Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

MIKSTUR, suspensjon 40 mg/ml med appelsinsmak og 40 mg/ml med jordbærsmak: 1 ml inneh.: Ibuprofen 40 mg, flytende maltitol, sitronsyremonohydrat, natriumsitrat, natriumklorid, sakkarinnatrium, polysorbat 80, domifenbromid, glyserol, xantangummi, renset vann. Appelsinsmak (inneh. hvetestivelse) eller jordbærsmak (inneh. propylenglykol).


Indikasjoner

Kortvarig symptomatisk behandling av milde til moderate smerter. Kortvarig symptomatisk behandling av feber.
Reseptfri bruk Barn 1-12 år: Korttidsbehandling av milde til moderate smerter (f.eks. hodepine, menstruasjonssmerter, tannpine, muskelsmerter, leddsmerter) og​/​eller feber (f.eks. ved forkjølelse, influensa).

Dosering

Kun korttidsbruk. Lege kontaktes dersom det er behov utover 3 dager eller symptomene forverres. Bivirkninger kan minimeres ved å bruke laveste effektive dose for å kontrollere symptomene, i kortest mulig tid.
Barn >6 måneder-12 år (7-40 kg)
20-30 mg/kg kroppsvekt pr. dag fordelt på flere doser (3-4 doser), se tabell. Dosen gis ca. hver 6.-8. time.

Barnets vekt (alder)

Enkeltdose

Antall doser pr. døgn

7-9 kg (6-11 måneder)*

1 × 1,25 ml (50 mg)

3-4

10-15 kg (1-3 år)

1 × 2,5 ml (100 mg)

3

16-19 kg (4-5 år)

1 × 3,75 ml (150 mg)

3

20-29 kg (6-9 år)

1 × 5 ml (200 mg)

3

30-40 kg (10-12 år)

1 × 7,5 ml (300 mg)

3

*Kun reseptbelagt bruk.Bruk anbefales ikke hos barn <6 måneder eller som veier <7 kg.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-​/​nyrefunksjon: Ingen dosereduksjon ved lett til moderat nedsatt funksjon. Kontraindisert ved alvorlig lever- eller nyresvikt. Se Forsiktighetsregler.
Tilberedning​/​Håndtering Se pakningsvedlegget for bruksanvisning.
Administrering Skal svelges. Vedlagt måleutstyr (oral sprøyte) skal brukes. Tas med mat ved sensitiv mage.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Ved tidligere overfølsomhetsreaksjoner (f.eks. bronkospasme, astma, rhinitt, angioødem eller urtikaria) ved bruk av acetylsalisylsyre (ASA), ibuprofen eller andre NSAID. Tidligere gastrointestinal blødning eller perforasjon ved bruk av NSAID. Aktivt eller tidligere tilbakevendende magesår​/​blødning (≥2 adskilte påviste hendelser). Cerebrovaskulær eller annen aktiv blødning. Alvorlig lever- eller nyresvikt. Alvorlig hjertesvikt (NYHA-klasse IV). Uavklarte forstyrrelser i blodcelledannelsen. Graviditet i 3. trimester. Alvorlig dehydrering (forårsaket av oppkast, diaré eller utilstrekkelig væskeinntak).

