Kalsiumantagonist.

C08C A01 (Amlodipin)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER 5 mg og 10 mg: Hver tablett inneh.: Amlodipinbesilat tilsv. amlodipin 5 mg, resp. 10 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Hypertensjon. Stabil angina pectoris. Vasospastisk (Prinzmetals) angina.

Dosering

Voksne
Vanlig startdose er 5 mg 1 gang daglig. Kan økes til maks. dose på 10 mg avhengig av individuell respons. Hos hypertensive pasienter er amlodipin brukt i kombinasjon med et tiaziddiuretikum, alfablokker, betablokker eller ACE-hemmer. Ved angina kan amlodipin brukes som monoterapi, eller i kombinasjon med andre legemidler til behandling av angina som er vanskelig å behandle med nitrater og/eller adekvate doser med betablokkere. Ingen dosejustering er nødvendig ved samtidig bruk av tiazider, betablokkere og ACE-hemmere.
Eldre
Normale doseregimer anbefales, men doseøkninger skal skje med forsiktighet.
Barn 6-17 år med hypertensjon
Anbefalt startdose er 2,5 mg 1 gang daglig. Titrer opp til 5 mg 1 gang daglig om ønsket blodtrykk ikke oppnås etter 4 uker. Doser >5 mg daglig er ikke undersøkt.
Barn <6 år
Data er ikke tilgjengelig.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Anbefalt dosering ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon er ikke fastlagt. Amlodipindosen bør derfor velges med forsiktighet, og startdosen bør ligge i nedre del av doseringsintervallet. Farmakokinetikken er ikke undersøkt ved alvorlig leversvikt. Ved alvorlig leversvikt bør startdosen være lavest mulig og titreres langsomt.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Normal dosering anbefales, da endringer i plasmakonsentrasjonen ikke samsvarer med grad av nedsatt nyrefunksjon. Amlodipin er ikke dialyserbar.
Administrering Bør tas til samme tid hver dag. Svelges med et glass vann. Skal ikke tas sammen med grapefrukt eller grapefruktjuice. Kan tas med eller uten mat. Tabletter 5 mg: Kan deles i like doser.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for dihydropyridinderivater, amlodipin eller øvrige innholdsstoffer. Alvorlig hypotensjon. Sjokk (inkl. kardiogent sjokk). Venstre ventrikkels utløpsobstruksjon (f.eks. alvorlig aortastenose). Hemodynamisk ustabil hjertesvikt etter akutt hjerteinfarkt.

