Noritren

Lundbeck


Trisyklisk antidepressiv (TCA).

N06A A10 (Nortriptylin)TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg, 25 mg og 50 mg: Hver tablett inneh.: Nortriptylinhydroklorid tilsv. nortriptylin 10 mg, resp. 25 mg og 50 mg, laktose. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne: Endogene depresjoner av uni- og bipolar type. Forsøksvis ved reaktive nevrotiske og symptomatiske depresjoner.

Dosering

Individuell dosering.
Voksne: Initialt som regel 50-75 mg daglig. Ved lettere tilfeller 25-30 mg daglig. Deretter økes dosen etter det individuelle behov og pasientens alder med 10-25 mg hver 2.-3. dag, om nødvendig inntil 150 mg pr. dag (i sjeldne tilfeller inntil 200 mg daglig). Hvis ingen respons (hos pasienter med endogene depresjoner) innen 2-3 uker bør man ev. foreta en serumkonsentrasjonsbestemmelse. Etter inntrådt effekt bør doseringen opprettholdes i minst 2 uker før den gradvis reduseres f.eks. med 10-25 mg hver 3.-8. dag inntil laveste dose som opprettholder symptomlindringen, vanligvis 25-100 mg daglig. Vedlikeholdsterapien bør fortsette 6 måneder eller så lenge som depresjonen erfaringsmessig ville ha vart uten behandling, for å redusere risikoen for residiv. Pasienter med gjentatte depresjoner (unipolar) kan fortsette vedlikeholdsbehandlingen i flere år.
Eldre: Initialt 25-30 mg daglig. Deretter økning som angitt ovenfor. Vanlig vedlikeholdsdose 25-50 mg daglig.
Seponering: Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Reduseres gradvis etter langtidsbehandling pga. at brå seponering kan gi abstinenssymptomer som hodepine, illebefinnende, søvnløshet og irritabilitet.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Forsiktig dosering og om mulig serumkonsentrasjonsbestemmelser. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Barn og ungdom <18 år: Skal ikke brukes da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. Ingen data.
Administrering: Dosen tas som regel 1 gang daglig, fortrinnsvis om morgenen. Svelges med vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Myokardaffeksjoner, spesielt i akutt fase og med tendens til arytmier. Ubehandlet trangvinklet glaukom. Akutte alkohol-, barbiturat- og opioidforgiftninger. Samtidig bruk av MAO-hemmere (se Interaksjoner).