Forsiktighetsregler

Maskering av symptomer på underliggende infeksjon: Ibuprofen kan maskere infeksjonssymptomer. Kan føre til forsinket behandlingsoppstart og forverre følger av infeksjon. Er sett ved bakteriell samfunnservervet pneumoni og bakterielle komplikasjoner ved varicella. Ved bruk til lindring av feber og smerter relatert til infeksjon, anbefales overvåkning av infeksjonen. Ved behandling utenfor sykehus kontaktes lege dersom symptomer vedvarer eller forverres. Systemisk lupus erythematosus (SLE) og blandet bindevevssykdom: Forsiktighet skal utvises pga. økt risiko for aseptisk meningitt. Ved forstyrret porfyrinmetabolisme: Forsiktighet skal utvises. Lever: Forsiktighet utvises ved nedsatt leverfunksjon. Kirurgiske inngrep: Forsiktighet skal utvises umiddelbart etter større kirurgiske inngrep. Allergiske reaksjoner: Forsiktighet skal utvises ved høysnue, nesepolypper eller kols og ved tidligere allergiske reaksjoner overfor andre substanser, pga. økt risiko for allergiske reaksjoner (inkl. astmaanfall, Quinckes ødem eller urtikaria). Ved alvorlige, akutte allergiske reaksjoner skal behandlingen seponeres og lege oppsøkes ved første tegn på allergisk reaksjon. Nødvendige medisinske tiltak igangsettes av helsepersonell. Respiratorisk: Bronkospasme kan utløses ved tidligere bronkialastma eller allergiske sykdommer. Mage-tarm: Gastrointestinale blødninger, sår eller perforasjoner (som kan være fatale), har forekommet for NSAID på ethvert tidspunkt under behandling, med eller uten varselsymptomer eller tidligere alvorlige gastrointestinale hendelser. Risiko for gastrointestinal blødning, sår eller perforasjon er høyere med økende doser, ved tidligere sår (spesielt komplisert av blødning eller perforasjon) og hos eldre. I slike tilfeller bør behandlingen startes med laveste dose. Kombinasjonsbehandling med beskyttende midler (f.eks. misoprostol eller protonpumpehemmere) bør vurderes hos disse, og hos pasienter med behov for samtidig behandling med lavdose ASA eller andre legemidler som kan øke gastrointestinal risiko. Pasienter, særlig eldre med tidligere gastrointestinal toksisitet, bør kontakte lege ved uvanlige abdominale symptomer (spesielt gastrointestinal blødning), særlig ved behandlingsstart. Forsiktighet utvises ved samtidig behandling med legemidler som gir økt risiko for sår eller blødning, f.eks. perorale kortikosteroider, antikoagulantia, SSRI eller platehemmere. Behandlingen seponeres hvis gastrointestinal blødning eller sår oppstår. Pasienten skal seponere behandlingen og oppsøke lege ved kraftige smerter i øvre del av abdomen, melena eller hematemese. Gis med forsiktighet ved gastrointestinal sykdom (ulcerøs kolitt, Crohns sykdom) pga. mulig forverring. Hud: Alvorlige hudreaksjoner kan forekomme. Risikoen er høyest tidlig i behandlingen, og reaksjon starter oftest i 1. behandlingsmåned. Behandling seponeres ved første tegn på hudutslett, slimhinnelesjoner eller andre tegn på overfølsomhet. Varicella kan være årsak til alvorlige infeksiøse komplikasjoner i hud og bløtvev, og bruk frarådes derfor ved varicella. Kardio-​/​cerebrovaskulære effekter: Forsiktighet skal utvises ved tidligere hypertensjon og​/​eller hjertesvikt pga. risiko for væskeretensjon og ødem. Studier indikerer at bruk av ibuprofen, spesielt ved høye doser (2400 mg​/​dag) kan være forbundet med økt risiko for arterielle trombotiske hendelser (f.eks. hjerteinfarkt eller slag). Økt risiko er ikke sett ved lave doser (f.eks. <1200 mg​/​dag). Ved ukontrollert hypertensjon, kongestiv hjertesvikt (NYHA-klasse II-III), etablert iskemisk hjertesykdom, perifer arteriesykdom og​/​eller cerebrovaskulær sykdom bør behandling kun igangsettes etter nøye vurdering, og høye doser (2400 mg​/​dag) bør unngås. Langtidsbehandling ved risikofaktorer for kardiovaskulære hendelser (f.eks. hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes mellitus, røyking), spesielt med høye doser (2400 mg​/​dag), skal kun igangsettes etter nøye vurdering. Blod​/​lymfe: Det bør utvises forsiktighet ved idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP) og blødningsdiatese. Ved forlenget administrering: Leververdier, nyrefunksjon og blodcelletall skal kontrolleres regelmessig. Legemiddelutløst hodepine (MOH): Langvarig bruk av smertestillende legemidler mot hodepine kan forverre hodepinen; ved slike tilfeller bør behandling seponeres. MOH bør mistenkes ved hyppig​/​daglig hodepine på tross av​/​pga. regelmessig bruk av legemidler mot hodepine. Nyrer: Forsiktighet utvises ved nedsatt nyrefunksjon pga. risiko for forverring. Vanemessig inntak av analgetika, spesielt kombinasjon av ulike virkestoff med analgetisk effekt, kan gi vedvarende nyreskade med risiko for nyresvikt (analgetisk nefropati). Risiko for nedsatt nyrefunksjon hos dehydrerte barn. Hjelpestoffer: Inneholder flytende maltitol som kan ha en mild lakserende effekt. Skal ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse. Inneholder hvetestivelse og kan inneholde spormengder gluten, men anses som sikkert ved cøliaki. Inneholder 28,09 mg natrium pr. 15 ml suspensjon, og dette skal vurderes ved kontrollert natriumdiett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Samtidig bruk av andre NSAID, inkl. selektive COX-2-hemmere, bør unngås pga. økt risiko for bivirkninger. Samtidig bruk av ASA anbefales vanligvis ikke pga. økt risiko for bivirkninger. Det kan ikke utelukkes at regelmessig langtidsbruk av ibuprofen kan redusere den hjertebeskyttende effekten av lave doser ASA. Ingen påvirkning er sannsynlig ved sporadisk bruk av ibuprofen. Forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk av antihypertensiver (ACE-hemmere, betablokkere og angiotensin II-antagonister). Diuretika kan øke risikoen for nefrotoksisitet av NSAID. Ved nedsatt nyrefunksjon (f.eks. dehydrerte pasienter​/​eldre med nedsatt nyrefunksjon) kan samtidig bruk av ACE-hemmer, betablokker​/​angiotensin II-antagonist og COX-hemmere forverre nyrefunksjonen, inkl. mulig akutt, vanligvis reversibel nyresvikt. Forsiktighet bør derfor utvises ved kombinasjonsbehandling, spesielt hos eldre. Ved nedsatt nyrefunksjon bør pasientene være adekvat hydrerte og nyrefunksjonen bør overvåkes etter igangsetting av samtidig behandling og deretter regelmessig. Samtidig bruk av kaliumsparende diuretika kan gi hyperkalemi. Samtidig bruk av digoksin, metotreksat, fenytoin eller litium kan øke serumnivåene av disse legemidlene. NSAID bør ikke brukes 8-12 dager etter bruk av mifepriston, da NSAID kan redusere effekten av mifepriston. Samtidig bruk av takrolimus eller ciklosporin øker risikoen for nefrotoksisitet. Økt risiko for gastrointestinale sår eller blødninger ved samtidig bruk av kortikosteroider. NSAID kan forsterke effektene av antikoagulantia. Samtidig bruk av platehemmere og SSRI gir økt risiko for gastrointestinal blødning. Ved samtidig bruk av sulfonylurea anbefales kontroll av blodglukoseverdier. Økt risiko for hemartrose og hematom hos hiv-positive blødere som får samtidig zidovudinbehandling. Samtidig bruk av probenecid eller sulfinpyrazon kan forsinke utskillelsen av ibuprofen. Ved samtidig bruk av baklofen kan baklofentoksisitet utvikles. Ritonavir kan øke plasmakonsentrasjonen av NSAID. NSAID kan redusere utskillelsen av aminoglykosider. Samtidig bruk av kinoloner kan gi økt risiko for kramper. Reduksjon av ibuprofendosen bør vurderes ved samtidig bruk av potente CYP2C9-hemmere, spesielt dersom høye doser med ibuprofen gis samtidig med vorikonazol​/​flukonazol. Ibuprofen kan hemme kaptoprils effekt på natriumutskillelsen. Ibuprofenabsorpsjonen er forsinket og redusert (25%) ved samtidig bruk av kolestyramin. Legemidlene bør tas med få timers mellomrom. Alkohol: Virkestoffrelaterte bivirkninger kan være økt ved samtidig bruk.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKontraindisert i 3. trimester. Økt risiko for abort, hjertemisdannelser og gastroschisis er sett ved bruk av prostaglandinsyntesehemmere tidlig i graviditeten. I dyrestudier ga prostaglandinsyntesehemmere økt pre- og postimplantasjonstap og embryoføtal letalitet, samt økt risiko for misdannelser. Skal ikke brukes i 1. og 2. trimester med mindre det er strengt nødvendig. Ved bruk hos kvinner som forsøker å bli gravide, eller i 1. og 2. trimester, skal dosen være så lav som mulig og behandlingsvarigheten så kort som mulig. Antenatal overvåkning for oligohydramnion og innsnevring av ductus arteriosus bør vurderes ved eksponering over flere dager fra uke 20 av graviditeten. Bør seponeres ved funn av dette.
AmmingKun små mengder av ibuprofen​/​dets metabolitter går over i morsmelk. Ingen skadelige effekter på spedbarn er hittil kjent. Ikke nødvendig å avbryte amming ved korttidsbruk og anbefalte doser.
FertilitetLegemidler som hemmer cyklooksygenase/prostaglandinsyntesen kan gi nedsatt fertilitet hos kvinner ved effekt på ovulasjonen. Effekten er reversibel ved seponering.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