Forsiktighetsregler

Sikkerhet og effekt ved hypertensiv krise er ikke fastslått. Pasienter med hjertesvikt bør behandles med forsiktighet. Amlodipin kan ha liten eller moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner, og forsiktighet anbefales, spesielt ved behandlingsstart. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Kraftige eller moderate CYP3A4-hemmere kan gi betydelig økt amlodipineksponering. Klinisk betydning av disse farmakokinetiske variasjonene kan være mer uttalt hos eldre. Klinisk monitorering og dosejustering kan være nødvendig. Ved samtidig bruk av kjente CYP3A4-induktorer kan plasmakonsentrasjonen av amlodipin variere. Blodtrykket bør overvåkes og doseendring vurderes både under og etter samtidig behandling. Inntak av grapefrukt eller grapefruktjuice anbefales ikke da biotilgjengeligheten av amlodipin kan øke og gi forsterkede blodtrykkssenkende effekter. Hos dyr er det observert dødelig ventrikulær fibrillering og kardiovaskulær kollaps i forbindelse med hyperkalemi, etter administrering av verapamil og i.v. dantrolen. Samtidig administrering av kalsiumblokkere, slik som amlodipin, bør unngås hos pasienter som er utsatt for malign hypertermi og ved behandling av malign hypertermi, pga. risiko for hyperkalemi. Blodtrykkssenkende effekt av amlodipin kommer i tillegg til blodtrykkssenkende effekt av andre antihypertensiver. Amlodipin kan øke konsentrasjonen av takrolimus. Ved samtidig bruk må takrolimuskonsentrasjonen monitoreres og takrolimusdosen ev. justeres. Amlodipin påvirker ikke farmakokinetikken til atorvastatin, digoksin eller warfarin. Amlodipin kan øke eksponeringen av mTOR-hemmere (som sirolimus, temsirolimus og everolimus) ved samtidig bruk. Amlodipin kan øke konsentrasjonen av ciklosporin hos nyretransplanterte, og overvåkning av ciklosporinnivået må vurderes. Ciklosporindosen bør reduseres etter behov. Begrens dosen av simvastatin til 20 mg daglig hos pasienter som får amlodipin.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSikkerhet ved bruk under graviditet er ikke fastslått. I dyrestudier er det sett reproduksjonstoksisitet ved høye doser. Bruk under graviditet anbefales bare hvis det ikke finnes et tryggere alternativ, og når sykdommen i seg selv utgjør en større risiko for moren og fosteret.
AmmingUtskilles i morsmelk. Effekt på spedbarn er ukjent. Ved beslutning om å fortsette/avbryte amming/behandling, bør fordelen ved amming/behandling tas i betraktning.
FertilitetReversible biokjemiske endringer i sædcelle-hodet er rapportert hos enkelte pasienter behandlet med kalsiumblokkere. Kliniske data er utilstrekkelige mht. potensiell effekt av amlodipin på fertilitet. I en studie på rotte, ble det vist negative effekter på fertilitet hos hannrotter.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerErfaring med tilsiktede overdoser er begrenset. Tilgjengelig data antyder at store overdoser kan resultere i uttalt perifer vasodilatasjon og mulig reflekstakykardi. Det er rapportert om uttalt og sannsynlig forlenget systemisk hypotensjon, inkl. sjokk med fatalt resultat.
BehandlingKlinisk signifikant hypotensjon pga. overdose med amlodipin krever aktiv kardiovaskulær overvåking, inkl. hyppig overvåking av hjerte- og lungefunksjonen, heving av ekstremitetene og oppmerksomhet på sirkulerende væskevolum og urinproduksjon. En vasokonstriktor kan være nyttig for å gjenopprette kartonus og blodtrykk, forutsatt at det ikke er kontraindisert. Kalsiumglukonat i.v. kan være nyttig for å reversere effekten av kalsiumkanalblokaden. Mageskylling kan være effektivt i visse tilfeller. Administrering av aktivt kull til friske straks eller inntil 2 timer etter inntak av 10 mg amlodipin, har vist reduksjon i amlodipinabsorpsjonen. Siden amlodipin har høy grad av proteinbinding, har dialyse trolig ingen virkning.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringKalsiumantagonist, dihydropyridinderivat.
VirkningsmekanismeHemmer transmembraninfluks av kalsiumioner til glatt muskulatur i hjerte og blodkar. Antihypertensiv effekt skyldes en direkteavslappende effekt på glatt muskulatur i blodkar. Nøyaktig mekanisme for effekt på angina er ikke fullstendig klarlagt, men total iskemisk belastning reduseres vha. 2 effekter: 1) Dilatasjon av perifere arterioler, som reduserer total perifer motstand (afterload) som hjertet arbeider mot. 2) Dilatasjon av hovedkoronararteriene og koronare arterioler, både i normale og iskemiske områder, som øker myokardoksygenforsyning ved koronare arteriespasmer (Prinzmetals eller variantangina). Hos pasienter med hypertensjon gir dosering 1 gang daglig reduksjon av både liggende og stående blodtrykk over 24-timers intervall. Pga. langsomt innsettende virkning er det liten fare for akutt hypotensjon. Hos pasienter med angina gir dosering 1 gang daglig både økt total arbeidskapasitet, tid til anginaanfall og tid til 1 mm ST-segmentdepresjon, og reduserer hyppigheten av anginaanfall samt forbruk av nitroglyserin. Amlodipin har ikke vist metabolske bivirkninger eller forandringer i plasmalipider, og kan brukes ved astma, diabetes og urinsyregikt. Bruk hos pasienter med etablert koronarsykdom (CAD) indikerer at amlodipinbehandling er forbundet med færre sykehusinnleggelser grunnet angina og færre revaskulariseringsprosedyrer hos pasienter med CAD. Hos hjertesviktpasienter med NYHA-klasse II-IV forverres ikke arbeidstoleranse, venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon eller kliniske symptomer. Hos NYHA-klasse III-IV-pasienter på standardbehandling i tillegg til amlodipin sees ingen forhøyet risiko for mortalitet eller kombinert mortalitet og morbiditet.
AbsorpsjonTmax 6-12 timer. Absolutt biotilgjengelighet er estimert til 64-80% og påvirkes ikke av matinntak.
ProteinbindingCa. 97,5% in vitro.
FordelingVd ca. 21 liter/kg.
Halveringstid35-50 timer, opprettholdes med 1 dose daglig. Amlodipinclearance reduseres med påfølgende økning i AUC og t1/2 ved nedsatt leverfunksjon og hos eldre. AUC øker med ca. 40-60% ved nedsatt leverfunksjon.
MetabolismeI stor grad i lever til inaktive metabolitter.
Utskillelse10% uforandret og 60% som metabolitter i urin.

 

Pakninger, priser og refusjon

Norvasc, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
5 mg 100 stk. (blister)
022293
Blå resept 124,20 (trinnpris 89,90) C
10 mg 100 stk. (blister)
022368
Blå resept 212,90 (trinnpris 129,10) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Norvasc TABLETTER 5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Norvasc TABLETTER 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.10.2020


Sist endret: 28.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)