Forsiktighetsregler

Bør gis med forsiktighet til pasienter med krampetilstander, urinretensjon, prostatahypertrofi, paranoid symptomatologi, sterkt nedsatt leverfunksjon eller kardiovaskulær lidelse. Selvmord/selvmordstanker eller klinisk forverring: Depresjon er assosiert med en økt risiko for selvmordstanker, selvskading og selvmord (selvmordsrelaterte hendelser). Denne risikoen vedvarer til det oppnås signifikant bedring. Siden bedring ikke alltid oppstår i løpet av de første ukene av behandlingen, bør pasienter følges opp nøye inntil bedring inntrer. Generell klinisk erfaring viser at risikoen for selvmord kan øke i de første fasene av bedringen. Andre psykiatriske lidelser nortriptylin forskrives for, kan også være assosiert med en økt risiko for selvmordsrelaterte hendelser. Disse lidelsene kan dessuten opptre i forbindelse med depresjon. Det bør derfor tas samme forholdsregler ved behandling av pasienter med andre psykiatriske lidelser, som for pasienter med depresjon. Det er kjent at pasienter med en historie med selvmordsrelaterte hendelser, eller som har betydelig grad av selvmordstanker før oppstart av behandlingen, har en større risiko for selvmordstanker og -forsøk. Disse pasientene bør derfor følges nøye under behandlingen. Unge voksne (<25 år) med psykiatriske lidelser har økt risiko for suicidal atferd ved behandling med antidepressiver. Behandlingen av pasienter, særlig de med høy risiko, bør ledsages av nøye oppfølging, spesielt tidlig i behandlingen og ved doseendringer. Pasienter (og pårørende) bør oppfordres til å være oppmerksomme på klinisk forverring, selvmordsrelatert atferd eller selvmordstanker, samt uvanlige endringer i oppførsel, og til å kontakte medisinsk hjelp omgående dersom disse symptomene oppstår. Barn og ungdom <18 år: Bør ikke brukes til behandling av depresjon hos barn og ungdom <18 år. Studier har ikke vist fordelaktig effekt for denne legemiddelklassen. Studier med andre typer antidepressiver, som f.eks. SSRI/SNRI, har vist risiko for suicidalitet, selvskading og fiendtlighet og kan ikke utelukkes med nortriptylin. I tillegg kan nortriptylin forårsake kardiovaskulære bivirkninger i alle aldersgrupper. Det foreligger ikke sikkerhetsdata ved langtidsbruk hos barn og unge mht. vekst, modning, samt kognitiv utvikling og atferdsutvikling. Psykotiske pasienter: Ved behandling av depresjoner hos psykotiske pasienter bør nortriptylin kombineres med et nevroleptikum. Thyreoideafunksjon: Pasienter med hypertyreoidisme eller samtidig behandling med thyreoideapreparater må følges nøye, da arytmier kan utvikles. Eldre pasienter: Er spesielt utsatt for ortostatisk hypotensjon. Anfall av intermitterende tåkesyn, regnbuesyn og øyesmerter krever hurtig kontroll av øyelege for å utelukke anfallsglaukom før behandlingen kan fortsette. Seponering: Se Dosering. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjelden galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Nevroleptika, SSRI (unntatt citalopram), betablokkere og nyere antiarytmika kan øke plasmakonsentrasjonen av nortriptylin pga. CYP2D6-hemming. Barbiturater og andre enzyminduktorer kan senke plasmakonsentrasjonen av TCA og redusere effekten. Cimetidin og metylfenidat øker plasmakonsentrasjonen og dermed risikoen for toksisitet. Samtidig behandling med levodopa kan resultere i redusert levodopa effekt og økt risiko for kardiale bivirkninger. TCA og antipsykotika viser gjensidig metabolismehemming. Dekstropropoksyfen, flukonazol og valproinsyre kan gi økt effekt av nortriptylin. Valproinsyre kan forhøye plasmakonsentrasjonen av nortriptylin. Klinisk overvåkning er derfor anbefalt. Ikke-selektive MAO-hemmere skal seponeres 14 dager før, og selektive MAO-hemmere (moklobemid og selegilin) minst 1 dag før behandling med nortriptylin. Behandling med MAO-hemmere må ikke starte før 14 dager etter seponering av nortriptylin. Effekten av antikolinergika kan potenseres og samtidig bruk av disse bør unngås pga. økt risiko for paralytisk ileus, hyperpyreksi etc. Nortriptylin kan øke den sedative effekten av alkohol, barbiturater og andre sentraldepressive midler. De dempende effektene av direkte virkende adrenergika (adrenalin og noradrenalin) forsterkes og lokalanestetika som inneholder disse stoffene som vasokonstriktorer bør brukes med stor forsiktighet. Generelle anestetika kan øke risikoen for hypotensjon og arytmier og anestesieffekten potenseres. Antihypertensiv effekt av klonidin kan reduseres. Nortriptylins antihistamineffekt er av samme størrelse som difenhydramin og det kan muligens minske alkohol-disulfiram reaksjonen.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: TCA har gitt abstinenssymptomer hos nyfødte barn i form av skjelvinger og kramper som har vart i dager eller uker. Nortriptylin har gitt urinretensjon hos barnet. Gradvis dosereduksjon og stopp i behandlingen ca. 14 dager før fødsel anbefales. Enkelttilfeller av misdannelser er sett, men det er ikke påvist økt risiko for misdannelser. Preparatet skal bare brukes hvis fordelen oppveier en mulig risiko. I siste del av svangerskapet må preparatet bare brukes på streng indikasjon.
Amming: Går over i morsmelk i små mengder. Dosen barnet får er ca. 2% av den vektrelaterte dosen til moren. Det er ukjent om barnet kan påvirkes. Bør ikke brukes ved amming.
Fertilitet: Ingen data om effekt på human fertilitet.

