PERITONEALDIALYSEVÆSKE 1,1%: 1 ml inneh.: Tyrosin 0,3 mg, tryptofan 0,27 mg, fenylalanin 0,57 mg, treonin 0,646 mg, serin 0,51 mg, prolin 0,595 mg, glycin 0,51 mg, alanin 0,951 mg, valin 1,393 mg, metionin 0,85 mg, isoleucin 0,85 mg, leucin 1,02 mg, lysinhydroklorid 0,955 mg, histidin 0,714 mg, arginin 1,071 mg, natriumklorid 5,38 mg, kalsiumkloriddihydrat 0,184 mg, magnesiumkloridheksahydrat 51 µg, natrium-(S)-laktatoppløsning 4,48 mg, Elektrolyttinnh. pr. 1000 ml: Aminosyrer 87 mmol, natrium 132 mmol, kalsium 1,25 mmol, magnesium 0,25 mmol, laktat 40 mmol, klorid 105 mmol. pH ca. 6,6. Osmolaritet: 365 mosmol/liter.


Indikasjoner

Anbefales som en non-glukose basert PD-oppløsning som del av et PD-regime ved behandling av pasienter med kronisk nyresvikt. Spesielt anbefalt til feilernærte PD-pasienter.

Dosering

Kun til intraperitoneal bruk. Ikke til intravenøs bruk.
Voksne
Et skift pr. dag med en 2 eller 2,5 liter pose ved kroppsvekt 70 kg. Ved lavere kroppsvekt må fyllevolumet mulig reduseres, avhengig av kroppsstørrelse. Annen dosering kan være indisert i spesielle tilfeller, men skal ikke overskride 2 poseskift pr. dag. Merk at anbefalt daglig totalinntak av proteiner er ≥1,2 g/kg kroppsvekt for voksne dialysepasienter. En 2 liter pose med Nutrineal inneholder 22 g aminosyrer som tilsvarer 0,3 g/kg kroppsvekt/24 timer (ca. 25% av daglig proteinbehov) for en voksen dialysepasient med kroppsvekt 70 kg.
Eldre
Som for voksne.
Barn og ungdom
Et PD-skift pr. dag. Risiko/klinisk nytte skal vurderes. Barn >2 år: 800-1400 ml/m2 inntil maks. 2000 ml etter hva som tolereres. Barn <2 år: 200-1000 ml/m2. Individuell dialysebehandling er nødvendig, noe som inkl. riktig tilpassing av fyllevolumer. Behandling skal revurderes etter 3 måneder dersom klinisk eller biokjemisk status ikke forbedres.
Administrering Kan varmes til 37°C for økt pasientkomfort. Avtappet væske bør observeres mht. fibrin/uklarhet, da dette kan være tegn på peritonitt.

Kontraindikasjoner

Kjent hypersensitivitet for noen av aminosyrene, eller noen av hjelpestoffene, serumureanivå >38 mmol/liter, uremiske symptomer, metabolsk acidose, medfødte feil i aminosyremetabolismen, nedsatt leverfunksjon, alvorlig hypokalemi, ukorrigerbare mekaniske defekter som hindrer effektiv PD eller øker risikoen for infeksjon, dokumentert tap av peritonealfunksjonen eller omfattende adherenser som nedsetter peritonealfunksjonen.

