Neupro

UCB


Antiparkinsonmiddel. Middel mot restless legs-syndrom.

N04B C09 (Rotigotin)DEPOTPLASTER 2 mg/24 timer, 4 mg/24 timer, 6 mg/24 timer og 8 mg/24 timer: Hvert depotplaster inneh.: Rotigotin 4,5 mg (10 cm2), resp. 9 mg (20 cm2), 13,5 mg (30 cm2) og 18 mg (40 cm2), natriummetabisulfitt (E 223), askorbylpalmitat (E 304), alfatokoferol (E 307), hjelpestoffer. Fargestoff: Gult fargestoff 95, rødt fargestoff 144 og 166, sort fargestoff 7, titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Alle styrker: Behandling av tegn og symptomer på tidlige stadier av idiopatisk Parkinsons sykdom, som monoterapi (dvs. uten levodopa) eller i kombinasjon med levodopa, dvs. gjennom hele sykdomsforløpet til sene stadier der effekten av levodopa avtar eller varierer og det oppstår fluktuasjoner i terapeutisk effekt (end of dose eller on-off-fluktuasjoner). 2 mg/24 timer: Symptomatisk behandling av moderat til alvorlig idiopatisk restless legs-syndrom (RLS) hos voksne.

Dosering

Doseanbefalingene gis iht. nominell dose.
Restless legs-syndrom: Daglig startdose bør være 1 mg/24 timer. Dosen økes ut fra respons med 1 mg/24 timer hver uke til maks. dose på 3 mg/24 timer. Behov for fortsatt behandling bør revurderes hver 6. måned.
Parkinsons sykdom: Tidlige stadier: Daglig startdose bør være 2 mg/24 timer og økes med 2 mg/24 timer hver uke til effektiv dose nås. Maks. dose er 8 mg/24 timer. 4 mg/24 timer kan være effektiv dose. De fleste pasienter når effektiv dose innen 3-4 uker, med doser på hhv. 6 mg/24 timer eller 8 mg/24 timer. Fremskredne stadier med fluktuasjoner: Daglig startdose bør være 4 mg/24 timer og økes med 2 mg/24 timer hver uke til effektiv dose nås. Maks. dose er 16 mg/24 timer. 4 mg/24 timer eller 6 mg/24 timer kan være effektive doser. De fleste pasienter når effektiv dose innen 3-7 uker, med doser på 8 mg/24 timer. For doser >8 mg/24 timer kan det benyttes flere plastre. 10 mg/24 timer kan f.eks. oppnås ved å kombinere plaster på 6 mg/24 timer og plaster på 4 mg/24 timer.
Seponering: Ved seponering bør behandlingen avsluttes gradvis for å unngå rebound-effekt. Ved restless legs-syndrom: Daglig dose reduseres i trinn på 1 mg/24 timer, helst annenhver dag, til avsluttet behandling. Ved Parkinsons sykdom: Daglig dose reduseres i trinn på 2 mg/24 timer, helst annenhver dag, til avsluttet behandling.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Forsiktighet anbefales ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, pga. mulig redusert rotigotinclearance. Ved ytterligere forverret leverfunksjon kan dosereduksjon være nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved lett til alvorlig nedsatt nyrefunksjon, inkl. dialysepasienter. Ved akutt forverret nyrefunksjon kan rotigotinakkumulering oppstå. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen doseringsanbefalinger kan gis ved RLS. Bruk ved Parkinsons sykdom er ikke relevant.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget for bruksanvisning.
Administrering: Påsettes 1 gang daglig, til omtrent samme tidspunkt hver dag. Hvert plaster er pakket i en dosepose, og bør settes på rett etter at doseposen er åpnet. Den ene halvdelen av beskyttelsesfilmen fjernes, og den klebrige siden trykkes mot huden. Deretter brettes plasteret tilbake, og den andre delen av filmen fjernes. Den klebrige delen av plasteret bør ikke berøres. Plasteret trykkes hardt mot huden med håndflaten i ca. 30 sekunder slik at det sitter godt på. Plasteret skal ikke deles. Plasteret skal festes på ren, tørr og intakt hud på abdomen, låret, hoften, flanken, skulderen eller overarmen. Unngå å feste plasteret på samme sted før det har gått 14 dager. Skal ikke festes på hud som er rød, irritert eller skadet. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon. Plasteret vil fremdeles inneholde virkestoff etter bruk. Etter at plasteret er fjernet, skal det brettes med klebesiden inn slik at matrikslaget ikke er eksponert, legges i den originale doseposen og destrueres i overensstemmelse med lokale krav eller returneres til apoteket (gjelder også ubrukte plastre).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Magnetisk resonanstomografi (MR) eller kardioversjon (se Forsiktighetsregler).