SymptomerKvalme, oppkast, abdominalsmerter, diaré, nystagmus, tåkesyn, tinnitus, hodepine, gastrointestinale blødninger. Ved alvorlig forgiftning vertigo, svimmelhet, døsighet, opphisselse, desorientering, tap av bevissthet, koma, kramper, hypotermi, hyperkalemi, metabolsk acidose, forlenget protrombintid​/​INR, akutt nyresvikt, leverskade, hypotensjon, respirasjonsdepresjon, cyanose, forverret astma hos astmatikere.
BehandlingSymptomatisk og støttende behandling etter behov.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeHemming av prostaglandinsyntesen. Smerte, hevelser og feber forårsaket av betennelse reduseres. Reversibel hemmende effekt på trombocyttaggregering.
AbsorpsjonDelvis i magen og deretter fullstendig i tynntarmen.
ProteinbindingCa. 99%.
HalveringstidEliminasjons t1/2 hos friske​/​ved lever-​/​nyresykdom: 1,8-3,5 timer.
MetabolismeHepatisk (hydroksylering, karboksylering, konjugering).
UtskillelseHovedsakelig renalt (90%), også via gallen.

Pakninger uten resept

100 ml er unntatt reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Nurofen, MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
40 mg/ml med appelsinsmak 100 ml
141532

Blå resept

* F
40 mg/ml med jordbærsmak 100 ml
462492

Blå resept

* F

SPC (preparatomtale)

Nurofen MIKSTUR, suspensjon 40 mg/ml med appelsinsmak

Gå til godkjent preparatomtale

Nurofen MIKSTUR, suspensjon 40 mg/ml med jordbærsmak

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

18.08.2023


Sist endret: 15.09.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)