Oftan

Santen


Glaukommiddel. Ikke-selektiv betablokker.

S01E D01 (Timolol)ØYEDRÅPER, oppløsning 5 mg/ml: 1 ml inneh.: Timololmaleat tilsv. timolol 5 mg, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumhydroksid til pH 6,5-7, benzalkoniumklorid 0,1 mg, vann til injeksjonsvæsker. Inneholder fosfater tilsv. 11,8 mg.


Indikasjoner

Til nedsettelse av intraokulært trykk (IOP). Til pasienter med kronisk åpenvinkelglaukom av primær eller sekundær natur. Glaukom hos afakipasienter.

Dosering

1 dråpe i øyet 1-2 ganger daglig. Da det kan ta noen uker før IOP stabiliseres bør trykkmåling utføres ca. 4 uker etter behandlingsstart. Hvis IOP holdes på tilfredsstillende nivå kan preparatet doseres 1 gang/dag hos mange. IOP bør måles på ulike tider i døgnet pga. døgnvariasjoner.
Overgang fra andre glaukommidler
Dag 1: Doseringen med disse fortsettes og 1 dråpe timolol gis i tillegg 1-2 ganger. Dag 2: Tidligere terapi seponeres og timolol fortsettes.
Som tillegg til annen antiglaukomterapi
1 dråpe i øyet 1-2 ganger/dag.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn og ungdom: Kun for midlertidig behandling ved primært medfødt/juvenilt glaukom mens alternativ behandling vurderes (f.eks. kirurgi). Spesifikk doseringsanbefaling kan ikke gis. Hvis fordel oppveier risiko anbefales lavest mulig dose 1 gang/dag. Ved utilstrekkelig kontroll av IOP vurderes nøye opptitrering til maks. 2 dråper/dag pr. øye. Ved dosering 2 ganger/dag anbefales intervall på 12 timer. Pasienter, spesielt nyfødte, observeres nøye i 1-2 timer etter 1. dose, og overvåkes for okulære og systemiske bivirkninger til inngrepet utføres. Preparat med 0,1% virkestoff kan være tilstrekkelig. Se også Forsiktighetsregler.
Tilberedning/Håndtering Dråpespissen skal ikke berøre øyelokk, området rundt øyet eller andre flater. Skal holdes godt lukket når den ikke er i bruk.
Administrering Kun 1 dråpe skal instilleres ved hver dosering. Nasolakrimal okklusjon eller lukking av øynene etter instillasjon reduserer systemiske bivirkninger og gir økt lokal aktivitet. For bruksanvisning, se pakningsvedlegg. Ved kontaktlinsebruk, se Forsiktighetsregler.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Reaktiv luftveissykdom, inkl. nåværende eller tidligere bronkialastma, alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom. Sinusbradykardi, syk-sinus-syndrom, SA-blokk, AV-blokk grad II og II som ikke kontrolleres med pacemaker. Åpenbar hjertesvikt. Kardiogent sjokk.

Forsiktighetsregler

Gir en viss systemisk absorpsjon og kan ev. gi samme type bivirkninger sett med systemiske betablokkere. Hjertesykdom: Behandling evalueres kritisk og andre virkestoff overveies. Pasienten skal overvåkes for tegn på forverring av kardiovaskulær sykdom og bivirkninger. Ved hjertesvikt skal sykdomsbildet være velkontrollert før behandling startes. Ved tidligere alvorlig hjertesykdom skal tegn på svikt observeres og pulsfrekvens kontrolleres. Gis med forsiktighet ved hjerteblokk grad I. Karsykdom: Forsiktighet utvises ved alvorlig form for Raynauds sykdom/syndrom. Andre betablokkere: Hos pasienter som allerede får systemiske betablokkere, kan effekten av systemisk betablokade og effekt på IOP forsterkes og responsen bør overvåkes. Bruk av 2 lokaltvirkende betablokkere anbefales ikke. Respirasjonssykdom: Luftveisreaksjoner, inkl. død pga. bronkospasme ved astma, er sett for enkelte oftalmiske betablokkere. Brukes med forsiktighet ved mild/moderat kols og kun hvis mulig fordel oppveier risikoen. Hypoglykemi/diabetes: Forsiktighet utvises. Kan maskere symptomer på akutt hypoglykemi. Hypertyreose: Kan maskere tegn på hypertyreose. Anafylaktisk reaksjon: Pasienter med atopi eller alvorlige anafylaktiske reaksjoner mot en rekke allergener i anamnesen, kan bli mer reaktive overfor disse allergenene og respondere dårlig på vanlige adrenalindoser. Hornhinnesykdom: Oftalmiske betablokkere kan gi tørre øyne. Forsiktighet utvises ved hornhinnesykdom. Koroidal avløsning: Er sett etter administrering av vandig suppresjonsbehandling etter filtreringsprosedyre. Benzalkoniumklorid: Inneholder benzalkoniumklorid som kan gi øyeirritasjon, symptomer på tørre øyne og kan påvirke tårefilm og hornhinne. Skal derfor brukes med forsiktighet ved tørre øyne og hos pasienter med risiko for sykdom på hornhinnen. Kontaktlinser skal fjernes før drypping og ikke gjeninnsettes før etter 15 minutter, da benzalkoniumklorid kan skade myke kontaktlinser. Barn og ungdom: Risiko og fordeler skal vurderes, og detaljert anamnese og undersøkelse for bestemmelse av forekomst av systemiske abnormiteter bør utføres før bruk. Brukes med forsiktighet, spesielt hos nyfødte, spedbarn og småbarn pga. risiko for apné og Cheyne-Stokes respirasjon. Bærbar apnémonitor kan være nyttig hos nyfødte. Foreldre skal informeres om mulige bivirkninger, spesielt hosting og hvesing, slik at behandlingen kan seponeres umiddelbart. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi forbigående tåkesyn og øyeirritasjon etter administrering.