Forsiktighetsregler

MR og kardioversjon: Plasterets støttelag inneholder aluminium, og for å unngå forbrenning må plasteret fjernes før MR eller kardioversjon. Ortostatisk hypotensjon: Blodtrykksovervåkning anbefales, spesielt ved behandlingsstart, pga. generell risiko for ortostatisk hypotensjon ved dopaminerg behandling. Synkope: Pasienter med alvorlig kardiovaskulær sykdom var ekskludert fra kliniske studier og bør derfor spørres om symptomer på synkope og presynkope. Plutselige søvnanfall og somnolens: Rotigotin er forbundet med dette. Episoder der pasienten plutselig faller i søvn under daglige aktiviteter er sett, i enkelte tilfeller uten å ha merket noen forvarsler. Forskrivende lege bør stadig spørre pasienten om han/hun føler seg døsig eller søvnig, ettersom pasienten kanskje ikke tenker over dette før spørsmålet stilles direkte. Dosereduksjon eller seponering bør vurderes nøye. Forstyrrelser i impulskontroll: Regelmessig oppfølging mht. utvikling av impulskontrollforstyrrelser anbefales. Pasienten/omsorgspersoner bør gjøres oppmerksom på at atferdssymptomer ved impulskontrollforstyrrelser, inkl. patologisk spillelidenskap, økt libido, hyperseksualitet, tvangsmessig forbruk eller innkjøp, patologisk overspising og tvangsspising, kan oppstå. Dosereduksjon/gradvis seponering bør overveies ved utvikling av slike symptomer. Malignt nevroleptikasyndrom (MNS): Brå seponering av dopaminbehandling kan gi symptomer på MNS. Gradvis seponering anbefales, se Dosering. Unormale tanker og unormal atferd: Er sett og kan forekomme med ulike manifestasjoner, inkl. paranoide tanker, vrangforestillinger, hallusinasjoner, forvirring, psykoselignende atferd, desorientering, aggressiv atferd, agitasjon og delirium. Fibrøse komplikasjoner: Tilfeller av retroperitoneal fibrose, lungeinfiltrater, pleuravæske, pleuraplakk, perikarditt og kardial valvulopati er sett ved behandling med dopaminerge ergolinderivater. Kan forsvinne ved seponering, men ikke alltid fullstendig. Det kan ikke utelukkes at disse bivirkningene også kan forårsakes av ikke-ergoline dopaminagonister. Oftalmologisk overvåkning: Anbefales regelmessig, eller ved synsforstyrrelser. Bruk av varme: Ekstern varme (sterkt sollys, varmepakninger og andre varmekilder som badstue eller varme bad) bør unngås der plasteret er festet. Reaksjoner på applikasjonsstedet: Kan forekomme, vanligvis milde eller moderate. Nytte-risikoforholdet bør vurderes ved hudreaksjon på applikasjonsstedet som varer i mer enn noen få dager eller vedvarer, hvis intensiteten øker, eller hvis hudreaksjonen spres utenfor applikasjonsstedet. Ved utslett eller irritasjon forårsaket av plasteret, bør direkte sollys unngås på affisert hudområde til huden er leget, fordi eksponering kan føre til endringer i hudfargen. Ved generalisert hudreaksjon (f.eks. allergisk utslett, inkl. erytematøst, makuløst, papuløst utslett eller pruritus) bør behandlingen avsluttes. Forsterkning (augmentasjon) ved restless-legs (RLS): Kan oppstå. Dvs. at symptomene oppstår tidligere om kvelden (eller allerede om ettermiddagen), alvorlighetsgraden av symptomene øker og symptomene også kan spres til andre kroppsdeler. Flest episoder er sett 1. og 2. behandlingsår. Doser som er høyere enn godkjent for RLS bør unngås, pga. økt risiko for forsterkning. Effekt og sikkerhet, inkl. forsterkning, bør vurderes regelmessig. Perifert ødem: Er sett i kliniske studier hos RLS-pasienter. Hjelpestoffer: Preparatet inneholder natriummetabisulfitt, som kan gi allergilignende reaksjoner, inkl. anafylaktiske symptomer og livstruende eller mindre alvorlige astmatiske episoder hos enkelte mottakelige personer. Bilkjøring og bruk av maskiner: Preparatet kan ha stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som opplever somnolens og/eller episoder med plutselig søvn, må informeres om at de ikke skal kjøre eller utføre aktiviteter (f.eks. bruke maskiner) før disse episodene er forsvunnet, da svekket årvåkenhet kan sette dem selv og andre i fare for alvorlig personskade eller død.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Dopaminantagonister som nevroleptika (f.eks. fentiaziner, butyrofenoner, tioksantener) eller metoklopramid gitt som antiemetikum, bør ikke brukes samtidig siden disse kan redusere effekten av rotigotinbehandlingen. Pga. mulige additive effekter bør det utvises forsiktighet ved kombinasjon med rotigotin og sedativer, andre CNS-dempende midler (f.eks. benzodiazepiner, antipsykotika, antidepressiver) eller alkohol. Rotigotin kan potensere dopaminerge bivirkninger av levodopa og forårsake og/eller forverre eksisterende dyskinesi.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Utilstrekkelige data. Potensiell human risiko er ukjent. Bør ikke brukes under graviditet. Fertile kvinner bør bruke sikker prevensjon under behandling.
Amming: Rotigotin reduserer human prolaktinsekresjon, og det antas at laktasjonen hemmes. Rottestudier har vist at rotigotin og/eller tilhørende metabolitter utskilles i brystmelk. Pga. manglende humandata bør amming avsluttes.
Fertilitet: Se SPC.

