Trisyklisk antidepressiv (TCA).

N06A A10 (Nortriptylin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg, 25 mg og 50 mg: Hver tablett inneh.: Nortriptylinhydroklorid tilsv. nortriptylin 10 mg, resp. 25 mg og 50 mg, laktose. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne: Endogene depresjoner av uni- og bipolar type. Forsøksvis ved reaktive nevrotiske og symptomatiske depresjoner.

Dosering

Individuell dosering.
Voksne
Initialt som regel 50-75 mg daglig. Ved lettere tilfeller 25-30 mg daglig. Deretter økes dosen etter det individuelle behov og pasientens alder med 10-25 mg hver 2.-3. dag, om nødvendig inntil 150 mg pr. dag (i sjeldne tilfeller inntil 200 mg daglig). Hvis ingen respons (hos pasienter med endogene depresjoner) innen 2-3 uker bør man ev. foreta en serumkonsentrasjonsbestemmelse. Etter inntrådt effekt bør doseringen opprettholdes i minst 2 uker før den gradvis reduseres f.eks. med 10-25 mg hver 3.-8. dag inntil laveste dose som opprettholder symptomlindringen, vanligvis 25-100 mg daglig. Vedlikeholdsterapien bør fortsette 6 måneder eller så lenge som depresjonen erfaringsmessig ville ha vart uten behandling, for å redusere risikoen for residiv. Pasienter med gjentatte depresjoner (unipolar) kan fortsette vedlikeholdsbehandlingen i flere år.
Eldre
Initialt 25-30 mg daglig. Deretter økning som angitt ovenfor. Vanlig vedlikeholdsdose 25-50 mg daglig.
Seponering Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Reduseres gradvis etter langtidsbehandling pga. at brå seponering kan gi abstinenssymptomer som hodepine, illebefinnende, søvnløshet og irritabilitet.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Forsiktig dosering og om mulig serumkonsentrasjonsbestemmelser.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig.
  • Barn og ungdom <18 år: Skal ikke brukes da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. Ingen data.
Administrering Dosen tas som regel 1 gang daglig, fortrinnsvis om morgenen. Svelges med vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Myokardaffeksjoner, spesielt i akutt fase og med tendens til arytmier. Ubehandlet trangvinklet glaukom. Akutte alkohol-, barbiturat- og opioidforgiftninger. Samtidig bruk av MAO-hemmere (se Interaksjoner).

