmbevegelser enn normalt. Loperamid skal gis til pasienten har vært fri for diaré i minst 12 timer. Hvis diaréen vedvarer i >24 timer under bruk av loperamid, skal støttende behandling med oral antibiotika (f.eks. fluorokinolon i 7 dager) vurderes. Loperamid skal ikke brukes i >48 timer sammenhengende, pga. risiko for paralytisk ileus. Hvis diaréen vedvarer i >48 timer, avbryt loperamidbehandlingen, overvåk og erstatt elektrolytter i væske, og fortsett med antibiotisk støttebehandling til ledsagende symptomer er behandlet. Liposomal irinotekan må ikke gis til pasienter med tarmobstruksjon og kronisk inflammatorisk tarmsykdom før denne er behandlet. Kolinerge reaksjoner: Tidlig diaré kan være ledsaget av kolinerge symptomer som rhinitt, økt spyttdannelse, hetetokter, diaforese, bradykardi, miose og hyperperistaltikk. Ved kolinerge symptomer skal atropin gis. Akutte infusjonsreaksjoner og relaterte reaksjoner: Infusjonsreaksjoner er rapportert, primært utslett, urticaria, periorbitalt ødem eller pruritus. Overfølsomhetsreaksjoner, inkl. akutt infusjonsreaksjon, kan forekomme. Behandlingen skal seponeres ved alvorlige overfølsomhetsreaksjoner. Tidligere Whipple-operasjon: Pasienter med tidligere Whipple-operasjon har høyere risiko for alvorlige infeksjoner etter behandling med liposomal irinotekan i kombinasjon med 5-FU og LV, og skal overvåkes for tegn på infeksjoner. Karsykdommer: Har vært forbundet med tromboemboliske komplikasjoner, slik som lungeemboli, venetrombose og arteriell tromboemboli. Grundig anamnese for å identifisere flere risikofaktorer i tillegg til underliggende neoplasme. Pasienten skal informeres om tegn og symptomer på tromboemboli, og rådes til å kontakte lege eller sykepleier umiddelbart dersom slike tegn eller symptomer oppstår. Lungetoksisitet: Interstitiell lungesykdomslignende (ILD-lignende) hendelser med dødelig utfall har forekommet hos pasienter som fikk ikke-liposomal irinotekan. Risikofaktorer omfatter allerede eksisterende lungesykdom, bruk av pneumotoksiske legemidler, kolonistimulerende faktorer eller tidligere strålebehandling. Pasienter med risikofaktorer må overvåkes nøye med tanke på respirasjonssymptomer før og under behandlingen. Behandlingen skal avbrytes ved ny eller tiltagende dyspné, hoste og feber, i påvente av diagnostisk vurdering. Behandlingen skal seponeres ved bekreftet ILD-diagnose. Nedsatt leverfunksjon: Hyperbilirubinemi gir økt risiko for nøytropeni. Full blodstatus skal overvåkes regelmessig ved totalbilirubin på 1-2 mg/dl. Forsiktighet må utvises ved nedsatt leverfunksjon (bilirubin >2 × ULN, transaminaser >5 × ULN). Forsiktighet må utvises ved bruk av andre hepatotoksiske legemidler, spesielt ved tidligere nedsatt leverfunksjon. Undervektige pasienter (BMI <18,5 kg/m2): Forsiktighet må utvises. Hjelpestoffer: Inneholder 0,144 mmol (3,31 mg) natrium/ml, og dette må tas hensyn til ved kontrollert natriumdiett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Moderat påvirkning; forsiktighet bør utvises ved bilkjøring og betjening av maskiner under behandlingen.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Sterke CYP3A4-induktorer: Samtidig bruk av CYP3A4-induktorer kan redusere systemisk eksponering for Onivyde pegylated liposomal. Skal ikke brukes med sterke CYP3A4-induktorer med mindre det ikke finnes andre behandlingsalternativer. Det bør overveies å erstatte disse med ikke-enzyminduserende behandling minst 2 uker før oppstart av behandling med Onivyde pegylated liposomal. Sterke CYP3A4-hemmere og UGT1A1-hemmere: Samtidig bruk av CYP3A4- eller UGT1A1-hemmere kan øke systemisk eksponering for Onivyde pegylated liposomal. Onivyde pegylated liposomal skal ikke brukes med sterke CYP3A4-hemmere. Sterke CYP3A4-hemmere skal seponeres minst 1 uke før behandlingsstart. Sterke UGT1A-hemmere skal ikke brukes samtidig med Onivyde pegylated liposomal med mindre det ikke finnes behandlingsalternativer.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal ikke brukes under graviditet med mindre det er helt nødvendig. Ved bruk under graviditet må pasienten informeres om risikoen for fosterskade. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandlingen og 1 måned etter. Menn bør bruke kondom under behandlingen og 4 måneder etter.