 

Bivirkninger

Dopaminerge bivirkninger (kvalme, oppkast), som kan forekomme ved behandlingsstart, er vanligvis milde eller moderate og forbigående, selv ved fortsatt behandling.

Restless legs-syndrom

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeKvalme
VanligeDyspepsi, oppkast
Ukjent frekvensDiaré
Generelle
Svært vanligeAstenitilstander (inkl. fatigue, asteni, malaise), reaksjon på applikasjonsstedet (inkl. erytem, kløe, irritasjon, utslett, dermatitt, vesikler, smerte, eksem, inflammasjon, hevelse, misfarging, papler, eksfoliasjon, urticaria, overfølsomhet)
VanligeIrritabilitet, perifert ødem
Hud
VanligeKløe
Immunsystemet
VanligeOverfølsomhet inkl. angioødem, tungeødem og leppeødem
Kar
VanligeHypertensjon
Mindre vanligeOrtostatisk hypotensjon
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvensRabdomyolyse
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeSomnolens
Psykiske
VanligeImpulskontrollforstyrrelse (inkl. patologisk spilleavhengighet, stereotypi/gjentatte meningsløse handlinger, patologisk overspising/spiseforstyrrelser, tvangsshopping), insomni, libidoforstyrrelse (inkl. hyperseksualitet, økt libido), søvnanfall/plutselige søvnanfall, søvnforstyrrelse, unormale drømmer
Mindre vanligeAgitasjon, tvangslidelse
SjeldneAggressiv atferd/aggresjon, desorientering
Ukjent frekvensDopamin-dysreguleringssyndrom

Se også bivirkninger ved Parkinsons sykdom, som også kan oppstå ved RLS.

Restless legs-syndrom

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleKvalme
GenerelleAstenitilstander (inkl. fatigue, asteni, malaise), reaksjon på applikasjonsstedet (inkl. erytem, kløe, irritasjon, utslett, dermatitt, vesikler, smerte, eksem, inflammasjon, hevelse, misfarging, papler, eksfoliasjon, urticaria, overfølsomhet)
NevrologiskeHodepine
Vanlige
GastrointestinaleDyspepsi, oppkast
GenerelleIrritabilitet, perifert ødem
HudKløe
ImmunsystemetOverfølsomhet inkl. angioødem, tungeødem og leppeødem
KarHypertensjon
NevrologiskeSomnolens
PsykiskeImpulskontrollforstyrrelse (inkl. patologisk spilleavhengighet, stereotypi/gjentatte meningsløse handlinger, patologisk overspising/spiseforstyrrelser, tvangsshopping), insomni, libidoforstyrrelse (inkl. hyperseksualitet, økt libido), søvnanfall/plutselige søvnanfall, søvnforstyrrelse, unormale drømmer
Mindre vanlige
KarOrtostatisk hypotensjon
PsykiskeAgitasjon, tvangslidelse
Sjeldne
PsykiskeAggressiv atferd/aggresjon, desorientering
Ukjent frekvens
GastrointestinaleDiaré
Muskel-skjelettsystemetRabdomyolyse
PsykiskeDopamin-dysreguleringssyndrom

Se også bivirkninger ved Parkinsons sykdom, som også kan oppstå ved RLS.