Forsiktighetsregler

Bør gis med forsiktighet til pasienter med krampetilstander, urinretensjon, prostatahypertrofi, paranoid symptomatologi, sterkt nedsatt leverfunksjon eller kardiovaskulær lidelse. Selvmord/selvmordstanker eller klinisk forverring: Depresjon er assosiert med en økt risiko for selvmordstanker, selvskading og selvmord (selvmordsrelaterte hendelser). Denne risikoen vedvarer til det oppnås signifikant bedring. Siden bedring ikke alltid oppstår i løpet av de første ukene av behandlingen, bør pasienter følges opp nøye inntil bedring inntrer. Generell klinisk erfaring viser at risikoen for selvmord kan øke i de første fasene av bedringen. Andre psykiatriske lidelser nortriptylin forskrives for, kan også være assosiert med en økt risiko for selvmordsrelaterte hendelser. Disse lidelsene kan dessuten opptre i forbindelse med depresjon. Det bør derfor tas samme forholdsregler ved behandling av pasienter med andre psykiatriske lidelser, som for pasienter med depresjon. Det er kjent at pasienter med en historie med selvmordsrelaterte hendelser, eller som har betydelig grad av selvmordstanker før oppstart av behandlingen, har en større risiko for selvmordstanker og -forsøk. Disse pasientene bør derfor følges nøye under behandlingen. Unge voksne (<25 år) med psykiatriske lidelser har økt risiko for suicidal atferd ved behandling med antidepressiver. Behandlingen av pasienter, særlig de med høy risiko, bør ledsages av nøye oppfølging, spesielt tidlig i behandlingen og ved doseendringer. Pasienter (og pårørende) bør oppfordres til å være oppmerksomme på klinisk forverring, selvmordsrelatert atferd eller selvmordstanker, samt uvanlige endringer i oppførsel, og til å kontakte medisinsk hjelp omgående dersom disse symptomene oppstår. Serotonergt syndrom: Samtidig administrering av trisykliske antidepressiver, bl.a. nortriptylin og andre serotonerge legemidler som MAO-hemmere eller buprenorfin, kan gi serotonergt syndrom, en potensielt livstruende tilstand. Dersom samtidig behandling med andre serotonerge legemidler er nødvendig, anbefales nøye observasjon av pasienten, spesielt ved behandlingsstart og ved doseøkninger. Symptomer på serotonergt syndrom kan være endret mental status, overaktivitet i det autonome nervesystemet, nevromuskulær overaktivitet og/eller gastrointestinale symptomer. Hvis serotonergt syndrom mistenkes bør dosereduksjon eller seponering vurderes, avhengig av symptomenes alvorlighetsgrad. Barn og ungdom <18 år: Bør ikke brukes til behandling av depresjon hos barn og ungdom <18 år. Studier har ikke vist fordelaktig effekt for denne legemiddelklassen. Studier med andre typer antidepressiver, som f.eks. SSRI/SNRI, har vist risiko for suicidalitet, selvskading og fiendtlighet og kan ikke utelukkes med nortriptylin. I tillegg kan nortriptylin forårsake kardiovaskulære bivirkninger i alle aldersgrupper. Det foreligger ikke sikkerhetsdata ved langtidsbruk hos barn og unge mht. vekst, modning, samt kognitiv utvikling og atferdsutvikling. Psykotiske pasienter: Ved behandling av depresjoner hos psykotiske pasienter bør nortriptylin kombineres med et nevroleptikum. Thyreoideafunksjon: Pasienter med hypertyreoidisme eller samtidig behandling med thyreoideapreparater må følges nøye, da arytmier kan utvikles. Eldre pasienter: Er spesielt utsatt for ortostatisk hypotensjon. Anfall av intermitterende tåkesyn, regnbuesyn og øyesmerter krever hurtig kontroll av øyelege for å utelukke anfallsglaukom før behandlingen kan fortsette. Seponering: Se Dosering. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjelden galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Nevroleptika, SSRI (unntatt citalopram), betablokkere og nyere antiarytmika kan øke plasmakonsentrasjonen av nortriptylin pga. CYP2D6-hemming. Barbiturater og andre enzyminduktorer kan senke plasmakonsentrasjonen av TCA og redusere effekten. Cimetidin og metylfenidat øker plasmakonsentrasjonen og dermed risikoen for toksisitet. Samtidig behandling med levodopa kan resultere i redusert levodopa effekt og økt risiko for kardiale bivirkninger. TCA og antipsykotika viser gjensidig metabolismehemming. Dekstropropoksyfen, flukonazol og valproinsyre kan gi økt effekt av nortriptylin. Valproinsyre kan forhøye plasmakonsentrasjonen av nortriptylin. Klinisk overvåkning er derfor anbefalt. Ikke-selektive MAO-hemmere skal seponeres 14 dager før, og selektive MAO-hemmere (moklobemid og selegilin) minst 1 dag før behandling med nortriptylin. Behandling med MAO-hemmere må ikke starte før 14 dager etter seponering av nortriptylin. Effekten av antikolinergika kan potenseres og samtidig bruk