Amming: Kontraindisert pga. risikoen for alvorlige bivirkninger hos diende barn. Pasienten skal ikke amme før 1 måned etter siste dose.
Fertilitet: Ikke undersøkt.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Vanlige Lymfopeni
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter, brekning, diaré, kvalme, stomatitt
Vanlige Hemoroider, kolitt
Mindre vanlige Proktitt, øsofagitt
Generelle
Svært vanlige Asteni, betente slimhinner, fatigue, feber, perifert ødem
Vanlige Infusjonsrelatert reaksjon, ødem
Hud
Svært vanlige Alopesi
Mindre vanlige Makulopapuløst utslett, misfarging av negler
Immunsystemet
Mindre vanlige Overfølsomhet
Infeksiøse
Vanlige Febril nøytropeni, gastroenteritt, oral candidiasis, pneumoni, sepsis, septisk sjokk
Mindre vanlige Galleveissepsis
Kar
Vanlige Dyp venetrombose, embolisme, hypotensjon, lungeembolisme
Mindre vanlige Trombose
Lever/galle
Vanlige Hypoalbuminemi
Luftveier
Vanlige Dysfoni, dyspné
Mindre vanlige Hypoksi
Nevrologiske
Svært vanlige Svimmelhet
Vanlige Dysgeusi, kolinergt syndrom
Nyre/urinveier
Vanlige Akutt nyresvikt
Psykiske
Vanlige Insomni
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Dehydrering, hypokalemi, hypomagnesemi, redusert appetitt
Vanlige Hypofosfatemi, hypoglykemi, hyponatremi
Undersøkelser
Svært vanlige Redusert vekt
Vanlige Økt ALAT, økt ASAT, økt INR, økt bilirubin
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Abdominalsmerter, brekning, diaré, kvalme, stomatitt
Generelle Asteni, betente slimhinner, fatigue, feber, perifert ødem
Hud Alopesi
Nevrologiske Svimmelhet
Stoffskifte/ernæring Dehydrering, hypokalemi, hypomagnesemi, redusert appetitt
Undersøkelser Redusert vekt
Vanlige
Blod/lymfe Lymfopeni
Gastrointestinale Hemoroider, kolitt
Generelle Infusjonsrelatert reaksjon, ødem
Infeksiøse Febril nøytropeni, gastroenteritt, oral candidiasis, pneumoni, sepsis, septisk sjokk
Kar Dyp venetrombose, embolisme, hypotensjon, lungeembolisme
Lever/galle Hypoalbuminemi
Luftveier Dysfoni, dyspné
Nevrologiske Dysgeusi, kolinergt syndrom
Nyre/urinveier Akutt nyresvikt
Psykiske Insomni
Stoffskifte/ernæring Hypofosfatemi, hypoglykemi, hyponatremi
Undersøkelser Økt ALAT, økt ASAT, økt INR, økt bilirubin
Mindre vanlige
Gastrointestinale Proktitt, øsofagitt
Hud Makulopapuløst utslett, misfarging av negler
Immunsystemet Overfølsomhet
Infeksiøse Galleveissepsis
Kar Trombose
Luftveier Hypoksi

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Det er rapportert om overdosering med ikke‑liposomal irinotekan ved doser på opptil ca. det dobbelte av anbefalte terapeutisk dose, noe som kan være fatalt. De mest signifikante rapporterte bivirkningene var alvorlig nøytropeni og alvorlig diaré.
Behandling: Maks. støttebehandling bør igangsettes for å forhindre dehydrering som følge av diaré, og for å behandle ev. infeksiøse komplikasjoner.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer enzymet DNA‑topoisomerase I. Irinotekan og den aktive metabolitten SN-38 bindes reversibelt til topoisomerase I-DNA-komplekset, og induserer enkelttrådede DNA-lesjoner som blokkerer DNA-replikasjonsgaffelen og er ansvarlig for cytotoksisiteten.
Proteinbinding: Ubetydelig. SN-38 er bundet til plasmaproteiner i høy grad (ca. 95%).
Fordeling: Liposom-innkapsling av irinotekan forlenger sirkulasjonen og begrenser distribusjonen. 95% av irinotekan forblir liposom-innkapslet under sirkulasjon. Vd ved dosering 70 mg/m2 er 2,6 liter/m2.
Metabolisme: Metaboliseres av karboksylesterase til aktiv metabolitt, som glukuronideres av UGT1A1.
Utskillelse: Ikke fullstendig klarlagt. Ikke-liposomal irinotekan utskilles i urin med 11-20%.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som bør være <24 timer ved 2-8°C, eller <6 timer ved 15-25°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Onivyde pegylated liposomal, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, dispersjon:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
4,3 mg/ml 10 ml (hettegl.)
050318
-
-
8260,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.08.2020