Interaksjoner

Pasienter som samtidig får systemiske betablokkere må observeres for mulig additiv effekt på IOP. Additive effekter som gir hypotensjon og/eller markert bradykardi kan forekomme ved samtidig bruk av orale kalsiumkanalblokkere, betaadrenerge blokkere, antiarytmika (inkl. amiodaron), digitalisglykosider, parasympatomimetika og katekolaminfrisettende legemidler som guanetidin. Nøye observasjon anbefales samtidig bruk av guanetidin. Pasienter som får orale betablokkere eller kalsiumkanalblokkere bør følges opp pga. mulighet for systemiske bivirkninger som f.eks. hypotensjon, AV-ledningsforstyrrelser og hjertesvikt. Samtidig bruk av kalsiumantagonister bør unngås ved svekket hjertefunksjon. Samtidig bruk av digitalisglykosider eller kalsiumantagonister kan ha additiv effekt ved forlengelse av AV-overledningstid. Forsterket systemisk betablokade er sett ved kombinasjon med CYP2D6-hemmere. Cimetidin kan øke timololkonsentrasjon i plasma. Kombinasjon med barbitursyrederivat, kinidin og verapamil bør unngås. Kombinasjoner som kan kreve dosejustering: Diltiazem, adrenalin, fenylpropanolamin, NSAID, antiarytmika klasse I, klonidin og prazosin. Samtidig bruk med digitalis og diltiazem/verapamil kan ha additiv hemmende effekt på AV-overledning. Tilfeller av mydriasis er sett ved samtidig bruk av adrenalin, mens timolol brukt alene har liten/ingen effekt på pupillstørrelse. Kan blokkere systemisk effekt av betaagonister som adrenalin. Anestesilegen må informeres hvis pasienten får timolol. Hos eldre og ved kardiovaskulær sykdom bør timolol seponeres 1 dag før øyeoperasjon.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetUtilstrekkelige data. Skal ikke brukes hvis ikke strengt nødvendig. Risiko for intrauterin vekstretardasjon og tegn på betablokade er sett med bruk av betablokkere frem til fødsel. Ved bruk frem til fødsel skal den nyfødte overvåkes nøye de første levedagene. Betablokkere reduserer perfusjon av placenta og kan forårsake fosterdød og prematur fødsel. Økt fødselsvarighet, økt bilirubinemi og nedsatt respons på anoksi hos nyfødte er sett, samt at hjerte- og lungekomplikasjoner kan oppstå en tid etter fødsel. Dyrestudier har ikke vist teratogenisitet, men redusert navlestrøm, redusert fostervekst, forsinket forbening og økt føtal/postnatal dødelighet er sett.
AmmingUtskilles i morsmelk, men ved terapeutiske doser er det usannsynlig at disse mengdene kan føre til symptomer på betablokade hos nyfødte.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerSystemiske effekter som for systemiske betablokkere, f.eks. svimmelhet, hodepine, kortpustethet, bradykardi, bronkospasme, hjertestans.
BehandlingSkyll øyet med lunkent vann. Symptomatisk. Fjernes ikke lett ved hemodialyse.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeHar ikke egen sympatomimetisk effekt og virker ikke lokalanestetisk. Senker normalt og forhøyet IOP. Viktigst er nedsatt produksjon av kammervann. Noen ganger sees også økt avløpshastighet. Effekt inntrer raskt. Maks. effekt etter 1-2 timer. Signifikant trykkreduksjon er vist i opptil 24 timer. Gir ingen forandring i pupillstørrelse.
AbsorpsjonTil en viss grad systemisk.
ProteinbindingLav.
FordelingLav til moderat lipidløselighet.
MetabolismeOmfattende i lever.
UtskillelseI urin som metabolitter og i uendret form.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved <25°C. Unngå direkte sollys. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Holdbarhet etter åpning: 4 uker.

 

Pakninger, priser og refusjon

Oftan, ØYEDRÅPER, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
5 mg/ml 5 ml (flaske)
196063
Blå resept 58,10 C
3 × 5 ml (flaske)
530659
Blå resept 101,80 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Oftan ØYEDRÅPER, oppløsning 5 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.09.2020


Sist endret: 01.11.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)