 

Bivirkninger

Bivirkningsoppslag

Bivirkninger skyldes stoffets farmakologiske aktivitet og kan ofte kontrolleres ved en individuell tilpassing av dosen. Noen bivirkninger, f.eks. hodepine, tremor, konsentrasjonsforstyrrelser, munntørrhet, forstoppelse og nedsatt libido kan også være symptomer på depresjon, og disse avtar vanligvis når den depressive tilstanden forbedres.
Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Sjeldne Agranulocytose, benmargssuppresjon, eosinofili, leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanlige Forstoppelse, kvalme, munntørrhet
Mindre vanlige Diaré, oppkast, tungeødem
Sjeldne Forstørrede spyttkjertler, paralytisk ileus
Generelle
Vanlige Tretthet
Sjeldne Feber
Hjerte
Svært vanlige Palpitasjoner, takykardi
Vanlige AV-blokk, grenblokk
Sjeldne Arytmi
Hud
Svært vanlige Hyperhidrose
Mindre vanlige Ansiktsødem, urticaria, utslett
Sjeldne Alopesi, fotosensitivitet
Kar
Svært vanlige Ortostatisk hypotensjon
Mindre vanlige Hypertensjon
Kjønnsorganer/bryst
Vanlige Erektil dysfunksjon
Sjeldne Gynekomasti
Lever/galle
Sjeldne Gulsott
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine, somnolens, svimmelhet, tremor
Vanlige Ataksi, dysgeusi, parestesi, svekket konsentrasjonsevne
Mindre vanlige Kramper
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Urinretensjon
Psykiske
Vanlige Forvirring, redusert libido
Mindre vanlige Angst, hypomani, insomni, mani, mareritt
Sjeldne Delirium (eldre pasienter), hallusinasjoner
Ukjent frekvens Selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd1
Stoffskifte/ernæring
Sjeldne Redusert appetitt
Undersøkelser
Svært vanlige Økt vekt
Vanlige Forlenget QRS-kompleks i EKG, forlenget QT-tid, unormalt EKG
Mindre vanlige Økt intraokulært trykk
Sjeldne Redusert vekt, unormal leverfunksjonstest, økt ALP, økte transaminaser
Øre
Mindre vanlige Tinnitus
Øye
Svært vanlige Akkommodasjonsforstyrrelse
Vanlige Mydriasis

Bivirkningsoppslag

Bivirkninger skyldes stoffets farmakologiske aktivitet og kan ofte kontrolleres ved en individuell tilpassing av dosen. Noen bivirkninger, f.eks. hodepine, tremor, konsentrasjonsforstyrrelser, munntørrhet, forstoppelse og nedsatt libido kan også være symptomer på depresjon, og disse avtar vanligvis når den depressive tilstanden forbedres.
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Forstoppelse, kvalme, munntørrhet
Hjerte Palpitasjoner, takykardi
Hud Hyperhidrose
Kar Ortostatisk hypotensjon
Nevrologiske Hodepine, somnolens, svimmelhet, tremor
Undersøkelser Økt vekt
Øye Akkommodasjonsforstyrrelse
Vanlige
Generelle Tretthet
Hjerte AV-blokk, grenblokk
Kjønnsorganer/bryst Erektil dysfunksjon
Nevrologiske Ataksi, dysgeusi, parestesi, svekket konsentrasjonsevne
Psykiske Forvirring, redusert libido
Undersøkelser Forlenget QRS-kompleks i EKG, forlenget QT-tid, unormalt EKG
Øye Mydriasis
Mindre vanlige
Gastrointestinale Diaré, oppkast, tungeødem
Hud Ansiktsødem, urticaria, utslett
Kar Hypertensjon
Nevrologiske Kramper
Nyre/urinveier Urinretensjon
Psykiske Angst, hypomani, insomni, mani, mareritt
Undersøkelser Økt intraokulært trykk
Øre Tinnitus
Sjeldne
Blod/lymfe Agranulocytose, benmargssuppresjon, eosinofili, leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Forstørrede spyttkjertler, paralytisk ileus
Generelle Feber
Hjerte Arytmi
Hud Alopesi, fotosensitivitet
Kjønnsorganer/bryst Gynekomasti
Lever/galle Gulsott
Psykiske Delirium (eldre pasienter), hallusinasjoner
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Undersøkelser Redusert vekt, unormal leverfunksjonstest, økt ALP, økte transaminaser
Ukjent frekvens
Psykiske Selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd1

1Rapportert i forbindelse med behandling eller like etter behandlingsstopp.