Parkinsons sykdom

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeKvalme, oppkast
VanligeDyspepsi, forstoppelse1, munntørrhet1
Mindre vanligeAbdominalsmerte1
Ukjent frekvensDiaré
Generelle
Svært vanligeReaksjon på applikasjonsstedet (inkl. erytem, kløe, irritasjon, utslett, dermatitt, vesikler, smerte, eksem, inflammasjon, hevelse, misfarging, papler, eksfoliasjon, urticaria, overfølsomhet)
VanligeAstenitilstander (inkl. fatigue, asteni, malaise), perifert ødem
SjeldneIrritabilitet
Hjerte
VanligePalpitasjoner1
Mindre vanligeAtrieflimmer1
SjeldneSupraventrikulær takykardi1
Hud
VanligeErytem1, hyperhidrose1, kløe
Mindre vanligeGeneralisert kløe1, hudirritasjon1, kontaktdermatitt1
SjeldneGeneralisert utslett1
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet inkl. angioødem, tungeødem og leppeødem
Kar
VanligeHypertensjon, ortostatisk hypotensjon
Mindre vanligeHypotensjon1
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeErektil dysfunksjon1
Luftveier
VanligeHikke1
Muskel-skjelettsystemet
SjeldneKramper1
Ukjent frekvensRabdomyolyse
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, somnolens, svimmelhet1
VanligeBevissthetsforstyrrelse (inkl. synkope, vasovagal synkope, bevissthetstap)1, dyskinesi1, letargi1, postural svimmelhet1
Ukjent frekvensFleksjon av hodet
Psykiske
VanligeImpulskontrollforstyrrelse (inkl. patologisk spilleavhengighet, stereotypi/gjentatte meningsløse handlinger, patologisk overspising/spiseforstyrrelser, tvangsshopping), insomni, mareritt1, persepsjonsforstyrrelse (inkl. hallusinasjoner, syns- og hørselshallusinasjoner, illusjoner)1, søvnforstyrrelse, unormale drømmer
Mindre vanligeAgitasjon, desorientering, forvirringstilstand1, libidoforstyrrelse (inkl. hyperseksualitet, økt libido), paranoia1, søvnanfall/plutselige søvnanfall
SjeldneAggressiv atferd/aggresjon, delirium1, psykotisk lidelse1, tvangslidelse, vrangforestilling1
Ukjent frekvensDopamin-dysreguleringssyndrom
Skader/komplikasjoner
VanligeFall1
Undersøkelser
VanligeRedusert vekt1
Mindre vanligeØkt CK1, økt hjerterytme1, økt vekt1, økte leverenzymer (inkl. ASAT, ALAT, γ-GT)1
Øre
VanligeVertigo1
Øye
Mindre vanligeFotopsi1, synssvekkelse1, tåkesyn1

1Kan også oppstå ved RLS, ukjent frekvens.