av disse bør unngås pga. økt risiko for paralytisk ileus, hyperpyreksi etc. Nortriptylin kan øke den sedative effekten av alkohol, barbiturater og andre sentraldepressive midler. De dempende effektene av direkte virkende adrenergika (adrenalin og noradrenalin) forsterkes og lokalanestetika som inneholder disse stoffene som vasokonstriktorer bør brukes med stor forsiktighet. Generelle anestetika kan øke risikoen for hypotensjon og arytmier og anestesieffekten potenseres. Antihypertensiv effekt av klonidin kan reduseres. Nortriptylins antihistamineffekt er av samme størrelse som difenhydramin og det kan muligens minske alkohol-disulfiram reaksjonen. Kombinasjoner som krever forsiktighet: Serotonerge legemidler som buprenorfin, pga. økt risiko for serotonergt syndrom.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetTCA har gitt abstinenssymptomer hos nyfødte barn i form av skjelvinger og kramper som har vart i dager eller uker. Nortriptylin har gitt urinretensjon hos barnet. Gradvis dosereduksjon og stopp i behandlingen ca. 14 dager før fødsel anbefales. Enkelttilfeller av misdannelser er sett, men det er ikke påvist økt risiko for misdannelser. Preparatet skal bare brukes hvis fordelen oppveier en mulig risiko. I siste del av svangerskapet må preparatet bare brukes på streng indikasjon.
AmmingGår over i morsmelk i små mengder. Dosen barnet får er ca. 2% av den vektrelaterte dosen til moren. Det er ukjent om barnet kan påvirkes. Bør ikke brukes ved amming.
FertilitetIngen data om effekt på human fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Vær oppmerksom på den store intoksikasjonsfaren med TCA.
SymptomerSøvnighet eller eksitasjon, agitasjon, hallusinasjoner, antikolinerge effekter, kramper, feber. Plutselig CNS-depresjon, koma, respirasjonsdepresjon. Kardiale symptomer: Arytmier (ventrikulære takyarytmier, torsades de pointes, ventrikkelflimmer), hjertesvikt, hypotensjon, kardiogent sjokk. Metabolsk acidose, hypokalemi.
BehandlingSykehusinnleggelse (overvåkningsavdeling) og nøye overvåkning, selv i tilsynelatende ukompliserte tilfeller. Symptomatisk og støttende behandling skal gis. Vurder å behandle luftveier, pust og sirkulasjon etter behov. Åpne luftveier opprettholdes ved intubasjon, der dette er nødvendig. Respiratorbehandling er tilrådelig for å forhindre mulig respirasjonsstans. Kontinuerlig EKG-overvåkning av hjertefunksjonen i 3-5 dager er tilrådelig. Sjekk urea og elektrolytter, se spesielt etter lavt kalium. Overvåk urinmengde. Sjekk arterielle blodgasser, se spesielt etter acidose. Vurder ventrikkelskylling kun hvis innenfor 1 time etter en potensielt dødelig overdose. Gi 50 g kull hvis innenfor 1 time etter inntak. Behandling av følgende avgjøres individuelt: Brede QRS-intervaller, hjertesvikt og ventrikulære arytmier, sirkulasjonssvikt, hypotensjon, hypertermi, kramper, metabolsk acidose. Uro og kramper kan behandles med diazepam.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringTCA med hurtig innsettende aktiviserende virkning. Hovedmetabolitten har mindre antikolinerg effekt enn amitriptylin, men betydelig antihistamineffekt.
VirkningsmekanismeHemning av gjenopptaket av noradrenalin og serotonin i nerveterminalen. Hever patologisk senket stemningsleie. Hurtig innsettende aktiviserende virkning. Antidepressiv effekt inntrer vanligvis etter 2-4 uker, men effekten på hemmet oppførsel inntrer vanligvis raskere.
AbsorpsjonTmax ca. 5 timer. Biotilgjengelighet ca. 51%.
ProteinbindingCa. 93%.
FordelingVd 17-25 liter/kg.
HalveringstidCa. 26 timer (intervall 17-93 timer). Systemisk clearance er 23,7-37,5 liter/time.
Terapeutisk serumkonsentrasjonSteady state-plasmakonsentrasjon nås hos de fleste pasienter i løpet av en uke. Terapeutisk plasmakonsentrasjon ved endogene depresjoner er 50-140 ng/ml. Nivåer over 170-200 ng/ml assosieres med økt risiko for ledningsforstyrrelser i hjertet (QRS-forlengelse eller AV-blokk).
MetabolismeI lever via CYP2D6. Metabolittene er mindre aktive enn nortriptylin.
UtskillelseHovedsakelig med urinen.

 

Pakninger, priser og refusjon

Noritren, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
10 mg 100 stk. (boks)
401828
Blå resept 84,70 C
25 mg 100 stk. (boks)
401851
Blå resept 157,40 C
50 mg 100 stk. (boks)
080507
Blå resept 278,50 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Noritren TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Noritren TABLETTER, filmdrasjerte 25 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Noritren TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.08.2022


Sist endret: 22.08.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)