Klasseeffekt

Epidemiologiske studier, hovedsakelig gjennomført på pasienter i aldersgruppen ≥50 år, viser en økt risiko for benbrudd hos pasienter som bruker SSRI- og TCA-preparater. Mekanismen bak denne risikoen er ukjent.

Klasseeffekt

Epidemiologiske studier, hovedsakelig gjennomført på pasienter i aldersgruppen ≥50 år, viser en økt risiko for benbrudd hos pasienter som bruker SSRI- og TCA-preparater. Mekanismen bak denne risikoen er ukjent.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Vær oppmerksom på den store intoksikasjonsfaren med TCA.
Symptomer: Søvnighet eller eksitasjon, agitasjon, hallusinasjoner, antikolinerge effekter, kramper, feber. Plutselig CNS-depresjon, koma, respirasjonsdepresjon. Kardiale symptomer: Arytmier (ventrikulære takyarytmier, torsades de pointes, ventrikkelflimmer), hjertesvikt, hypotensjon, kardiogent sjokk. Metabolsk acidose, hypokalemi.
Behandling: Sykehusinnleggelse (overvåkningsavdeling) og nøye overvåkning, selv i tilsynelatende ukompliserte tilfeller. Symptomatisk og støttende behandling skal gis. Vurder å behandle luftveier, pust og sirkulasjon etter behov. Åpne luftveier opprettholdes ved intubasjon, der dette er nødvendig. Respiratorbehandling er tilrådelig for å forhindre mulig respirasjonsstans. Kontinuerlig EKG-overvåkning av hjertefunksjonen i 3-5 dager er tilrådelig. Sjekk urea og elektrolytter, se spesielt etter lavt kalium. Overvåk urinmengde. Sjekk arterielle blodgasser, se spesielt etter acidose. Vurder ventrikkelskylling kun hvis innenfor 1 time etter en potensielt dødelig overdose. Gi 50 g kull hvis innenfor 1 time etter inntak. Behandling av følgende avgjøres individuelt: Brede QRS-intervaller, hjertesvikt og ventrikulære arytmier, sirkulasjonssvikt, hypotensjon, hypertermi, kramper, metabolsk acidose. Uro og kramper kan behandles med diazepam.

Egenskaper

Klassifisering: TCA med hurtig innsettende aktiviserende virkning. Hovedmetabolitten har mindre antikolinerg effekt enn amitriptylin, men betydelig antihistamineffekt.
Virkningsmekanisme: Hemning av gjenopptaket av noradrenalin og serotonin i nerveterminalen. Hever patologisk senket stemningsleie. Hurtig innsettende aktiviserende virkning. Antidepressiv effekt inntrer vanligvis etter 2-4 uker, men effekten på hemmet oppførsel inntrer vanligvis raskere.
Absorpsjon: Tmax ca. 5 timer. Biotilgjengelighet ca. 51%.
Proteinbinding: Ca. 93%.
Fordeling: Vd 17-25 liter/kg.
Halveringstid: Ca. 26 timer (intervall 17-93 timer). Systemisk clearance er 23,7-37,5 liter/time.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Steady state-plasmakonsentrasjon nås hos de fleste pasienter i løpet av en uke. Terapeutisk plasmakonsentrasjon ved endogene depresjoner er 50-140 ng/ml. Nivåer over 170-200 ng/ml assosieres med økt risiko for ledningsforstyrrelser i hjertet (QRS-forlengelse eller AV-blokk).
Metabolisme: I lever via CYP2D6. Metabolittene er mindre aktive enn nortriptylin.
Utskillelse: Hovedsakelig med urinen.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Noritren, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg 100 stk. (boks)
401828
Blå resept
-
84,70 C
25 mg 100 stk. (boks)
401851
Blå resept
-
157,40 C
50 mg 100 stk. (boks)
080507
Blå resept
-
278,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.03.2020