Parkinsons sykdom

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleKvalme, oppkast
GenerelleReaksjon på applikasjonsstedet (inkl. erytem, kløe, irritasjon, utslett, dermatitt, vesikler, smerte, eksem, inflammasjon, hevelse, misfarging, papler, eksfoliasjon, urticaria, overfølsomhet)
NevrologiskeHodepine, somnolens, svimmelhet1
Vanlige
GastrointestinaleDyspepsi, forstoppelse1, munntørrhet1
GenerelleAstenitilstander (inkl. fatigue, asteni, malaise), perifert ødem
HjertePalpitasjoner1
HudErytem1, hyperhidrose1, kløe
KarHypertensjon, ortostatisk hypotensjon
LuftveierHikke1
NevrologiskeBevissthetsforstyrrelse (inkl. synkope, vasovagal synkope, bevissthetstap)1, dyskinesi1, letargi1, postural svimmelhet1
PsykiskeImpulskontrollforstyrrelse (inkl. patologisk spilleavhengighet, stereotypi/gjentatte meningsløse handlinger, patologisk overspising/spiseforstyrrelser, tvangsshopping), insomni, mareritt1, persepsjonsforstyrrelse (inkl. hallusinasjoner, syns- og hørselshallusinasjoner, illusjoner)1, søvnforstyrrelse, unormale drømmer
Skader/komplikasjonerFall1
UndersøkelserRedusert vekt1
ØreVertigo1
Mindre vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte1
HjerteAtrieflimmer1
HudGeneralisert kløe1, hudirritasjon1, kontaktdermatitt1
ImmunsystemetOverfølsomhet inkl. angioødem, tungeødem og leppeødem
KarHypotensjon1
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon1
PsykiskeAgitasjon, desorientering, forvirringstilstand1, libidoforstyrrelse (inkl. hyperseksualitet, økt libido), paranoia1, søvnanfall/plutselige søvnanfall
UndersøkelserØkt CK1, økt hjerterytme1, økt vekt1, økte leverenzymer (inkl. ASAT, ALAT, γ-GT)1
ØyeFotopsi1, synssvekkelse1, tåkesyn1
Sjeldne
GenerelleIrritabilitet
HjerteSupraventrikulær takykardi1
HudGeneralisert utslett1
Muskel-skjelettsystemetKramper1
PsykiskeAggressiv atferd/aggresjon, delirium1, psykotisk lidelse1, tvangslidelse, vrangforestilling1
Ukjent frekvens
GastrointestinaleDiaré
Muskel-skjelettsystemetRabdomyolyse
NevrologiskeFleksjon av hodet
PsykiskeDopamin-dysreguleringssyndrom

1Kan også oppstå ved RLS, ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme, oppkast, hypotensjon, ufrivillige bevegelser, hallusinasjoner, forvirring, kramper og andre tegn på sentral dopaminerg stimulering.
Behandling: Ved mistanke om overdosering bør fjerning av plasteret/plastrene vurderes. Ev. seponering bør gjøres gradvis. Generelle tiltak for å opprettholde vitale tegn. Nøye overvåkning, inkl. hjertefrekvens, hjerterytme og blodtrykk. Rotigotin elimineres ikke ved dialyse.

Egenskaper

Klassifisering: Ikke-ergolin dopaminagonist med effekt på D2- og D3-reseptorer, med virkning også på D1-, D4- og D5-reseptorer. Antagonistisk effekt på alfa2B- og agonistisk effekt på 5-HT1A-reseptorer.
Virkningsmekanisme: Parkinsons sykdom: Aktivering av D3-, D2- og D1-reseptorene i caudatus-putamen i hjernen. RLS: Nøyaktig virkningsmekanisme ukjent. Antatt effekt hovedsakelig via dopaminreseptorer.
Absorpsjon: Absorberes gjennom huden. Steady state-konsentrasjoner nås etter 1-2 dager og opprettholdes ved å skifte plaster 1 gang pr. døgn. Ca. 45% av virkestoffet i plasteret frigjøres til huden i løpet av 24 timer. Absolutt biotilgjengelighet er ca. 37%. Variasjon av applikasjonsstedet kan føre til ulike plasmanivåer fra dag til dag. Forskjellene i biotilgjengelighet varierer fra 2% (overarm vs. flanke) til 46% (skulder vs. lår). Det er imidlertid ingenting som tyder på en relevant innvirkning på det kliniske resultatet.
Proteinbinding: Ca. 92%.
Fordeling: Vd: Ca. 84 liter/kg.
Halveringstid: Rotigotinclearance er ca. 10 liter/minutt, og total t1/2 ved eliminasjon er 5-7 timer. Bifasisk eliminasjon med initiell t1/2 2-3 timer.
Metabolisme: Metaboliseres i stor grad. Viktigste metabolitter er sulfater og glukuronidkonjugater, i tillegg til N-dealkylmetabolitter som er biologisk inaktive.
Utskillelse: Ca. 71% via urin, og ca. 23% via feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Neupro, DEPOTPLASTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 mg/24 timer7 stk.
054951
Blå resept
-
214,50C
28 stk.
055378
Blå resept
-
749,20C
4 mg/24 timer7 stk.
054960
Blå resept
Byttegruppe
252,80C
28 stk.
055341
Blå resept
Byttegruppe
902,60C
6 mg/24 timer28 stk.
055387
Blå resept
-
1132,00C
8 mg/24 timer28 stk.
055396
Blå resept
-
1390,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 30.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.01.2020