Forsiktighetsregler

Innkapslende peritoneal sklerose (EPS) vurderes som en kjent, sjelden komplikasjon ved behandling med PD og er rapportert ved bruk av PD-væsker, inkl. Nutrineal. Ved peritonitt skal, om mulig, valg av antibiotika samt dosering baseres på identifiserings- og følsomhetstester av isolert(e) organisme(r). Bredspektret antibiotika kan være indisert før identifisering foreligger. Ved symptomer på overfølsomhetsreaksjon avsluttes administreringen straks og klinisk indiserte, nødvendige tiltak initieres. Metabolsk acidose skal korrigeres før og under behandling. Sikkerhet og effekt hos barn er ikke fastslått. Legemidler (inkl. vannløselige vitaminer) kan gå tapt under PD, og substitusjonsbehandling gis etter behov. Proteininntak fra mat skal overvåkes. PD bør brukes med forsiktighet ved tilstander i abdomen, inkl. skade på peritonealmembranen og diafragma etter kirurgi, fra medfødte anomali eller skade inntil fullstendig tilhelning, abdominale tumorer, infeksjon i bukveggen, brokk, fekal fistel, kolostomi eller iliostomi, hyppige episoder av divertikulitt, inflammatorisk eller iskemisk tarmsykdom, store polycystiske nyrer eller andre tilstander som påvirker integriteten til bukveggen, overflaten på abdomen eller bukhulen samt ved andre tilstander, inkl. nylig gjennomført aortagraft og alvorlig lungesykdom. Over- og underhydrering må unngås, nøye overvåking er påkrevd. Skjema over væskebalanse må føres, og kroppsvekten skal overvåkes. Oppløsningen inneholder ikke kalium pga. risiko for hyperkalemi. Ved normalt serumnivå av kalium eller ved hypokalemi, kan tillegg av kaliumklorid (inntil en konsentrasjon på 4 mEq/liter) være indisert for å forebygge alvorlig hypokalemi. Bør kun initieres av lege og etter nøye vurdering av serumkalium/total kroppskalium. Serumelektrolyttkonsentrasjoner (spesielt hydrogenkarbonat, kalium, magnesium, kalsium og fosfat), blodkjemi (inkl. parathyreoideahormon) og hematologiske parametre bør jevnlig kontrolleres. Ved diabetes skal blodsukkernivå måles jevnlig og insulindoseringen eller annen behandling for hyperglykemi justeres. En del av aminosyrene omdannes til metabolsk nitrogenholdig avfall, slik som urea. Ved utilstrekkelig dialyse kan ev. metabolsk tilleggsavfall føre til uremiske symptomer som anoreksi eller brekninger, dette kan behandles med reduksjon i antall poseskift, seponering eller økt dialysedose med en oppløsning uten aminosyrer. Hyperparatyreose kan forverres ved bruk av PD-væske med lavt kalsiuminnhold, fordeler og ulemper må derfor nøye vurderes.

Interaksjoner

Blodkonsentrasjonen av dialyserbare legemidler kan reduseres, og må om nødvendig kompenseres. Plasmanivået av kalium, kalsium og magnesium må følges nøye hos pasienter som bruker hjerteglykosider, pga. risiko for digitalisintoksikasjon. Tillegg av kalium kan være nødvendig.

Graviditet, amming og fertilitet

Skal ikke brukes under graviditet eller amming uten at det er et klart behov.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerKan være abdominal utspenthet/smerte og/eller kortpustethet.
BehandlingOverinfusjon: Tømme oppløsningen fra bukhulen. Overdosering: Hypervolemi: Bruk hypertone PD-væsker samt væskerestriksjoner. Elektrolyttforstyrrelser: Iht. elektrolyttforstyrrelsen, verifisert ved blodprøver. Hypokalemi: Oralt inntak av kalium eller tilførsel av kaliumklorid i PD-væsken.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeTransport mellom dialysevæsken og peritonealkapillærer skjer iht. prinsippene for osmose og diffusjon. Inneholder 64% essensielle aminosyrer. 36% ikke-essensielle aminosyrer inngår for å imøtekomme krav for pasienter med kronisk nyresvikt. Ikke-essensielle aminosyrer inkl. histidin (anses som en essensiell aminosyre ved nyresvikt) og arginin. Aminosyreabsorpsjonen bidrar til å forbedre plasmaprofilen av aminosyrer samt nitrogenbalansen.
Absorpsjon70-80% av aminosyrene er absorbert etter 6 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares beskyttet mot lys. Brukes umiddelbart etter at ytterposen er fjernet.

Andre opplysninger

Kompatibiliteten må sjekkes før tilsetting av andre legemidler. Heparin og insulin kan tilsettes.

 

Pakninger, priser og refusjon

Nutrineal PD4 med aminosyrer 1,1%, PERITONEALDIALYSEVÆSKE:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1,1% 5 × 2000 ml (plastpose, duo)
459214
- 857,40 C
4 × 2500 ml (plastpose, enkel)
006864
- 931,30 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Nutrineal PD4 med aminosyrer 1,1% PERITONEALDIALYSEVÆSKE 1,1%

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.09.2020


Sist endret: 04.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)